شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص 30 شرکت بزرگ6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 13,435.3 3.26

آخرین معامله

17:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,912.5 پایانی 13,435.3
بیشترین 13,970.33 کمترین 13,433.83
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 13,888.16 13,750.75 14,079.76
1398/07/21 14,082.49 14,055.46 14,231.19
1398/07/20 13,827.56 13,453.93 13,827.56
1398/07/17 13,419.69 13,252.82 13,419.69
1398/07/16 13,402.55 13,402.52 13,633.22
1398/07/15 13,670.03 13,646.49 13,822.26
1398/07/14 13,664.97 13,634.52 13,968.07
1398/07/13 13,992.47 13,992.47 14,121.83
1398/07/10 13,927.37 13,514.28 13,942.05
1398/07/9 13,718.42 13,718.42 13,853.81
1398/07/8 13,718.54 13,510.82 13,718.54
1398/07/7 13,489.48 13,482.19 13,688.65
1398/07/6 13,609.87 13,463.73 13,637.56
1398/07/3 13,381.85 13,259.73 13,381.85
1398/07/2 13,303.63 13,303.63 13,427.52
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها