شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کانه فلزی

13-کانه فلزی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 75,794.16 3.29

آخرین معامله

17:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 78,486.6 پایانی 75,794.16
بیشترین 78,486.58 کمترین 75,773.88
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 78,370.82 77,805.35 79,865.36
1398/07/21 80,444.7 80,444.7 81,708.01
1398/07/20 79,414.99 77,123.37 79,414.99
1398/07/17 76,104.99 75,006.64 76,104.99
1398/07/16 75,303.8 75,303.8 76,851.76
1398/07/15 76,866.87 76,866.81 77,506.2
1398/07/14 76,626.44 76,536.24 77,367.86
1398/07/13 78,342.86 78,342.84 78,884.19
1398/07/10 78,237.45 78,009.74 78,528.92
1398/07/9 78,960.53 78,960.53 79,325.07
1398/07/8 78,158.68 77,791.39 78,158.68
1398/07/7 77,070.73 77,050.48 78,264.88
1398/07/6 78,345.52 77,200.44 78,504.96
1398/07/3 76,292.81 75,355.73 76,292.81
1398/07/2 75,991.25 75,991.25 77,116.68
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها