شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ذغال سنگ

10-ذغال سنگ6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 10,561.04 2.43

آخرین معامله

17:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,071.8 پایانی 10,561.04
بیشترین 11,071.78 کمترین 10,561.04
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 10,823.69 10,778.33 11,075.49
1398/07/21 11,317.79 11,317.79 11,810.18
1398/07/20 11,287.83 11,279.42 11,287.83
1398/07/17 10,752.45 10,399.91 10,752.45
1398/07/16 10,588.76 10,588.76 11,048.32
1398/07/15 10,986.23 10,986.23 11,150.55
1398/07/14 11,105.07 11,105.07 11,451.26
1398/07/13 11,366.52 11,253.36 11,450.25
1398/07/10 11,564.73 11,151.45 11,564.75
1398/07/9 11,699.26 11,699.26 12,033.89
1398/07/8 11,597.21 11,596.79 11,598.82
1398/07/7 11,046.65 10,747.17 11,047.01
1398/07/6 10,992.23 10,992 11,272.58
1398/07/3 11,088.01 10,652.96 11,088.01
1398/07/2 10,652.96 10,652.96 10,652.96
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها