شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فراورده نفتی

23-فراورده نفتی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 1.349 میلیون 1.03

آخرین معامله

1398/07/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.332 میلیون پایانی 1.349 میلیون
بیشترین 1.349 میلیون کمترین 1.325 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/29 1.349 میلیون 1.325 میلیون 1.349 میلیون
1398/07/28 1.335 میلیون 1.335 میلیون 1.391 میلیون
1398/07/24 1.373 میلیون 1.353 میلیون 1.376 میلیون
1398/07/23 1.342 میلیون 1.341 میلیون 1.401 میلیون
1398/07/22 1.398 میلیون 1.346 میلیون 1.401 میلیون
1398/07/21 1.372 میلیون 1.372 میلیون 1.376 میلیون
1398/07/20 1.328 میلیون 1.319 میلیون 1.328 میلیون
1398/07/17 1.285 میلیون 1.266 میلیون 1.285 میلیون
1398/07/16 1.271 میلیون 1.271 میلیون 1.286 میلیون
1398/07/15 1.26 میلیون 1.243 میلیون 1.261 میلیون
1398/07/14 1.219 میلیون 1.201 میلیون 1.223 میلیون
1398/07/13 1.23 میلیون 1.229 میلیون 1.24 میلیون
1398/07/10 1.228 میلیون 1.228 میلیون 1.239 میلیون
1398/07/9 1.267 میلیون 1.267 میلیون 1.287 میلیون
1398/07/8 1.287 میلیون 1.273 میلیون 1.289 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها