شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد دارویی

43-مواد دارویی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 40,341.03 3.30

آخرین معامله

17:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 41,197.8 پایانی 40,341.03
بیشترین 41,197.81 کمترین 40,341.03
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 41,716.51 41,716.53 42,679.83
1398/07/21 43,335.6 43,335.6 44,092.9
1398/07/20 44,118.11 43,833.47 44,377.66
1398/07/17 43,799.57 43,799.57 44,389.31
1398/07/16 45,033.5 45,033.43 45,896.81
1398/07/15 46,650.06 46,650.03 47,391.99
1398/07/14 47,953.78 47,953.78 48,402.89
1398/07/13 49,735.27 49,735.27 50,517.6
1398/07/10 49,222.77 48,324.82 49,222.78
1398/07/9 48,299.97 47,805.71 48,475.48
1398/07/8 46,361.69 45,655.46 46,361.69
1398/07/7 44,413.95 44,004.36 44,413.95
1398/07/6 42,860.8 42,082.74 42,860.8
1398/07/3 41,211.3 40,747.1 41,211.3
1398/07/2 40,423.01 40,417.92 40,682.51
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها