شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وزنی - ارزشی

شاخص قیمت6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 80,965.45 0.04

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 81,007.1 پایانی 80,965.45
بیشترین 81,212.15 کمترین 80,594.78
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 80,965.45 80,594.78 81,212.15
1398/07/28 81,000.88 81,000.81 83,353.76
1398/07/24 83,217.92 82,859.83 83,366.75
1398/07/23 83,040.17 83,034.38 86,092.3
1398/07/22 85,967.65 85,522.49 87,421.39
1398/07/21 87,670.83 87,670.8 88,605.17
1398/07/20 86,560.57 84,779.5 86,560.57
1398/07/17 84,138.71 83,308.93 84,138.78
1398/07/16 84,520.58 84,520.23 86,189.2
1398/07/15 86,251.46 86,211.86 87,102.27
1398/07/14 86,062.97 85,889.35 87,686.94
1398/07/13 87,970.54 87,970.52 88,814.81
1398/07/10 87,651.04 86,438.74 87,711.27
1398/07/9 87,647.66 87,647.66 88,354.04
1398/07/8 87,271.76 86,207.96 87,282.16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها