شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی دلیل توقف
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 20,290 770.00 3.66 20,491 569.00 2.70 1398/07/23 2,337 4.377 میلیون 89.695 میلیارد - 21,060 21,440 20,009 21,440 1 1,500 20,387 1 7,582 20,387 24.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.232 میلیون 145,200 3.477 میلیون 900,325 ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,890 184.00 3.03 5,827 247.00 4.07 1398/07/28 2,023 19.849 میلیون 115.65 میلیارد 9,811.43 6,074 6,160 5,771 6,160 1 1,986 5,871 3 8,000 5,871 95.883 هزار میلیارد 238.165 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 24.04 4.09 15.88 11.364 میلیون 8.485 میلیون 17.126 میلیون 2.723 میلیون ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,361 13.00 0.18 7,406 58.00 0.79 1398/07/24 1,782 15.956 میلیون 118.179 میلیارد 8,954.18 7,348 7,440 7,315 7,550 1 1,200 7,361 1 13,000 7,379 672.342 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.87 2.68 6.81 5.565 میلیون 10.391 میلیون 5.827 میلیون 10.129 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وقوام

بانک قوامین

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 1,642 22.436 میلیون 22.436 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22.436 میلیون 22.436 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,080 26.00 0.85 3,054 0.00 0.00 1398/07/29 941 14.449 میلیون 44.465 میلیارد 15,354.53 3,054 3,100 3,000 3,138 2 12,400 3,057 3 20,000 3,089 220.608 هزار میلیارد 238.493 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 28.11 میلیون 25.903 میلیون 8.56 1.92 7.88 7.515 میلیون 6.934 میلیون 12.598 میلیون 1.85 میلیون ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 20,200 201.00 1.01 20,906 907.00 4.54 1398/07/28 883 2.038 میلیون 42.612 میلیارد 2,308.4 19,999 20,998 20,003 20,998 1 495 20,200 1 10,000 20,510 20.485 هزار میلیارد 22.533 میلیون 3.123 میلیون 600,000 1.627 میلیون 1.496 میلیون 2.144 میلیون 730,819 28.61 13.98 9.75 2.038 میلیون - 2.038 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شکلر

نیروکلر

سهام بورس 16,030 410.00 2.62 15,865 245.00 1.57 1398/07/24 746 1.352 میلیون 21.444 میلیارد 1,811.92 15,620 14,839 14,839 16,210 2 598 16,043 1 4,491 16,100 7.81 هزار میلیارد 8.696 میلیون 1.965 میلیون 500,000 763,803 1.201 میلیون 1.702 میلیون 626,991 12.65 6.6 4.66 702,792 648,900 1.323 میلیون 28,284 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
حکمت

بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 733 37.785 میلیون 37.785 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 22.215 میلیون 1,000 2 - - 6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 37.785 میلیون 37.785 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وحکمت

بیمه حکمت صبا(50% پرداخت شده)

سهام پایه فرابورس 638 58.00 10.00 638 58.00 10.00 1398/03/11 730 28.979 میلیون 18.489 میلیارد - 580 638 638 638 - - - - 957 میلیارد - - - - - - - - - - 28.979 میلیون - - 28.979 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
باران

بیمه زندگی باران50%تادیه

سهام فرابورس 500 0.00 0.00 500 0.00 0.00 1398/04/5 701 467.254 میلیون 233.627 میلیارد - 500 500 500 500 0 440,000 500 44 - - 600 میلیارد - - - - - - - - - - 7.584 میلیون 459.67 میلیون - 467.254 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ثنور

سرمایه گذاری کوه نور

سهام پایه فرابورس 1,822 95.00 4.96 1,831 86.00 4.49 1398/07/28 557 4.573 میلیون 8.375 میلیارد - 1,917 1,860 1,822 1,950 - - - - 1.592 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.873 میلیون 700,000 4.573 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
کفرآور

فرآورده های سیمان شرق

سهام پایه فرابورس 6,900 197.00 2.78 6,933 164.00 2.31 1398/07/23 515 1.156 میلیون 8.017 میلیارد - 7,097 7,100 6,885 7,240 - - - - 1.248 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 906,257 250,000 1.156 میلیون - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
کرازی

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 8,145 428.00 4.99 8,145 428.00 4.99 1398/07/24 481 2.706 میلیون 22.039 میلیارد 5,625.47 8,573 8,145 8,145 8,145 82 139 7,224 1 1.133 میلیون 8,145 7.287 هزار میلیارد 8.071 میلیون 2.778 میلیون 850,000 1.148 میلیون 1.631 میلیون 1.291 میلیون 553,550 12.51 4.25 5.36 2.136 میلیون 570,000 2.706 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 5,900 136.00 2.25 6,036 0.00 0.00 1398/07/29 344 2.177 میلیون 13.443 میلیارد 6,329.66 6,036 5,750 5,750 6,337 1 400 5,830 1 12,000 6,000 808.82 میلیارد 1.188 میلیون 602,973 134,000 360,295 242,678 1.219 میلیون 62,213 13.3 3.41 0.68 2.177 میلیون - 2.177 میلیون - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 4,683 561.00 10.70 5,244 0.00 0.00 1398/07/29 320 3.17 میلیون 14.517 میلیارد 9,906.57 5,244 4,460 4,460 4,683 1 2.699 میلیون 4,683 267 100 4,700 27.325 هزار میلیارد 42.782 میلیون 27.878 میلیون 2.605 میلیون 18.922 میلیون 8.956 میلیون 8.264 میلیون 2.452 میلیون 9.73 2.66 2.89 3.17 میلیون - 3.17 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ومهر

بانک مهر اقتصاد

سهام پایه فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1398/03/22 320 6.028 میلیون 6.028 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 - - - - 12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6.028 میلیون 6.028 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
تپمپی

پمپ‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 10,895 573.00 5.00 11,001 467.00 4.07 1398/07/24 309 1.356 میلیون 14.92 میلیارد 4,389.1 11,468 10,895 10,895 11,900 21 - - 0 459,920 10,895 5.39 هزار میلیارد 5.492 میلیون 1.147 میلیون 470,000 321,800 824,992 265,314 300,070 17.23 6.27 19.49 1.106 میلیون 250,000 1.296 میلیون 60,546 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 36,069 1,717.00 5.00 36,069 1,717.00 5.00 1398/07/28 273 735,031 26.512 میلیارد 2,692.42 34,352 36,069 36,069 36,069 1 1.843 میلیون 36,069 516 261 38,446 6.492 هزار میلیارد 6.629 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 22.04 12.18 2.4 535,031 200,000 527,437 207,594 ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
فرابورس

فرابورس ایران

سهام پایه فرابورس 10,595 504.00 4.99 12,544 2,453.00 24.31 1398/07/7 254 1.948 میلیون 20.639 میلیارد - 10,091 10,595 10,595 10,595 - - - - 17.562 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.948 میلیون - 1.448 میلیون 500,000 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 4,951 260.00 4.99 4,951 260.00 4.99 1398/07/24 218 691,839 3.425 میلیارد 3,173.57 5,211 4,951 4,951 4,952 63 - - 0 538,813 4,951 634.92 میلیارد 678,579 100,421 121,843 75,334 25,087 13,393 -1,310 -460.49 24.05 45.04 691,439 400 691,839 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
هفردا

راهیابان فردا

سهام فرابورس 1,100 100.00 10.00 1,100 100.00 10.00 1397/12/27 200 10 میلیون 11 میلیارد - 1,000 1,100 - - 0 - - 0 - - 110 میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,742 249.00 4.99 4,826 165.00 3.31 1398/07/28 199 1.331 میلیون 6.311 میلیارد 6,688.26 4,991 4,742 4,742 4,742 654 500 4,371 1 10.976 میلیون 4,742 28.379 هزار میلیارد 35.14 میلیون 11.66 میلیون 3.4 میلیون 7.149 میلیون 4.511 میلیون 592,861 386,052 72.52 6.2 47.21 230,964 1.1 میلیون 1.331 میلیون - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 82,538 4,344.00 5.00 85,059 1,823.00 2.10 1398/07/29 155 43,666 3.714 میلیارد 51.5 86,882 82,538 82,538 82,538 8 295 77,778 1 2,549 82,538 4.547 هزار میلیارد 6.583 میلیون 2.141 میلیون 53,453 2.171 میلیون -29,575 3.036 میلیون 19,968 220.95 -149.18 1.45 - - - - ممنوع - به دلیل مجمع عادی سالیانه
شلیا

شرکت مواد ویژه لیا

سهام فرابورس 10,463 213.00 2.00 10,469 207.00 1.94 1397/09/26 143 816,015 8.543 میلیارد - 10,676 10,470 10,463 10,501 4 3,582 10,192 4 5,571 10,463 846.105 میلیارد - - - - - - - - - - 813,015 3,000 816,015 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وانصار

بانک انصار

سهام بورس 2,088 2.00 0.10 2,086 0.00 0.00 1397/05/3 132 1.148 میلیون 2.395 میلیارد - 2,086 2,090 2,085 2,100 1 5,531 2,088 2 9,799 2,089 20.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,823 1.132 میلیون 1.148 میلیون - ممنوع - بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر
کچینی

چینی‌ ایران

سهام بورس 3,009 157.00 4.96 3,034 132.00 4.17 1395/08/9 74 294,924 894.851 میلیون - 3,166 3,166 3,009 3,166 1 7,977 3,009 2 7,000 3,030 506.766 میلیارد - - - - - - - - - - - - 294,924 - ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,792 10.00 0.55 1,801 1.00 0.06 1398/07/23 54 810,725 1.456 میلیارد 15,013.43 1,802 1,791 1,790 1,802 1 3,000 1,787 2 19,441 1,791 22.513 هزار میلیارد 30.43 میلیون 25.532 میلیون 12.5 میلیون 7.917 میلیون 17.614 میلیون 2.498 میلیون 1.46 میلیون 15.42 1.28 9.01 810,725 - 810,725 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سهام پایه فرابورس 4,483 130.00 2.99 4,353 0.00 0.00 1398/07/29 51 1.529 میلیون 6.855 میلیارد - 4,353 4,483 4,483 4,483 - - - - 19.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.529 میلیون - 1.029 میلیون 500,000 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
وثنو

سرمایه گذاری ساختمانی نوین

سهام پایه فرابورس 5,379 166.00 2.99 5,379 166.00 2.99 1398/07/24 43 198,280 1.067 میلیارد - 5,545 5,379 5,379 5,379 - - - - 1.664 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 198,280 - 198,280 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
رفاه

فروشگاه های زنجیره ای رفاه

سهام پایه فرابورس 11,490 7.00 0.06 11,490 7.00 0.06 1397/11/27 38 20,405 234.453 میلیون - 11,497 11,490 11,490 11,490 - - - - 5.175 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 20,405 - 20,405 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 11,965 629.00 4.99 12,311 283.00 2.25 1398/07/28 31 196,258 2.348 میلیارد 6,330.9 12,594 11,965 11,965 11,965 122 - - 0 4.707 میلیون 11,965 13.683 هزار میلیارد 16.873 میلیون 5.002 میلیون 1.09 میلیون 3.451 میلیون 1.552 میلیون 432,619 -181,709 -73.87 8.65 31.03 36,258 160,000 196,258 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
آینده

بازرگانی آینده سازان بهشت پارس

سهام پایه فرابورس 4,502 184.00 3.93 4,686 0.00 0.00 1398/07/29 20 190,695 863.952 میلیون - 4,686 4,593 4,502 4,593 - - - - 1.998 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 190,695 - 190,695 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
حاریا

کشتیرانی آریا

سهام پایه فرابورس 3,255 100.00 2.98 3,255 100.00 2.98 1398/07/23 17 26,791 87.205 میلیون - 3,355 3,255 3,255 3,255 - - - - 878.85 میلیارد - - - - - - - - - - 26,791 - 26,791 - ممنوع - به دلیل مجمع عادی بطور فوق العاده
شفارا

پتروشیمی‌فارابی‌

سهام بورس 3,810 181.00 4.99 1,768 1,861.00 51.28 1398/07/28 12 112,123 427.189 میلیون - 3,629 3,810 3,810 3,810 1 93,380 3,958 8 1,000 4,140 265.2 میلیارد - - - - - - - - - - 112,123 - 112,123 - ممنوع - افشای اطلاعات با اهمیت
آرمان

بیمه آرمان

سهام پایه فرابورس 1,059 21.00 1.94 1,080 0.00 0.00 1398/07/22 3 12,000 12.708 میلیون - 1,080 1,059 1,059 1,059 - - - - 1.62 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - - ممنوع - به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی تعلیق میگردد.
شپمچا

پارس‌ پامچال‌

سهام بورس 9,879 519.00 4.99 10,353 45.00 0.43 1396/04/13 2 4,185 41.344 میلیون - 10,398 9,879 9,879 9,879 15 - - 0 18,694 9,879 310.59 میلیارد - - - - - - - - - - 4,185 - 4,185 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
ودانا

سرمایه گذاری دانایان پارس

سهام پایه فرابورس 510 4.00 0.79 510 4.00 0.79 1398/01/26 2 200 102,000 - 506 510 510 510 - - - - 688.5 میلیارد - - - - - - - - - - 200 - - 200 ممنوع - توقف به دلایل دیگر
قیستو

شرکت قند بیستون

سهام پایه فرابورس 800 22.00 2.83 800 22.00 2.83 1395/12/16 1 1,000 800,000 - 778 800 800 800 - - - - 384 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 1,000 - ممنوع - توقف به دلایل دیگر
آکنتور

کنتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 45,893 674.00 1.45 46,567 0.00 0.00 1395/06/13 - - - - 46,567 57,800 - - 1 400 45,821 1 10 47,900 9.313 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 388,554 25,000 412,554 1,000 ممنوع - به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات
وثامن

شرکت اعتباری ثامن

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1395/03/19 - - - - 1,000 1,000 - - 0 104,972 1,000 12 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 930.389 میلیون ممنوع - توقف به دلایل دیگر