شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کانی غیرفلزی

54-کانی غیرفلزی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 14,194.81 4.89

آخرین معامله

17:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,902.2 پایانی 14,194.81
بیشترین 14,902.19 کمترین 14,194.86
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 14,923.94 14,922.26 15,219.29
1398/07/21 15,372.08 15,372.08 15,709.35
1398/07/20 15,354.01 15,206.03 15,369.44
1398/07/17 15,032.17 14,900.64 15,032.17
1398/07/16 15,362.91 15,362.62 15,772.87
1398/07/15 15,767.76 15,765.69 15,857.7
1398/07/14 15,398.53 15,332.31 15,517.57
1398/07/13 15,618.35 15,618.35 15,804.08
1398/07/10 15,364.64 15,073.39 15,367.91
1398/07/9 15,299.53 15,299.53 15,653.48
1398/07/8 15,366.61 15,366.61 15,403.25
1398/07/7 15,140.51 15,117.84 15,275.94
1398/07/6 15,088.02 14,976.03 15,111.33
1398/07/3 14,706.93 14,616.89 14,708.5
1398/07/2 14,481.18 14,481.18 14,649.52
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها