شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیمیایی

44-شیمیایی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 18,996.32 3.65

آخرین معامله

17:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,769.1 پایانی 18,996.32
بیشترین 19,769.07 کمترین 18,995
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 19,715.5 19,614.52 19,902.56
1398/07/21 19,996.18 19,996.17 20,102.99
1398/07/20 19,442.71 18,927.11 19,442.71
1398/07/17 18,737.86 18,551.91 18,737.87
1398/07/16 18,688.62 18,688.48 18,990.77
1398/07/15 18,837.89 18,821.92 18,911.36
1398/07/14 18,658.24 18,613.19 18,917.06
1398/07/13 18,911.45 18,911.45 19,072.37
1398/07/10 19,044.34 18,974.82 19,105.23
1398/07/9 19,171.79 19,171.62 19,283.44
1398/07/8 19,062.58 18,922.13 19,062.58
1398/07/7 18,791.81 18,781.37 19,085.51
1398/07/6 19,154.53 19,142.84 19,175.53
1398/07/3 19,078.08 18,965.59 19,078.08
1398/07/2 19,043.81 19,043.81 19,183.6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها