شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رادیویی

64-رادیویی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 2,576.6 3.60

آخرین معامله

17:41
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,676.7 پایانی 2,576.6
بیشترین 2,676.68 کمترین 2,570.21
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 2,672.84 2,669.02 2,723.92
1398/07/21 2,742.34 2,742.34 2,774.01
1398/07/20 2,746.14 2,714.7 2,748.24
1398/07/17 2,699.17 2,662.44 2,699.17
1398/07/16 2,732.2 2,732.2 2,788.45
1398/07/15 2,815.63 2,815.63 2,853.3
1398/07/14 2,828.25 2,827.61 2,854.36
1398/07/13 2,916.87 2,916.87 2,956.9
1398/07/10 2,890.5 2,863.09 2,890.5
1398/07/9 2,827.9 2,823.67 2,834.31
1398/07/8 2,723.47 2,699.57 2,723.47
1398/07/7 2,597.3 2,586.88 2,608.17
1398/07/6 2,586.69 2,520.59 2,586.69
1398/07/3 2,509.54 2,503.98 2,510
1398/07/2 2,512.43 2,509.8 2,516.9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها