شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کاشی و سرامیک

49-کاشی و سرامیک6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 10,073.27 3.78

آخرین معامله

17:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,183.7 پایانی 10,073.27
بیشترین 10,183.7 کمترین 10,073.27
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 10,469.25 10,468.64 10,805.58
1398/07/21 10,910.77 10,910.77 11,090.76
1398/07/20 10,899.1 10,899.1 11,018.43
1398/07/17 10,734.78 10,639.72 10,849.45
1398/07/16 11,138.21 11,138.19 11,549.5
1398/07/15 11,473.71 11,415.18 11,685.21
1398/07/14 11,399.23 11,336.77 11,533.08
1398/07/13 11,708.97 11,708.97 11,834.03
1398/07/10 11,693.15 11,611.04 11,703.56
1398/07/9 12,068.23 12,068.23 12,315.39
1398/07/8 12,097.29 11,783.48 12,133.15
1398/07/7 11,718.53 11,717.15 11,958.32
1398/07/6 11,979.92 11,979.64 12,046.67
1398/07/3 12,037.32 12,019.14 12,037.57
1398/07/2 12,150.21 12,150.21 12,353.01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها