شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

غذایی بجز قند

42-غذایی بجز قند6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 15,294.35 3.23

آخرین معامله

17:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,682.3 پایانی 15,294.35
بیشترین 15,682.27 کمترین 15,294.35
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 15,804.03 15,804.02 16,167.7
1398/07/21 16,337.87 16,337.87 16,610.65
1398/07/20 16,682.78 16,682.78 16,881.02
1398/07/17 16,467.66 16,274.99 16,467.68
1398/07/16 16,785.22 16,785.22 17,261.89
1398/07/15 17,248.64 17,248.64 17,406.59
1398/07/14 16,988.87 16,937.77 17,221.28
1398/07/13 17,339.13 17,339.13 17,641.13
1398/07/10 17,473.05 17,386.84 17,518
1398/07/9 17,670.65 17,519.41 17,751.35
1398/07/8 17,471.27 17,343.49 17,486.74
1398/07/7 17,213.21 17,203.73 17,583.33
1398/07/6 17,588.57 17,220.39 17,615.82
1398/07/3 17,039.58 16,944.4 17,039.58
1398/07/2 16,731.08 16,731.08 16,858.05
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها