شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازده نقدی قیمت

بازده نقدی و قیمت6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1.216 میلیون 0.00

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 988,540.6 پایانی 1.216 میلیون
بیشترین 1.216 میلیون کمترین 1.216 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 1.216 میلیون 1.216 میلیون 1.216 میلیون
1398/07/28 1.213 میلیون 1.213 میلیون 1.213 میلیون
1398/07/24 1.245 میلیون 1.245 میلیون 1.245 میلیون
1398/07/23 1.243 میلیون 1.243 میلیون 1.243 میلیون
1398/07/22 1.286 میلیون 1.286 میلیون 1.286 میلیون
1398/07/20 1.294 میلیون 1.294 میلیون 1.294 میلیون
1398/07/17 1.258 میلیون 1.258 میلیون 1.258 میلیون
1398/07/16 1.264 میلیون 1.264 میلیون 1.264 میلیون
1398/07/15 1.289 میلیون 1.289 میلیون 1.289 میلیون
1398/07/14 1.287 میلیون 1.287 میلیون 1.287 میلیون
1398/07/13 1.316 میلیون 1.316 میلیون 1.316 میلیون
1398/07/10 1.311 میلیون 1.311 میلیون 1.311 میلیون
1398/07/8 1.305 میلیون 1.305 میلیون 1.305 میلیون
1398/07/7 1.279 میلیون 1.279 میلیون 1.279 میلیون
1398/07/6 1.286 میلیون 1.286 میلیون 1.286 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها