شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار دوم فرابورس

بازار دوم فرابورس6 | شاخص - فرابورس
آخرین قیمت: 1,962.95 3.34

آخرین معامله

17:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 2,026.7 پایانی 1,962.95
بیشترین 2,026.66 کمترین 1,962.95
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 2,030.86 2,022.32 2,052.22
1398/07/21 2,080.33 2,080.33 2,112.54
1398/07/20 2,079.23 2,068.29 2,079.23
1398/07/17 2,036.3 2,019.29 2,039.8
1398/07/16 2,056.76 2,056.76 2,095.68
1398/07/15 2,102.6 2,101.05 2,124.49
1398/07/14 2,088.28 2,083.75 2,099.24
1398/07/13 2,123.43 2,123.43 2,156.19
1398/07/10 2,136.04 2,103.74 2,137.12
1398/07/9 2,145.26 2,145.26 2,178.31
1398/07/8 2,148.97 2,148.97 2,157.1
1398/07/7 2,115.42 2,115.42 2,150.24
1398/07/6 2,117.95 2,113.52 2,121.62
1398/07/3 2,076.77 2,061.21 2,076.77
1398/07/2 2,058.53 2,058.53 2,079.24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها