شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لاستیک

25-لاستیک6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 60,373.53 3.32

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 61,638.6 پایانی 60,373.53
بیشترین 61,638.59 کمترین 60,324.03
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 60,373.53 60,324.03 61,638.59
1398/07/28 62,446.99 62,446.99 64,213.19
1398/07/24 65,346.57 65,346.57 66,199.48
1398/07/23 67,699.42 67,699.42 70,444.77
1398/07/22 70,619.1 70,603.43 72,525.19
1398/07/21 73,896.66 73,896.59 74,685.64
1398/07/20 73,051.94 73,027.14 73,325.72
1398/07/17 71,651.99 70,961.88 71,909.62
1398/07/16 74,533.49 74,533.49 76,250.52
1398/07/15 76,530.89 76,530.85 77,635.29
1398/07/14 75,801.94 75,535.74 77,469.11
1398/07/13 77,821.01 77,315.52 78,338.08
1398/07/10 76,362.21 74,693.04 76,458.44
1398/07/9 76,268.2 76,268.2 78,175.64
1398/07/8 78,004.82 77,928.46 78,339.57
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها