شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل

35-حمل و نقل6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1,125.2 0.00

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,239.4 پایانی 1,125.2
بیشترین 1,125.2 کمترین 1,125.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/07/28 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/07/24 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/07/23 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/07/22 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/07/21 1,125.2 - -
1398/07/20 1,125.2 - -
1398/07/17 1,125.2 - -
1398/07/16 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/07/15 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/07/14 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/07/13 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/07/10 1,125.2 - -
1398/07/9 1,125.2 - -
1398/07/8 1,125.2 - -
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها