شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
مارون2

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 41,000 1,139.00 2.70 41,000 1,139.00 2.70 1398/07/15 1 1,000,000 41 میلیارد - 42,139 41,000 41,000 41,000 0 - - 0 - - 328 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000 -
مارون

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 39,498 288.00 0.73 39,208 2.00 0.01 1398/07/29 128 71,853 2.817 میلیارد 561.35 39,210 37,900 37,900 41,170 1 2,100 39,413 1 18,425 39,499 313.776 هزار میلیارد 327.367 میلیون 73.533 میلیون 8 میلیون 13.703 میلیون 59.829 میلیون 99.828 میلیون 45.364 میلیون 6.91 5.24 3.14 40,457 31,396 71,853 -
مارون4

پتروشیمی مارون

سهام فرابورس 33,000 4,071.00 14.07 33,000 4,071.00 14.07 1396/05/21 1 283.228 میلیون 9.347 هزار میلیارد - 28,929 33,000 33,000 33,000 0 - - 0 - - 264 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 283.228 میلیون - 283.228 میلیون
همراه

ارتباطات سیار ایران

سهام فرابورس 13,810 0.00 0.00 12,991 0.00 0.00 1398/07/29 735 1.231 میلیون 15.99 میلیارد 3,779.9 - 13,141 13,110 13,870 2 380 13,050 1 14,000 13,060 262.541 هزار میلیارد 481.514 میلیون 244.59 میلیون 9.6 میلیون 214.653 میلیون 29.937 میلیون 148.579 میلیون 34.529 میلیون 7.61 8.78 1.77 1.129 میلیون 101.5 1.091 میلیون 140.232
کگهر2

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 17,130 133.00 0.77 17,130 133.00 0.77 1398/07/2 1 2 میلیون 34.26 میلیارد - 17,263 17,130 17,130 17,130 0 - - 0 - - 210.699 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
کگهر

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 16,900 231.00 1.39 16,711 42.00 0.25 1398/07/29 220 237,381 3.967 میلیارد 1,079 16,669 15,501 15,501 16,950 1 178 16,706 1 3,400 16,979 205.841 هزار میلیارد 224.525 میلیون 48.132 میلیون 12.3 میلیون 18.98 میلیون 29.152 میلیون 35.065 میلیون 14.382 میلیون 14.29 7.05 5.86 103,865 133,516 237,381 -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 13,200 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 1398/07/29 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 2,197.27 - 13,148 12,705 13,444 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 182.339 هزار میلیارد 215.197 میلیون 91.362 میلیون 9.6 میلیون 33.064 میلیون 58.298 میلیون 104.099 میلیون 30.654 میلیون 5.94 3.12 1.75 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
زاگرس

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 70,061 3,064.00 4.57 68,895 1,898.00 2.83 1398/07/29 1,282 663,017 45.678 میلیارد 517.17 66,997 66,251 66,251 70,098 1 230 70,000 2 20 70,061 161.189 هزار میلیارد 185.832 میلیون 50.11 میلیون 2.4 میلیون 20.484 میلیون 29.625 میلیون 82.935 میلیون 39.283 میلیون 4.21 5.58 1.99 603,502 59,515 530,753 132,264
میدکو2

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 5,220 136.00 2.68 5,220 136.00 2.68 1398/07/21 1 200 میلیون 1.044 هزار میلیارد - 5,084 5,220 5,220 5,220 0 - - 0 - - 151.38 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200 میلیون - 200 میلیون
زاگرس2

پتروشیمی زاگرس

سهام فرابورس 61,344 395.00 0.65 61,344 395.00 0.65 1398/06/3 1 4.789 میلیون 293.757 میلیارد - 60,949 61,344 61,344 61,344 0 - - 0 - - 147.226 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.789 میلیون - 4.789 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام فرابورس 23,993 0.00 0.00 26,202 0.00 0.00 1398/07/29 500 1.669 میلیون 43.73 میلیارد 3,318.84 - 23,450 22,453 24,200 1 500 26,303 1 2,757 26,500 139.74 هزار میلیارد 168.306 میلیون 59.221 میلیون 6 میلیون 28.968 میلیون 30.253 میلیون 54.129 میلیون 30.023 میلیون 4.64 4.62 2.57 797.358 871.677 532.991 1.136 میلیون
میدکو

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

سهام فرابورس 4,777 87.00 1.86 4,623 67.00 1.43 1398/07/29 251 2.186 میلیون 10.106 میلیارد 8,708.82 4,690 4,680 4,500 4,777 2 762 4,690 1 70,000 4,777 136.88 هزار میلیارد 152.094 میلیون 48.906 میلیون 29 میلیون 18.027 میلیون 30.879 میلیون 7.396 میلیون 7.027 میلیون 19.08 4.34 18.13 461,686 1.724 میلیون 2.156 میلیون 30,000
دماوند

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 45,991 1,792.00 4.05 45,192 993.00 2.25 1398/07/29 206 168,224 7.602 میلیارد - 44,199 42,511 42,511 46,200 1 2,000 45,700 1 1,168 45,992 124.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 84,940 83,284 168,224 -
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,840 35.00 1.94 1,798 7.00 0.39 1398/07/29 13,658 188.886 میلیون 339.622 میلیارد 15,994.21 1,805 1,776 1,731 1,843 9 107,000 1,840 3 330,640 1,840 111.198 هزار میلیارد 200.34 میلیون 142.035 میلیون 61.504 میلیون 89.757 میلیون 52.278 میلیون 84.737 میلیون 9.663 میلیون 11.44 2.12 1.31 164.822 میلیون 24.064 میلیون 176.294 میلیون 12.592 میلیون
ذوب2

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,715 0.00 0.00 1,715 0.00 0.00 1398/03/12 1 15.633 میلیون 26.811 میلیارد - 1,715 1,715 1,715 1,715 0 - - 0 - - 105.479 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 15.633 میلیون - 15.633 میلیون
افاد4

منفعت دولتی4-شرایط خاص14010729

اوراق فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 12:59 252 50.079 میلیون 50.079 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 500,000 910,000 3 1,000 1,000,000 100 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 50.079 میلیون - 50.079 میلیون
هرمز

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 5,935 100.00 1.71 5,867 32.00 0.55 1398/07/29 756 3.672 میلیون 21.545 میلیارد 4,857.53 5,835 5,835 5,823 5,983 1 250 5,937 1 10 5,937 87.555 هزار میلیارد 108.549 میلیون 55.399 میلیون 15 میلیون 20.544 میلیون 34.855 میلیون 46.308 میلیون 18.576 میلیون 4.74 2.52 1.9 2.163 میلیون 1.509 میلیون 3.481 میلیون 190,842
کگهر4

سنگ آهن گهرزمین

سهام فرابورس 6,800 5,800.00 580.00 6,800 5,800.00 580.00 1397/08/26 4 18.13 میلیون 123.284 میلیارد - 1,000 6,800 6,800 6,800 - - - - 83.64 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.13 میلیون - 18.13 میلیون
دماوند2

تولید نیروی برق دماوند

سهام فرابورس 30,000 23.00 0.08 30,000 23.00 0.08 1397/12/26 1 25 میلیون 750 میلیارد - 29,977 30,000 30,000 30,000 0 - - 0 - - 82.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 25 میلیون - 25 میلیون
هرمز2

فولاد هرمزگان جنوب

سهام فرابورس 4,500 57.00 1.25 4,500 57.00 1.25 1397/09/26 1 9.345 میلیون 42.053 میلیارد - 4,557 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 67.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.345 میلیون - 9.345 میلیون
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,535 120.00 4.97 2,432 17.00 0.70 1398/07/29 41,410 139.396 میلیون 338.979 میلیارد 1,627.55 2,415 2,340 2,295 2,535 12 4.539 میلیون 2,535 151 23,681 2,535 58.359 هزار میلیارد 60.703 میلیون 28.728 میلیون 24.145 میلیون 1.982 میلیون 26.746 میلیون 2.171 میلیون 427,123 137.48 2.21 27.05 138.512 میلیون 883,893 137.715 میلیون 1.68 میلیون
ارفع2

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 6,150 166.00 2.77 6,150 166.00 2.77 1398/05/13 1 26.244 میلیون 161.401 میلیارد - 5,984 6,150 6,150 6,150 0 - - 0 - - 55.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 26.244 میلیون - 26.244 میلیون
آگاس

صندوق س. هستی بخش آگاه

صندوق فرابورس 54,604 1,048.00 1.96 51,792 1,764.00 3.29 1398/07/29 113 61,029 3.161 میلیارد - 53,556 52,000 45,500 54,990 1 47,255 54,585 1 100 54,990 51.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 19,157 41,872 61,029 -
شراز

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 48,480 415.00 0.86 47,575 490.00 1.02 1398/07/29 468 572,758 27.249 میلیارد 1,223.84 48,065 46,623 46,623 49,880 1 85 48,100 1 6,839 48,479 49.398 هزار میلیارد 70.288 میلیون 31.737 میلیون 1.028 میلیون 21.403 میلیون 10.334 میلیون 94.42 میلیون 7.507 میلیون 6.51 4.74 0.52 270,362 302,396 496,399 76,359
بجهرم4

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 1,990 990.00 99.00 1,990 990.00 99.00 1398/07/1 1 500,000 995 میلیون - 1,000 1,990 1,990 1,990 0 - - 0 - - 48.049 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
شاوان2

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 42,000 611.00 1.48 42,000 611.00 1.48 1398/06/31 1 1,000,000 42 میلیارد - 41,389 42,000 42,000 42,000 - - - - 48.024 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
اشاد9

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

اوراق فرابورس 942,102 7,898.00 0.83 942,102 7,898.00 0.83 12:09 3 21,000 19.784 میلیارد - 950,000 942,100 942,100 942,104 1 7,000 942,140 1 500 950,000 46.469 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 21,000 - 21,000
شراز2

پالایش نفت شیراز

سهام فرابورس 45,066 50.00 0.11 45,066 50.00 0.11 1398/06/27 1 3.62 میلیون 163.139 میلیارد - 45,116 45,066 45,066 45,066 0 - - 0 - - 46.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.62 میلیون - 3.62 میلیون
اشاد92

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

سهام فرابورس 938,000 2,708.00 0.29 938,000 2,708.00 0.29 1398/07/22 1 94 88.172 میلیون - 940,708 938,000 938,000 938,000 0 100 895,000 1 - - 46.267 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 94 - 94
ذوب4

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 750 63.00 7.75 750 63.00 7.75 1396/12/27 10 5.531 میلیارد 4.148 هزار میلیارد - 813 750 750 750 0 - - 0 - - 46.128 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.531 میلیارد - 5.531 میلیارد
اشاد94

مشارکت دولتی9-شرایط خاص990909

سهام فرابورس 935,003 502.00 0.05 935,003 502.00 0.05 1398/07/15 1 174,700 163.345 میلیارد - 934,501 935,003 935,003 935,003 0 - - 0 - - 46.119 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 174,700 - 174,700
ارفع4

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 5,121 64.00 1.23 5,121 64.00 1.23 1398/07/16 1 1.367 میلیون 7 میلیارد - 5,185 5,121 - - 0 - - 0 - - 46.089 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.367 میلیون - 1.367 میلیون
اطلس

صندوق سرمایه‌گذاری اطلس-سهام

صندوق فرابورس 45,951 1,250.00 2.80 45,429 728.00 1.63 1398/07/29 48 16,121 732.362 میلیون - 44,701 45,000 44,200 46,700 1 8,565 45,951 2 398 46,700 45.429 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13,050 3,071 10,116 6,005
شاوان

پالایش نفت لاوان

سهام فرابورس 38,000 267.00 0.70 37,519 748.00 1.95 1398/07/29 589 1.535 میلیون 57.608 میلیارد 2,606.89 38,267 37,290 36,602 38,897 4 2,000 37,852 1 116,293 38,000 43.755 هزار میلیارد 67.387 میلیون 30.927 میلیون 1.143 میلیون 24.487 میلیون 6.44 میلیون 80.537 میلیون 4.458 میلیون 9.62 6.66 0.53 598,324 937,132 1.072 میلیون 462,961
آتیمس

صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس

صندوق فرابورس 43,019 502.00 1.15 42,230 1,291.00 2.97 1398/07/29 11 42,292 1.786 میلیارد - 43,521 42,094 42,001 43,100 1 50,000 43,230 1 50,000 43,665 42.23 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,100 40,192 42,292 -
شتران

پالایش نفت تهران

سهام فرابورس 3,440 102.00 2.88 3,454 88.00 2.48 1395/08/4 1,671 11.171 میلیون 38.587 میلیارد - 3,542 3,511 3,435 3,538 1 15,000 3,435 1 3,315 3,440 41.448 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.436 میلیون 735,000 9.571 میلیون 1.6 میلیون
آسام

صندوق سرمایه‌گذاری آسام-مختلط

صندوق فرابورس 40,834 1,164.00 2.77 40,932 1,066.00 2.54 1398/07/29 6 700 28.653 میلیون - 41,998 41,612 40,834 41,612 1 2,000 18,900 1 90 83,990 40.932 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 700 - 680 20
کاریس

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

صندوق فرابورس 40,177 182.00 0.46 39,637 358.00 0.90 1398/07/29 29 138,556 5.492 میلیارد - 39,995 39,476 39,476 40,300 1 375,212 40,177 4 5,000 40,500 39.637 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,623 126,933 22,960 115,596
کاریس4

صندوق سرمایه‌گذاری کاریس-سهام

سهام فرابورس 39,436 145.00 0.37 39,436 145.00 0.37 1398/06/6 1 5.821 میلیون 229.565 میلیارد - 39,581 39,436 39,436 39,436 0 - - 0 - - 39.436 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.821 میلیون - 5.821 میلیون
ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع

سهام فرابورس 4,372 6.00 0.14 4,240 126.00 2.89 1398/07/29 571 2.292 میلیون 9.717 میلیارد 4,013.88 4,366 4,300 4,166 4,428 2 5,294 4,356 3 6,270 4,373 39.429 هزار میلیارد 50.995 میلیون 23.483 میلیون 6 میلیون 12.835 میلیون 10.656 میلیون 30.057 میلیون 6.34 میلیون 6.02 3.58 1.27 1.448 میلیون 844,022 1.754 میلیون 537,565
آگاس4

صندوق س. هستی بخش آگاه

سهام فرابورس 37,004 927.00 2.44 37,004 927.00 2.44 1398/02/25 1 1.122 میلیون 41.512 میلیارد - 37,931 37,004 37,004 37,004 0 - - 0 - - 37.004 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.122 میلیون - 1.122 میلیون
بپاس

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 7,145 94.00 1.33 7,039 12.00 0.17 1398/07/29 257 1.058 میلیون 7.445 میلیارد 4,115.77 7,051 7,060 6,832 7,199 1 200 7,120 1 7,800 7,190 36.175 هزار میلیارد 85.406 میلیون 56.407 میلیون 3.402 میلیون 49.486 میلیون 6.921 میلیون 14.59 میلیون 3.7 میلیون 9.72 5.19 2.46 201,277 856,477 687,682 370,072
الماس

صندوق سرمایه‌گذاری الماس-سهام

صندوق فرابورس 35,852 197.00 0.55 35,821 228.00 0.63 1398/07/29 4 11,826 423.623 میلیون - 36,049 35,200 35,200 35,926 1 - - 0 520 41,000 35.821 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10,000 1,826 1,826 10,000
بمپنا2

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 48,978 1,642.00 3.47 48,978 1,642.00 3.47 1398/06/23 1 4.3 میلیون 210.605 میلیارد - 47,336 48,978 48,978 48,978 0 - - 0 - - 35.656 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
اخزا702

اسنادخزانه-م2بودجه97-971024

سهام فرابورس 995,804 213.00 0.02 995,834 243.00 0.02 1397/10/17 102 76,088 75.771 میلیارد - 995,591 995,500 995,500 996,500 1 - - 0 2 998,000 34.854 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,342 70,746 5,983 70,105
سخاب72

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 993,000 1,896.00 0.19 993,000 1,896.00 0.19 1397/12/18 2 296,310 294.236 میلیارد - 991,104 993,000 993,000 993,000 0 - - 0 - - 34.755 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 296,310 - 296,310
سخاب7

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 991,552 799.00 0.08 992,415 64.00 0.01 1397/12/20 149 271,408 269.349 میلیارد - 992,351 992,000 991,551 993,100 1 10,000 889,000 1 1,000 992,298 34.735 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 16,178 255,230 27,707 243,701
اخزا7022

اسنادخزانه-م2بودجه97-971024

سهام فرابورس 986,000 659.00 0.07 986,000 659.00 0.07 1397/09/28 1 203,171 200.327 میلیارد - 985,341 986,000 986,000 986,000 0 - - 0 - - 34.51 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 203,171 - 203,171
بپاس2

بیمه پاسارگاد

سهام فرابورس 6,634 0.00 0.00 6,634 0.00 0.00 1398/06/4 1 10 میلیون 66.34 میلیارد - 6,634 6,634 6,634 6,634 0 - - 0 - - 33.853 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اخزا703

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

اوراق فرابورس 837,500 483.00 0.06 836,867 150.00 0.02 12:25 165 227,148 190.093 میلیارد - 837,017 837,000 835,063 838,482 1 10 835,050 1 200 838,999 33.804 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 8,902 218,246 53,763 173,385
سخاب4

اسناد خزانه اسلامی 961020

سهام فرابورس 995,000 705.00 0.07 994,517 222.00 0.02 1396/10/10 90 209,653 208.503 میلیارد - 994,295 993,000 993,000 995,600 1 2,463 995,000 1 9,137 995,600 33.538 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - 10,795 198,858
سخاب42

اسناد خزانه اسلامی 961020

سهام فرابورس 993,000 278.00 0.03 993,000 278.00 0.03 1396/10/5 1 100,000 99.3 میلیارد - 992,722 993,000 993,000 993,000 0 - - 0 - - 33.487 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اخزا701

اسنادخزانه-م1بودجه97-970920

سهام فرابورس 993,695 1,185.00 0.12 992,246 264.00 0.03 1397/09/10 117 145,947 144.815 میلیارد - 992,510 988,370 988,370 994,997 2 5,900 987,008 2 766 997,000 33.24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 15,501 130,446 15,585 130,362
اخزا7012

اسنادخزانه-م1بودجه97-970920

سهام فرابورس 992,000 510.00 0.05 992,000 510.00 0.05 1397/09/10 1 157,339 156.08 میلیارد - 992,510 992,000 992,000 992,000 0 - - 0 - - 33.232 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 157,339 - 157,339
اخزا7032

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

سهام فرابورس 793,800 1,232.00 0.16 793,800 1,232.00 0.16 1398/05/27 1 105,519 83.761 میلیارد - 792,568 793,800 793,800 793,800 0 - - 0 - - 32.064 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 105,519 - 105,519
بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

سهام فرابورس 43,865 2,086.00 4.99 43,782 2,003.00 4.79 1398/07/29 459 1.351 میلیون 59.135 میلیارد 2,942.59 41,779 41,779 41,000 43,867 1 4,975 43,867 1 10,000 43,867 30.524 هزار میلیارد 40.51 میلیون 15.322 میلیون 728,000 8.637 میلیون 6.685 میلیون 1.832 میلیون 486,997 65.45 4.77 17.4 1.194 میلیون 157,025 1.23 میلیون 120,264
سخاب74

اسناد خزانه اسلامی971228

سهام فرابورس 864,995 10,666.00 1.25 864,995 10,666.00 1.25 1397/05/29 4 348,619 301.554 میلیارد - 854,329 864,995 864,995 864,995 0 - - 0 - - 30.275 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 348,619 - 348,619
آساس

صندوق سرمایه‌گذاری آساس-سهام

صندوق فرابورس 30,625 93.00 0.30 30,215 317.00 1.04 1398/07/29 5 2,113 63.843 میلیون - 30,532 30,066 29,801 30,625 1 35 29,802 1 356 33,462 30.215 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,113 2,113 -
افاد12

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 715.00 0.07 1,000,000 715.00 0.07 1397/02/11 1 75,000 75 میلیارد - 999,285 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
افاد14

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/12 1 100,000 100 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 30 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100,000 - 100,000
اخزا707

اسنادخزانه-م7بودجه97-980627

اوراق فرابورس 994,002 1,071.00 0.11 994,316 1,385.00 0.14 1398/06/17 113 63,988 63.624 میلیارد - 992,931 994,000 993,600 995,000 1 164 994,002 1 50 994,700 29.829 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2,752 61,236 9,917 54,071
اخزا7034

اسنادخزانه-م3بودجه97-990721

سهام فرابورس 718,864 27.00 0.00 718,864 27.00 0.00 1397/12/25 15 434,287 312.193 میلیارد - 718,891 718,864 718,864 718,864 0 - - 0 - - 29.037 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 434,287 - 434,287
افاد1

منفعت دولت-با شرایط خاص140006

اوراق فرابورس 951,000 14,566.00 1.51 951,000 14,566.00 1.51 1398/07/29 1 200 190.2 میلیون - 965,566 951,000 951,000 951,000 1 300 951,001 1 200 974,000 28.53 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 200 - - 200
قاسم

