شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

بدهی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 558 9.00 1.64 559 10.00 1.82 1398/07/29 7,361 218.383 میلیون 122.125 میلیارد 25,349.71 549 553 548 568 1 2,000 558 1 50,000 559 95.919 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون 2.445 میلیارد 165.665 میلیون - - -6.76 0.59 0.41 188.831 میلیون 29.552 میلیون 164.909 میلیون 53.475 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 483 9.00 1.90 475 1.00 0.21 1398/07/29 13,860 458.724 میلیون 218.024 میلیارد - 474 474 462 483 24 7,080 483 3 1.565 میلیون 483 106.141 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.934 میلیارد 163.12 میلیون - - 10.31 0.65 0.45 359.186 میلیون 99.537 میلیون 448.461 میلیون 10.262 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,172 151.00 5.00 3,088 67.00 2.22 1398/07/29 1,511 18.619 میلیون 57.493 میلیارد 12,322.29 3,021 2,980 2,950 3,172 1 495,732 3,172 33 250 3,184 71.803 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.252 میلیارد -2,852,195 164.824 میلیون 5.628 میلیون 13.04 -25.72 0.45 12.161 میلیون 6.458 میلیون 14.586 میلیون 4.033 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,152 102.00 4.98 2,119 69.00 3.37 1398/07/29 4,607 79.733 میلیون 168.917 میلیارد 17,307.02 2,050 2,060 2,000 2,152 1 45,770 2,152 5 10,000 2,198 103.37 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون 1.168 میلیارد 94.902 میلیون 166.524 میلیون 23.972 میلیون 4.46 1.21 0.64 59.058 میلیون 20.675 میلیون 51.557 میلیون 28.177 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,303 223.00 6.32 3,227 299.00 8.48 1398/07/29 7,058 72.652 میلیون 234.44 میلیارد 9,496.26 3,526 3,350 3,183 3,350 1 56,279 3,300 10 10,000 3,302 46.3 هزار میلیارد - - 13.131 میلیون 455.183 میلیون 10.116 میلیون 55.902 میلیون -2,395,699 -17.69 4.2 0.76 47.836 میلیون 24.816 میلیون 63.877 میلیون 8.775 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 6,612 314.00 4.99 6,457 159.00 2.52 1398/07/29 2,827 27.209 میلیون 175.704 میلیارد 9,624.85 6,298 6,300 6,140 6,612 1 6.813 میلیون 6,612 289 30,000 6,789 96.512 هزار میلیارد 426.681 میلیون 246.221 میلیون 15.3 میلیون 328.195 میلیون -81,973,964 - - -0.96 -1.21 0.54 22.714 میلیون 4.496 میلیون 25.527 میلیون 1.683 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,883 89.00 4.96 1,835 41.00 2.29 1398/07/29 6,911 121.529 میلیون 223.039 میلیارد 16,877.83 1,794 1,782 1,730 1,883 1 3.099 میلیون 1,883 152 1,000 1,890 70.484 هزار میلیارد 373.062 میلیون 266.591 میلیون 39.267 میلیون 301.008 میلیون -34,416,777 71.73 میلیون -63,851,004 -1.12 -2.09 1 100.189 میلیون 21.34 میلیون 113.004 میلیون 8.525 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 8,572 275.00 3.31 8,336 39.00 0.47 1398/07/29 1,333 7.79 میلیون 64.941 میلیارد 5,844.2 8,297 7,999 7,999 8,590 1 15,410 8,569 2 8,978 8,572 224.451 هزار میلیارد - - 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 14.44 4.56 4.77 3.311 میلیون 4.479 میلیون 5.118 میلیون 2.672 میلیون
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,310 92.00 4.15 2,290 72.00 3.25 1398/07/29 585 9.165 میلیون 20.989 میلیارد 15,666.41 2,218 2,278 2,218 2,320 2 500 2,290 1 5,880 2,322 22.01 هزار میلیارد 228.728 میلیون 74.171 میلیون 10 میلیون 205.828 میلیون 14.662 میلیون 31.647 میلیون 2.475 میلیون 9.25 1.56 0.72 5.056 میلیون 4.108 میلیون 4.941 میلیون 4.224 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,633 175.00 3.93 4,566 108.00 2.42 1398/07/29 5,755 69.38 میلیون 316.819 میلیارد 12,055.62 4,458 4,551 4,460 4,650 2 10,000 4,631 1 7,550 4,640 581.49 هزار میلیارد - - 130 میلیون 165.388 میلیون 300.643 میلیون - - 4.14 1.97 2.1 31.568 میلیون 37.812 میلیون 32.599 میلیون 36.781 میلیون
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 2,970 79.00 2.59 2,914 135.00 4.43 1398/07/29 257 3.456 میلیون 10.069 میلیارد 13,445.59 3,049 2,912 2,897 3,000 1 10,000 2,907 2 990 2,987 26.087 هزار میلیارد 189.147 میلیون 66.148 میلیون 8.5 میلیون 164.378 میلیون 14.377 میلیون 26.157 میلیون 3.228 میلیون 7.67 1.72 0.95 2.052 میلیون 1.404 میلیون 3.456 میلیون -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,250 124.00 2.83 4,183 191.00 4.37 1398/07/29 1,140 12.334 میلیون 51.591 میلیارد 10,819.33 4,374 4,156 4,156 4,333 1 700 4,230 1 31,700 4,250 14.143 هزار میلیارد 165.252 میلیون 144.091 میلیون 3.233 میلیون 151.726 میلیون -7,635,699 16.432 میلیون -4,449,996 -3.04 -1.77 0.82 9.234 میلیون 3.1 میلیون 12.184 میلیون 150,000
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,800 103.00 2.79 3,742 45.00 1.22 1398/07/29 1,091 8.004 میلیون 29.948 میلیارد 7,336.43 3,697 3,696 3,651 3,807 1 4,000 3,795 2 35,883 3,807 221.82 هزار میلیارد 369.962 میلیون 221.454 میلیون 60 میلیون 145.442 میلیون 76.012 میلیون 46.802 میلیون 29.168 میلیون 7.7 2.95 4.8 3.728 میلیون 4.276 میلیون 5.702 میلیون 2.303 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,890 184.00 3.03 5,827 247.00 4.07 1398/07/28 2,023 19.849 میلیون 115.65 میلیارد 9,811.43 6,074 6,160 5,771 6,160 1 1,986 5,871 3 8,000 5,871 95.883 هزار میلیارد 238.165 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 24.04 4.09 15.88 11.364 میلیون 8.485 میلیون 17.126 میلیون 2.723 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 33,214 727.00 2.24 32,865 378.00 1.16 1398/07/29 3,359 2.73 میلیون 89.719 میلیارد 812.71 32,487 32,130 32,130 33,509 2 5,733 33,200 2 1,064 33,200 97.578 هزار میلیارد 201.869 میلیون 149.687 میلیون 3 میلیون 103.274 میلیون 46.414 میلیون - - 3.54 2.12 0.59 1.56 میلیون 1.17 میلیون 2.701 میلیون 29,282
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 18,970 866.00 4.78 18,682 578.00 3.19 1398/07/29 2,804 8.899 میلیون 166.264 میلیارد 3,173.85 18,104 18,121 18,097 19,000 2 1,000 18,950 1 400 18,980 250.084 هزار میلیارد 343.506 میلیون 158.843 میلیون 13.8 میلیون 85.695 میلیون 73.148 میلیون - - 5.97 3.52 0.47 7.443 میلیون 1.457 میلیون 7.705 میلیون 1.194 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,770 81.00 0.93 8,774 85.00 0.98 1398/07/29 617 2.284 میلیون 20.041 میلیارد 3,702.17 8,689 8,705 8,687 8,996 1 285 8,775 1 30,594 8,824 165.762 هزار میلیارد 247.991 میلیون 137.097 میلیون 19.049 میلیون 80.858 میلیون 56.239 میلیون 146.989 میلیون 38.423 میلیون 4.35 2.97 1.14 1.233 میلیون 1.052 میلیون 1.783 میلیون 501,366
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,719 96.00 1.71 5,680 57.00 1.01 1398/07/29 3,896 24.098 میلیون 136.872 میلیارد 6,185.42 5,623 5,638 5,530 5,748 2 2,300 5,719 1 11,000 5,719 286.773 هزار میلیارد 361.565 میلیون 164.489 میلیون 20 میلیون 71.885 میلیون 92.604 میلیون - - 4.66 3.13 0.49 15.739 میلیون 8.359 میلیون 15.112 میلیون 8.986 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,610 210.00 3.28 6,530 130.00 2.03 1398/07/29 616 7.17 میلیون 46.816 میلیارد 11,639.28 6,400 6,411 6,315 6,697 1 759 6,600 1 1,000 6,600 192.03 هزار میلیارد 255.575 میلیون 128.746 میلیون 30 میلیون 59.675 میلیون 69.071 میلیون 37.068 میلیون 25.156 میلیون 7.79 2.84 5.28 1.082 میلیون 6.087 میلیون 3.466 میلیون 3.703 میلیون
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 5,707 271.00 4.99 5,706 270.00 4.97 1398/07/29 1,018 13.463 میلیون 76.821 میلیارد 13,224.78 5,436 5,706 5,600 5,707 1 435,187 5,707 28 19,600 5,745 12.507 هزار میلیارد 68.464 میلیون 58.977 میلیون 2.3 میلیون 55.341 میلیون 3.637 میلیون 40.23 میلیون 713,396 18.4 3.61 0.33 13.333 میلیون 130,000 5.272 میلیون 8.191 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,285 61.00 4.98 1,256 32.00 2.61 1398/07/29 3,161 77.4 میلیون 97.211 میلیارد 24,486.06 1,224 1,240 1,211 1,285 1 32.836 میلیون 1,285 539 7,000 1,298 27.764 هزار میلیارد 83.757 میلیون 45.78 میلیون 22.72 میلیون 55.22 میلیون -9,440,509 26.59 میلیون -22,897,076 -1.25 -3.02 1.07 61.145 میلیون 16.256 میلیون 75.036 میلیون 2.364 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 10,048 477.00 4.98 9,736 165.00 1.72 1398/07/29 473 1.511 میلیون 14.71 میلیارد 3,194.28 9,571 9,527 9,336 10,048 1 120 9,932 1 500 9,932 48.863 هزار میلیارد 97.991 میلیون 57.728 میلیون 5.1 میلیون 48.337 میلیون 9.392 میلیون 32.779 میلیون 9.656 میلیون 5.14 5.29 1.51 1.273 میلیون 238,366 1.196 میلیون 315,267
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 2,961 39.00 1.33 2,943 21.00 0.72 1398/07/29 541 5.106 میلیون 15.027 میلیارد 9,438.84 2,922 2,937 2,932 2,978 2 375 2,976 1 50,739 2,976 26.37 هزار میلیارد 73.939 میلیون 60.17 میلیون 9 میلیون 47.452 میلیون 12.718 میلیون 5.481 میلیون 7.01 میلیون 3.78 2.08 4.83 1.974 میلیون 3.132 میلیون 4.919 میلیون 187,001
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,930 148.00 2.18 6,876 94.00 1.39 1398/07/29 1,357 5.611 میلیون 38.584 میلیارد 4,134.93 6,782 6,940 6,742 7,029 1 14,460 6,880 1 250 6,937 325.776 هزار میلیارد 372.192 میلیون 151.186 میلیون 36 میلیون 42.144 میلیون 109.043 میلیون 109.973 میلیون 47.498 میلیون 6.95 3.03 3 2.274 میلیون 3.337 میلیون 5.426 میلیون 185,000
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,900 263.00 4.67 5,782 145.00 2.57 1398/07/29 999 6.22 میلیون 35.964 میلیارد 6,225.74 5,637 5,628 5,609 5,901 3 780 5,870 1 90,000 5,909 62.139 هزار میلیارد 104.411 میلیون 61.201 میلیون 7 میلیون 40.809 میلیون 20.392 میلیون 40.084 میلیون 8.192 میلیون 7.76 3.12 1.59 3.089 میلیون 3.13 میلیون 5.046 میلیون 1.173 میلیون
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,026 101.00 1.97 4,937 190.00 3.71 1398/07/29 3,014 19.214 میلیون 94.854 میلیارد 6,374.88 5,127 4,871 4,871 5,177 2 585 5,023 1 4,800 5,045 7.691 هزار میلیارد 46.525 میلیون 44.493 میلیون 1.5 میلیون 39.12 میلیون 1.904 میلیون 27.756 میلیون 981,606 7.54 3.89 0.27 15.142 میلیون 4.072 میلیون 19.214 میلیون -
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,289 149.00 2.90 5,221 81.00 1.58 1398/07/29 1,246 7.687 میلیون 40.133 میلیارد 6,169.7 5,140 5,260 5,140 5,289 2 2,500 5,284 1 700 5,290 226.292 هزار میلیارد 268.583 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 90.905 میلیون 43.91 میلیون 5.23 2.89 2.53 3.033 میلیون 4.654 میلیون 7.041 میلیون 646,365
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,160 101.00 3.30 3,118 59.00 1.93 1398/07/29 1,698 20.376 میلیون 63.537 میلیارد 12,000.27 3,059 3,059 2,997 3,200 1 300,000 3,158 10 401 3,170 249.39 هزار میلیارد 292.255 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.9 2.32 6.65 14.305 میلیون 6.072 میلیون 16.376 میلیون 4 میلیون
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,785 128.00 4.82 2,717 60.00 2.26 1398/07/29 421 5.05 میلیون 13.722 میلیارد 11,995.97 2,657 2,600 2,590 2,789 2 201,374 2,770 3 143,842 2,787 10.672 هزار میلیارد 44.267 میلیون 37.432 میلیون 3 میلیون 33.399 میلیون 4.032 میلیون 17.566 میلیون 854,294 12.72 2.7 0.62 3.888 میلیون 1.162 میلیون 1.735 میلیون 3.315 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,012 143.00 4.98 2,991 122.00 4.25 1398/07/29 1,160 21.304 میلیون 63.715 میلیارد 18,365.43 2,869 2,980 2,765 3,012 1 645,151 3,012 49 1,000 3,075 11.616 هزار میلیارد 42.638 میلیون 35.995 میلیون 4 میلیون 30.674 میلیون 5.321 میلیون 23.659 میلیون 701,599 17.05 2.25 0.51 15.604 میلیون 5.7 میلیون 10.143 میلیون 11.161 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 37,001 266.00 0.72 36,795 60.00 0.16 1398/07/29 923 3.328 میلیون 122.446 میلیارد 3,605.4 36,735 36,329 35,630 38,500 1 5,000 37,000 1 1,950 38,450 143.712 هزار میلیارد 172.627 میلیون 58.553 میلیون 3.884 میلیون 29.707 میلیون 28.846 میلیون - - 7.27 4.95 0.8 690,422 2.637 میلیون 2.607 میلیون 720,311
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 55,450 2,398.00 4.52 54,163 1,111.00 2.09 1398/07/29 810 891,249 48.273 میلیارد 1,100.31 53,052 53,000 52,854 55,680 2 500 55,006 1 224 55,450 318.474 هزار میلیارد 349.269 میلیون 109.391 میلیون 6 میلیون 24.291 میلیون 85.1 میلیون 116.831 میلیون 70.03 میلیون 4.64 3.82 2.78 368,041 523,208 575,822 315,427
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,350 32.00 0.51 6,369 51.00 0.81 1398/07/29 608 7.973 میلیون 50.781 میلیارد 13,113.18 6,318 6,318 6,200 6,559 3 1,000 6,340 1 64,777 6,350 258.512 هزار میلیارد 278.985 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.3 2.53 6.14 3.067 میلیون 4.905 میلیون 2.798 میلیون 5.175 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,097 531.00 3.41 15,627 61.00 0.39 1398/07/29 170 151,142 2.392 میلیارد 889.07 15,566 15,954 15,255 16,097 1 100 15,856 1 295 16,097 139.095 هزار میلیارد 159.624 میلیون 30.946 میلیون 9 میلیون 18.981 میلیون 11.966 میلیون 33.29 میلیون 4.891 میلیون 28.75 11.75 4.22 74,435 76,707 121,142 30,000
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 4,683 561.00 10.70 5,244 0.00 0.00 1398/07/29 320 3.17 میلیون 14.517 میلیارد 9,906.57 5,244 4,460 4,460 4,683 1 2.699 میلیون 4,683 267 100 4,700 27.325 هزار میلیارد 42.782 میلیون 27.878 میلیون 2.605 میلیون 18.922 میلیون 8.956 میلیون 8.264 میلیون 2.452 میلیون 9.73 2.66 2.89 3.17 میلیون - 3.17 میلیون -
ما

بیمه ما

سهام بورس 4,162 198.00 4.99 4,117 153.00 3.86 1398/07/29 389 3.532 میلیون 14.543 میلیارد 9,079.85 3,964 3,851 3,851 4,162 1 192,047 4,162 19 5,500 4,250 5.948 هزار میلیارد 24.937 میلیون 21.344 میلیون 1.5 میلیون 18.762 میلیون 2.583 میلیون 5.852 میلیون 970,323 6.36 2.39 1.06 3.353 میلیون 179,383 2.63 میلیون 901,674
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 5,197 15.00 0.29 5,060 152.00 2.92 1398/07/29 1,550 12.891 میلیون 65.229 میلیارد 8,316.75 5,212 4,960 4,952 5,370 1 1,000 5,194 1 4,957 5,197 14.857 هزار میلیارد 31.798 میلیون 22.097 میلیون 2.85 میلیون 17.377 میلیون 4.721 میلیون 9.639 میلیون 846,084 17.04 3.05 1.5 8.905 میلیون 3.986 میلیون 12.569 میلیون 321,470
