شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اطلاعات و ارتباطات

73-اطلاعات ارتباط6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 308.22 3.75

آخرین معامله

17:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 321.23 پایانی 308.22
بیشترین 321.42 کمترین 308.22
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 320.22 320.22 328.62
1398/07/21 333.79 333.79 346.02
1398/07/20 342.24 342.24 345.91
1398/07/17 331.43 329.04 331.95
1398/07/16 344.43 344.43 356.56
1398/07/15 358.74 358.74 363.47
1398/07/14 363.05 363.05 364.01
1398/07/13 381.83 381.83 385.77
1398/07/10 373.85 370.22 374.71
1398/07/9 387.87 387.87 393.3
1398/07/8 395.64 395.64 407.05
1398/07/7 401.57 397.13 404.4
1398/07/6 404.93 404.9 405.73
1398/07/3 386.6 384.27 386.6
1398/07/2 368.63 366.64 368.63
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها