شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

تعداد معامله

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 461 24.00 4.95 465 20.00 4.12 12:30 19,436 598.967 میلیون 278.398 میلیارد - 485 486 461 496 67 14,470 461 3 5.251 میلیون 461 108.604 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.934 میلیارد 163.12 میلیون - - 10.09 0.64 0.44 428.66 میلیون 170.307 میلیون 598.767 میلیون 200,000
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 530 27.00 4.85 533 24.00 4.31 12:29 13,173 481.879 میلیون 256.741 میلیارد 30,571.47 557 562 530 568 176 20,000 530 1 16.553 میلیون 530 97.672 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون 2.445 میلیارد 165.665 میلیون - - -6.45 0.57 0.39 212.345 میلیون 269.534 میلیون 435.194 میلیون 46.685 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,939 154.00 2.53 6,018 75.00 1.23 12:30 8,512 119.848 میلیون 721.194 میلیارد 18,541.69 6,093 6,170 5,800 6,338 3 1.379 میلیون 5,900 21 84,365 5,939 304.65 هزار میلیارد - - - - - - - 2.48 1.7 0.82 66.749 میلیون 53.1 میلیون 98.996 میلیون 20.853 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,540 194.00 3.38 5,525 209.00 3.64 12:29 7,571 59.695 میلیون 329.8 میلیارد 4,209.21 5,734 5,789 5,448 5,868 1 178 5,544 1 900 5,544 292.434 هزار میلیارد 353.66 میلیون 164.489 میلیون 20 میلیون 71.885 میلیون 92.604 میلیون - - 4.53 3.04 0.47 32.244 میلیون 27.451 میلیون 46.106 میلیون 13.589 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,867 98.00 4.99 1,903 62.00 3.16 12:29 6,174 142.004 میلیون 270.26 میلیارد 15,800.8 1,965 1,980 1,867 2,030 561 1,019 1,781 1 38.311 میلیون 1,867 77.159 هزار میلیارد 375.732 میلیون 266.591 میلیون 39.267 میلیون 301.008 میلیون -34,416,777 71.73 میلیون -63,851,004 -1.17 -2.17 1.04 62.385 میلیون 79.619 میلیون 127.134 میلیون 14.87 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,450 145.00 3.16 4,477 118.00 2.57 12:29 4,976 62.482 میلیون 279.759 میلیارد 12,556.7 4,595 4,580 4,420 4,680 1 10,000 4,444 1 500 4,444 597.35 هزار میلیارد - - 130 میلیون 165.388 میلیون 300.643 میلیون - - 4.06 1.94 2.06 22.148 میلیون 40.334 میلیون 26.213 میلیون 36.269 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - 5.686 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 6,498 342.00 5.00 6,581 259.00 3.79 12:29 4,474 60.423 میلیون 397.643 میلیارد 13,505.47 6,840 6,890 6,498 7,180 5 513 5,828 1 229,482 6,498 104.652 هزار میلیارد 428.884 میلیون 246.221 میلیون 15.3 میلیون 328.195 میلیون -81,973,964 - - -0.98 -1.23 0.56 36.522 میلیون 23.902 میلیون 45.076 میلیون 15.348 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 32,851 651.00 1.94 32,605 897.00 2.68 12:43 4,265 2.629 میلیون 85.716 میلیارد 616.39 33,502 33,522 31,827 33,887 1 30 32,900 1 25 32,900 100.506 هزار میلیارد 201.089 میلیون 149.687 میلیون 3 میلیون 103.274 میلیون 46.414 میلیون - - 3.51 2.11 0.58 2.437 میلیون 191,482 2.476 میلیون 152,756
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 465 15.00 3.33 474 24.00 5.33 1398/06/20 4,205 116.151 میلیون 55.042 میلیارد - 450 455 452 491 1 50,000 461 5 93,014 471 1.114 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 112.151 میلیون 4 میلیون 114.64 میلیون 1.511 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,102 321.00 5.00 6,126 297.00 4.62 12:29 4,137 41.436 میلیون 253.835 میلیارد 10,016.05 6,423 6,261 6,102 6,423 5 8,251 6,000 1 80,163 6,102 282.612 هزار میلیارد 313.393 میلیون 123.583 میلیون 24 میلیون 43.849 میلیون 79.733 میلیون - - 5.85 3.38 0.62 11.66 میلیون 29.777 میلیون 39.61 میلیون 1.827 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 1,930 90.00 4.46 1,945 75.00 3.71 12:29 3,874 104.982 میلیون 204.143 میلیارد 27,099.24 2,020 2,030 1,919 2,121 1 50,000 1,921 1 1,000 1,940 18.261 هزار میلیارد 33.495 میلیون 29.351 میلیون 9.04 میلیون 15.912 میلیون 13.439 میلیون 7.965 میلیون 2.044 میلیون 9.31 1.42 2.39 73.591 میلیون 31.392 میلیون 71.761 میلیون 33.221 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,271 325.00 3.39 9,540 56.00 0.58 12:29 3,665 23.93 میلیون 228.292 میلیارد 6,529.41 9,596 9,701 9,117 10,075 1 1,500 9,290 1 5,000 9,290 23.03 هزار میلیارد 23.863 میلیون 8.705 میلیون 1.5 میلیون 966,748 7.738 میلیون 209,507 136,578 167.64 2.96 109.29 23.93 میلیون 416 23.759 میلیون 171,473
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,130 112.00 5.00 2,143 99.00 4.42 12:29 3,524 84.144 میلیون 180.314 میلیارد 23,877.35 2,242 2,249 2,130 2,268 1 2,000 2,100 1 7,798 2,137 112.997 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون 1.168 میلیارد 94.902 میلیون 157.713 میلیون 20.572 میلیون 5.25 1.14 0.68 39.691 میلیون 44.453 میلیون 74.517 میلیون 9.627 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

حق تقدم بورس 947 94.00 9.03 947 94.00 9.03 1398/06/27 3,511 71.282 میلیون 67.503 میلیارد - 1,041 995 937 1,030 1 - - 0 2,700 1,010 1.253 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.482 میلیون 800,000 71.282 میلیون -
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,060 146.00 4.55 3,071 135.00 4.21 12:29 3,469 95.094 میلیون 292.052 میلیارد 27,412.62 3,206 3,229 3,046 3,294 1 1,000 3,069 1 2,000 3,079 230.832 هزار میلیارد 244.997 میلیون 139.068 میلیون 72 میلیون 23.885 میلیون 115.183 میلیون 29.165 میلیون 26.905 میلیون 8.23 1.92 7.58 18.923 میلیون 76.172 میلیون 77.09 میلیون 18.005 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,799 100.00 3.45 2,834 65.00 2.24 12:29 3,398 35.386 میلیون 100.268 میلیارد 10,413.86 2,899 2,899 2,781 2,954 2 14,419 2,798 3 30,675 2,809 57.98 هزار میلیارد 70.454 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.23 2.03 7.93 17.582 میلیون 17.805 میلیون 34.906 میلیون 480,786
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,275 67.00 4.99 1,285 57.00 4.25 12:29 3,348 79.355 میلیون 101.948 میلیارد 23,702.19 1,342 1,355 1,275 1,370 206 825 1,200 1 12.486 میلیون 1,275 30.491 هزار میلیارد 84.416 میلیون 45.78 میلیون 22.72 میلیون 55.22 میلیون -9,440,509 26.59 میلیون -22,897,076 -1.28 -3.09 1.11 54.514 میلیون 24.841 میلیون 75.041 میلیون 4.314 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,624 241.00 4.95 4,640 225.00 4.62 12:29 3,029 28.163 میلیون 130.682 میلیارد 9,297.67 4,865 4,850 4,622 4,898 1 3,270 4,624 2 15,200 4,624 196.06 هزار میلیارد 193.041 میلیون 69.793 میلیون 34.118 میلیون 6.049 میلیون 63.743 میلیون 20.587 میلیون 20.599 میلیون 9.08 2.93 9.08 11.095 میلیون 17.068 میلیون 27.929 میلیون 233,891
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 17,860 522.00 2.84 17,634 748.00 4.07 12:29 2,910 24.509 میلیون 432.188 میلیارد 8,422.28 18,382 18,599 17,463 18,840 2 483 17,822 1 50,125 18,240 253.672 هزار میلیارد 329.044 میلیون 158.843 میلیون 13.8 میلیون 85.695 میلیون 73.148 میلیون - - 5.64 3.33 0.44 7.487 میلیون 17.022 میلیون 17.904 میلیون 6.605 میلیون
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 1,446 34.00 2.41 1398/04/22 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 5.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,155 131.00 3.99 3,147 139.00 4.23 12:29 2,661 50.161 میلیون 157.838 میلیارد 18,850.53 3,286 3,300 3,122 3,348 3 10,000 3,155 1 11,497 3,155 267.809 هزار میلیارد 294.618 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.96 2.34 6.71 18.848 میلیون 31.313 میلیون 44.381 میلیون 5.78 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,309 103.00 1.90 5,308 104.00 1.92 12:42 2,620 25.568 میلیون 135.723 میلیارد 9,758.8 5,412 5,450 5,265 5,466 1 2,040 5,300 4 2,365 5,329 422.136 هزار میلیارد 459 میلیون 247.209 میلیون 78 میلیون 69.312 میلیون 177.897 میلیون 124.343 میلیون 73.918 میلیون 5.6 2.33 3.33 8.588 میلیون 16.98 میلیون 22.667 میلیون 2.901 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 27,448 900.00 3.17 27,144 1,204.00 4.25 12:29 2,490 2.749 میلیون 74.622 میلیارد 1,104.06 28,348 28,102 26,951 28,500 1 100 27,312 1 5,039 27,400 54.288 هزار میلیارد 56.921 میلیون 11.379 میلیون 2 میلیون 2.633 میلیون 8.746 میلیون 17.923 میلیون 6.516 میلیون - - - 1.707 میلیون 1.042 میلیون 2.749 میلیون -
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 1,921 101.00 5.00 1,934 88.00 4.35 12:29 2,488 54.607 میلیون 105.609 میلیارد 21,948.06 2,022 2,015 1,921 2,090 5 10,000 1,830 1 175,019 1,921 20.22 هزار میلیارد 21.601 میلیون 16.234 میلیون 10 میلیون 2.261 میلیون 13.974 میلیون 2.534 میلیون 2.537 میلیون 7.62 1.38 7.63 19.525 میلیون 35.082 میلیون 51.176 میلیون 3.431 میلیون
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 6,880 327.00 4.99 6,756 203.00 3.10 12:29 2,349 595,260 4.095 میلیارد 253.41 6,553 6,880 6,880 6,880 0 41.205 میلیون 6,880 4792 - - 15.727 هزار میلیارد 22.929 میلیون 13.285 میلیون 2.4 میلیون 6.715 میلیون 6.57 میلیون 23.739 میلیون 3.865 میلیون 4.2 2.48 0.68 595,260 - 594,437 823
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,101 161.00 4.94 3,130 132.00 4.05 12:29 2,329 32.958 میلیون 103.148 میلیارد 14,151.24 3,262 3,334 3,099 3,380 1 107,871 3,101 4 10,000 3,106 77.505 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.252 میلیارد -2,852,195 164.824 میلیون 5.628 میلیون 13.21 -26.07 0.45 16.13 میلیون 16.828 میلیون 31.188 میلیون 1.77 میلیون
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,841 202.00 5.00 3,906 137.00 3.39 12:29 2,146 16.093 میلیون 62.863 میلیارد 7,499.11 4,043 4,000 3,841 4,037 1081 27,000 3,841 1 26.368 میلیون 3,841 53.089 هزار میلیارد - - 13.131 میلیون 455.183 میلیون 10.116 میلیون 55.902 میلیون -2,395,699 -21.41 5.07 0.92 15.413 میلیون 680,000 10.393 میلیون 5.7 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,820 161.00 4.04 3,817 164.00 4.12 12:29 2,119 37.187 میلیون 141.945 میلیارد 17,549.35 3,981 3,880 3,782 4,050 1 1,000 3,821 1 8,135 3,821 238.86 هزار میلیارد 374.462 میلیون 221.454 میلیون 60 میلیون 145.442 میلیون 76.012 میلیون 46.802 میلیون 29.168 میلیون 7.85 3.01 4.89 13.804 میلیون 23.383 میلیون 28.979 میلیون 8.208 میلیون
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
پارند

صندوق س. پارند پایدار سپهر

صندوق بورس 10,053 11.00 0.11 10,047 5.00 0.05 12:29 2,066 75.459 میلیون 758.173 میلیارد - 10,042 10,054 10,046 10,054 1 5.084 میلیون 10,046 51 100,000 10,056 20.094 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 43.21 میلیون 32.249 میلیون 1.681 میلیون 73.778 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 1,319 146.00 9.97 1,319 146.00 9.97 1397/08/7 1,995 98.423 میلیون 129.84 میلیارد - 1,465 1,611 1,319 1,611 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.407 میلیون 97.016 میلیون - 98.423 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,883 189.00 2.67 6,857 215.00 3.04 12:29 1,959 11.828 میلیون 81.103 میلیارد 6,037.6 7,072 7,139 6,720 7,139 1 10,160 6,841 2 33,726 6,884 339.456 هزار میلیارد 371.28 میلیون 151.186 میلیون 36 میلیون 42.144 میلیون 109.043 میلیون 109.973 میلیون 47.498 میلیون 6.93 3.02 2.99 3.952 میلیون 7.876 میلیون 11.381 میلیون 446,334
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 14,945 786.00 5.00 15,232 499.00 3.17 12:52 1,903 3.548 میلیون 54.046 میلیارد 1,864.5 15,731 15,511 14,945 16,420 9 100 14,945 1 29,486 14,945 15.731 هزار میلیارد 16.496 میلیون 3.205 میلیون 1,000,000 1.264 میلیون 1.942 میلیون 4.04 میلیون 1.373 میلیون 11.09 7.85 3.77 3.538 میلیون 10,000 3.438 میلیون 110,000
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 13,599 516.00 3.66 13,519 596.00 4.22 12:29 1,874 4.701 میلیون 63.546 میلیارد - 14,115 14,300 13,410 14,365 1 100 13,458 1 291 13,599 186.562 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.711 میلیون 2.99 میلیون 4.483 میلیون 217,675
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 11,096 583.00 4.99 11,176 503.00 4.31 12:29 1,873 9.601 میلیون 107.307 میلیارد 5,126.19 11,679 11,380 11,096 11,840 1 350 11,190 1 2,300 11,195 54.062 هزار میلیارد 56.809 میلیون 19.954 میلیون 4.629 میلیون 5.075 میلیون 14.879 میلیون 15.244 میلیون 7.751 میلیون 6.67 3.48 3.39 6.302 میلیون 3.299 میلیون 9.601 میلیون -
کساپاح

ح . سایپاشیشه‌

سهام بورس 567 63.00 10.00 569 61.00 9.68 1396/05/11 1,868 45.274 میلیون 25.777 میلیارد - 630 610 567 610 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 12.091 میلیون 33.184 میلیون - 45.274 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 10,102 531.00 4.99 10,202 431.00 4.05 12:29 1,866 8.227 میلیون 83.939 میلیارد 4,409.1 10,633 10,353 10,102 10,765 171 2,000 10,018 1 2.611 میلیون 10,102 63.798 هزار میلیارد 71.998 میلیون 26.792 میلیون 1.05 میلیون 10.786 میلیون 16.006 میلیون 37.734 میلیون 11.966 میلیون 5.12 3.82 1.62 4.867 میلیون 3.36 میلیون 7.227 میلیون 1,000,000
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 5,405 4,909.00 989.72 1398/06/13 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 19.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 8,454 444.00 4.99 8,499 399.00 4.48 12:30 1,766 15.055 میلیون 127.947 میلیارد 8,524.73 8,898 8,800 8,454 9,147 8 150 8,454 1 189,537 8,454 240.246 هزار میلیارد - - 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 14.72 4.66 4.87 5.991 میلیون 9.063 میلیون 11.159 میلیون 3.895 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,280 62.00 1.16 5,207 135.00 2.53 12:29 1,681 15.77 میلیون 82.112 میلیارد 9,381.03 5,342 5,310 5,100 5,400 2 2,186 5,284 3 3,000 5,284 235.048 هزار میلیارد 274.865 میلیون 113.689 میلیون 33.5 میلیون 45.757 میلیون 67.932 میلیون 78.89 میلیون 38.238 میلیون 5.99 3.37 2.9 10.968 میلیون 4.802 میلیون 10.995 میلیون 4.774 میلیون
کاوهح

ح .فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 3,100 168.00 5.14 3,100 168.00 5.14 1398/04/26 1,623 79.614 میلیون 246.804 میلیارد - 3,268 3,150 3,100 3,150 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 6.173 میلیون 73.441 میلیون - 79.614 میلیون
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 34,130 1,261.00 3.84 32,717 152.00 0.46 12:29 1,620 2.484 میلیون 81.27 میلیارد 1,533.34 32,869 33,300 31,226 34,510 1 292 34,110 1 2,943 34,130 5.916 هزار میلیارد - - 180,000 - 413,055 2.332 میلیون 212,526 27.14 13.96 2.48 853,144 1.631 میلیون 1.484 میلیون 1,000,000
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 2,425 127.00 4.98 2,442 110.00 4.31 12:29 1,603 24.6 میلیون 60.069 میلیارد - 2,552 2,520 2,425 2,600 112 4,000 2,424 1 2.688 میلیون 2,425 48.84 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 14.179 میلیون 10.421 میلیون 19.296 میلیون 5.304 میلیون
ماح

ح . بیمه ما

سهام بورس 50 0.00 0.00 50 0.00 0.00 1397/02/19 1,585 79.661 میلیون 3.983 میلیارد - 50 50 50 50 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 40,000 79.621 میلیون - 79.661 میلیون
چکاوه

صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

سهام بورس 13,100 258.00 1.93 13,214 144.00 1.08 12:29 1,545 5.695 میلیون 75.251 میلیارد 3,685.84 13,358 14,025 12,691 14,025 2 738 13,000 2 11,229 13,297 3.34 هزار میلیارد 4.193 میلیون 938,670 250,000 889,950 48,720 846,028 -63,906 -51.69 67.81 3.9 5.695 میلیون - 5.602 میلیون 92,140
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,044 160.00 4.99 3,126 78.00 2.43 12:29 1,455 17.886 میلیون 55.913 میلیارد 12,292.81 3,204 3,259 3,044 3,354 53 1,000 3,010 1 2.342 میلیون 3,044 12.816 هزار میلیارد 43.178 میلیون 35.995 میلیون 4 میلیون 30.674 میلیون 5.321 میلیون 23.659 میلیون 701,599 17.82 2.35 0.53 12.776 میلیون 5.11 میلیون 17.679 میلیون 207,091
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 38,000 195.00 0.51 36,605 1,590.00 4.16 12:29 1,430 8.663 میلیون 317.094 میلیارد 6,057.8 38,195 38,349 36,286 39,800 2 1,000 36,710 1 4,582 38,194 148.357 هزار میلیارد 171.889 میلیون 58.553 میلیون 3.884 میلیون 29.707 میلیون 28.846 میلیون - - 7.23 4.93 0.79 2.08 میلیون 6.583 میلیون 5.893 میلیون 2.77 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,801 111.00 1.88 5,676 236.00 3.99 12:43 1,423 16.096 میلیون 91.355 میلیارد 11,311.62 5,912 5,827 5,617 5,950 1 1.224 میلیون 5,800 16 2,546 5,802 65.032 هزار میلیارد 103.245 میلیون 61.201 میلیون 7 میلیون 40.809 میلیون 20.392 میلیون 40.084 میلیون 8.192 میلیون 7.62 3.06 1.56 3.19 میلیون 12.906 میلیون 14.501 میلیون 1.596 میلیون
فساز

غلتک سازان سپاهان

سهام بورس 18,321 964.00 5.00 18,457 828.00 4.29 12:28 1,406 1.253 میلیون 23.133 میلیارد - 19,285 18,500 18,321 19,055 1120 400 14,100 1 2.915 میلیون 18,321 6.921 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 843,359 410,000 1.243 میلیون 10,116
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 2,070 108.00 4.96 2,100 78.00 3.58 12:29 1,402 27.702 میلیون 58.182 میلیارد 19,758.58 2,178 2,111 2,070 2,198 479 2,000 1,957 1 25.5 میلیون 2,070 2.749 هزار میلیارد 3.357 میلیون 1.517 میلیون 1.262 میلیون 706,520 810,396 354,621 -48,331 -54.84 3.27 7.47 27.594 میلیون 108,000 27.702 میلیون -
خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 5,229 241.00 4.41 5,409 61.00 1.12 12:29 1,364 6.184 میلیون 33.448 میلیارد 4,533.91 5,470 5,685 5,197 5,743 1 500 5,055 1 400 5,229 7.816 هزار میلیارد 9.25 میلیون 2.388 میلیون 714,420 1.521 میلیون 866,413 2.502 میلیون 212,973 36.29 8.92 3.09 6.184 میلیون - 6.184 میلیون -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,866 414.00 5.00 7,970 310.00 3.74 12:29 1,358 9.221 میلیون 73.489 میلیارد 6,790.24 8,280 8,350 7,866 8,400 261 - - 0 5.844 میلیون 7,866 33.12 هزار میلیارد 40.004 میلیون 14.148 میلیون 4 میلیون 8.124 میلیون 6.023 میلیون 3.233 میلیون 791,846 40.26 5.29 9.86 4.221 میلیون 5 میلیون 5.02 میلیون 4.201 میلیون
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 12,522 659.00 5.00 13,134 47.00 0.36 12:29 1,351 8.402 میلیون 110.36 میلیارد 6,219.33 13,181 13,840 12,522 13,840 7 2,000 12,343 1 39,215 12,522 14.371 هزار میلیارد 17.77 میلیون 5.002 میلیون 1.09 میلیون 3.451 میلیون 1.552 میلیون 432,619 -181,709 -83.04 9.73 34.89 8.357 میلیون 45,000 7.952 میلیون 450,000
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,987 206.00 4.91 4,027 166.00 3.96 12:29 1,318 15.243 میلیون 61.386 میلیارد 11,565.62 4,193 4,070 3,984 4,402 1 3,246 3,985 2 3,175 4,013 15.277 هزار میلیارد 21.905 میلیون 12.244 میلیون 3.643 میلیون 7.233 میلیون 5.011 میلیون 8.143 میلیون 1.658 میلیون 8.85 2.93 1.8 6.473 میلیون 8.77 میلیون 14.55 میلیون 693,452
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,316 174.00 4.99 3,338 152.00 4.36 12:29 1,294 19.375 میلیون 64.672 میلیارد 14,973.13 3,490 3,330 3,316 3,475 202 3,333 2,389 1 5.696 میلیون 3,316 8.808 هزار میلیارد 11.139 میلیون 4.051 میلیون 2.524 میلیون 2.714 میلیون 1.337 میلیون 1.319 میلیون -111,383 -75.64 6.3 6.39 15.875 میلیون 3.5 میلیون 19.223 میلیون 152,336
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,290 313.00 4.12 7,348 255.00 3.35 12:29 1,278 11.682 میلیون 85.839 میلیارد 9,140.55 7,603 7,740 7,223 7,744 1 3,190 7,223 4 11,000 7,299 695.675 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.82 2.66 6.75 3.678 میلیون 8.004 میلیون 4.259 میلیون 7.423 میلیون
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 13,403 704.00 4.99 13,458 649.00 4.60 12:29 1,277 6.737 میلیون 90.669 میلیارد 5,275.83 14,107 14,100 13,402 14,287 2 55,888 13,403 2 9,465 13,404 28.214 هزار میلیارد 31.566 میلیون 13.009 میلیون 2 میلیون 4.65 میلیون 8.359 میلیون 8.015 میلیون 4.78 میلیون 5.63 3.22 3.36 2.834 میلیون 3.903 میلیون 6.551 میلیون 186,229
خاور

ایران‌ خودرودیزل‌

سهام بورس 503 11.00 2.14 505 9.00 1.75 1397/04/27 1,272 24.793 میلیون 12.532 میلیارد - 514 516 500 516 1 266,000 500 6 35,000 513 2.519 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.793 میلیون - 24.793 میلیون -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 12,021 1,280.00 9.62 12,042 1,259.00 9.47 12:29 1,236 3.704 میلیون 44.601 میلیارد 2,996.48 13,301 12,636 12,005 12,636 2 229 12,021 1 45,256 12,021 24.74 هزار میلیارد 23.172 میلیون 3.312 میلیون 1.24 میلیون 774,359 2.538 میلیون 1.08 میلیون 972,879 23.02 8.83 20.73 3.404 میلیون 300,000 3.704 میلیون -
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 54,000 1,162.00 2.11 53,418 1,744.00 3.16 12:29 1,229 1.985 میلیون 106.016 میلیارد 1,614.85 55,162 54,449 52,750 54,999 3 35,000 54,000 1 36,359 54,000 330.972 هزار میلیارد 344.799 میلیون 109.391 میلیون 6 میلیون 24.291 میلیون 85.1 میلیون 116.831 میلیون 70.03 میلیون 4.58 3.77 2.74 520,701 1.464 میلیون 1.12 میلیون 864,480
کنور

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

سهام بورس 7,400 273.00 3.56 7,317 356.00 4.64 12:29 1,226 7.752 میلیون 56.722 میلیارد - 7,673 7,630 7,290 7,740 1 1,365 7,293 1 5,000 7,450 21.486 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2.326 میلیون 5.425 میلیون 7.752 میلیون -
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 1,983 104.00 4.98 2,003 84.00 4.02 12:27 1,203 13.163 میلیون 26.364 میلیارد 10,942.04 2,087 2,040 1,983 2,070 261 1,000 1,983 1 12.895 میلیون 1,983 13.12 هزار میلیارد 18.067 میلیون 10.971 میلیون 6.287 میلیون 5.475 میلیون 5.496 میلیون 3.252 میلیون 556,247 22.64 2.29 3.87 13.158 میلیون 5,000 12.652 میلیون 510,949
ضجار7002

اختیارخ وتجارت-500-1398/07/07

اختیار معامله بورس 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 1398/07/7 1,192 73.515 459.21 میلیون - - 13 1 15 5 320 4 4 500 4 - - - - - - - - - - - 50.892 22.623 67.23 6.285
خعتبارح

ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران

سهام بورس 150 0.00 0.00 150 0.00 0.00 1396/01/15 1,163 28.682 میلیون 4.302 میلیارد - 150 150 150 150 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.647 میلیون 23.035 میلیون - 28.682 میلیون
سرودح

ح . سیمان‌شاهرود

سهام بورس 207 23.00 10.00 208 22.00 9.57 1396/09/5 1,157 31.104 میلیون 6.482 میلیارد - 230 230 207 230 0 49,396 207 1 - - - - - - - - - - - - - 25.104 میلیون 6 میلیون - 31.104 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 3,901 205.00 4.99 3,925 181.00 4.41 12:29 1,148 11.718 میلیون 45.995 میلیارد 10,207.34 4,106 4,101 3,901 4,180 2 50,822 3,901 6 73,349 3,920 66.723 هزار میلیارد 75.093 میلیون 59.217 میلیون 16.25 میلیون 11.312 میلیون 47.904 میلیون 12.226 میلیون 11.935 میلیون 5.34 1.33 5.22 5.409 میلیون 6.309 میلیون 11.563 میلیون 155,092
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,689 404.00 4.99 7,764 329.00 4.07 12:29 1,133 4.81 میلیون 37.348 میلیارد 4,245.56 8,093 8,098 7,689 8,180 136 6,910 7,499 1 1.425 میلیون 7,689 30.349 هزار میلیارد 44.564 میلیون 22.112 میلیون 3.75 میلیون 15.449 میلیون 6.663 میلیون 5.204 میلیون 1.733 میلیون 16.8 4.37 5.59 4.21 میلیون 600,000 4.68 میلیون 130,000
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 4,415 232.00 4.99 4,626 21.00 0.45 12:29 1,113 7.238 میلیون 33.481 میلیارد 6,503.18 4,647 4,750 4,415 4,870 85 1,000 4,310 1 1.692 میلیون 4,415 6.438 هزار میلیارد 10.413 میلیون 5.565 میلیون 1.385 میلیون 4.004 میلیون 1.561 میلیون 7.928 میلیون 14,095 454.72 4.12 0.81 7.238 میلیون - 7.138 میلیون 100,000
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,738 227.00 2.85 7,673 292.00 3.67 12:29 1,104 3.943 میلیون 30.254 میلیارد 3,571.7 7,965 7,930 7,570 8,099 1 8,400 7,715 3 14,000 7,730 64.23 هزار میلیارد 77.984 میلیون 43.079 میلیون 8.064 میلیون 16.109 میلیون 26.97 میلیون 61.593 میلیون 14.778 میلیون 4.2 2.29 1 2.868 میلیون 1.076 میلیون 3.942 میلیون 900
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,695 89.00 4.99 1,743 41.00 2.30 12:29 1,099 17.485 میلیون 30.474 میلیارد 15,909.68 1,784 1,801 1,695 1,859 220 17,175 1,646 1 9.81 میلیون 1,695 9.865 هزار میلیارد 26.431 میلیون 20.134 میلیون 5.53 میلیون 16.793 میلیون 3.342 میلیون 12.496 میلیون -676,796 -14.24 2.88 0.77 16.039 میلیون 1.446 میلیون 16.079 میلیون 1.406 میلیون
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 59,528 3,133.00 5.00 60,477 2,184.00 3.49 12:44 1,090 808,735 48.91 میلیارد 741.96 62,661 65,000 59,528 65,000 19 89 56,635 2 15,267 59,528 11.42 هزار میلیارد 11.541 میلیون 837,517 182,250 518,840 318,677 926,280 146,553 75.21 34.6 11.9 808,735 - 728,735 80,000
کاذرح

ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 189 17.00 9.88 189 17.00 9.88 1397/05/8 1,063 26.485 میلیون 5.006 میلیارد - 172 189 189 189 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 7.158 میلیون 19.327 میلیون - 26.485 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 7,222 380.00 5.00 7,473 129.00 1.70 12:29 1,061 3.409 میلیون 25.474 میلیارد 3,212.83 7,602 7,959 7,222 7,982 4 300 6,220 1 27,774 7,222 1.867 هزار میلیارد 1.978 میلیون 308,438 245,549 143,026 165,412 95,657 1,359 1420.35 11.67 20.18 3.379 میلیون 30,000 3.309 میلیون 100,000
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 5,880 167.00 2.76 6,009 38.00 0.63 12:29 1,056 5.429 میلیون 32.624 میلیارد 5,141.52 6,047 6,230 5,745 6,349 3 1,000 5,820 1 13,012 5,880 1.391 هزار میلیارد 1.785 میلیون 531,813 230,000 402,825 128,988 584,506 19,863 69.58 10.71 2.36 5.395 میلیون 34,144 5.209 میلیون 220,500
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 10,000 393.00 3.78 9,925 468.00 4.50 12:29 1,053 7.502 میلیون 74.461 میلیارد 7,124.53 10,393 10,490 9,874 10,490 1 300 9,884 1 2,300 10,000 67.555 هزار میلیارد 75.472 میلیون 30.631 میلیون 6.5 میلیون 10.96 میلیون 19.672 میلیون 16.192 میلیون 7.187 میلیون 8.98 3.28 3.98 1.601 میلیون 5.901 میلیون 6.423 میلیون 1.079 میلیون
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 2,250 334.00 12.93 2,664 80.00 3.10 12:29 1,032 24.785 میلیون 55.377 میلیارد 24,016.6 2,584 2,200 2,200 2,310 2 4,000 2,236 1 48,888 2,260 10.674 هزار میلیارد 9.361 میلیون 6.005 میلیون 2.707 میلیون 410,063 5.595 میلیون 724,346 661,135 13.54 1.6 12.36 22.785 میلیون 2 میلیون 23.835 میلیون 950,000
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 18,781 988.00 5.00 19,410 359.00 1.82 12:29 1,030 2.198 میلیون 42.658 میلیارد 2,133.74 19,769 19,500 18,781 20,757 9 39,094 18,781 3 27,213 18,781 8.896 هزار میلیارد 9.834 میلیون 2.048 میلیون 450,000 1.1 میلیون 948,288 1.216 میلیون 355,955 25.58 9.6 7.49 2.197 میلیون 1,000 2.153 میلیون 44,567
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 21,900 1,068.00 4.65 21,956 1,012.00 4.41 12:29 1,025 1.521 میلیون 33.406 میلیارد 1,484.34 22,968 22,009 21,820 23,000 1 50 22,100 1 200 22,960 137.808 هزار میلیارد 145.522 میلیون 51.827 میلیون 2 میلیون 13.786 میلیون 38.041 میلیون 33.763 میلیون 29.118 میلیون 4.52 3.46 3.9 797,586 723,864 1.521 میلیون -
وصندوقح

ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سهام بورس 451 29.00 6.04 451 29.00 6.04 1395/08/25 1,016 168.741 میلیون 76.049 میلیارد - 480 480 450 480 0 2.755 میلیون 451 28 - - - - - - - - - - - - - 16.59 میلیون 152.151 میلیون - 168.741 میلیون
پارند2

صندوق س. پارند پایدار سپهر

سهام بورس 1 10,029.00 99.99 1 10,029.00 99.99 1398/07/21 1,000 99.814 میلیون 99.814 میلیون - 10,030 1 1 1 0 - - 0 - - 2 میلیارد - - - - - - - - - - - 99.814 میلیون - 99.814 میلیون
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 6,168 324.00 4.99 6,174 318.00 4.90 12:28 993 5.358 میلیون 33.082 میلیارد 5,396.24 6,492 6,168 6,168 6,420 294 2,001 5,510 1 4.093 میلیون 6,168 4.869 هزار میلیارد 4.799 میلیون 1.464 میلیون 750,000 168,066 1.296 میلیون 177,231 134,114 34.53 3.57 26.13 3.328 میلیون 2.03 میلیون 5.358 میلیون -
فملیح

ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 1,650 235.00 16.61 1,645 230.00 16.25 1396/12/8 989 44.912 میلیون 73.901 میلیارد - 1,415 1,600 1,600 1,650 0 505,269 1,650 8 - - - - - - - - - - - - - 12.868 میلیون 32.045 میلیون - 44.912 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,644 244.00 4.99 4,708 180.00 3.68 12:29 982 7.355 میلیون 34.628 میلیارد 7,489.61 4,888 4,750 4,644 4,970 248 151,000 3,870 3 5.66 میلیون 4,644 27.495 هزار میلیارد 31.016 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 15.77 2.57 14.94 6.352 میلیون 1.003 میلیون 7.355 میلیون -
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,874 459.00 4.44 9,932 401.00 3.88 12:43 973 4.139 میلیون 41.112 میلیارد 4,254.07 10,333 10,463 9,817 10,463 1 1,000 9,874 1 30,000 9,897 147.266 هزار میلیارد 151.676 میلیون 58.105 میلیون 14.252 میلیون 10.125 میلیون 47.981 میلیون 75.049 میلیون 26.93 میلیون 5.26 2.95 1.89 2.215 میلیون 1.925 میلیون 3.189 میلیون 950,400
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 26,678 1,404.00 5.00 27,068 1,014.00 3.61 12:29 966 2.733 میلیون 73.966 میلیارد 2,828.73 28,082 28,070 26,678 29,199 1 39 26,680 1 300 26,680 7.021 هزار میلیارد 8.213 میلیون 2.267 میلیون 250,000 1.446 میلیون 820,834 2.949 میلیون 483,588 13.99 8.24 2.29 2.151 میلیون 581,953 2.733 میلیون -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,589 346.00 4.99 6,634 301.00 4.34 12:27 955 15.461 میلیون 102.574 میلیارد 16,189.65 6,935 6,780 6,589 7,087 2 20,000 6,590 1 54,812 6,717 280.868 هزار میلیارد 289.717 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.56 2.63 6.4 4.687 میلیون 10.774 میلیون 9.357 میلیون 6.104 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,475 77.00 4.96 1,500 52.00 3.35 12:29 955 14.039 میلیون 21.065 میلیارد 14,700.74 1,552 1,540 1,475 1,590 111 8,893 1,455 1 4.518 میلیون 1,475 16.568 هزار میلیارد 21.125 میلیون 17.911 میلیون 10.675 میلیون 5.113 میلیون 12.798 میلیون 742,170 603,072 26.55 1.25 21.58 14.039 میلیون - 14.039 میلیون -
قزوینح

ح . کارخانجات‌ قند قزوین‌

سهام بورس 1,533 74.00 5.07 1,453 6.00 0.41 1396/01/28 943 20.072 میلیون 29.167 میلیارد - 1,459 1,500 1,445 1,533 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 8.426 میلیون 11.646 میلیون - 20.072 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,283 120.00 4.99 2,287 116.00 4.83 12:29 904 25.883 میلیون 59.184 میلیارد 28,631.37 2,403 2,403 2,283 2,494 1 519,488 2,283 6 713 2,299 24.03 هزار میلیارد 217.27 میلیون 208.564 میلیون 10 میلیون 194.4 میلیون 14.165 میلیون 29.882 میلیون 1.067 میلیون 21.43 1.61 0.77 9.886 میلیون 15.997 میلیون 19.268 میلیون 6.615 میلیون