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,838 122.00 3.28 3,758 42.00 1.13 1398/07/29 234 2.206 میلیون 8.311 میلیارد 9,429.02 3,716 3,621 3,621 3,890 1 20,000 3,785 1 20,207 3,838 100.98 هزار میلیارد 118.791 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.387 میلیون 4.74 1.93 4.77 1.852 میلیون 354,362 1.537 میلیون 669,507
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,080 26.00 0.85 3,054 0.00 0.00 1398/07/29 941 14.449 میلیون 44.465 میلیارد 15,354.53 3,054 3,100 3,000 3,138 2 12,400 3,057 3 20,000 3,089 220.608 هزار میلیارد 238.493 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 28.11 میلیون 25.903 میلیون 8.56 1.92 7.88 7.515 میلیون 6.934 میلیون 12.598 میلیون 1.85 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,637 45.00 2.83 1,578 14.00 0.88 1398/07/29 3,686 66.541 میلیون 105.013 میلیارد 18,052.41 1,592 1,561 1,513 1,648 2 1,000 1,631 1 32,956 1,637 8.815 هزار میلیارد 25.519 میلیون 20.134 میلیون 5.53 میلیون 16.793 میلیون 3.342 میلیون 12.496 میلیون -676,796 -12.89 2.61 0.7 58.04 میلیون 8.501 میلیون 64.641 میلیون 1.9 میلیون
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,945 241.00 3.13 7,769 65.00 0.84 1398/07/29 966 4.34 میلیون 33.72 میلیارد 4,493.01 7,704 7,511 7,480 7,985 1 500 7,945 1 2,000 7,945 62.359 هزار میلیارد 78.758 میلیون 43.079 میلیون 8.064 میلیون 16.109 میلیون 26.97 میلیون 61.593 میلیون 14.778 میلیون 4.24 2.32 1.02 2.29 میلیون 2.05 میلیون 3.492 میلیون 847,800
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 1,924 91.00 4.96 1,851 18.00 0.98 1398/07/29 3,420 61.649 میلیون 114.127 میلیارد 18,026.11 1,833 1,771 1,742 1,924 1 1.229 میلیون 1,924 39 3,000 2,010 16.588 هزار میلیارد 32.645 میلیون 29.351 میلیون 9.04 میلیون 15.912 میلیون 13.439 میلیون 7.965 میلیون 2.044 میلیون 8.19 1.25 2.1 51.011 میلیون 10.639 میلیون 49.004 میلیون 12.646 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,636 83.00 1.82 4,527 26.00 0.57 1398/07/29 2,304 14.729 میلیون 66.669 میلیارد 6,392.59 4,553 4,465 4,381 4,700 3 1,700 4,635 1 58,045 4,636 183.647 هزار میلیارد 198.102 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.519 میلیون 20.372 میلیون 8.97 3.34 8.89 9.724 میلیون 5.005 میلیون 11.697 میلیون 3.031 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 5,789 74.00 1.26 5,638 225.00 3.84 1398/07/29 725 4.024 میلیون 22.688 میلیارد 5,550.44 5,863 5,570 5,570 5,933 15 3.1 میلیون 5,919 32 81,183 5,919 30.496 هزار میلیارد 44.878 میلیون 25.494 میلیون 5.198 میلیون 15.573 میلیون 9.921 میلیون 30.773 میلیون 4.813 میلیون 6.09 2.95 0.95 2.53 میلیون 1.494 میلیون 4.021 میلیون 2,675
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,038 2.00 0.03 6,918 122.00 1.73 1398/07/29 2,487 12.281 میلیون 84.955 میلیارد 4,937.99 7,040 7,050 6,688 7,200 1 17,282 7,040 1 2,700 7,058 26.28 هزار میلیارد 41.391 میلیون 22.112 میلیون 3.75 میلیون 15.449 میلیون 6.663 میلیون 5.204 میلیون 1.733 میلیون 14.97 3.89 4.99 9.991 میلیون 2.29 میلیون 7.74 میلیون 4.541 میلیون
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 59,600 421.00 0.71 59,428 249.00 0.42 1398/07/29 496 388,772 23.104 میلیارد 783.81 59,179 58,900 58,100 60,000 1 1,352 59,500 1 194 59,500 59.388 هزار میلیارد 73.893 میلیون 16.571 میلیون 1,000,000 14.465 میلیون 2.106 میلیون 59.439 میلیون 3.502 میلیون 16.97 28.22 1 253,423 135,349 379,185 9,587
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 18,837 897.00 5.00 18,563 623.00 3.47 1398/07/29 843 3.808 میلیون 70.691 میلیارد 4,517.46 17,940 17,601 17,505 18,837 1 45,030 18,837 14 1,500 19,300 52.023 هزار میلیارد 68.249 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 7.88 8.25 7.64 2.772 میلیون 1.036 میلیون 1.25 میلیون 2.558 میلیون
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 21,990 214.00 0.98 21,597 179.00 0.82 1398/07/29 902 1.939 میلیون 41.879 میلیارد 2,149.8 21,776 21,900 20,915 22,399 1 1,300 21,990 2 2,000 21,992 131.22 هزار میلیارد 143.368 میلیون 51.827 میلیون 2 میلیون 13.786 میلیون 38.041 میلیون 33.763 میلیون 29.118 میلیون 4.45 3.41 3.84 985,823 953,299 1.558 میلیون 381,092
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,773 54.00 1.99 2,720 1.00 0.04 1398/07/29 2,258 19.359 میلیون 52.659 میلیارد 8,573.5 2,719 2,653 2,653 2,788 2 355 2,777 1 14,255 2,777 54.52 هزار میلیارد 68.174 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 8.86 1.95 7.61 16.471 میلیون 2.888 میلیون 18.909 میلیون 450,000
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 6,170 103.00 1.64 6,047 226.00 3.60 1398/07/29 519 4.365 میلیون 26.393 میلیارد 8,410.2 6,273 6,050 5,960 6,400 1 1,882 6,170 1 10,000 6,180 34.568 هزار میلیارد 46.934 میلیون 24.821 میلیون 5.5 میلیون 13.675 میلیون 11.146 میلیون 24.474 میلیون 5.596 میلیون 5.94 2.98 1.36 1.451 میلیون 2.914 میلیون 2.65 میلیون 1.715 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 16,049 603.00 3.90 15,800 354.00 2.29 1398/07/29 465 947,248 14.967 میلیارد 2,037.09 15,446 15,246 15,210 16,050 1 87 16,045 1 50,000 16,050 129.772 هزار میلیارد 146.186 میلیون 31.311 میلیون 8.4 میلیون 13.466 میلیون 17.846 میلیون 17.846 میلیون 11.907 میلیون 11.15 7.44 7.44 887,248 60,000 947,248 -
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 20,940 622.00 3.06 20,571 253.00 1.25 1398/07/29 560 1.604 میلیون 33.004 میلیارد 2,865.07 20,318 20,000 19,869 21,250 1 100 20,940 1 5,000 21,060 52.842 هزار میلیارد 66.733 میلیون 24.748 میلیون 2.6 میلیون 13.249 میلیون 11.5 میلیون 27.066 میلیون 7.969 میلیون 6.71 4.66 1.98 619,258 985,180 1.528 میلیون 76,094
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 72,755 0.00 0.00 72,772 17.00 0.02 1398/07/29 226 199,139 14.492 میلیارد 881.15 72,755 71,456 71,456 73,000 1 184 72,700 2 50 72,999 69.221 هزار میلیارد 82.067 میلیون 36.61 میلیون 950,000 12.934 میلیون 23.676 میلیون 31.033 میلیون 19.223 میلیون 3.6 2.92 2.23 150,189 48,950 37,511 161,628
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 3,913 150.00 3.99 3,826 63.00 1.67 1398/07/29 974 6.928 میلیون 26.509 میلیارد 7,112.84 3,763 3,661 3,630 3,946 1 1,400 3,912 2 100 3,929 61.198 هزار میلیارد 73.485 میلیون 59.217 میلیون 16.25 میلیون 11.312 میلیون 47.904 میلیون 12.226 میلیون 11.935 میلیون 5.21 1.3 5.09 3.744 میلیون 3.184 میلیون 5.958 میلیون 970,000
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 9,837 468.00 5.00 9,471 102.00 1.09 1398/07/29 720 6.857 میلیون 64.938 میلیارد 9,523.35 9,369 9,181 8,901 9,837 1 1,605 9,837 2 3,300 9,969 61.055 هزار میلیارد 72.521 میلیون 30.631 میلیون 6.5 میلیون 10.96 میلیون 19.672 میلیون 16.192 میلیون 7.187 میلیون 8.57 3.13 3.8 813,634 6.043 میلیون 3.425 میلیون 3.432 میلیون
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 4,600 219.00 5.00 4,600 219.00 5.00 1398/07/29 88 639,933 2.944 میلیارد 7,271.97 4,381 4,600 4,600 4,600 1 2.119 میلیون 4,600 209 3,054 4,747 4.37 هزار میلیارد 15.422 میلیون 12.573 میلیون 1,000,000 10.822 میلیون 1.751 میلیون 3.822 میلیون 117,092 39.29 2.63 1.2 639,933 - 614,274 25,659
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 9,938 372.00 3.89 9,656 90.00 0.94 1398/07/29 3,311 11.873 میلیون 114.644 میلیارد 3,585.98 9,566 9,200 9,101 9,989 1 35,400 9,932 2 5,714 9,932 57.684 هزار میلیارد 68.413 میلیون 23.881 میلیون 6 میلیون 10.477 میلیون 13.404 میلیون 43.719 میلیون 10.646 میلیون 5.44 4.32 1.33 10.714 میلیون 1.159 میلیون 10.791 میلیون 1.082 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 6,800 155.00 2.33 6,553 92.00 1.38 1398/07/29 895 3.882 میلیون 25.434 میلیارد 4,336.88 6,645 6,360 6,313 6,965 2 43,900 6,780 1 8,868 6,830 19.98 هزار میلیارد 30.128 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون 11.74 2.84 0.64 3.14 میلیون 741,600 3.533 میلیون 348,556
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,316 121.00 4.97 2,363 74.00 3.04 1398/07/29 66 1.466 میلیون 3.395 میلیارد 22,207.97 2,437 2,316 2,316 2,316 183 - - 0 6.437 میلیون 2,316 14.628 هزار میلیارد 24.63 میلیون 15.552 میلیون 6 میلیون 10.452 میلیون 5.1 میلیون 874,502 -304,692 -46.53 2.78 16.21 265,726 1.2 میلیون 1.466 میلیون -
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,850 189.00 1.96 9,687 26.00 0.27 1398/07/29 466 1.599 میلیون 15.488 میلیارد 3,430.97 9,661 9,502 9,439 9,940 1 500 9,828 1 2,040 9,850 138.373 هزار میلیارد 148.184 میلیون 58.105 میلیون 14.252 میلیون 10.125 میلیون 47.981 میلیون 75.049 میلیون 26.93 میلیون 5.13 2.88 1.84 759,969 838,861 1.315 میلیون 283,911
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 7,702 366.00 4.99 7,702 366.00 4.99 1398/07/29 5,113 1.32 میلیون 10.167 میلیارد 258.18 7,336 7,702 7,702 7,702 1 31.616 میلیون 7,702 2194 275 7,702 17.606 هزار میلیارد 27.783 میلیون 15.212 میلیون 2.4 میلیون 9.298 میلیون 5.914 میلیون 26.641 میلیون 4.558 میلیون 4.06 3.13 0.69 1.32 میلیون - 1.319 میلیون 1,100
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 17,102 276.00 1.64 16,551 275.00 1.63 1398/07/29 660 2.601 میلیون 43.055 میلیارد 3,941.37 16,826 15,985 15,985 17,667 1 1,200 17,100 1 50,000 17,100 33.652 هزار میلیارد 42.235 میلیون 12.68 میلیون 1.25 میلیون 9.133 میلیون 3.547 میلیون 18.004 میلیون 3.778 میلیون 8.58 9.14 1.8 1.296 میلیون 1.306 میلیون 2.541 میلیون 60,122
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,721 367.00 4.99 7,489 135.00 1.84 1398/07/29 3,105 20.171 میلیون 151.059 میلیارد 6,496.39 7,354 7,230 7,040 7,721 1 284,640 7,721 89 10,000 7,850 29.552 هزار میلیارد 38.647 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 28.46 4.74 7.56 17.059 میلیون 3.112 میلیون 14.612 میلیون 5.559 میلیون
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,792 10.00 0.55 1,801 1.00 0.06 1398/07/23 54 810,725 1.456 میلیارد 15,013.43 1,802 1,791 1,790 1,802 1 3,000 1,787 2 19,441 1,791 22.513 هزار میلیارد 30.43 میلیون 25.532 میلیون 12.5 میلیون 7.917 میلیون 17.614 میلیون 2.498 میلیون 1.46 میلیون 15.42 1.28 9.01 810,725 - 810,725 -
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 20,887 304.00 1.43 20,270 921.00 4.35 1398/07/29 390 637,445 12.921 میلیارد 1,634.47 21,191 20,132 20,132 21,000 1 300 20,887 1 2,554 21,000 14.864 هزار میلیارد 21.581 میلیون 9.217 میلیون 701,452 7.362 میلیون 1.855 میلیون 16.8 میلیون 642,234 22.14 7.67 0.85 637,445 - 637,345 100
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 6,160 20.00 0.33 6,039 101.00 1.64 1398/07/29 182 727,745 4.366 میلیارد 3,998.6 6,140 6,140 5,851 6,170 1 200 6,110 1 28,164 6,167 15.518 هزار میلیارد 22.605 میلیون 10.894 میلیون 2.527 میلیون 7.348 میلیون 3.546 میلیون 12.547 میلیون 509,710 29.93 4.3 1.22 595,762 131,983 604,091 123,654
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,800 8.00 0.21 3,714 78.00 2.06 1398/07/29 1,023 9.703 میلیون 36.038 میلیارد 9,485.21 3,792 3,611 3,610 3,840 1 2,602 3,793 1 10,000 3,840 13.816 هزار میلیارد 20.764 میلیون 12.244 میلیون 3.643 میلیون 7.233 میلیون 5.011 میلیون 8.143 میلیون 1.658 میلیون 8.16 2.7 1.66 5.633 میلیون 4.071 میلیون 7.956 میلیون 1.748 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,742 249.00 4.99 4,826 165.00 3.31 1398/07/28 199 1.331 میلیون 6.311 میلیارد 6,688.26 4,991 4,742 4,742 4,742 654 500 4,371 1 10.976 میلیون 4,742 28.379 هزار میلیارد 35.14 میلیون 11.66 میلیون 3.4 میلیون 7.149 میلیون 4.511 میلیون 592,861 386,052 72.52 6.2 47.21 230,964 1.1 میلیون 1.331 میلیون -
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,480 740.00 2.19 32,905 835.00 2.47 1398/07/29 1,777 1.42 میلیون 46.73 میلیارد 799.18 33,740 32,054 32,053 34,500 2 7,688 34,400 2 1,655 34,480 68.324 هزار میلیارد 72.854 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 41.24 15.97 9.15 931,009 489,137 1.331 میلیون 89,374
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 10,310 356.00 3.34 10,165 501.00 4.70 1398/07/29 503 2.306 میلیون 23.443 میلیارد 4,584.92 10,666 10,138 10,133 10,385 1 1,500 10,227 1 16,698 10,310 19.199 هزار میلیارد 24.687 میلیون 10.414 میلیون 1.8 میلیون 6.39 میلیون 4.024 میلیون 14.471 میلیون 1.736 میلیون 10.54 4.55 1.26 1.295 میلیون 1.011 میلیون 2.195 میلیون 111,049
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 19,000 45.00 0.24 19,172 127.00 0.67 1398/07/29 234 349,920 6.731 میلیارد 1,495.38 19,045 18,959 18,212 19,790 1 13,294 19,000 1 79,500 19,650 34.134 هزار میلیارد 40.638 میلیون 11.233 میلیون 1.79 میلیون 6.322 میلیون 4.911 میلیون 11.067 میلیون 7.033 میلیون 4.88 6.99 3.1 214,684 135,236 340,320 9,600
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 17,140 200.00 1.15 16,681 659.00 3.80 1398/07/29 494 1.301 میلیون 21.704 میلیارد 2,633.8 17,340 16,500 16,473 17,340 1 581 17,130 1 5,065 17,140 25.147 هزار میلیارد 30.217 میلیون 9.606 میلیون 1.45 میلیون 6.03 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون 10.55 6.76 1.31 579,289 721,806 1.301 میلیون 105
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 2,950 34.00 1.17 2,924 8.00 0.27 1398/07/29 276 1.43 میلیون 4.19 میلیارد 5,181.32 2,916 2,902 2,779 2,968 1 15,611 2,950 1 7,450 2,958 17.514 هزار میلیارد 23.528 میلیون 13.059 میلیون 5 میلیون 5.984 میلیون 7.074 میلیون 3.994 میلیون 2.99 میلیون 5.87 2.48 4.39 428,423 1.002 میلیون 1.43 میلیون -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 66,998 2,117.00 3.26 65,509 628.00 0.97 1398/07/29 139 70,454 4.668 میلیارد 506.86 64,881 65,000 64,716 67,123 1 64 66,999 1 64 66,999 64.848 هزار میلیارد 71.261 میلیون 12.128 میلیون 1,000,000 5.752 میلیون 6.376 میلیون 14.116 میلیون 4.636 میلیون 14.13 10.27 4.64 57,454 13,000 70,454 -
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 24,480 1,288.00 5.00 24,480 1,288.00 5.00 1398/07/29 208 558,870 13.681 میلیارد 2,686.88 25,768 24,480 24,480 24,480 270 2,500 18,000 1 640,940 24,480 19.331 هزار میلیارد 24.033 میلیون 7.651 میلیون 625,000 5.673 میلیون 1.978 میلیون 6.503 میلیون 1.818 میلیون 10.1 9.28 2.82 258,870 300,000 305,273 253,597
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,211 379.00 4.99 7,259 331.00 4.36 1398/07/29 6,378 39.438 میلیون 286.274 میلیارد 7,240.22 7,590 7,211 7,211 7,552 2 10,274 7,211 3 2,086 7,211 19.018 هزار میلیارد 23.844 میلیون 6.59 میلیون 2.504 میلیون 5.667 میلیون 923,185 2.434 میلیون -319,518 -56.89 19.7 7.47 38.578 میلیون 859,981 39.362 میلیون 76,510
غمارگ

مارگارین‌

سهام بورس 8,930 212.00 2.32 8,818 324.00 3.54 1398/07/29 813 5.899 میلیون 52.02 میلیارد 7,256.38 9,142 8,685 8,685 9,232 1 5,000 8,821 1 3,120 8,930 7.679 هزار میلیارد 12.999 میلیون 6.71 میلیون 840,000 5.592 میلیون 1.118 میلیون 11.362 میلیون 443,327 16.71 6.62 0.65 3.933 میلیون 1.967 میلیون 5.866 میلیون 33,614
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 1,938 89.00 4.81 1,874 25.00 1.35 1398/07/29 3,787 53.25 میلیون 99.771 میلیارد 14,061.39 1,849 1,855 1,770 1,938 1 1,500 1,938 1 15,000 1,938 11.731 هزار میلیارد 17.256 میلیون 10.971 میلیون 6.287 میلیون 5.475 میلیون 5.496 میلیون 3.252 میلیون 556,247 21.18 2.14 3.62 51.377 میلیون 1.873 میلیون 52.5 میلیون 750,000
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 12,299 70.00 0.57 11,959 410.00 3.31 1398/07/29 950 2.89 میلیون 34.557 میلیارد 3,041.69 12,369 11,762 11,751 12,356 1 1,000 12,165 1 884 12,287 13.943 هزار میلیارد 18.62 میلیون 8.326 میلیون 1.125 میلیون 5.166 میلیون 3.159 میلیون 11.222 میلیون 860,369 15.64 4.26 1.2 2.671 میلیون 218,921 2.677 میلیون 212,486
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,400 17.00 1.23 1,360 23.00 1.66 1398/07/29 2,331 38.094 میلیون 51.795 میلیارد 16,342.51 1,383 1,314 1,314 1,427 3 75,000 1,401 1 70,527 1,401 14.764 هزار میلیارد 19.631 میلیون 17.911 میلیون 10.675 میلیون 5.113 میلیون 12.798 میلیون 742,170 603,072 24.07 1.13 19.56 36.423 میلیون 1.671 میلیون 38.094 میلیون -
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 11,349 297.00 2.69 11,054 2.00 0.02 1398/07/29 1,339 3.982 میلیون 44.021 میلیارد 2,974.23 11,052 10,800 10,800 11,374 1 4,000 11,330 1 874 11,359 51.243 هزار میلیارد 56.244 میلیون 19.954 میلیون 4.629 میلیون 5.075 میلیون 14.879 میلیون 15.244 میلیون 7.751 میلیون 6.6 3.44 3.36 3.474 میلیون 508,353 3.914 میلیون 68,283
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 12,659 128.00 1.02 12,126 405.00 3.23 1398/07/29 1,426 6.382 میلیون 77.387 میلیارد 4,475.29 12,531 11,905 11,905 12,970 1 200 12,660 1 29,000 12,689 21.929 هزار میلیارد 26.099 میلیون 8.541 میلیون 1.75 میلیون 4.878 میلیون 3.663 میلیون 3.501 میلیون -177,556 -119.51 5.79 6.06 3.697 میلیون 2.685 میلیون 6.378 میلیون 3,393
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 11,599 385.00 3.21 11,547 437.00 3.65 1398/07/29 339 697,657 8.005 میلیارد 2,057.99 11,984 11,385 11,385 11,983 2 300 11,500 1 5,681 11,600 35.988 هزار میلیارد 39.452 میلیون 9.528 میلیون 3 میلیون 4.811 میلیون 4.718 میلیون 14.311 میلیون 2.174 میلیون 15.93 7.34 2.42 687,657 10,000 697,657 -
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 13,251 208.00 1.59 12,858 185.00 1.42 1398/07/29 945 3.514 میلیون 45.183 میلیارد 3,718.66 13,043 12,520 12,508 13,395 1 29 13,251 1 1,533 13,297 26.134 هزار میلیارد 30.366 میلیون 13.009 میلیون 2 میلیون 4.65 میلیون 8.359 میلیون 8.015 میلیون 4.78 میلیون 5.38 3.08 3.21 1.629 میلیون 1.885 میلیون 3.428 میلیون 86,075
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 5,946 276.00 4.87 5,801 131.00 2.31 1398/07/29 470 1.895 میلیون 10.992 میلیارد 4,031.58 5,670 5,900 5,510 5,948 1 1,350 5,946 1 1,571 5,947 40.04 هزار میلیارد 45.186 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.389 میلیون 5.5 2.1 5.38 1.895 میلیون - 1.895 میلیون -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,310 1.00 0.02 4,192 117.00 2.72 1398/07/29 2,210 23.086 میلیون 96.782 میلیارد 10,446.01 4,309 4,094 4,094 4,476 1 500 4,306 1 5,000 4,306 24.238 هزار میلیارد 28.114 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 14.04 2.29 13.3 16.353 میلیون 6.732 میلیون 22.726 میلیون 360,000
درازک

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 24,500 926.00 3.93 23,157 417.00 1.77 1398/07/29 616 2.173 میلیون 50.327 میلیارد 3,528.09 23,574 22,396 22,396 24,752 2 1,743 24,481 1 9,162 24,500 13.979 هزار میلیارد 18.246 میلیون 6.069 میلیون 593,000 4.514 میلیون 1.555 میلیون 3.798 میلیون 1.353 میلیون 10.73 12.02 3.7 1.462 میلیون 711,673 2.121 میلیون 52,493
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 2,299 60.00 2.54 2,269 90.00 3.82 1398/07/29 1,959 24.37 میلیون 55.284 میلیارد 12,439.83 2,359 2,242 2,242 2,354 2 25,000 2,272 1 46,171 2,299 6.241 هزار میلیارد 10.436 میلیون 5.007 میلیون 1.323 میلیون 4.433 میلیون 574,506 3.583 میلیون -370,829 -16.19 10.45 1.68 24.37 میلیون - 24.357 میلیون 12,484
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 10,000 154.00 1.56 9,826 20.00 0.20 1398/07/29 252 690,222 6.776 میلیارد 2,738.98 9,846 9,354 9,354 10,000 5 500 9,915 1 2,047 10,000 35.296 هزار میلیارد 38.98 میلیون 16.609 میلیون 3.529 میلیون 4.302 میلیون 12.306 میلیون 12.588 میلیون 6.948 میلیون 4.99 2.82 2.75 191,658 498,564 690,222 -
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 19,048 181.00 0.96 17,984 883.00 4.68 1398/07/29 146 274,889 4.944 میلیارد 1,882.8 18,867 17,924 17,924 19,050 1 2,000 18,000 1 1,775 19,050 6.969 هزار میلیارد 10.762 میلیون 4.873 میلیون 360,000 4.288 میلیون 584,709 5.697 میلیون 169,644 38.16 11.07 1.14 274,889 - 274,889 -
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 12,800 317.00 2.42 12,562 555.00 4.23 1398/07/29 637 736,598 9.253 میلیارد 1,156.35 13,117 12,500 12,462 13,110 1 240 12,767 1 2,900 12,919 34.842 هزار میلیارد 37.544 میلیون 10.854 میلیون 2.65 میلیون 4.255 میلیون 6.599 میلیون 48.816 میلیون 3.034 میلیون 10.97 5.04 0.68 671,460 65,138 736,598 -
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 4,033 212.00 4.99 4,154 91.00 2.14 1398/07/29 105 237,085 956.164 میلیون 2,257.95 4,245 4,033 4,033 4,033 160 - - 0 1.853 میلیون 4,033 5.886 هزار میلیارد 9.759 میلیون 5.565 میلیون 1.385 میلیون 4.004 میلیون 1.561 میلیون 7.928 میلیون 14,095 408.32 3.69 0.73 237,085 - 237,085 -
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 2,024 69.00 3.30 1,996 97.00 4.63 1398/07/29 817 7.562 میلیون 15.096 میلیارد 9,256.33 2,093 1,989 1,989 2,048 1 1,000 2,024 1 2,500 2,024 5.557 هزار میلیارد 9.164 میلیون 6.275 میلیون 2.654 میلیون 3.867 میلیون 2.408 میلیون 2.261 میلیون 571,653 9.27 2.21 2.34 7.192 میلیون 370,000 7.555 میلیون 7,387
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 33,168 1,579.00 5.00 31,893 304.00 0.96 1398/07/29 283 401,245 12.797 میلیارد 1,417.83 31,589 30,200 30,200 33,168 2 24,385 33,168 18 1,100 34,373 14.247 هزار میلیارد 18.214 میلیون 5.815 میلیون 450,000 3.862 میلیون 1.953 میلیون 6.01 میلیون 1.973 میلیون 7.27 7.35 2.39 401,245 - 213,020 188,225
فسپا

گروه‌صنعتی‌سپاهان‌

سهام بورس 11,121 73.00 0.66 10,766 282.00 2.55 1398/07/29 262 699,915 7.535 میلیارد 2,671.43 11,048 10,800 10,510 11,390 1 50,000 11,127 1 1,000 11,333 7.189 هزار میلیارد 10.78 میلیون 5.821 میلیون 650,000 3.783 میلیون 2.039 میلیون 8.335 میلیون 1.184 میلیون 5.91 3.43 0.84 699,915 - 699,915 -
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 1,956 58.00 2.88 1,939 75.00 3.72 1398/07/29 1,398 20.547 میلیون 39.831 میلیارد 14,697.14 2,014 1,914 1,914 2,013 1 9,159 1,956 1 15,000 1,977 3.75 هزار میلیارد 7.38 میلیون 4.709 میلیون 1.862 میلیون 3.77 میلیون 938,925 4.977 میلیون -510,147 -7.08 3.84 0.73 18.547 میلیون 2 میلیون 20.547 میلیون -
دسینا

داروسازی‌ سینا

سهام بورس 14,779 382.00 2.52 14,598 563.00 3.71 1398/07/29 520 1.573 میلیون 22.963 میلیارد 3,024.94 15,161 14,403 14,403 15,502 1 1,000 14,610 1 20,000 14,779 12.26 هزار میلیارد 15.364 میلیون 5.604 میلیون 800,000 3.686 میلیون 1.918 میلیون 3.044 میلیون 872,195 13.39 6.09 3.84 1.293 میلیون 280,000 988,687 584,284
داسوه

داروسازی‌ اسوه‌

سهام بورس 14,155 744.00 4.99 14,155 744.00 4.99 1398/07/29 157 445,413 6.305 میلیارد 2,837.03 14,899 14,155 14,155 14,155 129 150 8,752 1 562,421 14,155 11.184 هزار میلیارد 14.196 میلیون 5.455 میلیون 750,000 3.58 میلیون 1.876 میلیون 2.355 میلیون 694,541 15.29 5.66 4.51 145,413 300,000 295,413 150,000
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 11,965 629.00 4.99 12,311 283.00 2.25 1398/07/28 31 196,258 2.348 میلیارد 6,330.9 12,594 11,965 11,965 11,965 122 - - 0 4.707 میلیون 11,965 13.683 هزار میلیارد 16.873 میلیون 5.002 میلیون 1.09 میلیون 3.451 میلیون 1.552 میلیون 432,619 -181,709 -73.87 8.65 31.03 36,258 160,000 196,258 -
شپاکسا

پاکسان‌

سهام بورس 11,580 91.00 0.78 11,289 382.00 3.27 1398/07/29 643 1.833 میلیون 20.688 میلیارد 2,849.94 11,671 11,154 11,090 11,643 1 6,467 11,501 1 4,902 11,580 12.615 هزار میلیارد 15.589 میلیون 5.808 میلیون 1.08 میلیون 3.397 میلیون 2.411 میلیون 7.045 میلیون 1.648 میلیون 7.4 5.06 1.73 1.683 میلیون 150,000 1.833 میلیون -