شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اداره بازارهای مالی

67-اداره بازارمال6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 215.21 4.58

آخرین معامله

16:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 225.41 پایانی 215.21
بیشترین 225.41 کمترین 214.86
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 225.55 225.55 229.23
1398/07/21 229.59 229.59 230.69
1398/07/20 227.61 223.8 227.94
1398/07/17 222.59 219.46 222.59
1398/07/16 220.81 220.81 227.86
1398/07/15 228.3 228.3 230.86
1398/07/14 231.27 231.26 237
1398/07/13 237.3 237.26 240.03
1398/07/10 239.16 239.16 243.4
1398/07/9 243.81 243.81 246.76
1398/07/8 244.63 240.55 244.7
1398/07/7 240.25 239.71 245.17
1398/07/6 245.4 242.34 245.92
1398/07/3 241.62 240.98 243.01
1398/07/2 243.67 243.67 247.45
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها