شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,644 191.00 4.98 3,676 159.00 4.15 12:29 1,502 20.702 میلیون 76.11 میلیارد 13,783.21 3,835 3,702 3,644 3,900 505 10,000 3,072 1 22.27 میلیون 3,644 24.544 هزار میلیارد 343.936 میلیون 233.103 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 21.537 میلیون -37,912,485 -0.62 -0.27 1.1 11.423 میلیون 9.28 میلیون 14.33 میلیون 6.372 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 14,087 0.00 0.00 12,991 0.00 0.00 12:28 735 1.231 میلیون 15.99 میلیارد 1,673.7 - 14,099 13,342 14,199 2 380 13,050 1 14,000 13,060 269.626 هزار میلیارد 475.831 میلیون 244.59 میلیون 9.6 میلیون 214.653 میلیون 29.937 میلیون 148.579 میلیون 34.529 میلیون 7.56 8.73 1.76 1.129 میلیون 101.5 1.091 میلیون 140.232
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,903 100.00 4.99 1,917 86.00 4.29 12:29 8,223 140.708 میلیون 269.75 میلیارد 15,994.21 2,003 1,980 1,903 2,003 785 1,550 1,903 2 34.05 میلیون 1,903 123.192 هزار میلیارد 207.659 میلیون 142.035 میلیون 61.504 میلیون 89.757 میلیون 52.278 میلیون 84.737 میلیون 9.663 میلیون 12.2 2.26 1.39 85.214 میلیون 55.494 میلیون 136.308 میلیون 4.4 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 2,557 134.00 4.98 2,569 122.00 4.53 12:23 617 9.445 میلیون 24.263 میلیارد 15,308.14 2,691 2,557 2,557 2,670 258 - - 0 8.018 میلیون 2,557 6.728 هزار میلیارد 56.988 میلیون 53.784 میلیون 2.5 میلیون 50.566 میلیون 3.219 میلیون 9.322 میلیون 1.15 میلیون 5.58 2 0.69 9.445 میلیون - 9.406 میلیون 39,562
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 7,171 374.00 4.96 7,189 356.00 4.72 12:29 226 897,850 6.454 میلیارد 3,972.79 7,545 7,600 7,168 7,667 1 72,160 7,171 3 1,406 7,200 38.502 هزار میلیارد 86.171 میلیون 56.407 میلیون 3.402 میلیون 49.486 میلیون 6.921 میلیون 14.59 میلیون 3.7 میلیون 9.91 5.3 2.51 363,455 534,395 743,304 154,546
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 12,915 679.00 4.99 12,915 679.00 4.99 12:29 120 455,771 5.886 میلیارد 3,798.09 13,594 12,915 12,915 12,915 94 - - 0 993,395 12,915 8.605 هزار میلیارد 45.29 میلیون 37.39 میلیون 633,000 37.115 میلیون 274,535 2.578 میلیون -381,964 -21.4 29.78 3.17 455,771 - 455,771 -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 13,599 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 12:29 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 2,508.34 - 14,300 13,410 14,365 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 194.787 هزار میلیارد 219.626 میلیون 91.362 میلیون 9.6 میلیون 33.064 میلیون 58.298 میلیون 104.099 میلیون 30.654 میلیون 6.09 3.2 1.79 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 23,740 0.00 0.00 26,202 0.00 0.00 12:29 500 1.669 میلیون 43.73 میلیارد 2,482.13 - 23,615 22,845 24,100 1 500 26,303 1 2,757 26,500 144.282 هزار میلیارد 168.696 میلیون 59.221 میلیون 6 میلیون 28.968 میلیون 30.253 میلیون 54.129 میلیون 30.023 میلیون 4.66 4.62 2.58 797.358 871.677 532.991 1.136 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 68,350 1,214.00 1.75 68,370 1,194.00 1.72 12:29 1,231 865,974 59.207 میلیارد 703.47 69,564 70,050 67,500 70,950 1 150 68,305 1 15,078 68,350 166.954 هزار میلیارد 190.64 میلیون 49.39 میلیون 2.4 میلیون 26.552 میلیون 22.837 میلیون 86.614 میلیون 49.875 میلیون 3.29 7.19 1.89 552,736 313,238 694,851 171,123
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 41,673 2,193.00 5.00 41,725 2,141.00 4.88 12:29 234 815,479 34.026 میلیارد 3,484.95 43,866 42,516 41,673 43,866 63 - - 0 439,011 41,673 50.157 هزار میلیارد 72.196 میلیون 30.927 میلیون 1.143 میلیون 24.487 میلیون 6.44 میلیون 80.537 میلیون 4.458 میلیون 10.7 7.41 0.59 275,479 540,000 815,479 -
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 25,357 1,207.00 5.00 25,357 1,207.00 5.00 12:29 2,194 134,059 3.399 میلیارد 61.1 24,150 25,357 25,357 25,357 1 11.153 میلیون 25,357 7291 65 25,357 14.49 هزار میلیارد 38.826 میلیون 25 میلیون 600,000 23.612 میلیون 1.389 میلیون 35.391 میلیون 938,104 16.22 10.96 0.43 134,059 - 133,799 260
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 4,090 215.00 4.99 4,134 171.00 3.97 12:28 154 585,421 2.42 میلیارد 3,801.44 4,305 4,320 4,090 4,321 83 - - 0 2.537 میلیون 4,090 6.458 هزار میلیارد 29.733 میلیون 25.618 میلیون 1.5 میلیون 23.532 میلیون 2.086 میلیون 12.856 میلیون 321,947 19.27 2.97 0.48 465,421 120,000 555,421 30,000
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 53,998 91.00 0.17 51,469 2,438.00 4.52 12:29 444 1.064 میلیون 54.783 میلیارد 2,397.26 53,907 53,990 51,212 54,200 2 80 51,212 1 3,777 53,999 55.392 هزار میلیارد 74.289 میلیون 31.737 میلیون 1.028 میلیون 21.403 میلیون 10.334 میلیون 94.42 میلیون 7.507 میلیون 7.04 5.12 0.57 309,097 755,286 928,402 135,981
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 6,335 333.00 4.99 6,359 309.00 4.63 12:29 683 5.434 میلیون 34.553 میلیارد 7,955.38 6,668 6,460 6,335 6,600 1 - - 0 87 6,335 100.02 هزار میلیارد 115.929 میلیون 55.399 میلیون 15 میلیون 20.544 میلیون 34.855 میلیون 46.308 میلیون 18.576 میلیون 5.13 2.74 2.06 1.418 میلیون 4.015 میلیون 5.434 میلیون -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 16,995 234.00 1.36 16,840 389.00 2.26 12:29 275 968,846 16.316 میلیارد 3,523.08 17,229 17,380 16,650 17,380 1 1,080 16,707 1 852 16,995 211.917 هزار میلیارد 226.112 میلیون 48.132 میلیون 12.3 میلیون 18.98 میلیون 29.152 میلیون 35.065 میلیون 14.382 میلیون 14.4 7.11 5.91 118,885 849,961 604,705 364,141
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,772 251.00 5.00 4,830 193.00 3.84 12:29 236 1.93 میلیون 9.323 میلیارد 8,179.89 5,023 5,019 4,772 5,063 1 - - 0 500 4,772 145.667 هزار میلیارد 158.097 میلیون 48.906 میلیون 29 میلیون 18.027 میلیون 30.879 میلیون 7.396 میلیون 7.027 میلیون 19.93 4.54 18.95 1.457 میلیون 473,446 1.866 میلیون 64,272
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 5,346 281.00 4.99 5,355 272.00 4.83 12:29 380 3.758 میلیون 20.124 میلیارد 9,889.92 5,627 5,420 5,346 5,617 1 - - 0 600 5,358 8.441 هزار میلیارد 26.027 میلیون 20.474 میلیون 1.5 میلیون 17.994 میلیون 2.48 میلیون 7.512 میلیون 555,337 14.46 3.24 1.07 3.758 میلیون - 3.758 میلیون -
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 28,864 1,519.00 5.00 29,174 1,209.00 3.98 12:29 1,210 779,921 22.754 میلیارد 644.56 30,383 30,000 28,864 30,000 745 365 28,800 1 961,754 28,864 13.672 هزار میلیارد 29.25 میلیون 16.927 میلیون 450,000 16.122 میلیون 805,428 24.114 میلیون 786,048 16.7 16.3 0.54 779,921 - 732,804 47,117
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 4,463 234.00 4.98 4,463 234.00 4.98 12:21 329 1.535 میلیون 6.851 میلیارد 4,666 4,697 4,463 4,463 4,463 106 - - 0 701,862 4,463 42.273 هزار میلیارد 55.035 میلیون 24.118 میلیون 6 میلیون 14.868 میلیون 9.249 میلیون 29.187 میلیون 7.45 میلیون 5.39 4.34 1.38 735,113 800,000 1.535 میلیون -
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 8,835 645.00 6.80 14,427 4,947.00 52.18 12:29 200 638,457 5.719 میلیارد 3,192.29 9,480 9,300 8,835 9,300 37 - - 0 470,206 8,835 8.656 هزار میلیارد 23.309 میلیون 15.565 میلیون 600,000 14.799 میلیون 765,269 21.281 میلیون 385,510 22.07 11.12 0.4 333,457 305,000 638,457 -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 40,700 1,764.00 4.15 41,165 1,299.00 3.06 12:29 152 56,085 2.309 میلیارد 368.98 42,464 43,440 40,590 43,440 1 25 40,621 1 921 40,700 339.712 هزار میلیارد 343.023 میلیون 73.533 میلیون 8 میلیون 13.703 میلیون 59.829 میلیون 99.828 میلیون 45.364 میلیون 7.26 5.5 3.3 56,085 - 45,981 10,104
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 12,600 649.00 4.90 12,604 645.00 4.87 12:29 384 2.379 میلیون 29.984 میلیارد 6,194.91 13,249 13,317 12,587 13,350 1 100 12,587 1 300 12,900 26.498 هزار میلیارد 36.792 میلیون 15.959 میلیون 2 میلیون 11.584 میلیون 4.375 میلیون 24.107 میلیون 3.628 میلیون 6.95 5.76 1.05 499,152 1.88 میلیون 2.104 میلیون 274,482
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,121 111.00 4.97 2,143 89.00 3.99 12:25 362 3.874 میلیون 8.3 میلیارد 10,700.59 2,232 2,247 2,121 2,270 37 - - 0 977,264 2,121 3.348 هزار میلیارد 14.43 میلیون 13.038 میلیون 1.5 میلیون 11.216 میلیون 1.822 میلیون 5.069 میلیون 433,111 7.42 1.76 0.63 2.591 میلیون 1.283 میلیون 3.788 میلیون 85,777
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 42,700 391.00 0.91 40,987 2,104.00 4.88 12:29 317 2.256 میلیون 92.477 میلیارد 7,117.43 43,091 44,250 40,937 44,250 1 1,991 40,938 1 9 42,650 31.37 هزار میلیارد 38.475 میلیون 15.322 میلیون 728,000 8.637 میلیون 6.685 میلیون 1.832 میلیون 486,997 61.27 4.46 16.29 728,960 1.527 میلیون 1.75 میلیون 506,473
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,678 298.00 4.99 5,713 263.00 4.40 12:29 357 3.552 میلیون 20.29 میلیارد 9,948.58 5,976 5,744 5,678 5,942 190 - - 0 2.384 میلیون 5,678 17.928 هزار میلیارد 25.125 میلیون 11.981 میلیون 3 میلیون 7.986 میلیون 3.994 میلیون 1.3 میلیون 419,358 40.87 4.29 13.19 2.002 میلیون 1.55 میلیون 3.537 میلیون 15,000
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 50,825 2,675.00 5.00 50,825 2,675.00 5.00 12:29 96 38,333 1.948 میلیارد 399.3 53,500 50,825 50,825 50,825 203 - - 0 484,754 50,825 32.1 هزار میلیارد 37.858 میلیون 8.66 میلیون 600,000 7.363 میلیون 1.297 میلیون 22.948 میلیون 841,641 36.23 23.51 1.33 26,737 11,596 38,333 -
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 8,918 469.00 5.00 8,965 422.00 4.50 12:21 156 578,032 5.182 میلیارد 3,705.33 9,387 9,067 8,918 9,290 121 300 7,555 1 3.221 میلیون 8,918 22.529 هزار میلیارد 27.891 میلیون 10.845 میلیون 2.4 میلیون 6.375 میلیون 4.47 میلیون 25.742 میلیون 1.43 میلیون 15.05 4.81 0.84 340,924 237,108 524,777 53,255
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 5,401 284.00 5.00 5,435 250.00 4.40 12:58 294 1.757 میلیون 9.551 میلیارد 5,977.71 5,685 5,701 5,401 5,701 36 1,000 5,110 1 542,265 5,401 22.74 هزار میلیارد 27.653 میلیون 10.62 میلیون 4 میلیون 5.913 میلیون 4.707 میلیون 919,272 840,842 25.86 4.62 23.65 1.025 میلیون 732,059 1.755 میلیون 2,037
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 12,198 642.00 5.00 12,276 564.00 4.39 12:29 362 2.121 میلیون 26.037 میلیارد 5,858.72 12,840 12,832 12,198 13,279 2 10,000 7,876 1 3,690 12,198 6.42 هزار میلیارد 10.466 میلیون 5.149 میلیون 500,000 4.328 میلیون 820,324 9.143 میلیون 358,689 17.11 7.48 0.67 1.097 میلیون 1.024 میلیون 2.105 میلیون 16,088
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 7,400 0.00 0.00 6,946 0.00 0.00 12:29 1,146 3.45 میلیون 23.96 میلیارد 6,322.71 - 7,630 7,290 7,740 1 2,708 6,990 2 17,268 6,991 22.531 هزار میلیارد 25.382 میلیون 8.519 میلیون 2.936 میلیون 3.897 میلیون 4.623 میلیون 4.599 میلیون 1.934 میلیون 11.11 4.66 4.67 3.26 میلیون 189.264 3.307 میلیون 142.35
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 21,810 1,147.00 5.00 21,996 961.00 4.19 12:28 163 102,034 2.244 میلیارد 625.98 22,957 23,279 21,810 23,279 92 200 21,810 1 332,331 21,810 11.479 هزار میلیارد 14.719 میلیون 5.644 میلیون 500,000 3.721 میلیون 1.923 میلیون 4.975 میلیون 1.14 میلیون 9.65 5.72 2.21 102,034 - 93,582 8,452
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 12,229 643.00 5.00 12,437 435.00 3.38 12:25 225 517,313 6.434 میلیارد 2,299.17 12,872 13,210 12,229 13,210 40 - - 0 539,224 12,229 1.931 هزار میلیارد 5.45 میلیون 3.832 میلیون 150,000 3.585 میلیون 246,834 1.386 میلیون 57,477 32.46 7.56 1.35 517,313 - 517,313 -
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 7,495 0.00 0.00 7,896 0.00 0.00 12:29 1,217 4.163 میلیون 32.87 میلیارد 2,692.79 - 7,692 7,495 7,871 1 2,900 8,022 1 65 8,140 5.522 هزار میلیارد 8.664 میلیون 4.176 میلیون 700,000 3.376 میلیون 800,234 3.837 میلیون 77,035 68.66 6.61 1.38 3.187 میلیون 975.634 2.205 میلیون 1.957 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 14,722 618.00 4.03 14,928 412.00 2.69 12:29 17,799 11.267 میلیون 168.19 میلیارد 4,698.45 15,340 15,900 14,573 15,945 26 16,091 14,711 5 4,256 14,711 15.34 هزار میلیارد 18.223 میلیون 8.59 میلیون 1,000,000 3.295 میلیون 5.295 میلیون 4.514 میلیون 672,632 22.19 2.82 3.31 10.869 میلیون 398,293 11.114 میلیون 153,244
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,860 704.00 9.31 6,941 623.00 8.24 12:29 8,818 49.262 میلیون 341.91 میلیارد 6,668.08 7,564 7,556 6,808 7,725 1 1,000 6,859 1 10,000 6,870 22.692 هزار میلیارد 24.042 میلیون 10.273 میلیون 3 میلیون 3.219 میلیون 7.054 میلیون 258,215 2 میلیون 11.42 3.24 88.45 44.262 میلیون 5 میلیون 49.022 میلیون 240,000
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 3,635 191.00 4.99 3,661 165.00 4.31 12:10 127 1.116 میلیون 4.086 میلیارد 8,788.74 3,826 3,651 3,635 3,750 160 323 3,107 1 4.303 میلیون 3,635 5.356 هزار میلیارد 8.132 میلیون 4.675 میلیون 1.4 میلیون 3.006 میلیون 1.669 میلیون 1.133 میلیون 223,714 22.91 3.07 4.52 1.116 میلیون - 717,836 398,334
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 8,092 425.00 4.99 8,125 392.00 4.60 12:29 892 7.231 میلیون 58.748 میلیارد 8,106.46 8,517 8,499 8,092 8,619 10 131 7,721 1 285,731 8,092 17.034 هزار میلیارد 19.092 میلیون 6.795 میلیون 2 میلیون 2.842 میلیون 3.953 میلیون 4.526 میلیون 1.715 میلیون 9.48 4.12 3.59 6.606 میلیون 625,000 5.711 میلیون 1.52 میلیون
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 1,991 104.00 4.96 1,998 97.00 4.63 12:29 61 271,621 542.786 میلیون 4,452.8 2,095 2,100 1,991 2,100 47 - - 0 1.123 میلیون 1,991 3.143 هزار میلیارد 5.785 میلیون 3.642 میلیون 1.5 میلیون 2.788 میلیون 854,169 1.529 میلیون -12,765 -234.78 3.51 1.96 271,621 - 271,621 -
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 7,137 375.00 4.99 7,190 322.00 4.29 12:29 783 4.107 میلیون 29.526 میلیارد 5,244.69 7,512 7,550 7,137 7,701 1 3,532 7,137 8 357 7,160 9.766 هزار میلیارد 12.134 میلیون 4.687 میلیون 1.3 میلیون 2.787 میلیون 1.901 میلیون 6.85 میلیون 1.37 میلیون 6.82 4.92 1.36 3.018 میلیون 1.089 میلیون 3.907 میلیون 200,000
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 3,599 19.00 0.53 3,504 76.00 2.12 12:30 289 4.036 میلیون 14.144 میلیارد 13,965.48 3,580 3,730 3,401 3,730 3 15,468 3,336 1 3,000 3,600 10.74 هزار میلیارد 13.021 میلیون 6.596 میلیون 2.5 میلیون 2.509 میلیون 4.087 میلیون 689,028 1.03 میلیون 10.22 2.57 15.26 2.606 میلیون 1.43 میلیون 3.695 میلیون 340,572
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 2,627 0.00 0.00 2,747 0.00 0.00 12:26 813 8.389 میلیون 23.04 میلیارد 17,666.18 - 2,627 2,627 2,747 1 11,714 2,757 1 6,515 2,765 2.765 هزار میلیارد 4.994 میلیون 3.554 میلیون 1,000,000 2.363 میلیون 1.191 میلیون 882,874 276,788 9.51 2.21 2.98 8.087 میلیون 301.237 8.389 میلیون -
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 17,335 912.00 5.00 17,407 840.00 4.60 12:26 106 251,654 4.381 میلیارد 2,374.09 18,247 17,918 17,335 17,918 41 - - 0 158,525 17,335 5.292 هزار میلیارد 7.409 میلیون 2.975 میلیون 240,000 2.361 میلیون 614,727 2.529 میلیون 257,787 19.58 8.22 2 166,654 85,000 251,654 -
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 3,371 177.00 4.99 3,438 110.00 3.10 12:29 1,069 6.402 میلیون 22.009 میلیارد 5,988.67 3,548 3,477 3,371 3,621 305 2,278 3,336 1 8.956 میلیون 3,371 6.954 هزار میلیارد 9.025 میلیون 4.741 میلیون 1.96 میلیون 2.286 میلیون 2.455 میلیون 1.55 میلیون 285,027 23.64 2.75 4.35 6.402 میلیون - 6.402 میلیون -
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 6,785 357.00 5.00 6,785 357.00 5.00 12:29 120 682,725 4.632 میلیارد 5,689.38 7,142 6,785 6,785 6,785 166 - - 0 1.234 میلیون 6,785 6.149 هزار میلیارد 8.093 میلیون 3.214 میلیون 861,000 2.251 میلیون 963,173 1.68 میلیون 145,975 40.03 6.07 3.48 507,725 175,000 682,725 -
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 15,251 802.00 5.00 15,478 575.00 3.58 12:29 442 1.156 میلیون 17.9 میلیارد 2,616.38 16,053 15,945 15,251 16,424 59 74 13,832 1 236,878 15,251 6.421 هزار میلیارد 8.413 میلیون 2.968 میلیون 400,000 2.222 میلیون 746,101 2.253 میلیون 373,747 16.57 8.31 2.75 759,417 397,024 1.152 میلیون 4,073
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 17,470 919.00 5.00 17,553 836.00 4.55 12:25 299 1.039 میلیون 18.244 میلیارد 3,476.15 18,389 18,699 17,470 18,699 2 200 17,470 1 1,336 17,470 6.068 هزار میلیارد 7.976 میلیون 2.997 میلیون 330,000 2.183 میلیون 813,496 5.304 میلیون 856,534 6.76 7.12 1.1 251,885 787,483 549,084 490,284
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 8,080 227.00 2.89 7,993 140.00 1.78 12:29 11,053 61.775 میلیون 493.785 میلیارد 4,227.65 7,853 8,190 7,600 8,245 1 556 8,085 2 2,900 8,085 18.499 هزار میلیارد 20.846 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 12.19 5.3 4.47 57.402 میلیون 4.373 میلیون 55.92 میلیون 5.856 میلیون
کاسپین

داروسازی کاسپین تامین

سهام فرابورس 17,721 932.00 5.00 17,726 927.00 4.97 12:29 235 236,650 4.195 میلیارد 1,007.02 18,653 17,721 17,721 18,000 78 - - 0 355,633 17,721 8.394 هزار میلیارد 9.847 میلیون 2.945 میلیون 150,000 1.87 میلیون 1.075 میلیون 2.448 میلیون 641,430 12.44 7.42 3.26 236,650 - 236,650 -
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,560 134.00 4.97 2,595 99.00 3.67 12:29 15,937 39.979 میلیون 103.747 میلیارد 1,627.55 2,694 2,680 2,560 2,733 5137 14,680 2,560 5 16.119 میلیون 2,560 65.048 هزار میلیارد 64.479 میلیون 28.129 میلیون 24.145 میلیون 1.822 میلیون 26.307 میلیون 1.745 میلیون 220,426 284.25 2.38 35.92 39.822 میلیون 157,366 37.972 میلیون 2.007 میلیون
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 6,893 362.00 4.99 6,893 362.00 4.99 12:29 225 800,617 5.519 میلیارد 3,558.3 7,255 6,893 6,893 6,893 284 - - 0 2.782 میلیون 6,893 4.353 هزار میلیارد 5.851 میلیون 2.26 میلیون 370,000 1.715 میلیون 544,725 1.276 میلیون 96,536 42.84 7.59 3.24 630,617 170,000 800,617 -
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 6,118 291.00 4.99 6,118 291.00 4.99 1398/07/7 258 2.973 میلیون 18.189 میلیارد 11,523.11 5,827 6,118 6,118 6,118 0 26.237 میلیون 6,118 410 - - 20.801 هزار میلیارد 22.463 میلیون 7.63 میلیون 3.4 میلیون 1.662 میلیون 5.968 میلیون 1.165 میلیون 953,179 21.82 3.49 17.86 2.623 میلیون 350,000 1.973 میلیون 1,000,000
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 25,055 1,318.00 5.00 25,650 723.00 2.74 12:29 174 193,948 4.975 میلیارد 1,114.64 26,373 25,060 25,055 26,688 1 - - 0 1,596 25,500 6.454 هزار میلیارد 7.864 میلیون 1.929 میلیون 244,705 1.587 میلیون 342,113 4.18 میلیون 151,593 41.4 18.36 1.5 93,948 100,000 193,948 -
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 2,648 139.00 4.99 2,648 139.00 4.99 12:05 110 499,514 1.323 میلیارد 4,541.04 2,787 2,648 2,648 2,648 303 64,804 2,350 2 6.272 میلیون 2,648 3.344 هزار میلیارد 4.676 میلیون 1.902 میلیون 1.2 میلیون 1.499 میلیون 402,891 1.026 میلیون 73,256 43.38 7.89 3.1 499,514 - 499,514 -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 6,113 321.00 4.99 6,155 279.00 4.34 12:29 402 1.092 میلیون 6.723 میلیارد 2,716.9 6,434 6,549 6,113 6,549 130 - - 0 1.833 میلیون 6,113 3.857 هزار میلیارد 5.131 میلیون 1.599 میلیون 599,426 1.442 میلیون 157,397 507,922 465,128 7.93 23.44 7.26 1.092 میلیون - 1.092 میلیون -
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 15,782 830.00 5.00 15,828 784.00 4.72 12:26 398 977,806 15.477 میلیارد 2,456.8 16,612 16,888 15,782 16,888 31 - - 0 144,471 15,782 9.967 هزار میلیارد 10.933 میلیون 2.309 میلیون 600,000 1.436 میلیون 872,560 1.891 میلیون 436,880 21.74 10.88 5.02 727,806 250,000 977,806 -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 13,452 707.00 4.99 13,558 601.00 4.24 12:57 117 122,719 1.664 میلیارد 1,048.88 14,159 14,000 13,452 14,199 25 - - 0 76,010 13,452 3.965 هزار میلیارد 5.219 میلیون 1.786 میلیون 280,000 1.423 میلیون 362,784 2.293 میلیون 132,975 28.55 10.46 1.66 122,719 - 122,719 -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 6,886 362.00 4.99 6,886 362.00 4.99 11:48 109 936,117 6.446 میلیارد 8,588.23 7,248 6,886 6,886 6,886 105 20,836 4,776 1 903,869 6,886 5.798 هزار میلیارد 6.871 میلیون 2.296 میلیون 800,000 1.362 میلیون 934,211 1.554 میلیون 106,332 51.81 5.9 3.54 136,117 800,000 936,117 -
مفاخر

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

سهام فرابورس 8,484 446.00 4.99 8,575 355.00 3.98 12:22 92 352,558 3.023 میلیارد 3,832.15 8,930 8,950 8,484 8,950 50 - - 0 407,401 8,484 1.518 هزار میلیارد 2.751 میلیون 1.439 میلیون 170,000 1.293 میلیون 145,405 660,317 16,287 89.5 10.03 2.21 152,558 200,000 352,558 -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 17,961 945.00 5.00 17,972 934.00 4.94 12:29 434 614,459 11.043 میلیارد 1,415.8 18,906 17,961 17,961 18,906 75 - - 0 399,967 17,961 3.781 هزار میلیارد 4.664 میلیون 1.328 میلیون 200,000 1.069 میلیون 258,854 3.492 میلیون 72,708 49.44 13.89 1.03 614,459 - 614,459 -
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 2,765 145.00 4.98 2,825 85.00 2.92 12:28 297 2.203 میلیون 6.224 میلیارد 7,419.05 2,910 2,974 2,765 3,019 1 2,896 2,765 2 3,000 2,822 2.328 هزار میلیارد 3.298 میلیون 2.142 میلیون 800,000 1.038 میلیون 1.105 میلیون 864,226 195,840 11.54 2.05 2.62 2.033 میلیون 170,000 2.203 میلیون -
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 4,018 211.00 4.99 4,078 151.00 3.57 12:29 2,022 15.862 میلیون 64.687 میلیارد 7,844.68 4,229 4,300 4,018 4,360 57 - - 0 1.077 میلیون 4,018 5.625 هزار میلیارد 6.425 میلیون 2.806 میلیون 1.04 میلیون 1.001 میلیون 1.805 میلیون 2.405 میلیون 568,788 9.54 3 2.25 9.46 میلیون 6.402 میلیون 15.262 میلیون 600,000
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 29,500 1,552.00 5.00 30,000 1,052.00 3.39 12:26 76 62,345 1.87 میلیارد 820.33 31,052 30,300 29,500 31,600 1 - - 0 63 29,500 4.347 هزار میلیارد 5.158 میلیون 1.371 میلیون 140,000 958,383 412,868 1.221 میلیون 169,644 24.76 10.17 3.44 62,345 - 62,345 -
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 2,186 115.00 5.00 2,193 108.00 4.69 12:14 94 1.162 میلیون 2.549 میلیارد 12,366.29 2,301 2,191 2,186 2,257 182 - - 0 6.431 میلیون 2,186 2.071 هزار میلیارد 2.926 میلیون 1.875 میلیون 900,000 952,245 922,821 724,625 6,811 289.78 2.14 2.72 1.162 میلیون - 1.162 میلیون -
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 2,579 0.00 0.00 2,271 0.00 0.00 12:27 967 8.031 میلیون 18.24 میلیارد 7,767.05 - 2,649 2,579 2,745 4 23,889 2,250 1 48,888 2,264 2.443 هزار میلیارد 3.289 میلیون 1.863 میلیون 900,000 916,104 946,439 678,846 107,037 22.16 2.51 3.49 7.881 میلیون 149.4 8.031 میلیون -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 12,675 667.00 5.00 12,698 644.00 4.83 12:28 166 400,521 5.086 میلیارد 2,412.78 13,342 13,250 12,675 13,250 40 - - 0 349,592 12,675 3.336 هزار میلیارد 4.074 میلیون 1.328 میلیون 250,000 899,796 428,093 1.262 میلیون 112,745 28.16 7.42 2.52 400,521 - 400,521 -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 5,812 305.00 4.99 5,845 272.00 4.45 12:10 144 382,314 2.235 میلیارد 2,654.96 6,117 5,903 5,812 6,005 60 1,700 5,812 1 779,244 5,812 3.688 هزار میلیارد 4.419 میلیون 1.589 میلیون 602,947 894,934 693,873 552,222 60,582 58.17 5.08 6.38 382,314 - 304,327 77,987
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 11,997 631.00 5.00 12,006 622.00 4.93 12:29 389 1.914 میلیون 22.977 میلیارد 4,919.96 12,628 11,997 11,997 12,340 164 - - 0 2.584 میلیون 11,997 5.051 هزار میلیارد 5.676 میلیون 1.442 میلیون 400,000 873,399 568,103 1.674 میلیون 142,984 33.6 8.45 2.87 1.514 میلیون 400,000 1.914 میلیون -
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 15,336 807.00 5.00 15,513 630.00 3.90 12:18 250 762,585 11.83 میلیارد 3,050.34 16,143 16,001 15,336 16,200 87 1,375 14,473 1 534,461 15,336 5.65 هزار میلیارد 6.294 میلیون 1.628 میلیون 350,000 864,294 763,395 2.952 میلیون 370,149 14.67 7.11 1.84 412,585 350,000 762,585 -
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 3,186 167.00 4.98 3,190 163.00 4.86 12:29 190 1.694 میلیون 5.404 میلیارد 8,914.65 3,353 3,186 3,186 3,212 101 - - 0 3.478 میلیون 3,186 4.359 هزار میلیارد 5.007 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.57 میلیون 76,320 111,124 37.32 2.64 54.34 1.694 میلیون - 1.694 میلیون -
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 15,852 834.00 5.00 15,852 834.00 5.00 12:29 144 189,540 3.005 میلیارد 1,316.25 16,686 15,852 15,852 15,852 97 - - 0 748,113 15,852 9.01 هزار میلیارد 9.406 میلیون 1.746 میلیون 360,000 845,774 899,943 1.856 میلیون 475,322 18.02 9.51 4.62 189,540 - 19 189,521
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 28,251 375.00 1.35 28,155 279.00 1.00 12:29 721 877,304 24.701 میلیارد 1,216.79 27,876 26,493 26,483 29,269 1 100 28,207 1 2 28,599 3.345 هزار میلیارد 4.222 میلیون 1.074 میلیون 120,000 843,540 230,835 2.571 میلیون 189,971 17.78 14.64 1.31 633,482 243,822 877,304 -
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 9,622 506.00 5.00 9,728 400.00 3.95 12:29 553 2.145 میلیون 20.862 میلیارد 3,878.08 10,128 10,019 9,622 10,419 78 109 9,252 1 568,163 9,622 6.988 هزار میلیارد 7.467 میلیون 1.563 میلیون 690,000 754,350 808,563 2.127 میلیون 267,810 25.06 8.31 3.16 1.145 میلیون 1,000,000 2.145 میلیون -
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 29,100 246.00 0.84 29,712 366.00 1.25 12:29 774 1.003 میلیون 29.796 میلیارد 1,295.64 29,346 30,000 28,050 30,813 1 705 28,900 2 225 29,100 5.869 هزار میلیارد 6.692 میلیون 917,905 100,000 749,833 168,072 949,234 56,207 105.72 35.36 6.26 1 میلیون 2,500 897,633 105,195
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 10,888 573.00 5.00 10,922 539.00 4.70 12:57 418 1.16 میلیون 12.668 میلیارد 2,774.71 11,461 11,500 10,888 11,500 200 1,000 10,500 1 782,144 10,888 5.96 هزار میلیارد 6.412 میلیون 1.398 میلیون 520,000 732,179 665,467 1.248 میلیون 178,919 31.74 8.53 4.55 459,829 700,001 1.146 میلیون 14,156
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 18,577 977.00 5.00 18,774 780.00 3.99 12:29 410 674,813 12.669 میلیارد 1,645.89 19,554 19,500 18,577 19,988 127 - - 0 876,867 18,577 5.866 هزار میلیارد 6.339 میلیون 1.389 میلیون 300,000 707,042 682,455 1.412 میلیون 461,663 12.2 8.25 3.99 594,813 80,000 674,813 -
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 17,097 899.00 5.00 17,194 802.00 4.46 12:29 533 549,540 9.449 میلیارد 1,031.03 17,996 17,223 17,097 17,880 282 200 15,788 1 581,518 17,097 3.599 هزار میلیارد 4.127 میلیون 984,422 200,000 688,116 296,306 700,572 171,905 20 11.61 4.91 549,540 - 549,540 -
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 15,992 841.00 5.00 16,149 684.00 4.06 12:29 252 610,625 9.861 میلیارد 2,423.12 16,833 16,001 15,992 17,062 37 - - 0 241,049 15,992 3.878 هزار میلیارد 4.386 میلیون 1.632 میلیون 230,400 664,818 966,999 1.337 میلیون 467,184 7.96 3.85 2.78 380,625 230,000 610,625 -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 2,821 148.00 4.98 2,824 145.00 4.88 12:28 304 2.535 میلیون 7.161 میلیارد 8,340.02 2,969 2,874 2,821 2,874 78 - - 0 1.669 میلیون 2,821 5.938 هزار میلیارد 6.305 میلیون 3.757 میلیون 2 میلیون 656,739 3.101 میلیون 851,344 806,389 7 1.82 6.63 1.579 میلیون 956,050 2.535 میلیون -
ولشرق

لیزینگ ایران و شرق

سهام فرابورس 2,520 132.00 4.98 2,525 127.00 4.79 12:06 159 1.123 میلیون 2.836 میلیارد 7,062.91 2,652 2,526 2,520 2,598 57 - - 0 1.305 میلیون 2,520 1.591 هزار میلیارد 2.17 میلیون 1.284 میلیون 300,000 655,493 628,642 306,778 122,716 12.35 2.41 4.95 723,002 400,000 1.123 میلیون -
آ س پ

آ.س.پ

سهام فرابورس 2,336 122.00 4.96 2,337 121.00 4.92 12:25 77 382,933 894.868 میلیون 4,973.16 2,458 2,336 2,336 2,445 104 500 2,134 1 2.346 میلیون 2,336 2.212 هزار میلیارد 2.74 میلیون 1.491 میلیون 800,000 636,733 854,030 144,956 -13,680 -153.75 2.46 14.51 382,933 - 382,933 -
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 4,795 252.00 4.99 5,069 22.00 0.44 12:29 481 3.395 میلیون 17.208 میلیارد 7,058.4 5,047 5,020 4,795 5,199 69 - - 0 788,604 4,795 2.524 هزار میلیارد 3.16 میلیون 1.202 میلیون 500,000 625,544 576,703 684,309 29,417 86.16 4.39 3.7 3.276 میلیون 118,794 3.395 میلیون -
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 37,366 1,966.00 5.00 38,505 827.00 2.10 12:58 508 255,590 9.841 میلیارد 503.13 39,332 39,000 37,366 40,777 55 150 35,500 1 673,328 37,366 4.72 هزار میلیارد 5.234 میلیون 788,630 120,000 613,698 174,932 1.615 میلیون 73,275 63.06 26.41 2.86 255,590 - 255,590 -
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 22,942 1,207.00 5.00 23,297 852.00 3.53 12:27 88 143,994 3.355 میلیارد 1,636.3 24,149 24,000 22,942 24,410 20 399 22,942 1 169,344 22,942 2.415 هزار میلیارد 2.943 میلیون 903,648 100,000 613,495 290,153 1.409 میلیون 187,887 12.4 8.03 1.65 77,405 66,589 128,949 15,045
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 22,007 2,377.00 9.75 24,384 0.00 0.00 12:29 201 224,197 5.029 میلیارد 1,115.41 24,384 23,165 22,007 23,165 224 - - 0 2.455 میلیون 22,007 8.534 هزار میلیارد 8.46 میلیون 1.027 میلیون 210,000 608,389 418,769 2.036 میلیون 182,876 42.93 18.75 3.86 210,197 14,000 224,197 -
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 19,690 1,036.00 5.00 19,882 844.00 4.07 12:30 304 499,869 9.939 میلیارد 1,644.31 20,726 21,249 19,690 21,249 1 100 19,490 1 1,100 19,971 3.109 هزار میلیارد 3.568 میلیون 1.091 میلیون 150,000 586,147 505,069 1.515 میلیون 266,369 11.2 5.9 1.97 419,961 79,908 499,869 -
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 4,542 239.00 5.00 4,553 228.00 4.77 12:29 128 441,569 2.01 میلیارد 3,449.76 4,781 4,554 4,542 4,894 60 - - 0 584,165 4,542 6.311 هزار میلیارد 6.594 میلیون 2.431 میلیون 1.32 میلیون 583,893 1.847 میلیون 444,017 188,536 31.88 3.25 13.54 441,569 - 441,569 -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 21,731 1,143.00 5.00 21,787 1,087.00 4.75 12:26 119 237,478 5.174 میلیارد 1,995.61 22,874 22,170 21,731 22,170 171 66 20,748 1 877,289 21,731 4.575 هزار میلیارد 4.887 میلیون 907,381 200,000 529,486 377,895 1.635 میلیون 300,484 14.5 11.53 2.66 237,478 - 237,478 -
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 12,631 664.00 4.99 12,652 643.00 4.84 12:26 252 874,386 11.063 میلیارد 3,469.79 13,295 12,690 12,631 13,180 81 200 8,945 1 370,542 12,631 5.318 هزار میلیارد 5.575 میلیون 1.148 میلیون 400,000 513,824 633,881 1.305 میلیون 188,969 26.78 7.98 3.88 374,386 500,000 865,423 8,963
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 13,469 708.00 4.99 13,628 549.00 3.87 12:28 327 974,359 13.278 میلیارد 2,979.69 14,177 14,250 13,469 14,250 67 - - 0 394,443 13,469 10.633 هزار میلیارد 10.715 میلیون 1.979 میلیون 750,000 494,049 1.485 میلیون 1.636 میلیون 426,851 23.95 6.88 6.25 332,559 641,800 943,977 30,382
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 28,674 1,509.00 5.00 29,476 707.00 2.34 12:29 375 416,535 12.278 میلیارد 1,110.76 30,183 30,720 28,674 30,736 19 300 28,674 1 34,026 28,674 2.535 هزار میلیارد 2.968 میلیون 516,931 84,000 492,127 24,804 232,504 8,576 288.71 99.82 10.65 380,535 36,000 416,535 -
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 8,107 426.00 4.99 8,107 426.00 4.99 12:29 84 232,138 1.882 میلیارد 2,763.55 8,533 8,107 8,107 8,107 292 - - 0 1.886 میلیون 8,107 3.157 هزار میلیارد 3.467 میلیون 552,592 170,000 466,922 85,670 753,348 173,478 17.29 35.01 3.98 162,138 70,000 232,138 -
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 44,666 2,350.00 5.00 44,945 2,071.00 4.40 12:29 400 894,396 40.199 میلیارد 2,235.99 47,016 49,190 44,666 49,190 1 - - 0 2,075 45,499 3.761 هزار میلیارد 4.059 میلیون 633,165 80,000 463,890 169,275 1.272 میلیون 160,022 22.47 21.24 2.83 594,396 300,000 894,396 -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 16,750 8.00 0.05 16,379 363.00 2.17 12:57 3,944 8.285 میلیون 135.701 میلیارد 2,100.63 16,742 17,520 15,905 17,520 2 178 16,798 2 959 16,798 3.348 هزار میلیارد 3.687 میلیون 666,081 200,000 411,260 254,821 466,701 81,154 40.37 12.86 7.02 7.267 میلیون 1.018 میلیون 8.109 میلیون 176,100
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 14,286 751.00 4.99 14,286 751.00 4.99 12:21 81 403,643 5.766 میلیارد 4,983.25 15,037 14,286 14,286 14,286 871 - - 0 9.501 میلیون 14,286 7.218 هزار میلیارد 7.248 میلیون 1.11 میلیون 480,000 390,976 719,354 554,383 178,846 38.35 9.53 12.37 23,643 380,000 403,643 -
غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

سهام فرابورس 15,262 803.00 5.00 15,271 794.00 4.94 12:26 383 1.92 میلیون 29.315 میلیارد 5,012.23 16,065 15,262 15,262 16,065 128 100 15,262 1 1.334 میلیون 15,262 2.86 هزار میلیارد 3.105 میلیون 638,500 178,006 386,581 251,919 900,739 115,341 23.57 10.79 3.02 719,686 1.2 میلیون 1.92 میلیون -
فولای

صنایع فولاد آلیاژی یزد

سهام فرابورس 6,668 350.00 4.99 6,687 331.00 4.72 12:19 162 357,803 2.393 میلیارد 2,208.66 7,018 6,683 6,668 6,900 81 31,853 5,700 1 1.348 میلیون 6,668 940.41 میلیارد 1.256 میلیون 602,973 134,000 360,295 242,678 1.219 میلیون 62,213 14.4 3.69 0.74 357,803 - 357,803 -
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 24,809 1,181.00 5.00 24,793 1,165.00 4.93 12:29 1,441 7.842 میلیون 194.415 میلیارد 5,441.78 23,628 24,809 23,818 24,809 1 204,376 24,809 38 47 24,956 2.364 هزار میلیارد 2.814 میلیون 571,011 100,043 333,653 237,358 953,930 140,836 17.61 10.45 2.6 7.322 میلیون 520,053 7.257 میلیون 584,431
اعتلا

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

سهام فرابورس 4,221 222.00 5.00 4,305 138.00 3.11 12:29 642 4.625 میلیون 19.909 میلیارد 7,204.3 4,443 4,222 4,221 4,490 63 - - 0 846,879 4,221 3.554 هزار میلیارد 3.772 میلیون 1.451 میلیون 600,000 327,941 1.123 میلیون 492,565 475,592 7.24 3.07 6.99 4.455 میلیون 170,000 4.535 میلیون 90,000
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 30,870 1,470.00 5.00 29,400 0.00 0.00 12:28 1,046 1.455 میلیون 44.763 میلیارد 1,390.7 29,400 30,870 29,000 30,870 0 5,671 30,870 9 - - 4.41 هزار میلیارد 4.935 میلیون 533,440 70,000 319,202 214,238 532,864 140,999 32.74 21.55 8.66 1.45 میلیون 5,000 1.455 میلیون -
افرا

افرانت

سهام فرابورس 8,444 444.00 5.00 8,792 96.00 1.08 12:27 358 557,365 4.9 میلیارد 1,556.89 8,888 9,250 8,444 9,250 2 - - 0 34,752 8,444 5.555 هزار میلیارد 5.787 میلیون 1.204 میلیون 625,000 292,153 911,922 1.14 میلیون 284,193 19.34 6.03 4.82 557,365 - 557,365 -