قاسم ایران

سهام فرابورس 44,900 970.00 2.11 43,592 2,278.00 4.97 1398/07/29 597 1.181 میلیون 51.465 میلیارد 1,977.56 45,870 43,577 43,577 45,690 1 222 44,900 1 4,000 44,900 27.522 هزار میلیارد 33.518 میلیون 8.66 میلیون 600,000 7.363 میلیون 1.297 میلیون 22.948 میلیون 841,641 31.08 20.16 1.14 680,603 500,000 1.123 میلیون 57,700
اخزا721

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

اوراق فرابورس 681,550 3,266.00 0.48 683,164 1,652.00 0.24 12:29 154 109,858 75.051 میلیارد - 684,816 684,400 681,001 686,000 1 469 681,550 1 3,489 681,550 27.252 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21,573 88,285 14,184 95,674
اخزا7212

اسنادخزانه-م21بودجه97-000728

سهام فرابورس 674,358 4,353.00 0.65 676,963 6,958.00 1.04 1398/07/16 2 702,663 475.677 میلیارد - 670,005 678,000 674,358 678,000 0 - - 0 - - 27.005 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 702,663 - 702,663
اخزا7074

اسنادخزانه-م7بودجه97-980627

سهام فرابورس 898,807 1,033.00 0.12 898,807 1,033.00 0.12 1397/12/19 2 111,539 100.252 میلیارد - 897,774 898,807 898,807 898,807 0 - - 0 - - 26.964 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 111,539 - 111,539
سمگا2

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 8,300 63.00 0.76 8,300 63.00 0.76 1398/07/14 1 29.9 میلیون 248.17 میلیارد - 8,237 8,300 8,300 8,300 0 - - 0 - - 24.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.9 میلیون - 29.9 میلیون
سخا2

اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951119

سهام فرابورس 995,000 0.00 0.00 995,000 0.00 0.00 1395/11/13 33 25,953 25.823 میلیارد - 995,000 995,000 994,300 995,000 1 103 995,001 2 300 999,800 24.875 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5,413 20,540 5 25,948
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 20,290 770.00 3.66 20,491 569.00 2.70 1398/07/23 2,337 4.377 میلیون 89.695 میلیارد - 21,060 21,440 20,009 21,440 1 1,500 20,387 1 7,582 20,387 24.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.232 میلیون 145,200 3.477 میلیون 900,325
شپاس2

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 10,150 491.00 4.61 10,150 491.00 4.61 1398/07/10 1 20 میلیون 203 میلیارد - 10,641 10,150 10,150 10,150 0 - - 0 - - 24.36 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20 میلیون - 20 میلیون
اخزا706

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

اوراق فرابورس 875,000 318.00 0.04 874,005 677.00 0.08 12:17 46 54,844 47.934 میلیارد - 874,682 875,000 872,800 876,000 0 700 873,510 1 - - 24.357 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 680 54,164 2,786 52,058
اخزا815

اسنادخزانه-م15بودجه98-010406

اوراق فرابورس 603,141 8,169.00 1.34 607,179 4,131.00 0.68 12:28 87 28,333 17.203 میلیارد - 611,310 611,310 603,012 614,890 1 2,183 603,900 1 433 610,997 24.287 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 17,319 11,014 4,994 23,339
شرانل

نفت ایرانول

سهام فرابورس 12,622 601.00 5.00 12,162 141.00 1.17 1398/07/29 374 1.28 میلیون 15.566 میلیارد 3,422.16 12,021 12,000 11,425 12,622 2 34,184 12,622 9 6,138 13,911 24.072 هزار میلیارد 35.908 میلیون 15.959 میلیون 2 میلیون 11.584 میلیون 4.375 میلیون 24.107 میلیون 3.628 میلیون 6.7 5.56 1.01 767,869 512,020 1.121 میلیون 158,556
وهور2

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 6,000 111.00 1.88 6,000 111.00 1.88 1398/07/6 1 10 میلیون 60 میلیارد - 5,889 6,000 6,000 6,000 0 - - 0 - - 24 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
اشاد6

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

اوراق فرابورس 1 میلیون 1,499.00 0.15 1 میلیون 1,356.00 0.14 12:29 5 700 700.101 میلیون - 1.002 میلیون 1.001 میلیون 1 میلیون 1.001 میلیون 1 100 1 میلیون 1 100 1.005 میلیون 23.957 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 700 - 700 -
اشاد64

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 1,000,000 4,222.00 0.42 1,000,000 4,222.00 0.42 1398/06/6 1 540,000 540 میلیارد - 1.004 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 23.953 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 540,000 - 540,000
سرچشمه4

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه

سهام فرابورس 7,000 2,329.00 49.86 7,000 2,329.00 49.86 1398/03/5 1 118.815 میلیون 831.705 میلیارد - 4,671 7,000 7,000 7,000 0 - - 0 - - 23.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 118.815 میلیون - 118.815 میلیون
اشاد62

مشارکت دولتی6-شرایط خاص981201

سهام فرابورس 980,000 20,001.00 2.00 980,000 20,001.00 2.00 1398/07/13 2 49 48.02 میلیون - 1 میلیون 980,000 980,000 980,000 1 451 980,000 1 11 1 میلیون 23.474 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 49 - - 49
کوثر

بیمه کوثر

سهام فرابورس 9,790 34.00 0.35 9,356 468.00 4.76 1398/07/29 415 4.215 میلیون 39.438 میلیارد - 9,824 9,333 9,333 9,993 1 2,678 9,700 1 45,783 9,893 23.39 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.805 میلیون 1.41 میلیون 4.065 میلیون 150,000
اخزا7062

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

سهام فرابورس 833,300 3,524.00 0.42 833,300 3,524.00 0.42 1398/05/16 1 327,153 272.617 میلیارد - 829,776 833,300 833,300 833,300 0 - - 0 - - 23.223 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 327,153 - 327,153
کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

سهام فرابورس 36,600 1,096.00 2.91 36,060 1,636.00 4.34 1398/07/29 1,699 4.468 میلیون 161.133 میلیارد 2,630.07 37,696 35,812 35,812 37,014 1 255 36,500 2 9,797 36,699 22.629 هزار میلیارد 21.866 میلیون 1.808 میلیون 600,300 219,451 1.589 میلیون 709,591 898,331 24.1 13.62 30.51 4.257 میلیون 211,000 4.42 میلیون 48,214
خراسان2

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 12,129 0.00 0.00 12,129 0.00 0.00 1397/10/19 1 5.85 میلیون 70.955 میلیارد - 12,129 12,129 12,129 12,129 0 - - 0 - - 21.71 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5.85 میلیون - 5.85 میلیون
سخاب3

اسناد خزانه اسلامی960922

سهام فرابورس 994,501 417.00 0.04 994,912 828.00 0.08 1396/09/13 116 357,754 355.934 میلیارد - 994,084 996,339 994,500 996,339 1 17,524 994,501 3 50 996,190 21.438 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4,910 352,844 69,861 287,893
سخاب32

اسناد خزانه اسلامی 960922

سهام فرابورس 993,850 150.00 0.02 993,850 150.00 0.02 1396/09/11 1 150,000 149.078 میلیارد - 993,700 993,850 993,850 993,850 0 - - 0 - - 21.415 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 150,000
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,209 118.00 3.55 3,167 160.00 4.81 1398/07/29 3,952 77.276 میلیون 244.711 میلیارد 19,553.64 3,327 3,161 3,161 3,243 1 9,000 3,201 1 3,910 3,210 21.293 هزار میلیارد 340.679 میلیون 233.103 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 21.537 میلیون -37,912,485 -0.53 -0.23 0.94 57.506 میلیون 19.77 میلیون 77.121 میلیون 154,770
اخزا7064

اسنادخزانه-م6بودجه97-990423

سهام فرابورس 758,801 0.00 0.00 758,801 0.00 0.00 1397/12/27 15 430,000 326.284 میلیارد - 758,801 758,801 758,801 758,801 1 - - 0 426,772 758,801 21.146 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430,000 - 430,000
خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان

سهام فرابورس 11,827 563.00 5.00 11,733 469.00 4.16 1397/11/10 96 353,973 4.153 میلیارد - 11,264 11,260 11,260 11,827 1 47,033 11,827 5 700 11,915 21.001 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70,257 283,716 241,257 112,716
آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر

صندوق فرابورس 20,949 3.00 0.01 20,950 2.00 0.01 1398/07/29 611 15.281 میلیون 320.146 میلیارد - 20,952 20,965 20,930 20,965 2 16,500 20,933 1 182,252 20,959 20.95 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 5.458 میلیون 9.823 میلیون 2.352 میلیون 12.93 میلیون
وهور

مدیریت انرژی امید تابان هور

سهام فرابورس 5,053 135.00 2.60 4,961 227.00 4.38 1398/07/29 622 5.676 میلیون 28.155 میلیارد 9,125.13 5,188 4,929 4,929 5,127 1 6,000 5,052 2 500 5,094 20.756 هزار میلیارد 25.757 میلیون 10.62 میلیون 4 میلیون 5.913 میلیون 4.707 میلیون 919,272 840,842 23.6 4.22 21.59 1.71 میلیون 3.966 میلیون 4.882 میلیون 794,206
آکورد4

صندوق س. آرمان آتی کوثر

سهام فرابورس 20,567 13.00 0.06 20,567 13.00 0.06 1398/06/26 1 2.386 میلیون 49.08 میلیارد - 20,554 20,567 20,567 20,567 0 - - 0 - - 20.567 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.386 میلیون - 2.386 میلیون
کنور

تأمین مواد اولیه فولاد صبانور

سهام فرابورس 6,731 0.00 0.00 6,946 0.00 0.00 1398/07/29 1,146 3.45 میلیون 23.96 میلیارد 6,878.01 - 6,620 6,619 6,755 1 2,708 6,990 2 17,268 6,991 20.461 هزار میلیارد 23.374 میلیون 8.519 میلیون 2.936 میلیون 3.897 میلیون 4.623 میلیون 4.599 میلیون 1.934 میلیون 10.07 4.21 4.24 3.26 میلیون 189.264 3.307 میلیون 142.35
شپاس

نفت پاسارگاد

سهام فرابورس 8,350 39.00 0.46 8,132 257.00 3.06 1398/07/29 287 1.008 میلیون 8.193 میلیارد 3,510.59 8,389 8,030 7,973 8,388 1 755 8,350 1 200 8,350 20.143 هزار میلیارد 25.891 میلیون 10.845 میلیون 2.4 میلیون 6.375 میلیون 4.47 میلیون 25.742 میلیون 1.43 میلیون 13.65 4.37 0.76 952,805 54,733 1.008 میلیون -
افاد2

منفعت دولتی2-شرایط خاص14000626

سهام فرابورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/16 1 5,000 5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
گندم22

مرابحه گندم2-واجدشرایط خاص1400

سهام فرابورس 1,000,000 43,770.00 4.58 1,000,000 43,770.00 4.58 1397/11/8 1 2 میلیون 2 هزار میلیارد - 956,230 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 20 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
سخا1

اسناد خزانه اسلامی ک.مدت951019

سهام فرابورس 997,989 2,973.00 0.30 998,214 3,198.00 0.32 1395/10/15 10 8,635 8.62 میلیارد - 995,016 996,000 996,000 998,989 0 8 997,500 1 - - 19.964 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12 8,623 1,035 7,600
اخزا709

اسنادخزانه-م9بودجه97-990513

اوراق فرابورس 867,000 793.00 0.09 866,677 470.00 0.05 12:29 25 15,941 13.816 میلیارد - 866,207 866,000 866,000 867,000 1 - - 0 20 868,300 19.934 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 15,939 8,347 7,594
پارس96072

گواهی سپرده عام پارسیان960703

سهام فرابورس 993,100 717.00 0.07 993,100 717.00 0.07 1396/06/13 1 900,000 893.79 میلیارد - 992,383 993,100 993,100 993,100 0 - - 0 - - 19.862 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
پارس9607

گواهی سپرده عام پارسیان960703

سهام فرابورس 993,001 298.00 0.03 993,004 301.00 0.03 1396/07/1 83 955,779 949.092 میلیارد - 992,703 995,654 993,001 995,654 2 129 993,070 1 400 1.01 میلیون 19.86 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 918 954,861 - 955,779
اخزا7092

اسنادخزانه-م9بودجه97-990513

سهام فرابورس 860,000 3,795.00 0.44 860,000 3,795.00 0.44 1398/07/24 1 250,000 215 میلیارد - 863,795 860,000 860,000 860,000 0 - - 0 - - 19.78 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000