شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص کل فرابورس

شاخص کل فرابورس6 | شاخص - فرابورس
آخرین قیمت: 3,917.37 3.46

آخرین معامله

17:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,047.5 پایانی 3,917.37
بیشترین 4,047.52 کمترین 3,917.36
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 4,057.97 4,041.23 4,113.47
1398/07/21 4,161.8 4,161.8 4,224.52
1398/07/20 4,154.97 4,128.82 4,154.97
1398/07/17 4,069.65 4,036.86 4,075.63
1398/07/16 4,118.62 4,118.62 4,202.62
1398/07/15 4,211.6 4,209.45 4,250
1398/07/14 4,187.95 4,180 4,209.1
1398/07/13 4,255.08 4,255.08 4,316.41
1398/07/10 4,272.2 4,217.58 4,275.08
1398/07/9 4,293.91 4,293.91 4,358.59
1398/07/8 4,299.88 4,295.77 4,314.11
1398/07/7 4,236.5 4,235.43 4,307.64
1398/07/6 4,247.98 4,238.63 4,254.68
1398/07/3 4,168.02 4,139.49 4,168.02
1398/07/2 4,138.08 4,138.08 4,176.64
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها