شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فنی مهندسی

74-فنی مهندسی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 2,349.71 4.43

آخرین معامله

17:41
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,457.7 پایانی 2,349.71
بیشترین 2,470.35 کمترین 2,349.71
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 2,458.61 2,452.61 2,571.32
1398/07/21 2,574.68 2,574.68 2,623.49
1398/07/20 2,605.68 2,589.32 2,623.13
1398/07/17 2,582.87 2,536.1 2,582.87
1398/07/16 2,633.84 2,633.84 2,752.92
1398/07/15 2,751.72 2,751.72 2,808.72
1398/07/14 2,767.96 2,749.54 2,767.96
1398/07/13 2,889.98 2,889.98 2,941.27
1398/07/10 2,887.04 2,887.04 2,963.28
1398/07/9 2,980.9 2,980.9 3,038.01
1398/07/8 3,000.88 2,911.74 3,000.88
1398/07/7 2,882.99 2,873.93 2,993.47
1398/07/6 3,004.25 2,989.5 3,023.21
1398/07/3 2,983.2 2,966.6 3,007.59
1398/07/2 2,996.41 2,996.41 3,081.75
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها