شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خودرو

34-خودرو6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 40,889.95 3.06

آخرین معامله

16:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 42,903.4 پایانی 40,889.95
بیشترین 42,903.39 کمترین 40,889.95
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 42,180.19 42,124.58 42,820.92
1398/07/21 44,025.59 44,024.99 45,190.02
1398/07/20 44,421.15 44,348.55 45,030.4
1398/07/17 43,762.31 43,489.27 43,762.57
1398/07/16 45,332.58 45,332.58 46,438.07
1398/07/15 46,753.09 46,753.09 47,474.44
1398/07/14 46,552.47 46,292.23 46,830.34
1398/07/13 48,072.51 48,072.5 48,802.08
1398/07/10 47,412.27 46,011.5 47,448.98
1398/07/9 46,940.69 46,940.69 47,437.24
1398/07/8 45,864.23 45,149.2 45,867.97
1398/07/7 44,377.69 44,345.55 44,958.45
1398/07/6 44,438.95 44,403.76 44,570.4
1398/07/3 42,966.12 42,469.25 42,966.12
1398/07/2 42,371.76 42,064.48 42,679.44
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها