شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل

60-حمل و نقل6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 7,776.36 3.80

آخرین معامله

16:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 8,031.89 پایانی 7,776.36
بیشترین 8,031.89 کمترین 7,776.36
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 8,083.83 8,073.72 8,287.22
1398/07/21 8,452.98 8,452.98 8,780.19
1398/07/20 8,536.88 8,529.11 8,580.95
1398/07/17 8,345.83 8,200.04 8,345.83
1398/07/16 8,565.79 8,565.79 8,785.55
1398/07/15 8,772.19 8,772.19 8,956.03
1398/07/14 8,819.93 8,782.55 8,851.93
1398/07/13 9,219.65 9,219.65 9,529.34
1398/07/10 9,397.55 9,315.32 9,413.49
1398/07/9 9,711.83 9,711.83 9,880.46
1398/07/8 9,470.17 9,445.2 9,474.23
1398/07/7 9,144.52 8,945.02 9,144.52
1398/07/6 8,977.4 8,956.98 8,977.4
1398/07/3 8,601.11 8,380.9 8,601.11
1398/07/2 8,372.19 8,359.13 8,449.52
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها