شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاریها

56-سرمایه گذاریها6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 6,246.67 3.16

آخرین معامله

17:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,416.1 پایانی 6,246.67
بیشترین 6,416.09 کمترین 6,246.66
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 6,450.2 6,450.07 6,608.39
1398/07/21 6,688.82 6,688.82 6,793.82
1398/07/20 6,726.63 6,687.75 6,741.57
1398/07/17 6,660.14 6,611.24 6,660.14
1398/07/16 6,748.69 6,748.69 6,964.55
1398/07/15 6,985.45 6,985.44 7,084.69
1398/07/14 7,001.02 6,992.93 7,102.04
1398/07/13 7,127.06 7,097.7 7,160.88
1398/07/10 7,040.55 7,008.17 7,052.7
1398/07/9 7,065.24 7,065.24 7,107.54
1398/07/8 7,054.17 6,973.65 7,066.18
1398/07/7 6,911.72 6,905.68 7,029.48
1398/07/6 6,994.45 6,878.98 6,994.45
1398/07/3 6,766.16 6,644.9 6,766.16
1398/07/2 6,594.8 6,580.49 6,631.24
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها