شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اوراق

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین YTM تاریخ سررسید دوره پرداخت سود کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 12:59 252 50.079 میلیون 50.079 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 500,000 910,000 3 1,000 1,000,000 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.079 میلیون - 50.079 میلیون
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 837,500 483.00 0.06 836,867 150.00 0.02 12:25 165 227,148 190.093 میلیارد - 837,017 837,000 - - - 835,063 838,482 1 10 835,050 1 200 838,999 33.804 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,902 218,246 53,763 173,385
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 681,550 3,266.00 0.48 683,164 1,652.00 0.24 12:29 154 109,858 75.051 میلیارد - 684,816 684,400 - - - 681,001 686,000 1 469 681,550 1 3,489 681,550 27.252 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21,573 88,285 14,184 95,674
اخزا723

اسنادخزانه-م23بودجه97-000824

اوراق فرابورس 673,998 1,586.00 0.23 674,095 1,489.00 0.22 12:29 140 54,806 36.944 میلیارد - 675,584 674,002 - - - 672,475 677,000 1 600 672,476 1 1 673,999 13.546 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30,877 23,929 9,812 44,994
اخزا718

اسنادخزانه-م18بودجه97-000525

اوراق فرابورس 705,000 3,145.00 0.44 706,296 1,849.00 0.26 12:29 128 141,295 99.796 میلیارد - 708,145 707,000 - - - 703,525 708,000 1 110 703,526 1 50 705,800 17.374 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17,151 124,144 4,683 136,612
اخزا722

اسنادخزانه-م22بودجه97-000428

اوراق فرابورس 716,000 2,625.00 0.37 716,625 2,000.00 0.28 12:19 127 73,401 52.601 میلیارد - 718,625 718,625 - - - 714,640 719,400 2 10,000 714,640 1 30,432 717,000 14.441 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,241 71,160 9,990 63,411
اخزا707

اسنادخزانه-م7بودجه97-980627

اوراق فرابورس 994,002 1,071.00 0.11 994,316 1,385.00 0.14 1398/06/17 113 63,988 63.624 میلیارد - 992,931 994,000 - - - 993,600 995,000 1 164 994,002 1 50 994,700 29.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,752 61,236 9,917 54,071
اخزا713

اسنادخزانه-م13بودجه97-000518

اوراق فرابورس 709,000 1,687.00 0.24 709,289 1,398.00 0.20 12:29 101 48,452 34.366 میلیارد - 710,687 710,700 - - - 707,000 711,000 1 1,000 707,009 1 150 709,033 12.528 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,839 42,613 8,753 39,699
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1.02 میلیون 1,183.00 0.12 1.019 میلیون 449.00 0.04 12:29 100 18,174 18.524 میلیارد - 1.019 میلیون 1.023 میلیون - - - 1.018 میلیون 1.023 میلیون 2 200 1.017 میلیون 1 2,000 1.023 میلیون 2.039 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,528 - 10,247 1,281
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 603,141 8,169.00 1.34 607,179 4,131.00 0.68 12:28 87 28,333 17.203 میلیارد - 611,310 611,310 - - - 603,012 614,890 1 2,183 603,900 1 433 610,997 24.287 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17,319 11,014 4,994 23,339
اخزا715

اسنادخزانه-م15بودجه97-990224

اوراق فرابورس 901,890 1,035.00 0.11 901,076 221.00 0.02 12:26 58 67,547 60.865 میلیارد - 900,855 899,901 - - - 899,901 902,789 1 20 900,600 1 498 901,890 5.272 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,709 64,838 4,306 63,241
اخزا807

اسنادخزانه-م7بودجه98-000719

اوراق فرابورس 684,999 6,687.00 0.97 683,099 8,587.00 1.24 12:19 48 48,510 33.137 میلیارد - 691,686 697,000 - - - 680,000 697,000 1 200 681,000 1 122 685,990 10.246 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,252 33,258 12,941 35,569
اخزا706

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اوراق فرابورس 875,000 318.00 0.04 874,005 677.00 0.08 12:17 46 54,844 47.934 میلیارد - 874,682 875,000 - - - 872,800 876,000 0 700 873,510 1 - - 24.357 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 680 54,164 2,786 52,058
اخزا716

اسنادخزانه-م16بودجه97-000407

اوراق فرابورس 724,180 1,813.00 0.25 724,079 1,914.00 0.26 12:29 35 24,170 17.501 میلیارد - 725,993 728,996 - - - 722,355 728,996 1 147 722,900 1 10,000 725,999 7.733 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,531 22,639 3,356 20,814
اخزا720

اسنادخزانه-م20بودجه97-000324

اوراق فرابورس 728,500 2,767.00 0.38 729,203 2,064.00 0.28 12:29 34 28,322 20.652 میلیارد - 731,267 735,889 - - - 727,101 735,889 1 1,000 727,309 1 298 729,095 7.17 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,943 21,379 6,574 21,748
اخزا624

اسنادخزانه-م24بودجه96-990625

اوراق فرابورس 849,500 1,702.00 0.20 849,398 1,804.00 0.21 12:29 33 48,195 40.937 میلیارد - 851,202 851,000 - - - 846,464 852,000 1 20 849,001 1 13 850,497 10.833 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,321 44,874 1,823 46,372
اخزا811

اسنادخزانه-م11بودجه98-001013

اوراق فرابورس 656,330 3,391.00 0.51 657,087 2,634.00 0.40 12:04 29 8,522 5.6 میلیارد - 659,721 659,990 - - - 656,300 659,990 1 10,000 655,500 1 4,750 657,300 19.713 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3,448 5,074 1,754 6,768
اخزا612

اسنادخزانه-م12بودجه96-981114

اوراق فرابورس 949,000 99.00 0.01 948,217 684.00 0.07 12:22 25 8,924 8.462 میلیارد - 948,901 947,600 - - - 947,500 951,900 1 20 948,300 1 5 950,999 17.068 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 138 8,786 6,632 2,292
اخزا704

اسنادخزانه-م4بودجه97-991022

اوراق فرابورس 797,970 1,233.00 0.15 796,488 249.00 0.03 12:11 25 10,612 8.452 میلیارد - 796,737 794,000 - - - 794,000 797,970 1 300 794,060 1 131 797,890 19.467 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,247 9,365 798 9,814
اخزا714

اسنادخزانه-م14بودجه97-980722

اوراق فرابورس 995,000 101.00 0.01 995,453 554.00 0.06 1398/07/14 25 28,356 28.227 میلیارد - 994,899 995,457 - - - 995,000 995,650 2 1,602 935,683 1 30 995,749 6.003 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,710 26,646 - 28,356
اخزا709

اسنادخزانه-م9بودجه97-990513

اوراق فرابورس 867,000 793.00 0.09 866,677 470.00 0.05 12:29 25 15,941 13.816 میلیارد - 866,207 866,000 - - - 866,000 867,000 1 - - 0 20 868,300 19.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 15,939 8,347 7,594
اخزا604

اسنادخزانه-م4بودجه96-980820

اوراق فرابورس 989,000 1,073.00 0.11 988,413 486.00 0.05 12:27 23 10,438 10.317 میلیارد - 987,927 988,362 - - - 988,359 991,000 1 2,701 988,483 1 16 989,396 18.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,344 9,094 605 9,833
اخزا615

اسنادخزانه-م15بودجه96-980820

اوراق فرابورس 988,799 656.00 0.07 988,720 577.00 0.06 12:28 19 3,548 3.508 میلیارد - 988,143 989,000 - - - 988,358 989,497 1 25 988,462 1 400 989,190 6.921 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,759 1,789 1,978 1,570
اخزا719

اسنادخزانه-م19بودجه97-980827

اوراق فرابورس 984,723 503.00 0.05 985,834 1,614.00 0.16 11:52 19 16,184 15.955 میلیارد - 984,220 985,999 - - - 984,721 986,000 1 20 984,730 1 20 990,000 7.218 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 16,179 1,622 14,562
اخزا606

اسنادخزانه-م6بودجه96-980722

اوراق فرابورس 995,451 419.00 0.04 995,503 471.00 0.05 1398/07/14 17 4,833 4.811 میلیارد - 995,032 995,441 - - - 995,441 997,957 1 13,830 995,441 1 8 997,795 9.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,658 3,175 4,833 -
اخزا623

اسنادخزانه-م23بودجه96-990528

اوراق فرابورس 861,000 351.00 0.04 859,458 1,191.00 0.14 12:29 17 7,718 6.633 میلیارد - 860,649 859,999 - - - 858,001 863,997 1 200 858,100 1 200 863,998 13.104 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 127 7,591 74 7,644
اخزا809

اسنادخزانه-م9بودجه98-000923

اوراق فرابورس 663,511 39.00 0.01 663,526 54.00 0.01 11:52 15 16,663 11.056 میلیارد - 663,472 665,010 - - - 663,511 665,010 1 16 663,472 1 193 685,000 16.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,740 14,923 1,960 14,703
صخود1404

ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16%

اوراق بورس 933,198 26,302.00 2.74 933,809 25,691.00 2.68 1398/06/26 12 102,380 95.603 میلیارد - 959,500 959,500 - - - 933,198 959,500 1 2,380 959,500 1 2,380 969,095 1.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102,380 - 102,380
اخزا613

اسنادخزانه-م13بودجه96-981016

اوراق فرابورس 962,001 734.00 0.08 961,996 729.00 0.08 12:18 12 16,310 15.69 میلیارد - 961,267 962,000 - - - 961,501 962,001 1 14 962,002 1 20 970,000 16.956 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 16,305 235 16,075
اشاد10

مشارکت دولتی10-شرایط خاص001226

اوراق فرابورس 890,000 2,936.00 0.33 888,343 1,279.00 0.14 12:03 11 9,200 8.173 میلیارد - 887,064 887,010 - - - 887,009 891,000 1 11,100 890,000 1 1,500 894,960 17.767 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,100 8,100 300 8,900
اشاد8

مشارکت دولتی8-شرایط خاص981030

اوراق فرابورس 982,000 5,000.00 0.51 982,000 5,000.00 0.51 1398/07/8 11 19,100 18.756 میلیارد - 987,000 982,000 - - - 982,000 982,000 0 900 982,000 1 - - 2.416 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 19,100 3,200 15,900
اخزا614

اسنادخزانه-م14بودجه96-981016

اوراق فرابورس 962,000 414.00 0.04 962,000 414.00 0.04 12:18 11 37,425 36.003 میلیارد - 961,586 962,000 - - - 962,000 962,002 1 50 960,477 1 159 975,000 9.98 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 200 37,225 125 37,300
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 962,000 45,800.00 5.00 955,525 39,325.00 4.29 12:19 8 1,551 1.482 میلیارد - 916,200 920,099 - - - 920,099 962,000 0 19 962,010 1 - - 955.525 میلیارد - - - - - - - - - - 13 1,538 551 1,000
اخزا805

اسنادخزانه-م5بودجه98-000422

اوراق فرابورس 722,600 1,945.00 0.27 723,977 3,322.00 0.46 11:45 7 124 89.773 میلیون - 720,655 724,000 - - - 722,600 724,000 1 164 717,201 2 998 718,000 14.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 124 - 122 2
اخزا708

اسنادخزانه-م8بودجه97-980723

اوراق فرابورس 995,600 694.00 0.07 995,493 587.00 0.06 1398/07/15 7 9,854 9.81 میلیارد - 994,906 995,552 - - - 995,480 996,500 1 1,000 995,507 1 52 995,600 9.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 251 9,603 9,854 -
اخزا717

اسنادخزانه-م17بودجه97-981017

اوراق فرابورس 960,950 4,021.00 0.42 960,348 4,623.00 0.48 11:32 7 7,569 7.269 میلیارد - 964,971 959,110 - - - 959,110 961,000 1 21 960,952 2 1 960,952 2.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 416 7,153 10 7,559
اروند10

منفعت صبا اروند لوتوس 14001222

اوراق فرابورس 907,100 7,145.00 0.79 909,343 9,388.00 1.04 11:31 6 2,213 2.012 میلیارد - 899,955 927,000 - - - 907,100 927,000 1 278 908,000 1 127 960,000 4.547 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 463 1,750 213 2,000
اجاد1

اجاره دولت مرحله یک1394-981226

اوراق فرابورس 991,000 0.00 0.00 991,000 0.00 0.00 1398/07/14 6 15,000 14.865 میلیارد - 991,000 991,000 - - - 991,000 991,000 0 1,600 960,001 1 - - 4.955 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15,000 - 15,000
سلامت4

مرابحه دولتی تعاون-لوتوس991117

اوراق فرابورس 1,000,000 39,996.00 4.17 1.019 میلیون 59,406.00 6.19 10:43 6 5,253 5.355 میلیارد - 960,004 999,999 - - - 999,999 1.02 میلیون 0 14 970,000 1 - - 1.019 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3 5,250 157 5,096
ماهان99

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 0.00 0.00 1.01 میلیون 21.00 0.00 11:20 6 400 404.008 میلیون - 1.01 میلیون 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 10 1.01 میلیون 1 36 1.015 میلیون 2.121 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 340 60 400 -
اخزا803

اسنادخزانه-م3بودجه98-990521

اوراق فرابورس 863,800 1,335.00 0.15 863,800 1,335.00 0.15 12:17 5 2,715 2.345 میلیارد - 865,135 863,800 - - - 863,800 863,800 2 - - 0 13,500 869,000 8.638 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,715 - 2,715
اشاد5

مشارکت دولتی5-شرایط خاص980922

اوراق فرابورس 999,182 0.00 0.00 999,183 1.00 0.00 10:50 5 60,100 60.051 میلیارد - 999,182 1,000,000 - - - 999,182 1,000,000 1 100 998,000 1 100 1.004 میلیون 9.353 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 60,000 - 60,100
اخزا610

اسنادخزانه-م10بودجه96-980911

اوراق فرابورس 987,000 9,143.00 0.94 986,790 8,933.00 0.91 1398/07/29 5 142 140.124 میلیون - 977,857 976,903 - - - 976,903 987,000 1 100 978,140 1 100 988,000 16.775 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 140 2 142 -
شستا001

اجاره تامین اجتماعی-امین000523

اوراق فرابورس 960,000 0.00 0.00 960,000 0.00 0.00 1398/07/10 5 381 365.76 میلیون - 960,000 960,000 - - - 960,000 960,000 1 7,996 960,000 1 411 980,000 2.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 381 381 -
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 885,000 32,704.00 3.84 855,264 2,968.00 0.35 12:16 5 1,210 1.035 میلیارد - 852,296 886,899 - - - 851,100 886,899 1 100 851,100 1 145 885,000 6.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 310 900 210 1,000
اشاد6

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

اوراق فرابورس 1 میلیون 1,499.00 0.15 1 میلیون 1,356.00 0.14 12:29 5 700 700.101 میلیون - 1.002 میلیون 1.001 میلیون - - - 1 میلیون 1.001 میلیون 1 100 1 میلیون 1 100 1.005 میلیون 23.957 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 700 - 700 -
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 907,100 23,206.00 2.63 907,880 23,986.00 2.71 1398/07/29 4 1,024 929.669 میلیون - 883,894 939,999 - - - 907,100 948,999 1 70 902,000 1 294 949,494 1.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 1,000 24 1,000
شستا994

اجاره تامین اجتماعی-نوین991226

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 10:29 4 80,000 80.001 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 1 1,000 1 میلیون 1 3,750 1.02 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 80,000 - 80,000
منفت9810

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

اوراق بورس 1.002 میلیون 1,500.00 0.15 1.001 میلیون 1,080.00 0.11 11:12 4 101 101.109 میلیون - 1,000,000 1.002 میلیون - - - 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1 795 1,000,000 1 200 1.01 میلیون 2.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50 - 50 -
اشاد9

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 942,102 7,898.00 0.83 942,102 7,898.00 0.83 12:09 3 21,000 19.784 میلیارد - 950,000 942,100 - - - 942,100 942,104 1 7,000 942,140 1 500 950,000 46.469 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 21,000 - 21,000
شستا991

اجاره تامین اجتماعی-امین991226

اوراق فرابورس 995,000 5,000.00 0.51 994,777 4,777.00 0.48 1398/07/16 3 157 156.18 میلیون - 990,000 990,000 - - - 990,000 995,000 0 43 995,000 1 - - 6.963 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 157 - 150 7
اخزا802

اسنادخزانه-م2بودجه98-990430

اوراق فرابورس 872,000 3,905.00 0.45 872,000 3,905.00 0.45 12:11 3 6,269 5.467 میلیارد - 868,095 872,000 - - - 872,000 872,000 0 500 857,026 1 - - 17.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 6,267 2,232 4,037
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 898,100 21,796.00 2.49 898,930 22,626.00 2.58 1398/07/29 3 1,021 917.808 میلیون - 876,304 930,000 - - - 898,100 938,900 1 70 891,000 1 155 970,000 2.247 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21 1,000 21 1,000
اجاد42

اجاره دولت-واجدشرایط خاص991224

اوراق فرابورس 925,000 5,000.00 0.54 925,000 5,000.00 0.54 1398/07/15 3 13,000 12.025 میلیارد - 920,000 925,000 - - - 925,000 925,000 0 10,000 915,000 1 - - 1.388 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,000 - - 13,000
سلامت1

مرابحه دولتی تعاون-ملت991118

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/29 3 20,000 20 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 700 1,000,000 1 - - 3.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
اشاد3

مشارکت دولتی3-شرایط خاص980713

اوراق فرابورس 999,122 878.00 0.09 999,707 293.00 0.03 1398/07/10 3 1,200 1.2 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 999,122 1,000,000 1 2,000 999,120 2 5,200 1.001 میلیون 8.897 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,200 - 1,200 -
اجاد22

اجاره دولتی آپرورش-لوتوس991117

اوراق فرابورس 971,000 3,758.00 0.39 976,214 1,456.00 0.15 11:55 3 10,300 10.055 میلیارد - 974,758 999,998 - - - 971,000 999,998 1 3,000 971,000 1 395 1.01 میلیون 4.881 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10,300 300 10,000
کورش99

مرابحه صنعت غذایی کورش990411

اوراق فرابورس 971,300 9,302.00 0.97 971,323 9,325.00 0.97 1398/07/18 3 11,460 11.131 میلیارد - 961,998 1.058 میلیون - - - 971,300 1.058 میلیون 0 1 971,300 1 - - 485.662 میلیارد - - - - - - - - - - 3 11,457 2 11,458
رایان

مشارکت رایان سایپا 3 ماهه 22%

اوراق فرابورس 1.017 میلیون 48.00 0.00 1.017 میلیون 48.00 0.00 10:21 3 15 15.254 میلیون - 1.017 میلیون 1.017 میلیون - - - 1.017 میلیون 1.017 میلیون 2 100 1.003 میلیون 1 30 1.017 میلیون 813.56 میلیارد - - - - - - - - - - 15 - 15 -
شرق1400

مشارکت لیزینگ ایران وشرق140010

اوراق فرابورس 997,000 7,000.00 0.71 997,000 7,000.00 0.71 11:43 3 55 54.835 میلیون - 990,000 997,000 - - - 997,000 997,000 3 500 987,030 1 46,181 997,000 239.28 میلیارد - - - - - - - - - - 55 - - 55
اجاد25

اجاره دولتی آپرورش-سپهر991117

اوراق فرابورس 1,000,000 20,000.00 2.04 999,870 19,870.00 2.03 1398/07/29 2 230 229.97 میلیون - 980,000 999,000 - - - 999,000 1,000,000 1 210 980,000 1 125 1.01 میلیون 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 230 230 -
رایان911

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

اوراق بورس 985,150 0.00 0.00 985,150 0.00 0.00 09:48 2 5 4.926 میلیون - 985,150 985,150 - - - 985,150 985,150 1 2,995 985,150 1 3,000 995,000 985.15 میلیارد - - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 11:57 2 12,000 12 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 9,000 990,000 1 9,000 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 70,000 - 70,000
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 920,100 2,066.00 0.23 920,212 2,178.00 0.24 1398/07/29 2 1,002 922.052 میلیون - 918,034 976,000 - - - 920,100 976,000 1 100 920,000 1 100 976,500 1.84 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 1,000 2 1,000
امید99

مشارکت لیزینگ امید9907

اوراق فرابورس 976,110 0.00 0.00 976,110 0.00 0.00 1398/07/16 2 350 341.639 میلیون - 976,110 976,110 - - - 976,110 976,110 1 2,000 966,349 1 2,000 976,110 976.11 میلیارد - - - - - - - - - - 350 - - 350
جوپار99

اوراق اجاره جوپار 990212

اوراق فرابورس 1.004 میلیون 1,050.00 0.10 1.004 میلیون 1,050.00 0.10 1398/07/29 2 16 16.057 میلیون - 1.003 میلیون 1.004 میلیون - - - 1.004 میلیون 1.004 میلیون 1 12 1.004 میلیون 1 20 1.019 میلیون 520.341 میلیارد - - - - - - - - - - 16 - 16 -
مشیر9911

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

اوراق بورس 945,000 55,001.00 5.50 953,684 46,317.00 4.63 1398/06/23 2 4,750 4.53 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 - - - 945,000 1,000,000 1 750 960,000 1 750 969,600 3.815 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4,750 - 4,750
قرن99

مرابحه پدیده شیمی قرن990701

اوراق فرابورس 970,000 10,000.00 1.04 970,000 10,000.00 1.04 1398/07/25 2 15,460 14.996 میلیارد - 960,000 970,000 - - - 970,000 970,000 0 5,000 970,000 1 - - 485 میلیارد - - - - - - - - - - - 15,460 - 15,460
اشاد7

مشارکت دولتی7-شرایط خاص981227

اوراق فرابورس 995,000 5,000.00 0.50 995,000 5,000.00 0.50 1398/07/25 2 30,000 29.85 میلیارد - 1,000,000 995,000 - - - 995,000 995,000 0 300 979,000 2 - - 3.074 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس- 3ماهه16%

اوراق بورس 1.023 میلیون 12,600.00 1.25 1.022 میلیون 12,300.00 1.22 1398/06/31 2 2,000 2.045 میلیارد - 1.01 میلیون 1.022 میلیون - - - 1.022 میلیون 1.023 میلیون 2 12,500 1.003 میلیون 2 12,500 1.023 میلیون 10.223 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
شستا993

اجاره ت.اجتماعی-کاردان991226

اوراق فرابورس 980,392 19,608.00 1.96 980,392 19,608.00 1.96 1398/07/6 2 6,250 6.127 میلیارد - 1,000,000 980,392 - - - 980,392 980,392 1 6,250 980,392 1 6,250 1,000,000 4.902 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6,250 - 6,250
شستا992

اجاره تامین اجتماعی-سپهر991226

اوراق فرابورس 999,999 16,745.00 1.70 999,999 16,745.00 1.70 1398/07/23 1 1,000 999.999 میلیون - 983,254 999,999 - - - 999,999 999,999 1 6,250 981,000 1 6,250 1,000,000 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
اجاد21

اجاره دولتی آپرورش-آرمان991117

اوراق فرابورس 1.014 میلیون 0.00 0.00 1.014 میلیون 0.00 0.00 1398/07/29 1 250 253.4 میلیون - 1.014 میلیون 1.014 میلیون - - - 1.014 میلیون 1.014 میلیون 1 250 1.014 میلیون 1 250 1.024 میلیون 2.534 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 - 250
اشاد4

مشارکت دولتی4-شرایط خاص980730

اوراق فرابورس 1,000,000 3,460.00 0.35 1,000,000 3,460.00 0.35 11:19 1 400 400 میلیون - 996,540 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 1,600 995,626 2 - - 1.667 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400 400 -
اجاد23

اجاره دولتی آپرورش-ملت991117

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/29 1 204 204 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 5,000 987,000 1 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 204 204 -
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 757,100 7,900.00 1.03 757,100 7,900.00 1.03 1398/07/1 1 100 75.71 میلیون - 765,000 757,100 - - - 757,100 757,100 0 900 757,100 1 - - 3.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
مشهد995

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه16%

اوراق بورس 979,000 29,000.00 3.05 979,000 29,000.00 3.05 1398/07/29 1 2 1.958 میلیون - 950,000 979,000 - - - 979,000 979,000 1 2,000 970,000 1 1,998 979,000 1.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - - 2
مشهد905

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/29 1 7,000 7 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7,000 - 7,000
شستا002

اجاره تامین اجتماعی-تمدن000523

اوراق فرابورس 1.006 میلیون 19,733.00 2.00 1.006 میلیون 19,733.00 2.00 1398/06/17 1 4 4.026 میلیون - 986,691 1.006 میلیون - - - 1.006 میلیون 1.006 میلیون 1 5,000 986,691 1 846 1.001 میلیون 4.026 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 - - 4
شستا003

اجاره تامین اجتماعی-سپهر000523

اوراق فرابورس 984,751 11,275.00 1.13 984,751 11,275.00 1.13 1398/07/22 1 100 98.475 میلیون - 996,026 984,751 - - - 984,751 984,751 1 3,750 984,750 1 3,750 1.004 میلیون 2.954 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
شلرد02

کود شیمیایی اوره لردگان

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 09:01 1 1 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 2,500 1,000,000 1 2,500 1.02 میلیون 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
لوتوس99

اجاره لوتوس پارسیان990717

اوراق فرابورس 1 میلیون 999.00 0.10 1 میلیون 999.00 0.10 1398/07/7 1 1 1 میلیون - 1.001 میلیون 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 1 4,925 1 میلیون 1 2,810 1.001 میلیون 480 میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
تهران812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 795,805 210,863.00 36.05 631,737 46,795.00 8.00 12:03 1 1,668 1.054 میلیارد - 584,942 795,805 - - - 795,805 795,805 0 33,332 631,737 4 - - 1.516 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
مترو9812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 982,560 17,303.00 1.73 982,560 17,303.00 1.73 1398/06/25 1 1 982,560 - 999,863 982,560 - - - 982,560 982,560 0 8,993 982,560 1 - - 2.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
مبین013

اجاره اعتماد مبین نوین010710

اوراق فرابورس 893,000 22,625.00 2.47 893,000 22,625.00 2.47 1398/06/24 1 13,750 12.279 میلیارد - 915,625 893,000 - - - 893,000 893,000 0 4,200 893,000 1 - - 893 میلیارد - - - - - - - - - - - 13,750 - 13,750
صدانا98

اجاره دانا پتروریگ کیش 1394

اوراق فرابورس 1 میلیون 1.00 0.00 1 میلیون 1.00 0.00 1398/06/30 1 1 1 میلیون - 1,000,000 1 میلیون - - - 1 میلیون 1 میلیون 0 3,000 1,000,000 1 - - 650.001 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - 1 -
اروند05

منفعت صبا اروند لوتوس 14001113

اوراق فرابورس 960,000 1,667.00 0.17 960,000 1,667.00 0.17 1398/07/29 1 45 43.2 میلیون - 961,667 960,000 - - - 960,000 960,000 1 200 950,000 1 246 1.025 میلیون 1.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45 - 45 -
اروند11

منفعت صبا اروند سپهر 14001222

اوراق فرابورس 948,000 10,800.00 1.13 948,000 10,800.00 1.13 1398/07/25 1 1,100 1.043 میلیارد - 958,800 948,000 - - - 948,000 948,000 1 5,150 948,000 1 6,250 966,960 4.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,100 - 1,100
مبین011

اجاره اعتماد مبین لوتوس010710

اوراق فرابورس 893,117 13,133.00 1.45 893,117 13,133.00 1.45 1398/07/7 1 4 3.572 میلیون - 906,250 893,117 - - - 893,117 893,117 1 1,996 893,117 1 26 924,374 2.233 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 4 -
اجاد27

اجاره آپرورش-کاردان991117

اوراق فرابورس 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1.01 میلیون 10,000.00 1.00 1398/06/12 1 1 1.01 میلیون - 1,000,000 1.01 میلیون - - - 1.01 میلیون 1.01 میلیون 1 2,500 1,000,000 1 2,499 1.01 میلیون 1.01 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
گندم2

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

اوراق فرابورس 970,000 0.00 0.00 970,000 0.00 0.00 1398/07/15 1 100 97 میلیون - 970,000 970,000 - - - 970,000 970,000 1 200 960,000 1 19,500 970,000 19.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 100 - - 100
اجاد26

اجاره دولتی آپرورش-امید991117

اوراق فرابورس 1,000,000 9,900.00 1.00 1,000,000 9,900.00 1.00 1398/07/29 1 1,500 1.5 میلیارد - 990,100 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 1,500 995,000 1 1,500 1.005 میلیون 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,500 - 1,500
اشاد1

مشارکت دولتی1-شرایط خاص001026

اوراق فرابورس 910,000 18,983.00 2.13 910,000 18,983.00 2.13 1398/07/23 1 200 182 میلیون - 891,017 910,000 - - - 910,000 910,000 1 8,000 901,000 1 2,000 939,900 9.1 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 200 -
البرز02

اجاره ریلی البرزنیرو14020514

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/20 1 5 5 میلیون - 1,000,000 1,000,000 - - - 1,000,000 1,000,000 1 1,387 980,392 1 1,395 1,000,000 1.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5 - - 5
افاد1

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

اوراق فرابورس 951,000 14,566.00 1.51 951,000 14,566.00 1.51 1398/07/29 1 200 190.2 میلیون - 965,566 951,000 - - - 951,000 951,000 1 300 951,001 1 200 974,000 28.53 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 200 - - 200
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 920,000 0.00 0.00 920,000 0.00 0.00 1398/07/25 1 1,000 920 میلیون - 920,000 920,000 - - - 920,000 920,000 0 1,000 920,000 1 - - 920 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
حکمت01

مشارکت حکمت ایرانیان 140107

اوراق فرابورس 968,100 0.00 0.00 968,100 0.00 0.00 09:00 1 1 968,100 - 968,100 968,100 - - - 968,100 968,100 1 5 958,500 1 129 968,100 193.62 میلیارد - - - - - - - - - - 1 - - 1
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 960,213 9,700.00 1.00 960,213 9,700.00 1.00 1398/07/2 1 10 9.602 میلیون - 969,913 960,213 - - - 960,213 960,213 1 400 960,213 1 400 969,913 1.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
صخود1412

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 990,000 10,000.00 1.00 1398/07/3 1 5 4.95 میلیون - 1,000,000 990,000 - - - 990,000 990,000 1 995 990,000 1 1,000 1,000,000 990 میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
مبین014

اجاره اعتماد مبین لوتوس011019

اوراق فرابورس 840,100 10,900.00 1.28 840,100 10,900.00 1.28 12:28 1 1,000 840.1 میلیون - 851,000 840,100 - - - 840,100 840,100 1 14 840,006 1 20 936,100 2.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000