شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/S

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 63,835 1,254.00 1.93 61,838 3,251.00 4.99 1398/07/29 136 178,909 11.063 میلیارد 1,315.51 65,089 61,840 61,835 63,835 1 - - 0 30 64,998 16.405 هزار میلیارد 15.872 میلیون 851,845 247,360 575,459 276,386 6,921 3,643 4198.82 55.34 2210.12 163,909 15,000 178,909 -
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,135 199.00 2.23 8,867 69.00 0.77 1398/07/29 3,053 19.83 میلیون 175.833 میلیارد 6,495.35 8,936 8,490 8,490 9,191 1 43,240 9,130 1 3,000 9,140 21.451 هزار میلیارد 22.248 میلیون 8.705 میلیون 1.5 میلیون 966,748 7.738 میلیون 209,507 136,578 155.81 2.75 101.58 19.2 میلیون 630,249 19.704 میلیون 126,422
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 4,687 246.00 4.99 4,848 85.00 1.72 1398/07/29 26 33,457 156.813 میلیون 1,286.81 4,933 4,687 4,687 4,687 53 - - 0 1.077 میلیون 4,687 1.184 هزار میلیارد 1.236 میلیون 362,145 240,000 72,878 289,267 14,919 6,344 183.4 4.02 77.99 33,457 - 33,457 -
وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

سهام بورس 10,062 427.00 4.07 9,972 517.00 4.93 1398/07/29 97 81,993 817.603 میلیون 845.29 10,489 9,965 9,965 10,500 1 96 9,965 1 3,402 10,062 2.098 هزار میلیارد 2.196 میلیون 244,798 100,000 201,374 43,424 29,621 -13,097 -152.28 45.93 67.33 81,993 - 81,993 -
ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

سهام بورس 7,209 379.00 4.99 7,334 254.00 3.35 1398/07/29 42 59,563 429.39 میلیون 1,418.17 7,588 7,209 7,209 7,209 142 9,895 7,209 20 830,369 7,209 1.685 هزار میلیارد 1.778 میلیون 602,791 221,941 149,844 452,947 25,361 8,631 188.59 3.59 64.19 59,563 - 59,563 -
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 5,086 90.00 1.80 4,891 105.00 2.10 1398/07/29 1,289 15.65 میلیون 76.536 میلیارد 12,141.1 4,996 4,747 4,747 5,177 1 500 5,099 1 1,200 5,099 5.496 هزار میلیارد 6.359 میلیون 2.439 میلیون 1.1 میلیون 979,106 1.46 میلیون 108,850 17,605 305.61 3.69 49.43 8.592 میلیون 7.058 میلیون 14.079 میلیون 1.571 میلیون
چفیبر

فیبر ایران‌

سهام بورس 3,140 169.00 5.11 3,067 242.00 7.31 1398/07/29 701 3.499 میلیون 10.734 میلیارد 4,991.63 3,309 3,144 2,987 3,144 1 4,571 3,130 1 26,200 3,140 4.46 هزار میلیارد 4.346 میلیون 1.406 میلیون 1.347 میلیون 215,334 1.191 میلیون 85,206 -16,741 -246.76 3.47 48.48 3.449 میلیون 49,657 3.499 میلیون -
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,742 249.00 4.99 4,826 165.00 3.31 1398/07/28 199 1.331 میلیون 6.311 میلیارد 6,688.26 4,991 4,742 4,742 4,742 654 500 4,371 1 10.976 میلیون 4,742 28.379 هزار میلیارد 35.14 میلیون 11.66 میلیون 3.4 میلیون 7.149 میلیون 4.511 میلیون 592,861 386,052 72.52 6.2 47.21 230,964 1.1 میلیون 1.331 میلیون -
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 4,951 260.00 4.99 4,951 260.00 4.99 1398/07/24 218 691,839 3.425 میلیارد 3,173.57 5,211 4,951 4,951 4,952 63 - - 0 538,813 4,951 634.92 میلیارد 678,579 100,421 121,843 75,334 25,087 13,393 -1,310 -460.49 24.05 45.04 691,439 400 691,839 -
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 2,546 133.00 4.96 2,602 77.00 2.87 1398/07/29 79 372,601 948.642 میلیون 4,716.47 2,679 2,546 2,546 2,546 192 12,544 2,380 1 4.226 میلیون 2,546 4.293 هزار میلیارد 4.58 میلیون 2.262 میلیون 900,000 417,035 1.845 میلیون 96,052 62,869 66.22 2.26 43.34 372,601 - 372,601 -
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,795 205.00 6.83 2,748 252.00 8.40 1398/07/29 2,753 45.792 میلیون 125.851 میلیارد 16,633.54 3,000 2,850 2,708 2,851 10 300,000 2,830 3 476,239 2,830 7.911 هزار میلیارد 9.461 میلیون 3.517 میلیون 2.63 میلیون 2.233 میلیون 1.284 میلیون 172,540 -214,393 -33.71 5.63 41.89 44.792 میلیون 1,000,000 45.792 میلیون -
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 11,965 629.00 4.99 12,311 283.00 2.25 1398/07/28 31 196,258 2.348 میلیارد 6,330.9 12,594 11,965 11,965 11,965 122 - - 0 4.707 میلیون 11,965 13.683 هزار میلیارد 16.873 میلیون 5.002 میلیون 1.09 میلیون 3.451 میلیون 1.552 میلیون 432,619 -181,709 -73.87 8.65 31.03 36,258 160,000 196,258 -
غشهد

شهد ایران‌

سهام بورس 14,695 377.00 2.63 13,993 325.00 2.27 1398/07/29 801 2.077 میلیون 29.057 میلیارد 2,592.52 14,318 13,700 13,603 14,789 1 800 14,560 1 191 14,710 2.887 هزار میلیارد 2.894 میلیون 1.147 میلیون 200,000 95,758 1.052 میلیون 111,923 977,580 2.86 2.66 25 2.038 میلیون 38,889 2.077 میلیون -
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 5,388 209.00 3.73 5,345 252.00 4.50 1398/07/29 1,497 6.003 میلیون 32.085 میلیارد 4,010.12 5,597 5,318 5,318 5,500 1 5,390 5,390 1 1,000 5,390 4.198 هزار میلیارد 4.177 میلیون 1.464 میلیون 750,000 168,066 1.296 میلیون 177,231 134,114 29.89 3.09 22.62 5.548 میلیون 455,000 5.993 میلیون 10,177
لپارس

پارس‌ الکتریک‌

سهام بورس 20,362 1,071.00 5.00 20,362 1,071.00 5.00 1398/07/29 123 173,481 3.532 میلیارد 1,410.41 21,433 20,362 20,362 20,362 157 - - 0 440,813 20,362 6.43 هزار میلیارد 6.246 میلیون 1.127 میلیون 300,000 137,830 989,385 305,845 375,566 16.27 6.17 19.97 48,481 125,000 173,481 -
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 4,680 152.00 3.15 4,600 232.00 4.80 1398/07/29 1,988 30.764 میلیون 141.506 میلیارد 15,475.1 4,832 4,591 4,591 4,700 2 8,360 4,699 1 60,000 4,699 12.563 هزار میلیارد 13.31 میلیون 4.677 میلیون 2.6 میلیون 1.35 میلیون 3.326 میلیون 606,378 508,399 23.52 3.6 19.72 27.12 میلیون 3.645 میلیون 30.471 میلیون 293,800
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,400 17.00 1.23 1,360 23.00 1.66 1398/07/29 2,331 38.094 میلیون 51.795 میلیارد 16,342.51 1,383 1,314 1,314 1,427 3 75,000 1,401 1 70,527 1,401 14.764 هزار میلیارد 19.631 میلیون 17.911 میلیون 10.675 میلیون 5.113 میلیون 12.798 میلیون 742,170 603,072 24.07 1.13 19.56 36.423 میلیون 1.671 میلیون 38.094 میلیون -
تپمپی

پمپ‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 10,895 573.00 5.00 11,001 467.00 4.07 1398/07/24 309 1.356 میلیون 14.92 میلیارد 4,389.1 11,468 10,895 10,895 11,900 21 - - 0 459,920 10,895 5.39 هزار میلیارد 5.492 میلیون 1.147 میلیون 470,000 321,800 824,992 265,314 300,070 17.23 6.27 19.49 1.106 میلیون 250,000 1.296 میلیون 60,546
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 11,330 379.00 3.24 11,180 529.00 4.52 1398/07/29 1,032 3.079 میلیون 34.428 میلیارد 2,983.99 11,709 11,124 11,124 11,660 1 5,000 11,450 1 14,567 11,456 21.782 هزار میلیارد 21.569 میلیون 3.312 میلیون 1.24 میلیون 774,359 2.538 میلیون 1.08 میلیون 972,879 21.37 8.19 19.25 2.799 میلیون 280,000 2.939 میلیون 140,140
ولغدر

لیزینگ‌خودروغدیر

سهام بورس 3,818 111.00 2.83 3,735 194.00 4.94 1398/07/29 285 3.594 میلیون 13.425 میلیارد 12,610.65 3,929 3,733 3,733 3,838 1 5,000 3,750 1 100 3,818 2.086 هزار میلیارد 2.385 میلیون 1.11 میلیون 530,000 405,139 704,555 103,258 129,958 15.23 2.81 19.18 3.594 میلیون - 3.195 میلیون 399,474
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,979 54.00 2.66 1,936 97.00 4.77 1398/07/29 2,089 52.459 میلیون 101.555 میلیارد 25,111.83 2,033 1,932 1,932 1,979 5 68,052 1,988 2 103,973 1,988 19.009 هزار میلیارد 20.711 میلیون 10.748 میلیون 7 میلیون 2.61 میلیون 8.138 میلیون 1.017 میلیون 960,188 18.86 2.23 17.8 38.952 میلیون 13.507 میلیون 50.959 میلیون 1.5 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,025 213.00 4.07 5,046 192.00 3.67 1398/07/29 3,568 36.302 میلیون 183.178 میلیارد 10,174.27 5,238 4,977 4,977 5,229 1 19,300 5,024 2 200 5,047 25.143 هزار میلیارد 25.8 میلیون 9.623 میلیون 3.7 میلیون 1.579 میلیون 8.045 میلیون 1.373 میلیون 2.484 میلیون 9.75 3.01 17.65 32.016 میلیون 4.286 میلیون 31.971 میلیون 4.33 میلیون
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 6,432 338.00 4.99 6,432 338.00 4.99 1398/07/29 58 180,171 1.159 میلیارد 3,106.4 6,770 6,432 6,432 6,432 95 300 6,220 1 1.026 میلیون 6,432 1.662 هزار میلیارد 1.722 میلیون 308,438 245,549 143,026 165,412 95,657 1,359 1162.17 9.56 16.52 180,171 - 180,171 -
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 27,001 618.00 2.24 26,254 1,365.00 4.94 1398/07/29 186 284,359 7.466 میلیارد 1,528.81 27,619 26,239 26,239 27,100 1 138,500 27,000 6 32 27,100 3.509 هزار میلیارد 3.502 میلیون 337,686 127,000 168,054 169,632 203,772 9,394 354.93 19.66 16.36 164,859 119,500 284,359 -
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,316 121.00 4.97 2,363 74.00 3.04 1398/07/29 66 1.466 میلیون 3.395 میلیارد 22,207.97 2,437 2,316 2,316 2,316 183 - - 0 6.437 میلیون 2,316 14.628 هزار میلیارد 24.63 میلیون 15.552 میلیون 6 میلیون 10.452 میلیون 5.1 میلیون 874,502 -304,692 -46.53 2.78 16.21 265,726 1.2 میلیون 1.466 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,890 184.00 3.03 5,827 247.00 4.07 1398/07/28 2,023 19.849 میلیون 115.65 میلیارد 9,811.43 6,074 6,160 5,771 6,160 1 1,986 5,871 3 8,000 5,871 95.883 هزار میلیارد 238.165 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 24.04 4.09 15.88 11.364 میلیون 8.485 میلیون 17.126 میلیون 2.723 میلیون
شوینده

مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر

سهام بورس 11,128 529.00 4.99 10,738 139.00 1.31 1398/07/29 754 1.942 میلیون 20.85 میلیارد 2,575.1 10,599 10,601 10,201 11,128 1 137,286 11,128 35 1,000 11,597 10.6 هزار میلیارد 11.662 میلیون 2.697 میلیون 1,000,000 923,917 1.773 میلیون 705,872 843,646 12.73 6.06 15.21 843,757 1.098 میلیون 1.658 میلیون 283,944
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 20,811 1,095.00 5.00 21,283 623.00 2.84 1398/07/29 72 116,062 2.415 میلیارد 1,611.97 21,906 20,811 20,811 20,811 230 3,455 17,797 1 1.317 میلیون 20,811 11.178 هزار میلیارد 11.533 میلیون 1.09 میلیون 510,000 678,814 410,830 716,310 96,192 112.84 26.42 15.15 116,062 - 66,062 50,000
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,405 14.00 1.01 1,360 31.00 2.23 1398/07/29 1,849 31.46 میلیون 42.801 میلیارد 17,014.72 1,391 1,322 1,322 1,420 1 3,542 1,405 1 46,000 1,406 11.08 هزار میلیارد 12.097 میلیون 12.652 میلیون 7.96 میلیون 1.272 میلیون 11.38 میلیون 716,513 774,795 13.97 0.95 15.11 30.66 میلیون 800,000 31.46 میلیون -
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 3,910 172.00 4.60 3,828 90.00 2.41 1398/07/29 168 984,731 3.78 میلیارد 5,861.49 3,738 3,603 3,603 3,918 1 5,000 3,852 1 6,879 3,910 10.299 هزار میلیارد 11.47 میلیون 5.502 میلیون 2.75 میلیون 943,467 4.558 میلیون 754,891 998,336 10.54 2.31 13.95 953,032 31,699 984,731 -
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 3,501 22.00 0.63 3,403 76.00 2.18 1398/07/29 781 9.611 میلیون 32.707 میلیارد 12,306.19 3,479 3,306 3,306 3,518 3 27,690 3,500 1 2,541 3,520 28.718 هزار میلیارد 28.832 میلیون 14.331 میلیون 8.25 میلیون 757,154 13.574 میلیون 2.024 میلیون 3.196 میلیون 8.78 2.07 13.87 3.514 میلیون 6.097 میلیون 5.957 میلیون 3.654 میلیون
کحافظ

کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

سهام بورس 19,813 1,042.00 5.00 20,799 56.00 0.27 1398/07/29 14 3,844 76.161 میلیون 274.57 20,855 19,813 19,813 19,813 26 - - 0 57,575 19,813 3.77 هزار میلیارد 6.47 میلیون 2.206 میلیون 180,000 2.726 میلیون -519,751 276,029 -93,985 -39.83 -7.2 13.56 3,844 - 3,844 -
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 4,089 6.00 0.15 3,954 141.00 3.44 1398/07/29 471 2.159 میلیون 8.536 میلیارد 4,583.68 4,095 3,891 3,891 4,100 2 9,921 4,100 1 10,080 4,100 10.852 هزار میلیارد 13.383 میلیون 7.103 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 773,160 384,972 27.22 2.5 13.55 1.102 میلیون 1.057 میلیون 1.896 میلیون 262,581
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,310 1.00 0.02 4,192 117.00 2.72 1398/07/29 2,210 23.086 میلیون 96.782 میلیارد 10,446.01 4,309 4,094 4,094 4,476 1 500 4,306 1 5,000 4,306 24.238 هزار میلیارد 28.114 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 14.04 2.29 13.3 16.353 میلیون 6.732 میلیون 22.726 میلیون 360,000
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 2,780 6.00 0.22 2,790 16.00 0.58 1398/07/29 196 1.579 میلیون 4.41 میلیارد 8,054.52 2,774 2,636 2,636 2,900 1 3,000 2,637 1 453 2,800 13.498 هزار میلیارد 14.38 میلیون 8.253 میلیون 4.8 میلیون 988,256 7.264 میلیون 1.041 میلیون 1.005 میلیون 13.33 1.84 12.86 1.499 میلیون 80,000 1.579 میلیون -
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 17,670 55.00 0.31 16,957 768.00 4.33 1398/07/29 401 2.494 میلیون 42.293 میلیارد 6,219.58 17,725 16,839 16,839 18,200 1 160 17,173 1 5,000 17,679 2.871 هزار میلیارد 2.827 میلیون 335,228 162,000 79,736 255,492 221,927 38,317 71.69 10.75 12.38 1.994 میلیون 500,000 2.492 میلیون 2,000
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 53,000 2,653.00 4.77 52,873 2,780.00 5.00 1398/07/29 156 65,714 3.474 میلیارد 421.24 55,653 52,871 52,871 54,000 1 19 52,872 1 676 53,000 1.674 هزار میلیارد 1.802 میلیون 272,868 30,000 216,139 56,729 129,592 47,348 33.5 27.96 12.24 65,714 - 65,714 -
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,590 45.00 2.75 1,565 70.00 4.28 1398/07/29 1,530 21.584 میلیون 33.779 میلیارد 14,107.21 1,635 1,554 1,554 1,609 1 16,800 1,590 2 1,676 1,599 8.993 هزار میلیارد 9.738 میلیون 8.018 میلیون 5.5 میلیون 1.131 میلیون 6.887 میلیون 704,603 374,271 23 1.25 12.22 21.384 میلیون 200,000 21.487 میلیون 97,301
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 2,135 104.00 4.64 2,132 107.00 4.78 1398/07/29 1,163 19.743 میلیون 42.088 میلیارد 16,975.81 2,239 2,128 2,128 2,201 1 45,928 2,128 7 30,000 2,128 8.971 هزار میلیارد 8.952 میلیون 6.005 میلیون 2.707 میلیون 410,063 5.595 میلیون 724,346 661,135 12.92 1.53 11.79 18.893 میلیون 850,000 16.443 میلیون 3.3 میلیون
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 6,492 253.00 4.06 6,081 158.00 2.53 1398/07/29 1,449 9.183 میلیون 55.842 میلیارد 6,337.35 6,239 5,928 5,928 6,550 2 444 6,492 1 5,619 6,496 17.064 هزار میلیارد 18.107 میلیون 5.176 میلیون 2.735 میلیون 1.476 میلیون 3.701 میلیون 1.551 میلیون 1.697 میلیون 9.81 4.49 10.73 7.658 میلیون 1.525 میلیون 8.057 میلیون 1.125 میلیون
کبافق

معادن‌ بافق‌

سهام بورس 71,685 1,907.00 2.59 70,363 3,229.00 4.39 1398/07/29 596 407,086 28.644 میلیارد 683.03 73,592 69,913 69,913 72,400 1 320 71,600 1 298 71,685 14.917 هزار میلیارد 14.57 میلیون 2.628 میلیون 202,500 321,929 2.306 میلیون 1.353 میلیون 1.046 میلیون 13.63 6.18 10.53 387,086 20,000 406,086 1,000
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 53,104 2,794.00 5.00 53,182 2,716.00 4.86 1398/07/29 1,139 1.038 میلیون 55.184 میلیارد 911.02 55,898 53,104 53,104 54,498 4 100 53,104 1 2,071 53,104 10.188 هزار میلیارد 10.211 میلیون 837,517 182,250 518,840 318,677 926,280 146,553 66.14 30.41 10.46 1.031 میلیون 6,700 1.036 میلیون 1,299
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 2,038 41.00 2.05 1,965 32.00 1.60 1398/07/29 483 3.831 میلیون 7.529 میلیارد 7,930.97 1,997 1,898 1,898 2,040 2 135,000 2,000 3 18,793 2,040 3.996 هزار میلیارد 4.462 میلیون 4.079 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 385,266 431,154 9.12 1.12 10.2 3.731 میلیون 100,000 3.831 میلیون -
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 36,299 1,910.00 5.00 36,369 1,840.00 4.82 1398/07/29 457 2.11 میلیون 76.752 میلیارد 4,617.83 38,209 36,299 36,299 37,997 1 - - 0 560 36,299 32.096 هزار میلیارد 31.342 میلیون 6.256 میلیون 840,000 792,365 5.463 میلیون 3.022 میلیون 2.957 میلیون 10.33 5.59 10.11 685,764 1.425 میلیون 859,623 1.251 میلیون
ونفت

سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌

سهام بورس 5,270 247.00 4.92 5,116 93.00 1.85 1398/07/29 579 2.629 میلیون 13.449 میلیارد 4,539.88 5,023 4,897 4,897 5,273 1 22,091 5,226 1 53,000 5,271 8.29 هزار میلیارد 8.887 میلیون 3.656 میلیون 1.65 میلیون 445,939 3.21 میلیون 845,123 869,123 9.72 2.63 9.99 1.087 میلیون 1.542 میلیون 2.309 میلیون 319,446
وتوشه

سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

سهام بورس 7,187 313.00 4.55 6,849 25.00 0.36 1398/07/29 406 3.489 میلیون 23.9 میلیارد 8,594.76 6,874 6,531 6,531 7,217 1 1,408 7,121 1 21,300 7,187 10.313 هزار میلیارد 10.902 میلیون 5.269 میلیون 1.5 میلیون 628,209 4.64 میلیون 1.042 میلیون 1.172 میلیون 8.76 2.21 9.86 3.438 میلیون 51,100 2.773 میلیون 716,627
شفا

