شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

چند رشته ای صنعتی

39-چند رشته ای ص6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 29,319.38 3.57

آخرین معامله

17:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,422.3 پایانی 29,319.38
بیشترین 30,423.38 کمترین 29,319.38
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 30,405.88 30,249.51 31,094.14
1398/07/21 31,166.57 31,007.3 31,354.33
1398/07/20 30,069.7 29,194.42 30,069.7
1398/07/17 29,015.7 28,633.99 29,015.71
1398/07/16 28,704.83 28,704.59 29,507
1398/07/15 29,574.5 29,481.55 29,767.4
1398/07/14 29,628.01 29,558.37 30,011.43
1398/07/13 30,321.38 30,321.38 30,832.74
1398/07/10 30,516.9 30,396.93 30,631.61
1398/07/9 30,857.04 30,857.04 31,126.94
1398/07/8 30,787.12 30,342.61 30,787.12
1398/07/7 30,324.09 30,300.99 30,784.51
1398/07/6 30,757.44 30,579.38 30,760.69
1398/07/3 30,418.21 29,659.4 30,418.21
1398/07/2 29,615.41 29,607.76 29,789.16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها