شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
اعتماد

صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 26,885 111.00 0.41 26,956 40.00 0.15 1398/07/29 871 9.416 میلیون 253.814 میلیارد - 26,996 27,030 26,854 27,060 2 183,370 26,885 2 28,000 26,900 1.348 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.434 میلیون 4.982 میلیون 1.623 میلیون 7.793 میلیون
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,084 0.00 0.00 10,083 1.00 0.01 1398/07/29 701 25.655 میلیون 258.68 میلیارد - 10,084 10,094 10,080 10,094 1 5 میلیون 10,081 50 9,000 10,084 20.166 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.604 میلیون 15.051 میلیون 2.424 میلیون 23.231 میلیون
کمند

صندوق س. با درآمد ثابت کمند

صندوق بورس 10,081 7.00 0.07 10,083 5.00 0.05 1398/07/29 633 17.349 میلیون 174.933 میلیارد - 10,088 10,092 10,081 10,092 3 100 10,000 1 74,000 10,092 1.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 7.174 میلیون 10.175 میلیون 2.582 میلیون 14.766 میلیون
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 20,949 3.00 0.01 20,950 2.00 0.01 1398/07/29 611 15.281 میلیون 320.146 میلیارد - 20,952 20,965 20,930 20,965 2 16,500 20,933 1 182,252 20,959 20.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.458 میلیون 9.823 میلیون 2.352 میلیون 12.93 میلیون
آسامید

صندوق س.مشترک آسمان امید -د

صندوق فرابورس 10,145 3.00 0.03 10,154 6.00 0.06 1398/07/29 415 11.541 میلیون 117.185 میلیارد - 10,148 10,153 10,145 10,160 1 49,758 10,041 1 29,000 10,169 1.015 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 258,082 11.283 میلیون 155,363 11.385 میلیون
فیروزا

ص س.با درآمد ثابت فیروزه آسیا

صندوق بورس 16,007 7.00 0.04 15,956 44.00 0.28 1398/07/29 188 2.496 میلیون 39.833 میلیارد - 16,000 16,000 15,760 16,168 1 3,700 15,851 2 30,000 16,098 1.596 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 216,640 2.28 میلیون 678,094 1.818 میلیون
کیان

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

صندوق بورس 18,650 5.00 0.03 18,649 4.00 0.02 1398/07/29 115 970,236 18.094 میلیارد - 18,645 18,693 18,640 18,693 1 11,810 18,647 1 5,500 18,666 1.865 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 682,179 288,057 914,788 55,448
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 54,604 1,048.00 1.96 51,792 1,764.00 3.29 1398/07/29 113 61,029 3.161 میلیارد - 53,556 52,000 45,500 54,990 1 47,255 54,585 1 100 54,990 51.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19,157 41,872 61,029 -
سرو

صندوق س سروسودمند مدبران-سهام

صندوق بورس 11,770 123.00 1.03 11,691 202.00 1.70 1398/07/29 81 126,268 1.476 میلیارد - 11,893 11,700 11,420 11,998 1 10,000 11,746 1 10,000 11,980 1.169 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 103,396 22,872 84,738 41,530
دارا

صندوق س. دارا الگوریتم-د

صندوق فرابورس 10,321 5.00 0.05 10,320 4.00 0.04 1398/07/29 48 1.037 میلیون 10.699 میلیارد - 10,316 10,320 10,318 10,321 1 2,000 10,319 1 100 10,321 1.022 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,571 1.02 میلیون 20,325 1.016 میلیون
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 45,951 1,250.00 2.80 45,429 728.00 1.63 1398/07/29 48 16,121 732.362 میلیون - 44,701 45,000 44,200 46,700 1 8,565 45,951 2 398 46,700 45.429 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,050 3,071 10,116 6,005
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 40,177 182.00 0.46 39,637 358.00 0.90 1398/07/29 29 138,556 5.492 میلیارد - 39,995 39,476 39,476 40,300 1 375,212 40,177 4 5,000 40,500 39.637 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,623 126,933 22,960 115,596
ارمغان

ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان

صندوق بورس 10,268 40.00 0.39 10,269 41.00 0.40 1398/07/29 23 21,324 218.968 میلیون - 10,228 10,229 10,229 10,269 1 194 10,258 1 100 12,000 1.027 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21,324 - 5,049 16,275
صایند

صندوق س. گنجینه آینده روشن

صندوق فرابورس 10,140 10.00 0.10 10,126 24.00 0.24 1398/07/29 21 222,310 2.251 میلیارد - 10,150 10,120 10,114 10,140 1 10,000 10,130 1 100,000 10,140 506.3 میلیارد - - - - - - - - - - 222,310 - 2,200 220,110
اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

صندوق فرابورس 13,055 14.00 0.11 13,061 8.00 0.06 1398/07/29 19 15,318 200.07 میلیون - 13,069 13,062 13,053 13,070 1 1,459 13,056 1 1,145 13,139 1.306 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,318 - 15,318 -
فیروزه

صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

صندوق بورس 37,330 250.00 0.67 36,277 803.00 2.17 1398/07/29 17 3,835 139.121 میلیون - 37,080 37,363 35,775 37,363 2 465 36,065 1 2,452 37,330 1.814 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,835 1,000 3,835 -
سپاس

صندوق س. پاداش سهامداری توسعه1

صندوق بورس 10,085 8.00 0.08 10,082 11.00 0.11 1398/07/29 17 342,764 3.456 میلیارد - 10,093 10,085 10,081 10,085 1 500 10,085 1 1,000 10,126 1.008 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 207,526 135,238 342,764 -
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 43,019 502.00 1.15 42,230 1,291.00 2.97 1398/07/29 11 42,292 1.786 میلیارد - 43,521 42,094 42,001 43,100 1 50,000 43,230 1 50,000 43,665 42.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,100 40,192 42,292 -
افق ملت

صندوق س در سهام افق ملت

صندوق بورس 29,152 490.00 1.65 29,102 540.00 1.82 1398/07/29 9 9,746 283.633 میلیون - 29,642 29,101 29,100 29,155 1 302 29,151 2 8,452 29,400 1.455 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,400 6,346 9,746 -
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 40,834 1,164.00 2.77 40,932 1,066.00 2.54 1398/07/29 6 700 28.653 میلیون - 41,998 41,612 40,834 41,612 1 2,000 18,900 1 90 83,990 40.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 700 - 680 20
صنوین

صندوق سرمایه‌گذاری صنوین-مختلط

صندوق بورس 32,990 446.00 1.33 32,987 449.00 1.34 1398/07/29 6 9,226 304.342 میلیون - 33,436 32,984 32,984 33,299 1 350 32,987 1 17 64,720 3.299 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 265 8,961 9,226 -
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 30,625 93.00 0.30 30,215 317.00 1.04 1398/07/29 5 2,113 63.843 میلیون - 30,532 30,066 29,801 30,625 1 35 29,802 1 356 33,462 30.215 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,113 2,113 -
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 35,852 197.00 0.55 35,821 228.00 0.63 1398/07/29 4 11,826 423.623 میلیون - 36,049 35,200 35,200 35,926 1 - - 0 520 41,000 35.821 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 1,826 1,826 10,000
ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان

صندوق فرابورس 34,300 431.00 1.27 34,075 206.00 0.61 1398/07/29 3 700 23.853 میلیون - 33,869 34,000 34,000 34,300 1 150 34,215 1 20 34,400 1.704 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10 690 700 -
کاردان

صندوق س تجارت شاخص کاردان سهام

صندوق بورس 40,122 2,286.00 6.04 39,719 1,883.00 4.98 1398/07/29 2 304 12.075 میلیون - 37,836 37,974 37,974 40,122 1 50 37,500 1 30 75,000 3.972 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 247 57 57 247
نگین

ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری

صندوق بورس 14,810 0.00 0.00 15,030 220.00 1.49 1398/07/21 2 196 2.946 میلیون - 14,810 15,250 14,810 15,250 1 29,902 14,810 1 29,902 15,250 405.81 میلیارد - - - - - - - - - - 98 98 98 98
پرند

صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا

صندوق بورس 4,831 1,213.00 33.53 3,637 19.00 0.53 1398/07/24 1 4.6 میلیون 16.73 میلیارد - 3,618 4,831 4,831 4,831 1 15.905 میلیون 3,636 1 15 میلیون 3,708 33.72 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.35 میلیون - 10.35 میلیون
رویش

ص.س.جسورانه رویش لوتوس30%تأدیه

صندوق فرابورس 981,750 46,750.00 5.00 981,750 46,750.00 5.00 1398/07/9 1 50 49.088 میلیون - 935,000 981,750 981,750 981,750 0 - - 0 - - 490.875 میلیارد - - - - - - - - - - - 50 50 -