شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 13,810 0.00 0.00 12,991 0.00 0.00 1398/07/29 735 1.231 میلیون 15.99 میلیارد 3,779.9 - 13,141 13,110 13,870 2 380 13,050 1 14,000 13,060 262.541 هزار میلیارد 481.514 میلیون 244.59 میلیون 9.6 میلیون 214.653 میلیون 29.937 میلیون 148.579 میلیون 34.529 میلیون 7.61 8.78 1.77 1.129 میلیون 101.5 1.091 میلیون 140.232
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,209 118.00 3.55 3,167 160.00 4.81 1398/07/29 3,952 77.276 میلیون 244.711 میلیارد 19,553.64 3,327 3,161 3,161 3,243 1 9,000 3,201 1 3,910 3,210 21.293 هزار میلیارد 340.679 میلیون 233.103 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 21.537 میلیون -37,912,485 -0.53 -0.23 0.94 57.506 میلیون 19.77 میلیون 77.121 میلیون 154,770
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 39,498 288.00 0.73 39,208 2.00 0.01 1398/07/29 128 71,853 2.817 میلیارد 561.35 39,210 37,900 37,900 41,170 1 2,100 39,413 1 18,425 39,499 313.776 هزار میلیارد 327.367 میلیون 73.533 میلیون 8 میلیون 13.703 میلیون 59.829 میلیون 99.828 میلیون 45.364 میلیون 6.91 5.24 3.14 40,457 31,396 71,853 -
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 16,900 231.00 1.39 16,711 42.00 0.25 1398/07/29 220 237,381 3.967 میلیارد 1,079 16,669 15,501 15,501 16,950 1 178 16,706 1 3,400 16,979 205.841 هزار میلیارد 224.525 میلیون 48.132 میلیون 12.3 میلیون 18.98 میلیون 29.152 میلیون 35.065 میلیون 14.382 میلیون 14.29 7.05 5.86 103,865 133,516 237,381 -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 13,200 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 1398/07/29 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 2,197.27 - 13,148 12,705 13,444 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 182.339 هزار میلیارد 215.197 میلیون 91.362 میلیون 9.6 میلیون 33.064 میلیون 58.298 میلیون 104.099 میلیون 30.654 میلیون 5.94 3.12 1.75 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,840 35.00 1.94 1,798 7.00 0.39 1398/07/29 13,658 188.886 میلیون 339.622 میلیارد 15,994.21 1,805 1,776 1,731 1,843 9 107,000 1,840 3 330,640 1,840 111.198 هزار میلیارد 200.34 میلیون 142.035 میلیون 61.504 میلیون 89.757 میلیون 52.278 میلیون 84.737 میلیون 9.663 میلیون 11.44 2.12 1.31 164.822 میلیون 24.064 میلیون 176.294 میلیون 12.592 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 70,061 3,064.00 4.57 68,895 1,898.00 2.83 1398/07/29 1,282 663,017 45.678 میلیارد 517.17 66,997 66,251 66,251 70,098 1 230 70,000 2 20 70,061 161.189 هزار میلیارد 185.832 میلیون 50.11 میلیون 2.4 میلیون 20.484 میلیون 29.625 میلیون 82.935 میلیون 39.283 میلیون 4.21 5.58 1.99 603,502 59,515 530,753 132,264
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 23,993 0.00 0.00 26,202 0.00 0.00 1398/07/29 500 1.669 میلیون 43.73 میلیارد 3,318.84 - 23,450 22,453 24,200 1 500 26,303 1 2,757 26,500 139.74 هزار میلیارد 168.306 میلیون 59.221 میلیون 6 میلیون 28.968 میلیون 30.253 میلیون 54.129 میلیون 30.023 میلیون 4.64 4.62 2.57 797.358 871.677 532.991 1.136 میلیون
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,777 87.00 1.86 4,623 67.00 1.43 1398/07/29 251 2.186 میلیون 10.106 میلیارد 8,708.82 4,690 4,680 4,500 4,777 2 762 4,690 1 70,000 4,777 136.88 هزار میلیارد 152.094 میلیون 48.906 میلیون 29 میلیون 18.027 میلیون 30.879 میلیون 7.396 میلیون 7.027 میلیون 19.08 4.34 18.13 461,686 1.724 میلیون 2.156 میلیون 30,000
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,935 100.00 1.71 5,867 32.00 0.55 1398/07/29 756 3.672 میلیون 21.545 میلیارد 4,857.53 5,835 5,835 5,823 5,983 1 250 5,937 1 10 5,937 87.555 هزار میلیارد 108.549 میلیون 55.399 میلیون 15 میلیون 20.544 میلیون 34.855 میلیون 46.308 میلیون 18.576 میلیون 4.74 2.52 1.9 2.163 میلیون 1.509 میلیون 3.481 میلیون 190,842
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 7,145 94.00 1.33 7,039 12.00 0.17 1398/07/29 257 1.058 میلیون 7.445 میلیارد 4,115.77 7,051 7,060 6,832 7,199 1 200 7,120 1 7,800 7,190 36.175 هزار میلیارد 85.406 میلیون 56.407 میلیون 3.402 میلیون 49.486 میلیون 6.921 میلیون 14.59 میلیون 3.7 میلیون 9.72 5.19 2.46 201,277 856,477 687,682 370,072
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 48,480 415.00 0.86 47,575 490.00 1.02 1398/07/29 468 572,758 27.249 میلیارد 1,223.84 48,065 46,623 46,623 49,880 1 85 48,100 1 6,839 48,479 49.398 هزار میلیارد 70.288 میلیون 31.737 میلیون 1.028 میلیون 21.403 میلیون 10.334 میلیون 94.42 میلیون 7.507 میلیون 6.51 4.74 0.52 270,362 302,396 496,399 76,359
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 38,000 267.00 0.70 37,519 748.00 1.95 1398/07/29 589 1.535 میلیون 57.608 میلیارد 2,606.89 38,267 37,290 36,602 38,897 4 2,000 37,852 1 116,293 38,000 43.755 هزار میلیارد 67.387 میلیون 30.927 میلیون 1.143 میلیون 24.487 میلیون 6.44 میلیون 80.537 میلیون 4.458 میلیون 9.62 6.66 0.53 598,324 937,132 1.072 میلیون 462,961
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,535 120.00 4.97 2,432 17.00 0.70 1398/07/29 41,410 139.396 میلیون 338.979 میلیارد 1,627.55 2,415 2,340 2,295 2,535 12 4.539 میلیون 2,535 151 23,681 2,535 58.359 هزار میلیارد 60.703 میلیون 28.728 میلیون 24.145 میلیون 1.982 میلیون 26.746 میلیون 2.171 میلیون 427,123 137.48 2.21 27.05 138.512 میلیون 883,893 137.715 میلیون 1.68 میلیون
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 2,290 32.00 1.38 2,232 90.00 3.88 1398/07/29 2,576 32.862 میلیون 73.357 میلیارد 12,756.87 2,322 2,206 2,206 2,320 2 1,000 2,270 1 41,587 2,294 5.805 هزار میلیارد 56.146 میلیون 53.784 میلیون 2.5 میلیون 50.566 میلیون 3.219 میلیون 9.322 میلیون 1.15 میلیون 4.85 1.73 0.6 31.762 میلیون 1.1 میلیون 31.352 میلیون 1.51 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 4,372 6.00 0.14 4,240 126.00 2.89 1398/07/29 571 2.292 میلیون 9.717 میلیارد 4,013.88 4,366 4,300 4,166 4,428 2 5,294 4,356 3 6,270 4,373 39.429 هزار میلیارد 50.995 میلیون 23.483 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون 6.02 3.58 1.27 1.448 میلیون 844,022 1.754 میلیون 537,565
بکهنوج

تولید برق ماهتاب کهنوج

سهام فرابورس 11,075 582.00 4.99 11,075 582.00 4.99 1398/07/29 263 969,606 10.738 میلیارد 3,686.71 11,657 11,075 11,075 11,075 124 - - 0 1.412 میلیون 11,075 7.379 هزار میلیارد 44.126 میلیون 37.39 میلیون 633,000 37.115 میلیون 274,535 2.578 میلیون -381,964 -18.35 25.54 2.72 969,606 - 969,606 -
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 29,352 1,397.00 5.00 29,352 1,397.00 5.00 1398/07/29 21,406 1.452 میلیون 42.623 میلیارد 61.57 27,955 29,352 29,352 29,352 34 4 میلیون 29,352 2548 2,210 29,352 16.773 هزار میلیارد 41.223 میلیون 25 میلیون 600,000 23.612 میلیون 1.389 میلیون 35.391 میلیون 938,104 18.77 12.68 0.5 1.402 میلیون 50,000 1.45 میلیون 2,260
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 43,865 2,086.00 4.99 43,782 2,003.00 4.79 1398/07/29 459 1.351 میلیون 59.135 میلیارد 2,942.59 41,779 41,779 41,000 43,867 1 4,975 43,867 1 10,000 43,867 30.524 هزار میلیارد 40.51 میلیون 15.322 میلیون 728,000 8.637 میلیون 6.685 میلیون 1.832 میلیون 486,997 65.45 4.77 17.4 1.194 میلیون 157,025 1.23 میلیون 120,264
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 12,622 601.00 5.00 12,162 141.00 1.17 1398/07/29 374 1.28 میلیون 15.566 میلیارد 3,422.16 12,021 12,000 11,425 12,622 2 34,184 12,622 9 6,138 13,911 24.072 هزار میلیارد 35.908 میلیون 15.959 میلیون 2 میلیون 11.584 میلیون 4.375 میلیون 24.107 میلیون 3.628 میلیون 6.7 5.56 1.01 767,869 512,020 1.121 میلیون 158,556
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 44,900 970.00 2.11 43,592 2,278.00 4.97 1398/07/29 597 1.181 میلیون 51.465 میلیارد 1,977.56 45,870 43,577 43,577 45,690 1 222 44,900 1 4,000 44,900 27.522 هزار میلیارد 33.518 میلیون 8.66 میلیون 600,000 7.363 میلیون 1.297 میلیون 22.948 میلیون 841,641 31.08 20.16 1.14 680,603 500,000 1.123 میلیون 57,700
ومعلم

بیمه معلم

سهام فرابورس 3,575 167.00 4.46 3,590 152.00 4.06 1398/07/29 648 3.608 میلیون 12.953 میلیارد 5,568.31 3,742 3,555 3,555 3,763 1 300 3,570 1 4,500 3,632 5.615 هزار میلیارد 28.917 میلیون 25.618 میلیون 1.5 میلیون 23.532 میلیون 2.086 میلیون 12.856 میلیون 321,947 16.73 2.58 0.42 3.428 میلیون 180,000 3.578 میلیون 30,000
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 26,662 2.00 0.01 25,795 869.00 3.26 1398/07/29 3,571 2.401 میلیون 61.929 میلیارد 672.29 26,664 25,331 25,331 27,000 2 37 26,689 1 226 26,689 12.001 هزار میلیارد 27.73 میلیون 16.927 میلیون 450,000 16.122 میلیون 805,428 24.114 میلیون 786,048 14.77 14.41 0.48 2.141 میلیون 259,957 2.352 میلیون 48,874
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 8,350 39.00 0.46 8,132 257.00 3.06 1398/07/29 287 1.008 میلیون 8.193 میلیارد 3,510.59 8,389 8,030 7,973 8,388 1 755 8,350 1 200 8,350 20.143 هزار میلیارد 25.891 میلیون 10.845 میلیون 2.4 میلیون 6.375 میلیون 4.47 میلیون 25.742 میلیون 1.43 میلیون 13.65 4.37 0.76 952,805 54,733 1.008 میلیون -
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 5,053 135.00 2.60 4,961 227.00 4.38 1398/07/29 622 5.676 میلیون 28.155 میلیارد 9,125.13 5,188 4,929 4,929 5,127 1 6,000 5,052 2 500 5,094 20.756 هزار میلیارد 25.757 میلیون 10.62 میلیون 4 میلیون 5.913 میلیون 4.707 میلیون 919,272 840,842 23.6 4.22 21.59 1.71 میلیون 3.966 میلیون 4.882 میلیون 794,206
بساما

بیمه سامان

سهام فرابورس 4,738 124.00 2.55 4,633 229.00 4.71 1398/07/29 596 3.158 میلیون 14.63 میلیارد 5,298.34 4,862 4,620 4,619 4,800 1 21,171 4,702 1 32,300 4,738 7.295 هزار میلیارد 24.944 میلیون 20.474 میلیون 1.5 میلیون 17.994 میلیون 2.48 میلیون 7.512 میلیون 555,337 12.51 2.8 0.93 3.058 میلیون 100,220 3.158 میلیون -
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 6,731 0.00 0.00 6,946 0.00 0.00 1398/07/29 1,146 3.45 میلیون 23.96 میلیارد 6,878.01 - 6,620 6,619 6,755 1 2,708 6,990 2 17,268 6,991 20.461 هزار میلیارد 23.374 میلیون 8.519 میلیون 2.936 میلیون 3.897 میلیون 4.623 میلیون 4.599 میلیون 1.934 میلیون 10.07 4.21 4.24 3.26 میلیون 189.264 3.307 میلیون 142.35
بزاگرس

نیروگاه زاگرس کوثر

سهام فرابورس 5,002 164.00 3.17 4,909 257.00 4.97 1398/07/29 601 4.489 میلیون 22.037 میلیارد 7,468.81 5,166 4,908 4,908 5,040 2 10,223 5,039 2 10,250 5,039 15.498 هزار میلیارد 22.736 میلیون 11.995 میلیون 3 میلیون 8.009 میلیون 3.986 میلیون 1.439 میلیون 627,910 23.45 3.69 10.24 2.152 میلیون 2.336 میلیون 4.389 میلیون 100,000
پخش

پخش البرز

سهام فرابورس 7,788 365.00 4.48 7,845 308.00 3.78 1398/07/29 486 2.896 میلیون 22.715 میلیارد 5,958 8,153 7,746 7,746 8,153 1 1,255 7,785 2 1,000 7,800 7.745 هزار میلیارد 22.252 میلیون 15.565 میلیون 600,000 14.799 میلیون 765,269 21.281 میلیون 385,510 19.33 9.74 0.35 1.52 میلیون 1.375 میلیون 2.433 میلیون 462,423
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 36,600 1,096.00 2.91 36,060 1,636.00 4.34 1398/07/29 1,699 4.468 میلیون 161.133 میلیارد 2,630.07 37,696 35,812 35,812 37,014 1 255 36,500 2 9,797 36,699 22.629 هزار میلیارد 21.866 میلیون 1.808 میلیون 600,300 219,451 1.589 میلیون 709,591 898,331 24.1 13.62 30.51 4.257 میلیون 211,000 4.42 میلیون 48,214
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,404 170.00 2.73 6,148 86.00 1.38 1398/07/29 5,988 30.199 میلیون 185.657 میلیارد 5,043.21 6,234 6,145 5,801 6,440 4 3,500 6,405 2 11,970 6,405 18.786 هزار میلیارد 21.663 میلیون 10.273 میلیون 3 میلیون 3.219 میلیون 7.054 میلیون 258,215 2 میلیون 9.03 2.56 69.92 29.056 میلیون 1.143 میلیون 29.999 میلیون 200,000
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 7,996 158.00 1.94 7,857 297.00 3.64 1398/07/29 8,068 53.992 میلیون 424.22 میلیارد 11,073.63 8,154 7,747 7,747 8,133 1 1,198 7,996 4 19,000 7,996 19.219 هزار میلیارد 20.526 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 11.98 5.21 4.41 52.851 میلیون 1.141 میلیون 52.343 میلیون 1.649 میلیون
سرچشمه

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 5,505 289.00 4.99 5,505 289.00 4.99 1398/07/29 80 1.118 میلیون 6.156 میلیارد 13,979.03 5,794 5,505 5,505 5,505 477 - - 0 14.068 میلیون 5,505 19.751 هزار میلیارد 20.379 میلیون 7.63 میلیون 3.4 میلیون 1.662 میلیون 5.968 میلیون 1.165 میلیون 953,179 19.64 3.14 16.06 118,322 1,000,000 1.118 میلیون -
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 12,525 415.00 3.21 12,544 396.00 3.06 1398/07/7 1,792 4.53 میلیون 56.822 میلیارد 2,527.78 12,940 12,998 12,357 12,998 1 7,952 12,521 1 3,500 12,525 17.562 هزار میلیارد 17.805 میلیون 2.137 میلیون 1,000,000 242,937 1.894 میلیون 901,321 735,221 23.89 9.27 19.48 4.5 میلیون 30,000 4.525 میلیون 5,000
توریل

توکاریل

سهام فرابورس 7,349 153.00 2.04 7,205 297.00 3.96 1398/07/29 755 4.754 میلیون 34.251 میلیارد 6,296.57 7,502 7,127 7,127 7,430 2 5,000 7,302 1 30,300 7,350 15.042 هزار میلیارد 17.252 میلیون 6.795 میلیون 2 میلیون 2.842 میلیون 3.953 میلیون 4.526 میلیون 1.715 میلیون 8.4 3.65 3.18 4.202 میلیون 551,421 4.444 میلیون 310,000
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 13,902 275.00 1.94 13,629 548.00 3.87 1398/07/29 12,424 7.107 میلیون 96.865 میلیارد 998.85 14,177 13,469 13,469 13,997 3 384,716 13,901 9 466 13,901 14.18 هزار میلیارد 16.924 میلیون 8.59 میلیون 1,000,000 3.295 میلیون 5.295 میلیون 4.514 میلیون 672,632 20.27 2.57 3.02 6.607 میلیون 500,000 7.095 میلیون 12,251
نوین

بیمه نوین

سهام فرابورس 2,055 97.00 4.95 2,009 51.00 2.60 1398/07/29 664 6.927 میلیون 13.915 میلیارد 10,432.41 1,958 1,891 1,891 2,055 1 1,979 2,012 1 209 2,089 2.94 هزار میلیارد 14.229 میلیون 13.038 میلیون 1.5 میلیون 11.216 میلیون 1.822 میلیون 5.069 میلیون 433,111 6.96 1.65 0.59 3.406 میلیون 3.521 میلیون 5.98 میلیون 947,174
حسینا

توسعه خدمات دریایی وبندری سینا

سهام فرابورس 19,889 32.00 0.16 19,179 678.00 3.41 1398/07/29 576 1.375 میلیون 26.375 میلیارد 2,387.48 19,857 18,865 18,865 19,996 2 910 19,889 1 8,000 19,996 9.929 هزار میلیارد 13.311 میلیون 5.644 میلیون 500,000 3.721 میلیون 1.923 میلیون 4.975 میلیون 1.14 میلیون 8.41 4.99 1.93 817,524 557,663 1.182 میلیون 193,402
اتکام

شرکت بیمه اتکایی امین

سهام فرابورس 3,532 168.00 4.99 3,499 135.00 4.01 1398/07/29 377 3.596 میلیون 12.584 میلیارد 9,539.6 3,364 3,265 3,215 3,532 1 147,753 3,532 16 2,000 3,580 10.098 هزار میلیارد 13.006 میلیون 6.596 میلیون 2.5 میلیون 2.509 میلیون 4.087 میلیون 689,028 1.03 میلیون 10.19 2.57 15.23 2.809 میلیون 787,225 2.786 میلیون 810,771
شغدیر

پتروشیمی غدیر

سهام فرابورس 6,840 16.00 0.23 6,727 97.00 1.42 1398/07/29 815 2.574 میلیون 17.317 میلیارد 3,158.57 6,824 6,520 6,520 6,950 1 5,900 6,839 1 100 6,929 8.875 هزار میلیارد 11.532 میلیون 4.687 میلیون 1.3 میلیون 2.787 میلیون 1.901 میلیون 6.85 میلیون 1.37 میلیون 6.38 4.6 1.28 2.217 میلیون 357,500 2.215 میلیون 358,754
غویتا

ویتانا

سهام فرابورس 15,070 605.00 4.18 14,454 11.00 0.08 1398/07/29 551 776,413 11.223 میلیارد 1,409.1 14,465 14,465 13,745 15,099 1 600 15,060 1 2,689 15,070 8.692 هزار میلیارد 10.109 میلیون 2.309 میلیون 600,000 1.436 میلیون 872,560 1.891 میلیون 436,880 19.86 9.94 4.59 776,413 - 703,126 73,287
بهپاک

صنعتی بهپاک

سهام فرابورس 11,688 274.00 2.40 11,098 316.00 2.77 1398/07/29 529 2.382 میلیون 26.441 میلیارد 4,503.64 11,414 10,844 10,844 11,800 1 1,820 11,595 1 500 11,700 5.71 هزار میلیارد 9.877 میلیون 5.149 میلیون 500,000 4.328 میلیون 820,324 9.143 میلیون 358,689 15.47 6.76 0.61 1.641 میلیون 741,253 2.252 میلیون 130,576
اپرداز

آتیه داده پرداز

سهام فرابورس 12,240 277.00 2.21 11,985 532.00 4.25 1398/07/29 651 1.65 میلیون 19.771 میلیارد 2,533.94 12,517 11,895 11,892 12,245 1 3,000 12,238 1 100 12,245 9.433 هزار میلیارد 9.483 میلیون 1.979 میلیون 750,000 494,049 1.485 میلیون 1.636 میلیون 426,851 21.06 6.05 5.5 733,055 916,539 1.646 میلیون 3,312
تبرک

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

سهام فرابورس 3,930 206.00 4.98 3,945 191.00 4.62 1398/07/29 940 6.98 میلیون 27.536 میلیارد 7,425.78 4,136 3,930 3,930 4,110 1 1,412 3,130 1 10,000 3,990 9.23 هزار میلیارد 9.002 میلیون 3.595 میلیون 2.232 میلیون 198,677 3.396 میلیون 1.034 میلیون 1.032 میلیون 8.53 2.59 8.52 5.28 میلیون 1.7 میلیون 6.63 میلیون 350,000
غفارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس

سهام فرابورس 29,542 1,406.00 5.00 29,542 1,406.00 5.00 1398/07/29 76 274,627 8.113 میلیارد 3,613.51 28,136 29,542 29,542 29,542 1 491,938 29,542 81 47 30,000 6.885 هزار میلیارد 8.816 میلیون 1.929 میلیون 244,705 1.587 میلیون 342,113 4.18 میلیون 151,593 47.69 21.13 1.73 274,627 - 274,627 -
کپرور

فرآوری زغال سنگ پروده طبس

سهام فرابورس 13,592 715.00 5.00 13,592 715.00 5.00 1398/07/29 110 120,870 1.643 میلیارد 1,098.82 14,307 13,592 13,592 13,592 142 - - 0 615,009 13,592 7.726 هزار میلیارد 8.185 میلیون 1.746 میلیون 360,000 845,774 899,943 1.856 میلیون 475,322 15.44 8.16 3.95 120,870 - 120,870 -
حریل

ریل پردازسیر

سهام فرابورس 2,959 155.00 4.98 2,959 155.00 4.98 1398/07/29 1,001 10.067 میلیون 29.788 میلیارد 10,056.78 3,114 2,959 2,959 2,959 181 - - 0 2.514 میلیون 2,959 6.105 هزار میلیارد 8.086 میلیون 4.741 میلیون 1.96 میلیون 2.286 میلیون 2.455 میلیون 1.55 میلیون 285,027 20.36 2.36 3.74 10.067 میلیون - 10.067 میلیون -
پکویر

کویر تایر

سهام فرابورس 6,900 0.00 0.00 7,896 0.00 0.00 1398/07/29 1,217 4.163 میلیون 32.87 میلیارد 4,027.36 - 6,521 6,521 7,000 1 2,900 8,022 1 65 8,140 4.805 هزار میلیارد 8.001 میلیون 4.176 میلیون 700,000 3.376 میلیون 800,234 3.837 میلیون 77,035 60.05 5.78 1.21 3.187 میلیون 975.634 2.205 میلیون 1.957 میلیون
شبصیر

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

سهام فرابورس 16,300 255.00 1.54 15,972 583.00 3.52 1398/07/29 365 370,240 5.914 میلیارد 1,014.36 16,555 15,728 15,728 16,840 1 230 15,999 1 199 16,539 5.463 هزار میلیارد 7.454 میلیون 2.997 میلیون 330,000 2.183 میلیون 813,496 5.304 میلیون 856,534 6.15 6.48 0.99 312,672 57,568 308,149 62,091
ثپردیس

سرمایه گذاری مسکن پردیس

سهام فرابورس 3,150 155.00 4.69 3,141 164.00 4.96 1398/07/29 807 9.144 میلیون 28.725 میلیارد 11,331.3 3,305 3,140 3,140 3,250 1 1,000 3,141 1 593 3,179 4.627 هزار میلیارد 7.404 میلیون 4.675 میلیون 1.4 میلیون 3.006 میلیون 1.669 میلیون 1.133 میلیون 223,714 19.66 2.63 3.88 2.957 میلیون 6.187 میلیون 8.766 میلیون 377,927
تاپکیش

تجارت الکترونیک پارسیان کیش

سهام فرابورس 13,595 516.00 3.66 13,409 702.00 4.97 1398/07/29 1,014 3.996 میلیون 53.587 میلیارد 3,941.28 14,111 13,406 13,406 13,745 1 2,930 13,500 1 1,000 13,555 5.644 هزار میلیارد 7.386 میلیون 2.828 میلیون 400,000 2.023 میلیون 804,769 3.21 میلیون 406,864 13.18 6.66 1.67 2.796 میلیون 1.2 میلیون 3.963 میلیون 33,000
دسانکو

داروسازی سبحان انکولوژی

سهام فرابورس 6,002 122.00 1.99 5,913 211.00 3.45 1398/07/29 777 3.98 میلیون 23.536 میلیارد 5,122.64 6,124 5,818 5,818 6,270 1 267 5,977 1 8,040 6,040 5.273 هزار میلیارد 7.342 میلیون 3.214 میلیون 861,000 2.251 میلیون 963,173 1.68 میلیون 145,975 34.89 5.29 3.03 3.805 میلیون 175,000 3.72 میلیون 260,000
تلیسه

دامداری تلیسه نمونه

سهام فرابورس 19,234 1,012.00 5.00 19,234 1,012.00 5.00 1398/07/29 17 2,495 47.989 میلیون 146.76 20,246 19,234 19,234 19,234 275 - - 0 1.311 میلیون 19,234 7.086 هزار میلیارد 7.34 میلیون 1.027 میلیون 210,000 608,389 418,769 2.036 میلیون 182,876 36.81 16.08 3.31 2,495 - 2,495 -
کی بی سی

شرکت کی بی سی

سهام فرابورس 15,300 412.00 2.62 15,020 692.00 4.40 1398/07/29 309 748,521 11.243 میلیارد 2,422.4 15,712 14,927 14,927 15,698 1 50,009 14,927 3 3,400 15,300 4.556 هزار میلیارد 6.717 میلیون 2.975 میلیون 240,000 2.361 میلیون 614,727 2.529 میلیون 257,787 16.9 7.09 1.72 606,803 141,718 668,521 80,000
زدشت

کشت و صنعت دشت خرم دره

سهام فرابورس 8,466 373.00 4.22 8,460 379.00 4.29 1398/07/29 839 3.483 میلیون 29.468 میلیارد 4,151.76 8,839 8,398 8,398 8,690 1 13,000 8,401 1 11,693 8,466 6.099 هزار میلیارد 6.592 میلیون 1.563 میلیون 690,000 754,350 808,563 2.127 میلیون 267,810 21.8 7.22 2.74 2.8 میلیون 683,011 3.433 میلیون 50,000
داوه

داروسازی آوه سینا

سهام فرابورس 12,250 644.00 4.99 12,250 644.00 4.99 1398/07/29 59 124,332 1.523 میلیارد 2,107.32 12,894 12,250 12,250 12,250 607 659 12,250 2 5.655 میلیون 12,250 6.189 هزار میلیارد 6.271 میلیون 1.11 میلیون 480,000 390,976 719,354 554,383 178,846 32.89 8.17 10.61 74,332 50,000 124,332 -
حآسا

آسیا سیر ارس

سهام فرابورس 6,500 285.00 4.59 6,111 104.00 1.67 1398/07/29 703 6.128 میلیون 37.445 میلیارد 8,716.42 6,215 5,905 5,905 6,525 1 320,000 6,416 7 990 6,508 4.972 هزار میلیارد 6.251 میلیون 2.296 میلیون 800,000 1.362 میلیون 934,211 1.554 میلیون 106,332 45.98 5.23 3.15 2.799 میلیون 3.329 میلیون 5.925 میلیون 203,000
اوان

مبین وان کیش

سهام فرابورس 26,670 875.00 3.18 26,279 1,266.00 4.60 1398/07/29 417 382,484 10.051 میلیارد 917.23 27,545 26,168 26,168 27,341 1 37 26,670 1 414 26,679 5.511 هزار میلیارد 6.006 میلیون 917,905 100,000 749,833 168,072 949,234 56,207 93.51 31.27 5.54 297,950 84,534 370,484 12,000
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,887 20.00 0.52 3,761 106.00 2.74 1398/07/29 2,134 15.86 میلیون 59.647 میلیارد 7,431.89 3,867 3,695 3,682 3,938 1 2,000 3,863 1 100 3,889 5.144 هزار میلیارد 6.003 میلیون 2.806 میلیون 1.04 میلیون 1.001 میلیون 1.805 میلیون 2.405 میلیون 568,788 8.79 2.77 2.08 13.601 میلیون 2.258 میلیون 13.36 میلیون 2.499 میلیون
ثباغ

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

سهام فرابورس 3,909 205.00 4.98 3,909 205.00 4.98 1398/07/29 46 290,787 1.137 میلیارد 6,321.46 4,114 3,909 3,909 3,909 68 - - 0 640,397 3,909 5.43 هزار میلیارد 5.744 میلیون 2.431 میلیون 1.32 میلیون 583,893 1.847 میلیون 444,017 188,536 27.37 2.79 11.62 90,787 200,000 290,787 -
زشریف

کشت وصنعت شریف آباد

سهام فرابورس 9,423 495.00 4.99 9,423 495.00 4.99 1398/07/29 553 1.235 میلیون 11.638 میلیارد 2,233.31 9,918 9,423 9,423 9,423 134 130 8,800 1 261,031 9,423 5.157 هزار میلیارد 5.632 میلیون 1.398 میلیون 520,000 732,179 665,467 1.248 میلیون 178,919 27.39 7.36 3.93 1.025 میلیون 210,000 1.235 میلیون -
زفکا

کشت و دامداری فکا

سهام فرابورس 16,813 198.00 1.16 16,295 716.00 4.21 1398/07/29 737 1.37 میلیون 22.329 میلیارد 1,859.26 17,011 16,161 16,161 16,975 1 733 16,813 1 5,000 16,858 5.104 هزار میلیارد 5.596 میلیون 1.389 میلیون 300,000 707,042 682,455 1.412 میلیون 461,663 10.59 7.16 3.46 1.27 میلیون 100,000 1.32 میلیون 50,243
غگلستا

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

سهام فرابورس 41,472 1,974.00 5.00 41,441 1,943.00 4.92 1398/07/29 1,525 1.627 میلیون 67.439 میلیارد 1,067.12 39,498 40,000 40,000 41,472 0 182,318 41,472 68 - - 4.728 هزار میلیارد 5.587 میلیون 788,630 120,000 613,698 174,932 1.615 میلیون 73,275 67.87 28.43 3.08 1.627 میلیون - 477,363 1.15 میلیون
زکشت

کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

سهام فرابورس 27,231 1,296.00 5.00 26,936 1,001.00 3.86 1398/07/29 866 1.908 میلیون 51.384 میلیارد 2,202.77 25,935 27,230 26,163 27,231 0 56,965 27,231 39 - - 5.171 هزار میلیارد 5.56 میلیون 620,843 200,000 172,680 448,163 855,132 152,540 35.32 12.02 6.3 1.786 میلیون 121,966 1.888 میلیون 20,000
زقیام

کشت و دام قیام اصفهان

سهام فرابورس 13,498 576.00 4.09 13,411 663.00 4.71 1398/07/29 439 977,635 13.111 میلیارد 2,226.96 14,074 13,371 13,371 13,800 1 1,000 13,402 1 760 13,688 4.926 هزار میلیارد 5.558 میلیون 1.628 میلیون 350,000 864,294 763,395 2.952 میلیون 370,149 12.68 6.15 1.59 977,635 - 977,635 -
گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

سهام فرابورس 2,499 50.00 1.96 2,430 119.00 4.67 1398/07/29 605 7.766 میلیون 18.866 میلیارد 12,835.59 2,549 2,422 2,422 2,540 1 2,000 2,470 1 36,140 2,499 5.098 هزار میلیارد 5.517 میلیون 3.757 میلیون 2 میلیون 656,739 3.101 میلیون 851,344 806,389 6.03 1.57 5.71 2.727 میلیون 5.039 میلیون 7.631 میلیون 135,000
میهن

بیمه میهن

سهام فرابورس 1,730 75.00 4.16 1,717 88.00 4.88 1398/07/29 500 6.285 میلیون 10.794 میلیارد 12,570.62 1,805 1,715 1,715 1,768 1 1,497 1,725 1 17,145 1,730 2.708 هزار میلیارد 5.364 میلیون 3.642 میلیون 1.5 میلیون 2.788 میلیون 854,169 1.529 میلیون -12,765 -201.76 3.02 1.68 2.785 میلیون 3.5 میلیون 6.285 میلیون -
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 6,079 143.00 2.30 5,996 226.00 3.63 1398/07/29 1,951 12.672 میلیون 75.986 میلیارد 6,495.03 6,222 5,911 5,911 6,199 1 2,000 6,079 1 20,000 6,080 3.733 هزار میلیارد 5.313 میلیون 2.26 میلیون 370,000 1.715 میلیون 544,725 1.276 میلیون 96,536 37.28 6.6 2.82 12.334 میلیون 338,003 12.282 میلیون 390,000
بالاس

مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن

سهام فرابورس 10,665 561.00 5.00 10,665 561.00 5.00 1398/07/29 52 104,527 1.115 میلیارد 2,010.13 11,226 10,665 10,665 10,665 82 110 10,665 1 799,163 10,665 1.684 هزار میلیارد 5.185 میلیون 3.832 میلیون 150,000 3.585 میلیون 246,834 1.386 میلیون 57,477 27.83 6.48 1.15 104,527 - 104,527 -
زبینا

کشاورزی و دامپروری بینالود

سهام فرابورس 10,382 454.00 4.19 10,299 537.00 4.96 1398/07/29 710 3.118 میلیون 32.108 میلیارد 4,390.88 10,836 10,295 10,295 10,495 1 22,604 10,300 2 270 10,300 4.334 هزار میلیارد 5.089 میلیون 1.534 میلیون 400,000 969,249 564,308 1.777 میلیون 216,472 19.03 7.3 2.32 3.118 میلیون - 2.987 میلیون 130,677
افرا

افرانت

سهام فرابورس 7,849 187.00 2.33 7,653 383.00 4.77 1398/07/29 199 362,791 2.776 میلیارد 1,823.07 8,036 7,635 7,635 7,990 1 7,925 7,700 4 4,855 7,850 5.023 هزار میلیارد 5.075 میلیون 1.204 میلیون 625,000 292,153 911,922 1.14 میلیون 284,193 16.83 5.25 4.2 312,791 50,000 362,791 -
قچار

فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

سهام فرابورس 28,266 1,487.00 5.00 28,671 1,082.00 3.64 1398/07/28 74 28,969 830.565 میلیون 391.47 29,753 28,271 28,266 30,600 5 - - 0 10,421 28,266 4.014 هزار میلیارد 4.972 میلیون 1.371 میلیون 140,000 958,383 412,868 1.221 میلیون 169,644 23.66 9.73 3.29 28,969 - 28,969 -
زماهان

مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان

سهام فرابورس 11,100 349.00 3.05 10,944 505.00 4.41 1398/07/29 442 913,945 10.002 میلیارد 2,067.75 11,449 10,877 10,877 11,298 1 1,000 11,000 1 1,000 11,250 4.58 هزار میلیارد 4.891 میلیون 1.148 میلیون 400,000 513,824 633,881 1.305 میلیون 188,969 23.17 6.91 3.35 763,945 150,000 878,855 35,090
شتوکا

توکا رنگ فولاد سپاهان

سهام فرابورس 30,415 1,600.00 5.00 30,415 1,600.00 5.00 1398/07/29 36 16,268 494.791 میلیون 451.89 32,015 30,415 30,415 30,415 168 40 27,974 1 222,199 30,415 4.816 هزار میلیارد 4.881 میلیون 533,440 70,000 319,202 214,238 532,864 140,999 32.36 21.3 8.56 16,268 - 16,268 -
غدیس

پاکدیس

سهام فرابورس 12,750 181.00 1.44 12,313 256.00 2.04 1398/07/29 258 485,801 5.982 میلیارد 1,882.95 12,569 11,941 11,941 12,999 1 3,600 12,703 1 2,000 12,920 3.556 هزار میلیارد 4.87 میلیون 1.786 میلیون 280,000 1.423 میلیون 362,784 2.293 میلیون 132,975 25.93 9.5 1.5 485,801 - 485,801 -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام فرابورس 2,389 0.00 0.00 2,747 0.00 0.00 1398/07/29 813 8.389 میلیون 23.04 میلیارد 22,579.28 - 2,355 2,355 2,430 1 11,714 2,757 1 6,515 2,765 2.478 هزار میلیارد 4.72 میلیون 3.554 میلیون 1,000,000 2.363 میلیون 1.191 میلیون 882,874 276,788 8.52 1.98 2.67 8.087 میلیون 301.237 8.389 میلیون -
سبزوا

سیمان لار سبزوار

سهام فرابورس 5,356 200.00 3.60 5,303 253.00 4.55 1398/07/29 1,042 5.102 میلیون 27.058 میلیارد 4,896.37 5,556 5,279 5,279 5,440 1 681 5,355 1 1,000 5,360 3.33 هزار میلیارد 4.62 میلیون 1.599 میلیون 599,426 1.442 میلیون 157,397 507,922 465,128 6.83 20.2 6.26 5.102 میلیون - 5.08 میلیون 22,054
غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سهام فرابورس 31,298 480.00 1.56 31,120 302.00 0.98 1398/07/29 787 758,507 23.605 میلیارد 963.8 30,818 32,250 29,280 32,250 1 1,200 31,201 1 152 31,298 3.697 هزار میلیارد 4.578 میلیون 1.074 میلیون 120,000 843,540 230,835 2.571 میلیون 189,971 19.66 16.18 1.45 528,860 229,647 720,507 38,000
ثعمرا

عمران و توسعه شاهد

سهام فرابورس 2,736 144.00 5.00 2,736 144.00 5.00 1398/07/29 81 1.149 میلیون 3.144 میلیارد 14,188.42 2,880 2,736 2,736 2,736 140 - - 0 3.215 میلیون 2,736 3.744 هزار میلیارد 4.417 میلیون 2.297 میلیون 1.3 میلیون 860,108 1.437 میلیون 76,320 97,489 36.48 2.48 46.6 1.149 میلیون - 1.149 میلیون -
غپآذر

شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام فرابورس 17,201 819.00 5.00 16,681 299.00 1.83 1398/07/29 280 454,280 7.578 میلیارد 1,622.43 16,382 15,701 15,573 17,201 1 172,326 17,201 86 500 17,400 3.277 هزار میلیارد 4.405 میلیون 1.328 میلیون 200,000 1.069 میلیون 258,854 3.492 میلیون 72,708 45.88 12.89 0.96 433,689 20,591 454,280 -
زگلدشت

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

سهام فرابورس 18,854 992.00 5.00 18,854 992.00 5.00 1398/07/29 85 491,064 9.259 میلیارد 5,777.22 19,846 18,854 18,854 18,854 82 - - 0 349,919 18,854 3.969 هزار میلیارد 4.3 میلیون 907,381 200,000 529,486 377,895 1.635 میلیون 300,484 12.55 9.98 2.31 471,864 19,200 491,064 -
ثتران

سرمایه گذاری مسکن تهران

سهام فرابورس 2,272 119.00 4.98 2,272 119.00 4.98 1398/07/29 279 3.307 میلیون 7.514 میلیارد 11,853.75 2,391 2,272 2,272 2,272 222 - - 0 3.937 میلیون 2,272 2.869 هزار میلیارد 4.225 میلیون 1.902 میلیون 1.2 میلیون 1.499 میلیون 402,891 1.026 میلیون 73,256 37.22 6.77 2.66 3.307 میلیون 477 3.307 میلیون -
حسیر

ریل سیر کوثر

سهام فرابورس 5,019 264.00 5.00 5,019 264.00 5.00 1398/07/29 121 524,071 2.63 میلیارد 4,331.17 5,283 5,019 5,019 5,019 48 2,000 5,019 1 580,940 5,019 3.185 هزار میلیارد 3.921 میلیون 1.589 میلیون 602,947 894,934 693,873 552,222 60,582 49.95 4.37 5.48 524,071 - 524,071 -
کیمیا

معدنی کیمیای زنجان گستران

سهام فرابورس 14,449 327.00 2.21 14,120 656.00 4.44 1398/07/29 237 458,857 6.479 میلیارد 1,936.11 14,776 14,040 14,038 14,750 1 2,595 14,400 3 200 14,450 3.404 هزار میلیارد 3.918 میلیون 1.632 میلیون 230,400 664,818 966,999 1.337 میلیون 467,184 6.96 3.36 2.44 438,267 20,590 458,857 -
وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

سهام فرابورس 2,816 84.00 3.07 2,732 0.00 0.00 1398/07/29 499 3.964 میلیون 10.832 میلیارد 7,944.55 2,732 2,788 2,677 2,816 1 3,000 2,775 1 5,250 2,820 3.546 هزار میلیارد 3.816 میلیون 2.844 میلیون 1.3 میلیون 264,466 2.579 میلیون 1.007 میلیون 975,298 3.64 1.38 3.53 2.229 میلیون 1.735 میلیون 3.964 میلیون -
حپارسا

توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

سهام فرابورس 11,072 398.00 3.47 10,925 545.00 4.75 1398/07/29 442 1.114 میلیون 12.174 میلیارد 2,521.27 11,470 10,897 10,897 11,449 2 208 10,959 1 30,199 11,099 2.868 هزار میلیارد 3.631 میلیون 1.328 میلیون 250,000 899,796 428,093 1.262 میلیون 112,745 24.23 6.38 2.16 1.114 میلیون - 1.114 میلیون -
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 16,620 118.00 0.72 15,897 605.00 3.67 1398/07/29 2,763 5.451 میلیون 86.663 میلیارد 1,973 16,502 15,677 15,677 16,988 1 2,625 16,610 2 6,488 16,620 3.304 هزار میلیارد 3.591 میلیون 666,081 200,000 411,260 254,821 466,701 81,154 39.18 12.48 6.81 5.431 میلیون 20,000 5.261 میلیون 190,000
زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

سهام فرابورس 40,989 313.00 0.77 38,743 1,933.00 4.75 1398/07/29 232 576,391 22.331 میلیارد 2,484.44 40,676 38,643 38,643 41,500 1 18,378 39,704 1 3,000 40,990 3.254 هزار میلیارد 3.563 میلیون 633,165 80,000 463,890 169,275 1.272 میلیون 160,022 19.37 18.31 2.44 576,391 - 561,884 14,507
قشیر

قند شیروان قوچان و بجنورد

سهام فرابورس 10,256 488.00 5.00 10,069 301.00 3.08 1398/07/29 1,543 4.832 میلیون 48.652 میلیارد 3,131.39 9,768 9,700 9,691 10,256 1 1.187 میلیون 10,256 169 9,794 10,500 3.228 هزار میلیارد 3.556 میلیون 547,346 330,000 233,724 313,622 1.159 میلیون 81,237 40.9 10.59 2.87 4.832 میلیون - 4.114 میلیون 717,861
دکپسول

تولید ژلاتین کپسول ایران

سهام فرابورس 15,850 218.00 1.39 15,160 472.00 3.02 1398/07/29 1,542 2.119 میلیون 32.131 میلیارد 1,374.48 15,632 14,851 14,851 15,998 1 283 15,806 2 10,000 15,880 3.127 هزار میلیارد 3.484 میلیون 811,124 200,000 451,700 359,424 803,416 212,816 14.25 8.44 3.77 2.119 میلیون - 2.119 میلیون -
گکوثر

هتل پارسیان کوثر اصفهان

سهام فرابورس 28,407 662.00 2.39 27,228 517.00 1.86 1398/07/29 396 634,214 17.269 میلیارد 1,601.55 27,745 26,358 26,358 28,798 2 23,512 28,401 2 1,600 28,500 1.269 هزار میلیارد 3.229 میلیون 448,263 110,000 233,713 214,550 446,130 120,170 24.92 13.96 6.71 634,214 - 634,214 -
کتوکا

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سهام فرابورس 17,964 485.00 2.63 17,571 878.00 4.76 1398/07/29 309 501,768 8.816 میلیارد 1,623.84 18,449 17,527 17,527 17,999 1 700 17,730 1 400 17,920 2.769 هزار میلیارد 3.222 میلیون 1.091 میلیون 150,000 586,147 505,069 1.886 میلیون 365,568 7.21 5.22 1.4 481,768 20,000 497,368 4,400
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 7,248 69.00 0.94 7,095 222.00 3.03 1398/07/29 1,908 9.55 میلیون 67.759 میلیارد 5,005.46 7,317 6,952 6,952 7,551 1 1,000 7,201 1 50 7,201 2.707 هزار میلیارد 3.118 میلیون 725,578 170,000 492,776 232,802 744,643 103,846 25.28 11.28 3.53 9.48 میلیون 70,000 9.41 میلیون 140,000
ثشرق

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

سهام فرابورس 2,352 0.00 0.00 2,271 0.00 0.00 1398/07/29 967 8.031 میلیون 18.24 میلیارد 4,619.09 - 2,352 2,352 2,352 4 23,889 2,250 1 48,888 2,264 2.232 هزار میلیارد 3.112 میلیون 1.863 میلیون 900,000 916,104 946,439 678,846 107,037 20.52 2.32 3.23 7.881 میلیون 149.4 8.031 میلیون -
ولبهمن

شرکت بهمن لیزینگ

سهام فرابورس 2,620 19.00 0.72 2,527 112.00 4.24 1398/07/29 216 1.501 میلیون 3.793 میلیارد 6,948.04 2,639 2,508 2,508 2,630 2 3,500 2,554 1 30,000 2,625 2.111 هزار میلیارد 3.059 میلیون 2.142 میلیون 800,000 1.038 میلیون 1.105 میلیون 864,226 195,840 10.32 1.83 2.34 1.171 میلیون 330,000 1.5 میلیون 494
نطرین

عطرین نخ قم

سهام فرابورس 26,617 522.00 2.00 26,144 49.00 0.19 1398/07/29 1,099 1.839 میلیون 48.091 میلیارد 1,673.78 26,095 26,500 24,791 26,748 1 20,010 26,600 1 3,915 26,617 2.612 هزار میلیارد 2.949 میلیون 571,011 100,043 333,653 237,358 953,930 140,836 18.57 11.02 2.74 1.533 میلیون 306,511 1.813 میلیون 26,054
ثرود

سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود

سهام فرابورس 4,425 151.00 3.30 4,351 225.00 4.92 1398/07/29 770 7.543 میلیون 32.821 میلیارد 9,795.56 4,576 4,348 4,348 4,498 1 2,000 4,349 1 3,300 4,433 2.288 هزار میلیارد 2.801 میلیون 1.202 میلیون 500,000 625,544 576,703 684,309 29,417 73.95 3.77 3.18 7.543 میلیون - 7.499 میلیون 43,669
ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

سهام فرابورس 21,994 874.00 4.14 20,606 514.00 2.43 1398/07/29 257 466,748 9.618 میلیارد 1,816.14 21,120 20,067 20,064 21,999 3 1,055 21,359 2 1,700 22,000 2.112 هزار میلیارد 2.742 میلیون 1.052 میلیون 100,000 681,661 370,230 1.683 میلیون 239,231 8.61 5.57 1.22 224,499 242,249 421,748 45,000
ثغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

سهام فرابورس 1,917 77.00 3.86 1,898 96.00 4.81 1398/07/29 656 8.022 میلیون 15.223 میلیارد 12,228.72 1,994 1,895 1,895 1,969 1 10,000 1,916 1 725 1,948 1.795 هزار میلیارد 2.66 میلیون 1.875 میلیون 900,000 952,245 922,821 724,625 6,811 250.8 1.85 2.36 7.801 میلیون 221,000 8.014 میلیون 8,418
کشرق

صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

سهام فرابورس 25,831 885.00 3.31 25,410 1,306.00 4.89 1398/07/29 322 424,418 10.785 میلیارد 1,318.07 26,716 25,381 25,381 26,000 1 3,815 25,381 2 1,000 25,834 2.244 هزار میلیارد 2.635 میلیون 549,818 84,000 500,278 49,540 232,504 8,576 248.89 43.09 9.18 419,418 5,000 424,418 -