سرمایه گذاری شفادارو

سهام بورس 10,188 210.00 2.10 9,611 367.00 3.68 1398/07/29 427 1.638 میلیون 15.74 میلیارد 3,835.59 9,978 9,480 9,480 10,200 1 4,997 9,946 1 15,000 10,189 11.87 هزار میلیارد 14.282 میلیون 6.168 میلیون 1.179 میلیون 2.946 میلیون 3.222 میلیون 1.153 میلیون 1.103 میلیون 10.28 3.52 9.83 1.596 میلیون 41,520 939,019 698,776
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 14,000 105.00 0.76 13,422 473.00 3.40 1398/07/29 3,331 14.07 میلیون 188.853 میلیارد 4,224.06 13,895 13,201 13,201 14,250 3 5,000 14,000 1 37,448 14,000 8.059 هزار میلیارد 8.064 میلیون 1.281 میلیون 580,000 279,069 1.002 میلیون 792,735 287,822 27.05 7.77 9.82 13.62 میلیون 450,080 14.047 میلیون 23,598
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 7,389 144.00 1.99 7,234 11.00 0.15 1398/07/29 296 885,492 6.405 میلیارد 2,991.53 7,245 7,253 6,951 7,453 3 2,849 7,297 1 17,659 7,400 17.496 هزار میلیارد 17.916 میلیون 6.839 میلیون 2.414 میلیون 453,783 6.385 میلیون 1.791 میلیون 1.61 میلیون 10.84 2.73 9.75 301,146 584,346 799,195 86,297
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 20,200 201.00 1.01 20,906 907.00 4.54 1398/07/28 883 2.038 میلیون 42.612 میلیارد 2,308.4 19,999 20,998 20,003 20,998 1 495 20,200 1 10,000 20,510 20.485 هزار میلیارد 22.533 میلیون 3.123 میلیون 600,000 1.627 میلیون 1.496 میلیون 2.144 میلیون 730,819 28.61 13.98 9.75 2.038 میلیون - 2.038 میلیون -
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,480 740.00 2.19 32,905 835.00 2.47 1398/07/29 1,777 1.42 میلیون 46.73 میلیارد 799.18 33,740 32,054 32,053 34,500 2 7,688 34,400 2 1,655 34,480 68.324 هزار میلیارد 72.854 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 41.24 15.97 9.15 931,009 489,137 1.331 میلیون 89,374
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 9,915 521.00 4.99 10,430 6.00 0.06 1398/07/29 8 5,785 57.358 میلیون 723.13 10,436 9,915 9,915 9,915 34 200 5,863 1 198,739 9,915 12.314 هزار میلیارد 13.48 میلیون 2.611 میلیون 1.18 میلیون 1.172 میلیون 1.439 میلیون 1.347 میلیون 192,268 64.02 8.56 9.14 5,785 - 5,785 -
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 6,500 98.00 1.49 6,387 211.00 3.20 1398/07/29 410 4.514 میلیون 28.831 میلیارد 11,010.01 6,598 6,269 6,269 6,577 1 9,300 6,500 2 380 6,536 12.023 هزار میلیارد 14.809 میلیون 6.35 میلیون 1.82 میلیون 3.185 میلیون 3.165 میلیون 1.289 میلیون 144,395 80.5 3.67 9.02 3.57 میلیون 943,891 2.988 میلیون 1.526 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,792 10.00 0.55 1,801 1.00 0.06 1398/07/23 54 810,725 1.456 میلیارد 15,013.43 1,802 1,791 1,790 1,802 1 3,000 1,787 2 19,441 1,791 22.513 هزار میلیارد 30.43 میلیون 25.532 میلیون 12.5 میلیون 7.917 میلیون 17.614 میلیون 2.498 میلیون 1.46 میلیون 15.42 1.28 9.01 810,725 - 810,725 -
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 5,199 206.00 3.81 5,146 259.00 4.79 1398/07/29 1,717 15.395 میلیون 79.228 میلیارد 8,966.38 5,405 5,135 5,135 5,300 1 220 5,188 1 2,000 5,188 14.812 هزار میلیارد 16.509 میلیون 5.559 میلیون 2.377 میلیون 2.41 میلیون 3.149 میلیون 1.571 میلیون 319,334 44.15 4.49 8.98 15.391 میلیون 3,961 15.215 میلیون 180,000
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,636 83.00 1.82 4,527 26.00 0.57 1398/07/29 2,304 14.729 میلیون 66.669 میلیارد 6,392.59 4,553 4,465 4,381 4,700 3 1,700 4,635 1 58,045 4,636 183.647 هزار میلیارد 198.102 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.519 میلیون 20.372 میلیون 8.97 3.34 8.89 9.724 میلیون 5.005 میلیون 11.697 میلیون 3.031 میلیون
کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

سهام بورس 25,000 68.00 0.27 24,256 676.00 2.71 1398/07/29 215 422,745 10.254 میلیارد 1,966.26 24,932 23,686 23,686 26,000 1 900 24,500 2 3,000 25,100 12.493 هزار میلیارد 13.748 میلیون 2.672 میلیون 375,000 1.62 میلیون 1.052 میلیون 1.387 میلیون 1.15 میلیون 10.55 11.53 8.75 227,147 195,598 422,745 -
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 40,329 2,122.00 5.00 41,713 738.00 1.74 1398/07/29 37 12,250 494.03 میلیون 331.08 42,451 40,329 40,329 40,329 203 100 38,700 1 400,853 40,329 3.739 هزار میلیارد 3.834 میلیون 283,017 88,000 162,819 120,198 434,503 103,995 35.3 30.54 8.45 12,250 - 12,250 -
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 31,399 49.00 0.16 30,024 1,326.00 4.23 1398/07/29 202 66,198 1.988 میلیارد 327.71 31,350 29,783 29,783 31,400 1 200 31,399 1 2 31,399 1.881 هزار میلیارد 1.899 میلیون 236,347 60,000 97,593 138,754 220,278 131,115 13.74 12.98 8.18 66,198 - 66,198 -
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 3,180 26.00 0.81 3,100 106.00 3.31 1398/07/29 930 9.806 میلیون 30.4 میلیارد 10,544.34 3,206 3,047 3,047 3,199 1 32,630 3,163 3 10,000 3,192 14.45 هزار میلیارد 15.181 میلیون 8.799 میلیون 4.5 میلیون 1.231 میلیون 7.568 میلیون 1.717 میلیون 1.674 میلیون 8.33 1.84 8.12 9.573 میلیون 232,955 9.656 میلیون 150,000
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,080 26.00 0.85 3,054 0.00 0.00 1398/07/29 941 14.449 میلیون 44.465 میلیارد 15,354.53 3,054 3,100 3,000 3,138 2 12,400 3,057 3 20,000 3,089 220.608 هزار میلیارد 238.493 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 28.11 میلیون 25.903 میلیون 8.56 1.92 7.88 7.515 میلیون 6.934 میلیون 12.598 میلیون 1.85 میلیون
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 22,952 1,208.00 5.00 23,234 926.00 3.83 1398/07/29 102 76,620 1.759 میلیارد 751.18 24,160 22,952 22,952 22,952 133 - - 0 311,196 22,952 6.047 هزار میلیارد 6.696 میلیون 1.27 میلیون 250,000 887,224 383,012 744,070 243,762 23.83 15.17 7.81 76,620 - 76,620 -
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 18,837 897.00 5.00 18,563 623.00 3.47 1398/07/29 843 3.808 میلیون 70.691 میلیارد 4,517.46 17,940 17,601 17,505 18,837 1 45,030 18,837 14 1,500 19,300 52.023 هزار میلیارد 68.249 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 7.88 8.25 7.64 2.772 میلیون 1.036 میلیون 1.25 میلیون 2.558 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,773 54.00 1.99 2,720 1.00 0.04 1398/07/29 2,258 19.359 میلیون 52.659 میلیارد 8,573.5 2,719 2,653 2,653 2,788 2 355 2,777 1 14,255 2,777 54.52 هزار میلیارد 68.174 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 8.86 1.95 7.61 16.471 میلیون 2.888 میلیون 18.909 میلیون 450,000
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 25,738 1,354.00 5.00 26,758 334.00 1.23 1398/07/29 23 19,711 507.322 میلیون 857 27,092 25,738 25,738 25,738 120 - - 0 456,260 25,738 5.425 هزار میلیارد 6.041 میلیون 994,488 200,000 689,464 305,024 707,126 25,186 212.48 17.54 7.57 19,711 - 19,711 -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,721 367.00 4.99 7,489 135.00 1.84 1398/07/29 3,105 20.171 میلیون 151.059 میلیارد 6,496.39 7,354 7,230 7,040 7,721 1 284,640 7,721 89 10,000 7,850 29.552 هزار میلیارد 38.647 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 28.46 4.74 7.56 17.059 میلیون 3.112 میلیون 14.612 میلیون 5.559 میلیون
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 1,930 66.00 3.54 1,905 41.00 2.20 1398/07/29 768 11.216 میلیون 21.369 میلیارد 14,604.12 1,864 1,850 1,840 1,954 1 361 1,930 1 3,000 1,946 18.6 هزار میلیارد 21.311 میلیون 16.234 میلیون 10 میلیون 2.261 میلیون 13.974 میلیون 2.534 میلیون 2.537 میلیون 7.51 1.36 7.52 8.916 میلیون 2.3 میلیون 9.909 میلیون 1.307 میلیون
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,211 379.00 4.99 7,259 331.00 4.36 1398/07/29 6,378 39.438 میلیون 286.274 میلیارد 7,240.22 7,590 7,211 7,211 7,552 2 10,274 7,211 3 2,086 7,211 19.018 هزار میلیارد 23.844 میلیون 6.59 میلیون 2.504 میلیون 5.667 میلیون 923,185 2.434 میلیون -319,518 -56.89 19.7 7.47 38.578 میلیون 859,981 39.362 میلیون 76,510
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 16,049 603.00 3.90 15,800 354.00 2.29 1398/07/29 465 947,248 14.967 میلیارد 2,037.09 15,446 15,246 15,210 16,050 1 87 16,045 1 50,000 16,050 129.772 هزار میلیارد 146.186 میلیون 31.311 میلیون 8.4 میلیون 13.466 میلیون 17.846 میلیون 17.846 میلیون 11.907 میلیون 11.15 7.44 7.44 887,248 60,000 947,248 -
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 9,648 459.00 5.00 9,169 20.00 0.22 1398/07/29 1,522 6.206 میلیون 56.905 میلیارد 4,077.85 9,189 8,730 8,730 9,648 1 250,884 9,648 104 10,000 9,648 8.456 هزار میلیارد 9.445 میلیون 1.839 میلیون 920,223 1.007 میلیون 832,056 1.095 میلیون 311,931 25.8 9.67 7.35 6.006 میلیون 200,000 6.206 میلیون -
سیستم

همکاران سیستم

سهام بورس 8,414 400.00 4.99 8,205 191.00 2.38 1398/07/29 183 938,776 7.703 میلیارد 5,129.92 8,014 8,000 7,614 8,414 1 4,157 8,414 2 200 8,840 10.089 هزار میلیارد 11.121 میلیون 2.758 میلیون 1.26 میلیون 782,825 1.976 میلیون 1.504 میلیون 1.015 میلیون 10.19 5.23 6.87 160,211 778,565 533,365 405,411
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,361 13.00 0.18 7,406 58.00 0.79 1398/07/24 1,782 15.956 میلیون 118.179 میلیارد 8,954.18 7,348 7,440 7,315 7,550 1 1,200 7,361 1 13,000 7,379 672.342 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.87 2.68 6.81 5.565 میلیون 10.391 میلیون 5.827 میلیون 10.129 میلیون
کسرام

پارس‌ سرام‌

سهام بورس 25,368 603.00 2.43 23,897 868.00 3.50 1398/07/29 301 449,925 10.752 میلیارد 1,494.77 24,765 23,527 23,527 25,499 2 2,587 25,368 1 261 25,368 1.488 هزار میلیارد 1.601 میلیون 169,593 60,000 166,773 2,820 210,709 -36,821 -38.94 508.45 6.8 444,925 5,000 449,925 -
ولیز

لیزینگ‌ایران‌

سهام بورس 4,191 220.00 4.99 4,191 220.00 4.99 1398/07/29 67 900,918 3.776 میلیارد 13,446.54 4,411 4,191 4,191 4,191 255 1,000 1,555 1 3.845 میلیون 4,191 2.647 هزار میلیارد 5.681 میلیون 3.53 میلیون 600,000 3.167 میلیون 363,401 370,176 -151,116 -16.64 6.92 6.79 400,918 500,000 900,918 -
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,160 101.00 3.30 3,118 59.00 1.93 1398/07/29 1,698 20.376 میلیون 63.537 میلیارد 12,000.27 3,059 3,059 2,997 3,200 1 300,000 3,158 10 401 3,170 249.39 هزار میلیارد 292.255 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.9 2.32 6.65 14.305 میلیون 6.072 میلیون 16.376 میلیون 4 میلیون
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 7,318 385.00 5.00 7,318 385.00 5.00 1398/07/29 80 470,498 3.443 میلیارد 5,881.23 7,703 7,318 7,318 7,318 41 - - 0 105,805 7,318 5.591 هزار میلیارد 6.452 میلیون 2.055 میلیون 699,840 1.33 میلیون 724,369 776,796 4,594 1114.81 7.07 6.59 190,498 280,000 270,498 200,000
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 17,651 929.00 5.00 17,789 791.00 4.26 1398/07/28 169 366,890 6.526 میلیارد 2,170.95 18,580 17,811 17,651 18,400 123 150 11,723 1 853,210 17,651 8.005 هزار میلیارد 9.105 میلیون 2.048 میلیون 450,000 1.1 میلیون 948,288 1.216 میلیون 355,955 22.49 8.44 6.58 366,890 - 364,490 2,400
خریخت

صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

سهام بورس 1,802 94.00 4.96 1,802 94.00 4.96 1398/07/29 526 12.941 میلیون 23.319 میلیارد 24,601.78 1,896 1,802 1,802 1,802 414 - - 0 10.113 میلیون 1,802 2.393 هزار میلیارد - - 1.262 میلیون - 810,396 354,621 -48,331 -47.06 2.81 6.41 12.941 میلیون - 12.941 میلیون -
کاما

باما

سهام بورس 14,229 215.00 1.49 13,807 637.00 4.41 1398/07/29 603 1.244 میلیون 17.17 میلیارد 2,062.37 14,444 13,724 13,722 14,400 2 460 14,154 2 2,124 14,228 14.453 هزار میلیارد 14.683 میلیون 5.374 میلیون 1,000,000 875,948 4.498 میلیون 2.176 میلیون 2.501 میلیون 5.52 3.07 6.35 852,585 391,022 1.218 میلیون 25,201
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 13,312 633.00 4.99 13,098 419.00 3.30 1398/07/29 322 1.001 میلیون 13.108 میلیارد 3,107.81 12,679 12,630 12,410 13,312 1 236,841 13,312 58 500 13,756 7.693 هزار میلیارد 9.634 میلیون 2.317 میلیون 600,000 1.775 میلیون 542,277 1.24 میلیون 129,478 60.7 14.49 6.34 942,816 57,900 866,009 134,707
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 22,278 1,060.00 5.00 22,278 1,060.00 5.00 1398/07/24 1 1 22,278 1 21,218 22,278 22,278 22,278 0 96,644 22,278 29 - - 4.944 هزار میلیارد 6.099 میلیون 1.339 میلیون 233,000 908,398 430,884 828,227 192,195 27.01 12.05 6.27 - - - -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,350 32.00 0.51 6,369 51.00 0.81 1398/07/29 608 7.973 میلیون 50.781 میلیارد 13,113.18 6,318 6,318 6,200 6,559 3 1,000 6,340 1 64,777 6,350 258.512 هزار میلیارد 278.985 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.3 2.53 6.14 3.067 میلیون 4.905 میلیون 2.798 میلیون 5.175 میلیون
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 12,659 128.00 1.02 12,126 405.00 3.23 1398/07/29 1,426 6.382 میلیون 77.387 میلیارد 4,475.29 12,531 11,905 11,905 12,970 1 200 12,660 1 29,000 12,689 21.929 هزار میلیارد 26.099 میلیون 8.541 میلیون 1.75 میلیون 4.878 میلیون 3.663 میلیون 3.501 میلیون -177,556 -119.51 5.79 6.06 3.697 میلیون 2.685 میلیون 6.378 میلیون 3,393
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 9,880 491.00 4.73 9,870 501.00 4.83 1398/07/29 462 2.067 میلیون 20.404 میلیارد 4,474.42 10,371 9,853 9,853 10,095 2 95,662 9,855 2 3,276 9,860 4.148 هزار میلیارد 4.133 میلیون 851,244 400,000 185,011 666,233 652,502 172,069 22.94 5.93 6.05 2.067 میلیون - 2.067 میلیون -
چدن

تولیدی چدن سازان

سهام بورس 11,002 2.00 0.02 10,549 451.00 4.10 1398/07/29 824 5.407 میلیون 57.041 میلیارد 6,562.11 11,000 10,450 10,450 11,200 1 576 11,002 1 3,000 11,046 11 هزار میلیارد 11.898 میلیون 3.838 میلیون 1,000,000 1.349 میلیون 2.49 میلیون 1.893 میلیون 1.162 میلیون 9.08 4.24 5.57 3.901 میلیون 1.506 میلیون 5.174 میلیون 233,200
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,864 150.00 4.98 2,864 150.00 4.98 1398/07/29 1,230 18.789 میلیون 53.813 میلیارد 15,275.88 3,014 2,864 2,864 2,864 262 3,333 2,389 1 3.442 میلیون 2,864 7.607 هزار میلیارد 9.942 میلیون 4.051 میلیون 2.524 میلیون 2.714 میلیون 1.337 میلیون 1.319 میلیون -111,383 -64.9 5.41 5.48 15.789 میلیون 3 میلیون 18.489 میلیون 300,000
دفرا

فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌

سهام بورس 13,545 395.00 2.83 13,273 667.00 4.78 1398/07/29 626 1.474 میلیون 19.568 میلیارد 2,355.12 13,940 13,243 13,243 13,849 1 720 13,300 1 202 13,545 9.759 هزار میلیارد 10.069 میلیون 2.015 میلیون 700,000 778,204 1.237 میلیون 1.711 میلیون 844,783 11 7.51 5.43 1.224 میلیون 250,000 1.474 میلیون -
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 2,451 128.00 4.96 2,508 71.00 2.75 1398/07/29 67 489,980 1.201 میلیارد 7,313.13 2,579 2,451 2,451 2,451 61 - - 0 739,120 2,451 5.674 هزار میلیارد 7.521 میلیون 3.026 میلیون 2.2 میلیون 2.003 میلیون 1.022 میلیون 1.016 میلیون -1,315 -4195.89 5.4 5.43 489,980 - 489,980 -
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 5,946 276.00 4.87 5,801 131.00 2.31 1398/07/29 470 1.895 میلیون 10.992 میلیارد 4,031.58 5,670 5,900 5,510 5,948 1 1,350 5,946 1 1,571 5,947 40.04 هزار میلیارد 45.186 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.389 میلیون 5.5 2.1 5.38 1.895 میلیون - 1.895 میلیون -
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 12,341 649.00 5.00 12,841 149.00 1.15 1398/07/29 72 80,326 991.303 میلیون 1,115.64 12,990 12,341 12,341 12,341 234 200 12,341 1 1.218 میلیون 12,341 11.361 هزار میلیارد 12.362 میلیون 2.44 میلیون 874,491 1.133 میلیون 1.308 میلیون 2.091 میلیون 610,293 18.4 8.59 5.37 80,326 - 80,326 -
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 21,989 362.00 1.62 21,367 984.00 4.40 1398/07/29 314 519,592 11.102 میلیارد 1,654.75 22,351 21,236 21,234 21,999 1 693 21,720 1 2,700 21,988 4.524 هزار میلیارد 4.861 میلیون 922,046 202,400 536,372 385,674 805,624 411,186 10.52 11.21 5.37 519,592 - 519,592 -
کرازی

کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌

سهام بورس 8,145 428.00 4.99 8,145 428.00 4.99 1398/07/24 481 2.706 میلیون 22.039 میلیارد 5,625.47 8,573 8,145 8,145 8,145 82 139 7,224 1 1.133 میلیون 8,145 7.287 هزار میلیارد 8.071 میلیون 2.778 میلیون 850,000 1.148 میلیون 1.631 میلیون 1.291 میلیون 553,550 12.51 4.25 5.36 2.136 میلیون 570,000 2.706 میلیون -
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 3,353 31.00 0.93 3,326 4.00 0.12 1398/07/29 390 2.83 میلیون 9.413 میلیارد 7,256.29 3,322 3,205 3,205 3,353 1 24,896 3,342 1 9,538 3,353 22.248 هزار میلیارد 24.163 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون 5.45 1.88 5.33 2.605 میلیون 225,069 2.83 میلیون -
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,610 210.00 3.28 6,530 130.00 2.03 1398/07/29 616 7.17 میلیون 46.816 میلیارد 11,639.28 6,400 6,411 6,315 6,697 1 759 6,600 1 1,000 6,600 192.03 هزار میلیارد 255.575 میلیون 128.746 میلیون 30 میلیون 59.675 میلیون 69.071 میلیون 37.068 میلیون 25.156 میلیون 7.79 2.84 5.28 1.082 میلیون 6.087 میلیون 3.466 میلیون 3.703 میلیون
چافست

افست‌

سهام بورس 10,383 546.00 5.00 10,877 52.00 0.48 1398/07/29 38 37,740 391.854 میلیون 993.16 10,929 10,383 10,383 10,383 99 200 7,712 1 741,042 10,383 10.82 هزار میلیارد 13.245 میلیون 3.956 میلیون 700,000 2.477 میلیون 1.479 میلیون 2.056 میلیون 483,829 22.26 7.28 5.24 37,740 - 37,740 -
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 16,310 462.00 2.75 15,954 818.00 4.88 1398/07/29 165 389,505 6.214 میلیارد 2,360.64 16,772 15,934 15,934 16,770 1 2,094 16,310 1 300 16,527 2.013 هزار میلیارد 2.043 میلیون 385,081 120,000 128,429 256,652 369,063 96,767 19.78 7.46 5.19 389,505 - 378,505 11,000
شاملا

معدنی‌ املاح‌ ایران‌

سهام بورس 32,888 701.00 2.18 31,541 646.00 2.01 1398/07/29 380 247,892 7.819 میلیارد 652.35 32,187 30,578 30,578 33,733 1 700 32,850 3 2,778 32,900 13.521 هزار میلیارد 14.639 میلیون 2.726 میلیون 210,000 1.392 میلیون 1.334 میلیون 2.564 میلیون 1.535 میلیون 8.64 9.93 5.17 139,648 108,244 247,892 -
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 34,286 739.00 2.11 33,494 1,531.00 4.37 1398/07/29 543 717,939 24.047 میلیارد 1,322.17 35,025 33,276 33,274 35,000 1 622 33,600 1 46 34,286 3.504 هزار میلیارد 4.198 میلیون 926,639 100,000 848,514 78,125 654,518 -55,600 -60.24 42.87 5.12 717,939 - 717,939 -
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 3,913 150.00 3.99 3,826 63.00 1.67 1398/07/29 974 6.928 میلیون 26.509 میلیارد 7,112.84 3,763 3,661 3,630 3,946 1 1,400 3,912 2 100 3,929 61.198 هزار میلیارد 73.485 میلیون 59.217 میلیون 16.25 میلیون 11.312 میلیون 47.904 میلیون 12.226 میلیون 11.935 میلیون 5.21 1.3 5.09 3.744 میلیون 3.184 میلیون 5.958 میلیون 970,000
دپارس

پارس‌ دارو

سهام بورس 30,350 901.00 3.06 28,870 579.00 1.97 1398/07/29 540 1.256 میلیون 36.251 میلیارد 2,325.3 29,449 27,977 27,977 30,699 1 1,250 30,000 2 174 30,385 15.465 هزار میلیارد 17.56 میلیون 4.282 میلیون 210,000 2.404 میلیون 1.878 میلیون 3.008 میلیون 1.733 میلیون 8.74 8.07 5.04 891,096 364,567 996,830 258,833