شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات کاغذ

21-محصولات کاغذ6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 86,832.43 4.89

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 90,255.4 پایانی 86,832.43
بیشترین 90,255.38 کمترین 86,734.92
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 86,832.43 86,734.92 90,255.38
1398/07/28 91,297.8 91,297.8 92,495.35
1398/07/24 95,362.3 94,734.45 97,190.35
1398/07/23 98,584.22 98,584.22 103,561.61
1398/07/22 101,570.82 97,812.39 101,577.48
1398/07/21 99,911.31 99,911.31 102,218.83
1398/07/20 103,716.05 103,511.23 104,709.33
1398/07/17 103,727.88 98,913.15 103,728.3
1398/07/16 100,757.5 100,757.5 102,601.43
1398/07/15 97,881.78 97,769.81 97,881.78
1398/07/14 93,286.32 92,373.62 93,286.32
1398/07/13 89,639.84 89,294.25 89,639.84
1398/07/10 85,598.83 82,982.36 85,598.83
1398/07/9 84,970.29 84,970.03 86,222.6
1398/07/8 86,259.81 86,259.81 86,905.01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها