شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص صنعت

شاخص صنعت6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 276,154.63 3.44

آخرین معامله

16:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 286,125.9 پایانی 276,154.63
بیشترین 286,125.91 کمترین 276,136.56
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 285,978.14 284,415.82 289,017.72
1398/07/21 291,296.12 291,296.01 294,190.7
1398/07/20 287,108.96 282,588.19 287,108.96
1398/07/17 278,600.14 275,926.95 278,600.36
1398/07/16 279,473.09 279,471.81 284,708.8
1398/07/15 284,513.03 284,512.42 286,771.81
1398/07/14 282,963.33 282,263.12 285,948.27
1398/07/13 289,009.49 289,009.45 291,630.97
1398/07/10 288,779.08 287,394.23 289,138.77
1398/07/9 291,240.59 291,240.59 293,632.89
1398/07/8 290,229.96 287,641.29 290,263.12
1398/07/7 284,629.15 284,023.51 287,571.12
1398/07/6 286,636.46 284,776.11 286,902.88
1398/07/3 281,976.4 280,050.77 281,976.4
1398/07/2 280,366.12 280,366.14 282,784.01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها