شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زراعت

01-زراعت6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 72,229 4.07

آخرین معامله

16:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 73,926.8 پایانی 72,229
بیشترین 73,926.84 کمترین 72,229
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 75,291.87 75,291.87 77,808.76
1398/07/21 79,025.87 79,025.87 80,848.78
1398/07/20 79,322.64 79,156.08 79,603.93
1398/07/17 76,189.11 75,201.79 76,189.11
1398/07/16 78,064.95 78,064.95 81,091.74
1398/07/15 80,869.73 80,869.73 83,333.9
1398/07/14 82,836.61 82,634.9 84,750.35
1398/07/13 85,823.72 85,552 86,064.94
1398/07/10 84,677.27 84,065.83 85,508.31
1398/07/9 86,727.23 86,727.23 88,850.67
1398/07/8 87,441.34 87,074.63 87,523.8
1398/07/7 84,939.35 84,634.49 86,430.09
1398/07/6 84,220.93 83,688.92 84,220.93
1398/07/3 80,493.1 79,268.9 80,493.1
1398/07/2 78,571.67 78,089.28 79,091.8
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها