شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ابزار پزشکی

33-ابزار پزشکی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 10,244.34 0.00

آخرین معامله

17:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,244.3 پایانی 10,244.34
بیشترین 10,244.34 کمترین 10,244.34
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/21 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/20 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/17 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/16 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/15 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/14 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/13 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/10 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/9 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/8 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/7 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/6 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/3 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/07/2 10,244.34 10,244.34 10,244.34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها