شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مبلمان

36-مبلمان6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 272.7 0.00

آخرین معامله

08:33
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 272.7 پایانی 272.7
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 272.7 272.7 272.7
1398/07/21 272.7 - -
1398/07/20 272.7 - -
1398/07/17 272.7 - -
1398/07/16 272.7 272.7 272.7
1398/07/15 272.7 272.7 272.7
1398/07/14 272.7 272.7 272.7
1398/07/13 272.7 272.7 272.7
1398/07/10 272.7 - -
1398/07/9 272.7 - -
1398/07/8 272.7 - -
1398/07/7 272.7 - -
1398/07/6 272.7 - -
1398/07/3 272.7 272.7 272.7
1398/07/2 272.7 272.7 272.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها