شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

انتشار و چاپ

22-انتشار و چاپ6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1.442 میلیون 0.04

آخرین معامله

17:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.442 میلیون پایانی 1.442 میلیون
بیشترین 1.442 میلیون کمترین 1.442 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 1.443 میلیون 1.443 میلیون 1.445 میلیون
1398/07/21 1.445 میلیون 1.445 میلیون 1.448 میلیون
1398/07/20 1.449 میلیون 1.449 میلیون 1.456 میلیون
1398/07/17 1.457 میلیون 1.457 میلیون 1.463 میلیون
1398/07/16 1.463 میلیون 1.463 میلیون 1.47 میلیون
1398/07/15 1.474 میلیون 1.474 میلیون 1.482 میلیون
1398/07/14 1.485 میلیون 1.485 میلیون 1.489 میلیون
1398/07/13 1.489 میلیون 1.489 میلیون 1.504 میلیون
1398/07/10 1.509 میلیون 1.509 میلیون 1.527 میلیون
1398/07/9 1.546 میلیون 1.546 میلیون 1.585 میلیون
1398/07/8 1.59 میلیون 1.522 میلیون 1.603 میلیون
1398/07/7 1.522 میلیون 1.522 میلیون 1.522 میلیون
1398/07/6 1.522 میلیون 1.522 میلیون 1.522 میلیون
1398/07/3 1.522 میلیون 1.505 میلیون 1.522 میلیون
1398/07/2 1.462 میلیون 1.462 میلیون 1.494 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها