شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات چوبی

20-محصولات چوبی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 349,320.65 2.76

آخرین معامله

17:41
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 359,238.9 پایانی 349,320.65
بیشترین 359,238.94 کمترین 349,320.65
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 359,238.94 359,238.94 365,467.03
1398/07/21 377,016.26 377,016.26 391,656.61
1398/07/20 389,698.44 389,698.44 401,133.13
1398/07/17 393,183.32 391,766.2 393,183.32
1398/07/16 412,082.06 412,082.06 414,522.72
1398/07/15 429,995.3 429,995.3 435,264.38
1398/07/14 414,605.58 414,063.88 415,763.85
1398/07/13 397,107 364,107.48 397,107
1398/07/10 364,107.48 345,497.66 364,107.48
1398/07/9 352,578.21 352,578.21 356,469.13
1398/07/8 355,124.89 354,391.33 359,170.06
1398/07/7 359,300.4 359,300.4 368,463.95
1398/07/6 368,205.72 352,991.24 369,464.1
1398/07/3 352,991.24 352,991.24 352,991.24
1398/07/2 352,991.24 352,748.02 362,506.8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها