شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه و بازنشسته

بیمه و بازنشسته666 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 14,686.17 1.37

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,431.1 پایانی 14,686.17
بیشترین 14,686.17 کمترین 14,414.11
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 14,686.17 14,414.11 14,686.17
1398/07/28 14,487.95 14,484.75 14,734.22
1398/07/24 14,790.08 14,729.83 14,837.83
1398/07/23 15,330.25 15,330.25 15,928.99
1398/07/22 15,949.46 15,907.54 16,299.75
1398/07/21 16,367.64 16,367.31 16,630.39
1398/07/20 16,888.86 16,888.86 17,152.63
1398/07/17 16,457.65 16,347.52 16,457.65
1398/07/16 16,801.33 16,801.33 17,236.28
1398/07/15 17,389.89 17,389.89 17,685
1398/07/14 17,662.9 17,589.41 17,707.53
1398/07/13 18,063.26 18,063.2 18,387.83
1398/07/10 17,873.69 17,570.47 17,880.43
1398/07/9 17,438.81 17,158.84 17,566.12
1398/07/8 16,692.28 16,654.9 16,693.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها