شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مالی

65-مالی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 381,343.02 3.17

آخرین معامله

17:41
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 396,431.3 پایانی 381,343.02
بیشترین 396,431.28 کمترین 381,343.02
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 393,819.11 393,817.75 401,494.63
1398/07/21 405,237.16 405,237.13 412,739.04
1398/07/20 405,603.23 404,379.81 406,455.24
1398/07/17 399,526.3 394,501.95 399,526.3
1398/07/16 405,637.99 405,637.99 413,730.76
1398/07/15 421,472.59 421,472.51 431,990.82
1398/07/14 430,817.93 430,816.52 435,699.16
1398/07/13 442,887.06 442,881.24 446,982.63
1398/07/10 432,269.38 397,834.03 432,270.05
1398/07/9 404,970.82 404,970.38 408,284.49
1398/07/8 400,631.04 397,320.45 400,689.67
1398/07/7 390,820.05 390,734.99 394,467.31
1398/07/6 388,369.2 384,846.07 388,384.03
1398/07/3 377,495.64 372,214.07 377,495.64
1398/07/2 370,832.08 370,832.08 373,414.46
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها