شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

حقوق صاحبان سهام

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,633 175.00 3.93 4,566 108.00 2.42 1398/07/29 5,755 69.38 میلیون 316.819 میلیارد 12,055.62 4,458 4,551 4,460 4,650 2 10,000 4,631 1 7,550 4,640 581.49 هزار میلیارد - - 130 میلیون 165.388 میلیون 300.643 میلیون - - 4.14 1.97 2.1 31.568 میلیون 37.812 میلیون 32.599 میلیون 36.781 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,400 193.00 3.71 5,343 136.00 2.61 1398/07/29 3,845 43.592 میلیون 232.931 میلیارد 11,337.23 5,207 5,363 5,235 5,410 1 109,230 5,388 2 100 5,399 406.692 هزار میلیارد - - 78 میلیون - 177.897 میلیون 124.343 میلیون 73.918 میلیون 5.64 2.34 3.35 18.086 میلیون 25.506 میلیون 28.209 میلیون 15.382 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,361 13.00 0.18 7,406 58.00 0.79 1398/07/24 1,782 15.956 میلیون 118.179 میلیارد 8,954.18 7,348 7,440 7,315 7,550 1 1,200 7,361 1 13,000 7,379 672.342 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.87 2.68 6.81 5.565 میلیون 10.391 میلیون 5.827 میلیون 10.129 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 558 9.00 1.64 559 10.00 1.82 1398/07/29 7,361 218.383 میلیون 122.125 میلیارد 25,349.71 549 553 548 568 1 2,000 558 1 50,000 559 95.919 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون 2.445 میلیارد 165.665 میلیون - - -6.76 0.59 0.41 188.831 میلیون 29.552 میلیون 164.909 میلیون 53.475 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 483 9.00 1.90 475 1.00 0.21 1398/07/29 13,860 458.724 میلیون 218.024 میلیارد - 474 474 462 483 24 7,080 483 3 1.565 میلیون 483 106.141 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.934 میلیارد 163.12 میلیون - - 10.31 0.65 0.45 359.186 میلیون 99.537 میلیون 448.461 میلیون 10.262 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,080 26.00 0.85 3,054 0.00 0.00 1398/07/29 941 14.449 میلیون 44.465 میلیارد 15,354.53 3,054 3,100 3,000 3,138 2 12,400 3,057 3 20,000 3,089 220.608 هزار میلیارد 238.493 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 28.11 میلیون 25.903 میلیون 8.56 1.92 7.88 7.515 میلیون 6.934 میلیون 12.598 میلیون 1.85 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,160 101.00 3.30 3,118 59.00 1.93 1398/07/29 1,698 20.376 میلیون 63.537 میلیارد 12,000.27 3,059 3,059 2,997 3,200 1 300,000 3,158 10 401 3,170 249.39 هزار میلیارد 292.255 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.9 2.32 6.65 14.305 میلیون 6.072 میلیون 16.376 میلیون 4 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,930 148.00 2.18 6,876 94.00 1.39 1398/07/29 1,357 5.611 میلیون 38.584 میلیارد 4,134.93 6,782 6,940 6,742 7,029 1 14,460 6,880 1 250 6,937 325.776 هزار میلیارد 372.192 میلیون 151.186 میلیون 36 میلیون 42.144 میلیون 109.043 میلیون 109.973 میلیون 47.498 میلیون 6.95 3.03 3 2.274 میلیون 3.337 میلیون 5.426 میلیون 185,000
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,350 32.00 0.51 6,369 51.00 0.81 1398/07/29 608 7.973 میلیون 50.781 میلیارد 13,113.18 6,318 6,318 6,200 6,559 3 1,000 6,340 1 64,777 6,350 258.512 هزار میلیارد 278.985 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.3 2.53 6.14 3.067 میلیون 4.905 میلیون 2.798 میلیون 5.175 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,152 102.00 4.98 2,119 69.00 3.37 1398/07/29 4,607 79.733 میلیون 168.917 میلیارد 17,307.02 2,050 2,060 2,000 2,152 1 45,770 2,152 5 10,000 2,198 103.37 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون 1.168 میلیارد 94.902 میلیون 166.524 میلیون 23.972 میلیون 4.46 1.21 0.64 59.058 میلیون 20.675 میلیون 51.557 میلیون 28.177 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,719 96.00 1.71 5,680 57.00 1.01 1398/07/29 3,896 24.098 میلیون 136.872 میلیارد 6,185.42 5,623 5,638 5,530 5,748 2 2,300 5,719 1 11,000 5,719 286.773 هزار میلیارد 361.565 میلیون 164.489 میلیون 20 میلیون 71.885 میلیون 92.604 میلیون - - 4.66 3.13 0.49 15.739 میلیون 8.359 میلیون 15.112 میلیون 8.986 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 55,450 2,398.00 4.52 54,163 1,111.00 2.09 1398/07/29 810 891,249 48.273 میلیارد 1,100.31 53,052 53,000 52,854 55,680 2 500 55,006 1 224 55,450 318.474 هزار میلیارد 349.269 میلیون 109.391 میلیون 6 میلیون 24.291 میلیون 85.1 میلیون 116.831 میلیون 70.03 میلیون 4.64 3.82 2.78 368,041 523,208 575,822 315,427
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,953 32.00 0.54 5,905 16.00 0.27 1398/07/29 4,123 30.577 میلیون 180.546 میلیارد 7,416.16 5,921 5,919 5,760 6,098 2 336 5,904 1 2,600 5,950 260.876 هزار میلیارد - - 44 میلیون - 79.733 میلیون - - 5.64 3.26 0.6 15.401 میلیون 15.175 میلیون 24.335 میلیون 6.242 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,289 149.00 2.90 5,221 81.00 1.58 1398/07/29 1,246 7.687 میلیون 40.133 میلیارد 6,169.7 5,140 5,260 5,140 5,289 2 2,500 5,284 1 700 5,290 226.292 هزار میلیارد 268.583 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 90.905 میلیون 43.91 میلیون 5.23 2.89 2.53 3.033 میلیون 4.654 میلیون 7.041 میلیون 646,365
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,800 103.00 2.79 3,742 45.00 1.22 1398/07/29 1,091 8.004 میلیون 29.948 میلیارد 7,336.43 3,697 3,696 3,651 3,807 1 4,000 3,795 2 35,883 3,807 221.82 هزار میلیارد 369.962 میلیون 221.454 میلیون 60 میلیون 145.442 میلیون 76.012 میلیون 46.802 میلیون 29.168 میلیون 7.7 2.95 4.8 3.728 میلیون 4.276 میلیون 5.702 میلیون 2.303 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 18,970 866.00 4.78 18,682 578.00 3.19 1398/07/29 2,804 8.899 میلیون 166.264 میلیارد 3,173.85 18,104 18,121 18,097 19,000 2 1,000 18,950 1 400 18,980 250.084 هزار میلیارد 343.506 میلیون 158.843 میلیون 13.8 میلیون 85.695 میلیون 73.148 میلیون - - 5.97 3.52 0.47 7.443 میلیون 1.457 میلیون 7.705 میلیون 1.194 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,610 210.00 3.28 6,530 130.00 2.03 1398/07/29 616 7.17 میلیون 46.816 میلیارد 11,639.28 6,400 6,411 6,315 6,697 1 759 6,600 1 1,000 6,600 192.03 هزار میلیارد 255.575 میلیون 128.746 میلیون 30 میلیون 59.675 میلیون 69.071 میلیون 37.068 میلیون 25.156 میلیون 7.79 2.84 5.28 1.082 میلیون 6.087 میلیون 3.466 میلیون 3.703 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,770 81.00 0.93 8,774 85.00 0.98 1398/07/29 617 2.284 میلیون 20.041 میلیارد 3,702.17 8,689 8,705 8,687 8,996 1 285 8,775 1 30,594 8,824 165.762 هزار میلیارد 247.991 میلیون 137.097 میلیون 19.049 میلیون 80.858 میلیون 56.239 میلیون 146.989 میلیون 38.423 میلیون 4.35 2.97 1.14 1.233 میلیون 1.052 میلیون 1.783 میلیون 501,366
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,636 83.00 1.82 4,527 26.00 0.57 1398/07/29 2,304 14.729 میلیون 66.669 میلیارد 6,392.59 4,553 4,465 4,381 4,700 3 1,700 4,635 1 58,045 4,636 183.647 هزار میلیارد 198.102 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.519 میلیون 20.372 میلیون 8.97 3.34 8.89 9.724 میلیون 5.005 میلیون 11.697 میلیون 3.031 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,838 122.00 3.28 3,758 42.00 1.13 1398/07/29 234 2.206 میلیون 8.311 میلیارد 9,429.02 3,716 3,621 3,621 3,890 1 20,000 3,785 1 20,207 3,838 100.98 هزار میلیارد 118.791 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.387 میلیون 4.74 1.93 4.77 1.852 میلیون 354,362 1.537 میلیون 669,507
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 8,572 275.00 3.31 8,336 39.00 0.47 1398/07/29 1,333 7.79 میلیون 64.941 میلیارد 5,844.2 8,297 7,999 7,999 8,590 1 15,410 8,569 2 8,978 8,572 224.451 هزار میلیارد - - 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 14.44 4.56 4.77 3.311 میلیون 4.479 میلیون 5.118 میلیون 2.672 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,850 189.00 1.96 9,687 26.00 0.27 1398/07/29 466 1.599 میلیون 15.488 میلیارد 3,430.97 9,661 9,502 9,439 9,940 1 500 9,828 1 2,040 9,850 138.373 هزار میلیارد 148.184 میلیون 58.105 میلیون 14.252 میلیون 10.125 میلیون 47.981 میلیون 75.049 میلیون 26.93 میلیون 5.13 2.88 1.84 759,969 838,861 1.315 میلیون 283,911
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 3,913 150.00 3.99 3,826 63.00 1.67 1398/07/29 974 6.928 میلیون 26.509 میلیارد 7,112.84 3,763 3,661 3,630 3,946 1 1,400 3,912 2 100 3,929 61.198 هزار میلیارد 73.485 میلیون 59.217 میلیون 16.25 میلیون 11.312 میلیون 47.904 میلیون 12.226 میلیون 11.935 میلیون 5.21 1.3 5.09 3.744 میلیون 3.184 میلیون 5.958 میلیون 970,000
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 33,214 727.00 2.24 32,865 378.00 1.16 1398/07/29 3,359 2.73 میلیون 89.719 میلیارد 812.71 32,487 32,130 32,130 33,509 2 5,733 33,200 2 1,064 33,200 97.578 هزار میلیارد 201.869 میلیون 149.687 میلیون 3 میلیون 103.274 میلیون 46.414 میلیون - - 3.54 2.12 0.59 1.56 میلیون 1.17 میلیون 2.701 میلیون 29,282
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 21,990 214.00 0.98 21,597 179.00 0.82 1398/07/29 902 1.939 میلیون 41.879 میلیارد 2,149.8 21,776 21,900 20,915 22,399 1 1,300 21,990 2 2,000 21,992 131.22 هزار میلیارد 143.368 میلیون 51.827 میلیون 2 میلیون 13.786 میلیون 38.041 میلیون 33.763 میلیون 29.118 میلیون 4.45 3.41 3.84 985,823 953,299 1.558 میلیون 381,092
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 37,001 266.00 0.72 36,795 60.00 0.16 1398/07/29 923 3.328 میلیون 122.446 میلیارد 3,605.4 36,735 36,329 35,630 38,500 1 5,000 37,000 1 1,950 38,450 143.712 هزار میلیارد 172.627 میلیون 58.553 میلیون 3.884 میلیون 29.707 میلیون 28.846 میلیون - - 7.27 4.95 0.8 690,422 2.637 میلیون 2.607 میلیون 720,311
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,773 54.00 1.99 2,720 1.00 0.04 1398/07/29 2,258 19.359 میلیون 52.659 میلیارد 8,573.5 2,719 2,653 2,653 2,788 2 355 2,777 1 14,255 2,777 54.52 هزار میلیارد 68.174 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 8.86 1.95 7.61 16.471 میلیون 2.888 میلیون 18.909 میلیون 450,000
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,945 241.00 3.13 7,769 65.00 0.84 1398/07/29 966 4.34 میلیون 33.72 میلیارد 4,493.01 7,704 7,511 7,480 7,985 1 500 7,945 1 2,000 7,945 62.359 هزار میلیارد 78.758 میلیون 43.079 میلیون 8.064 میلیون 16.109 میلیون 26.97 میلیون 61.593 میلیون 14.778 میلیون 4.24 2.32 1.02 2.29 میلیون 2.05 میلیون 3.492 میلیون 847,800
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 72,755 0.00 0.00 72,772 17.00 0.02 1398/07/29 226 199,139 14.492 میلیارد 881.15 72,755 71,456 71,456 73,000 1 184 72,700 2 50 72,999 69.221 هزار میلیارد 82.067 میلیون 36.61 میلیون 950,000 12.934 میلیون 23.676 میلیون 31.033 میلیون 19.223 میلیون 3.6 2.92 2.23 150,189 48,950 37,511 161,628
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,890 184.00 3.03 5,827 247.00 4.07 1398/07/28 2,023 19.849 میلیون 115.65 میلیارد 9,811.43 6,074 6,160 5,771 6,160 1 1,986 5,871 3 8,000 5,871 95.883 هزار میلیارد 238.165 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 24.04 4.09 15.88 11.364 میلیون 8.485 میلیون 17.126 میلیون 2.723 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,900 263.00 4.67 5,782 145.00 2.57 1398/07/29 999 6.22 میلیون 35.964 میلیارد 6,225.74 5,637 5,628 5,609 5,901 3 780 5,870 1 90,000 5,909 62.139 هزار میلیارد 104.411 میلیون 61.201 میلیون 7 میلیون 40.809 میلیون 20.392 میلیون 40.084 میلیون 8.192 میلیون 7.76 3.12 1.59 3.089 میلیون 3.13 میلیون 5.046 میلیون 1.173 میلیون
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 9,837 468.00 5.00 9,471 102.00 1.09 1398/07/29 720 6.857 میلیون 64.938 میلیارد 9,523.35 9,369 9,181 8,901 9,837 1 1,605 9,837 2 3,300 9,969 61.055 هزار میلیارد 72.521 میلیون 30.631 میلیون 6.5 میلیون 10.96 میلیون 19.672 میلیون 16.192 میلیون 7.187 میلیون 8.57 3.13 3.8 813,634 6.043 میلیون 3.425 میلیون 3.432 میلیون
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 5,946 276.00 4.87 5,801 131.00 2.31 1398/07/29 470 1.895 میلیون 10.992 میلیارد 4,031.58 5,670 5,900 5,510 5,948 1 1,350 5,946 1 1,571 5,947 40.04 هزار میلیارد 45.186 میلیون 23.948 میلیون 7 میلیون 4.579 میلیون 19.369 میلیون 7.546 میلیون 7.389 میلیون 5.5 2.1 5.38 1.895 میلیون - 1.895 میلیون -
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 16,049 603.00 3.90 15,800 354.00 2.29 1398/07/29 465 947,248 14.967 میلیارد 2,037.09 15,446 15,246 15,210 16,050 1 87 16,045 1 50,000 16,050 129.772 هزار میلیارد 146.186 میلیون 31.311 میلیون 8.4 میلیون 13.466 میلیون 17.846 میلیون 17.846 میلیون 11.907 میلیون 11.15 7.44 7.44 887,248 60,000 947,248 -
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,792 10.00 0.55 1,801 1.00 0.06 1398/07/23 54 810,725 1.456 میلیارد 15,013.43 1,802 1,791 1,790 1,802 1 3,000 1,787 2 19,441 1,791 22.513 هزار میلیارد 30.43 میلیون 25.532 میلیون 12.5 میلیون 7.917 میلیون 17.614 میلیون 2.498 میلیون 1.46 میلیون 15.42 1.28 9.01 810,725 - 810,725 -
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 11,349 297.00 2.69 11,054 2.00 0.02 1398/07/29 1,339 3.982 میلیون 44.021 میلیارد 2,974.23 11,052 10,800 10,800 11,374 1 4,000 11,330 1 874 11,359 51.243 هزار میلیارد 56.244 میلیون 19.954 میلیون 4.629 میلیون 5.075 میلیون 14.879 میلیون 15.244 میلیون 7.751 میلیون 6.6 3.44 3.36 3.474 میلیون 508,353 3.914 میلیون 68,283
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,310 92.00 4.15 2,290 72.00 3.25 1398/07/29 585 9.165 میلیون 20.989 میلیارد 15,666.41 2,218 2,278 2,218 2,320 2 500 2,290 1 5,880 2,322 22.01 هزار میلیارد 228.728 میلیون 74.171 میلیون 10 میلیون 205.828 میلیون 14.662 میلیون 31.647 میلیون 2.475 میلیون 9.25 1.56 0.72 5.056 میلیون 4.108 میلیون 4.941 میلیون 4.224 میلیون
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 2,970 79.00 2.59 2,914 135.00 4.43 1398/07/29 257 3.456 میلیون 10.069 میلیارد 13,445.59 3,049 2,912 2,897 3,000 1 10,000 2,907 2 990 2,987 26.087 هزار میلیارد 189.147 میلیون 66.148 میلیون 8.5 میلیون 164.378 میلیون 14.377 میلیون 26.157 میلیون 3.228 میلیون 7.67 1.72 0.95 2.052 میلیون 1.404 میلیون 3.456 میلیون -
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 1,930 66.00 3.54 1,905 41.00 2.20 1398/07/29 768 11.216 میلیون 21.369 میلیارد 14,604.12 1,864 1,850 1,840 1,954 1 361 1,930 1 3,000 1,946 18.6 هزار میلیارد 21.311 میلیون 16.234 میلیون 10 میلیون 2.261 میلیون 13.974 میلیون 2.534 میلیون 2.537 میلیون 7.51 1.36 7.52 8.916 میلیون 2.3 میلیون 9.909 میلیون 1.307 میلیون
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 3,501 22.00 0.63 3,403 76.00 2.18 1398/07/29 781 9.611 میلیون 32.707 میلیارد 12,306.19 3,479 3,306 3,306 3,518 3 27,690 3,500 1 2,541 3,520 28.718 هزار میلیارد 28.832 میلیون 14.331 میلیون 8.25 میلیون 757,154 13.574 میلیون 2.024 میلیون 3.196 میلیون 8.78 2.07 13.87 3.514 میلیون 6.097 میلیون 5.957 میلیون 3.654 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 1,924 91.00 4.96 1,851 18.00 0.98 1398/07/29 3,420 61.649 میلیون 114.127 میلیارد 18,026.11 1,833 1,771 1,742 1,924 1 1.229 میلیون 1,924 39 3,000 2,010 16.588 هزار میلیارد 32.645 میلیون 29.351 میلیون 9.04 میلیون 15.912 میلیون 13.439 میلیون 7.965 میلیون 2.044 میلیون 8.19 1.25 2.1 51.011 میلیون 10.639 میلیون 49.004 میلیون 12.646 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 9,938 372.00 3.89 9,656 90.00 0.94 1398/07/29 3,311 11.873 میلیون 114.644 میلیارد 3,585.98 9,566 9,200 9,101 9,989 1 35,400 9,932 2 5,714 9,932 57.684 هزار میلیارد 68.413 میلیون 23.881 میلیون 6 میلیون 10.477 میلیون 13.404 میلیون 43.719 میلیون 10.646 میلیون 5.44 4.32 1.33 10.714 میلیون 1.159 میلیون 10.791 میلیون 1.082 میلیون
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,400 17.00 1.23 1,360 23.00 1.66 1398/07/29 2,331 38.094 میلیون 51.795 میلیارد 16,342.51 1,383 1,314 1,314 1,427 3 75,000 1,401 1 70,527 1,401 14.764 هزار میلیارد 19.631 میلیون 17.911 میلیون 10.675 میلیون 5.113 میلیون 12.798 میلیون 742,170 603,072 24.07 1.13 19.56 36.423 میلیون 1.671 میلیون 38.094 میلیون -
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 2,961 39.00 1.33 2,943 21.00 0.72 1398/07/29 541 5.106 میلیون 15.027 میلیارد 9,438.84 2,922 2,937 2,932 2,978 2 375 2,976 1 50,739 2,976 26.37 هزار میلیارد 73.939 میلیون 60.17 میلیون 9 میلیون 47.452 میلیون 12.718 میلیون 5.481 میلیون 7.01 میلیون 3.78 2.08 4.83 1.974 میلیون 3.132 میلیون 4.919 میلیون 187,001
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 10,000 154.00 1.56 9,826 20.00 0.20 1398/07/29 252 690,222 6.776 میلیارد 2,738.98 9,846 9,354 9,354 10,000 5 500 9,915 1 2,047 10,000 35.296 هزار میلیارد 38.98 میلیون 16.609 میلیون 3.529 میلیون 4.302 میلیون 12.306 میلیون 12.588 میلیون 6.948 میلیون 4.99 2.82 2.75 191,658 498,564 690,222 -
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,097 531.00 3.41 15,627 61.00 0.39 1398/07/29 170 151,142 2.392 میلیارد 889.07 15,566 15,954 15,255 16,097 1 100 15,856 1 295 16,097 139.095 هزار میلیارد 159.624 میلیون 30.946 میلیون 9 میلیون 18.981 میلیون 11.966 میلیون 33.29 میلیون 4.891 میلیون 28.75 11.75 4.22 74,435 76,707 121,142 30,000
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 3,353 31.00 0.93 3,326 4.00 0.12 1398/07/29 390 2.83 میلیون 9.413 میلیارد 7,256.29 3,322 3,205 3,205 3,353 1 24,896 3,342 1 9,538 3,353 22.248 هزار میلیارد 24.163 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون 5.45 1.88 5.33 2.605 میلیون 225,069 2.83 میلیون -
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 20,940 622.00 3.06 20,571 253.00 1.25 1398/07/29 560 1.604 میلیون 33.004 میلیارد 2,865.07 20,318 20,000 19,869 21,250 1 100 20,940 1 5,000 21,060 52.842 هزار میلیارد 66.733 میلیون 24.748 میلیون 2.6 میلیون 13.249 میلیون 11.5 میلیون 27.066 میلیون 7.969 میلیون 6.71 4.66 1.98 619,258 985,180 1.528 میلیون 76,094
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,405 14.00 1.01 1,360 31.00 2.23 1398/07/29 1,849 31.46 میلیون 42.801 میلیارد 17,014.72 1,391 1,322 1,322 1,420 1 3,542 1,405 1 46,000 1,406 11.08 هزار میلیارد 12.097 میلیون 12.652 میلیون 7.96 میلیون 1.272 میلیون 11.38 میلیون 716,513 774,795 13.97 0.95 15.11 30.66 میلیون 800,000 31.46 میلیون -
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 6,170 103.00 1.64 6,047 226.00 3.60 1398/07/29 519 4.365 میلیون 26.393 میلیارد 8,410.2 6,273 6,050 5,960 6,400 1 1,882 6,170 1 10,000 6,180 34.568 هزار میلیارد 46.934 میلیون 24.821 میلیون 5.5 میلیون 13.675 میلیون 11.146 میلیون 24.474 میلیون 5.596 میلیون 5.94 2.98 1.36 1.451 میلیون 2.914 میلیون 2.65 میلیون 1.715 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,310 1.00 0.02 4,192 117.00 2.72 1398/07/29 2,210 23.086 میلیون 96.782 میلیارد 10,446.01 4,309 4,094 4,094 4,476 1 500 4,306 1 5,000 4,306 24.238 هزار میلیارد 28.114 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 14.04 2.29 13.3 16.353 میلیون 6.732 میلیون 22.726 میلیون 360,000
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,303 223.00 6.32 3,227 299.00 8.48 1398/07/29 7,058 72.652 میلیون 234.44 میلیارد 9,496.26 3,526 3,350 3,183 3,350 1 56,279 3,300 10 10,000 3,302 46.3 هزار میلیارد - - 13.131 میلیون 455.183 میلیون 10.116 میلیون 55.902 میلیون -2,395,699 -17.69 4.2 0.76 47.836 میلیون 24.816 میلیون 63.877 میلیون 8.775 میلیون
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 5,789 74.00 1.26 5,638 225.00 3.84 1398/07/29 725 4.024 میلیون 22.688 میلیارد 5,550.44 5,863 5,570 5,570 5,933 15 3.1 میلیون 5,919 32 81,183 5,919 30.496 هزار میلیارد 44.878 میلیون 25.494 میلیون 5.198 میلیون 15.573 میلیون 9.921 میلیون 30.773 میلیون 4.813 میلیون 6.09 2.95 0.95 2.53 میلیون 1.494 میلیون 4.021 میلیون 2,675
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 1,878 44.00 2.40 1,838 4.00 0.22 1398/07/29 77 450,729 838.633 میلیون 5,853.62 1,834 1,810 1,810 1,916 1 600 1,840 1 1 1,890 13.083 هزار میلیارد 14.717 میلیون 11.646 میلیون 6 میلیون 1.851 میلیون 9.794 میلیون 2.609 میلیون 2.145 میلیون 6 1.31 4.93 406,031 44,698 381,899 68,830
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 2,973 141.00 4.98 2,934 102.00 3.60 1398/07/29 508 4.453 میلیون 13.064 میلیارد 8,766.55 2,832 2,831 2,831 2,973 1 471,924 2,973 27 31,790 3,094 12.686 هزار میلیارد 14.037 میلیون 10.49 میلیون 4.5 میلیون 834,295 9.655 میلیون 3.724 میلیون 3.588 میلیون 3.68 1.37 3.55 3.35 میلیون 1.103 میلیون 3.753 میلیون 700,000
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 1,989 50.00 2.58 1,923 16.00 0.83 1398/07/29 387 2.682 میلیون 5.158 میلیارد 6,929.99 1,939 1,945 1,867 1,990 1 1,000 1,988 1 15,000 1,989 9.705 هزار میلیارد 10.577 میلیون 10.398 میلیون 5 میلیون 961,642 9.436 میلیون 3.217 میلیون 3.156 میلیون 3.05 1.02 2.99 2.682 میلیون - 2.682 میلیون -
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 10,048 477.00 4.98 9,736 165.00 1.72 1398/07/29 473 1.511 میلیون 14.71 میلیارد 3,194.28 9,571 9,527 9,336 10,048 1 120 9,932 1 500 9,932 48.863 هزار میلیارد 97.991 میلیون 57.728 میلیون 5.1 میلیون 48.337 میلیون 9.392 میلیون 32.779 میلیون 9.656 میلیون 5.14 5.29 1.51 1.273 میلیون 238,366 1.196 میلیون 315,267
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 4,683 561.00 10.70 5,244 0.00 0.00 1398/07/29 320 3.17 میلیون 14.517 میلیارد 9,906.57 5,244 4,460 4,460 4,683 1 2.699 میلیون 4,683 267 100 4,700 27.325 هزار میلیارد 42.782 میلیون 27.878 میلیون 2.605 میلیون 18.922 میلیون 8.956 میلیون 8.264 میلیون 2.452 میلیون 9.73 2.66 2.89 3.17 میلیون - 3.17 میلیون -
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 27,300 415.00 1.54 27,095 210.00 0.78 1398/07/29 1,332 1.124 میلیون 30.461 میلیارد 844.02 26,885 26,710 26,641 27,300 1 11,633 27,299 3 445 27,299 54.19 هزار میلیارد 56.823 میلیون 11.379 میلیون 2 میلیون 2.633 میلیون 8.746 میلیون 17.923 میلیون 6.516 میلیون - - - 817,968 306,273 1.124 میلیون 445
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 13,251 208.00 1.59 12,858 185.00 1.42 1398/07/29 945 3.514 میلیون 45.183 میلیارد 3,718.66 13,043 12,520 12,508 13,395 1 29 13,251 1 1,533 13,297 26.134 هزار میلیارد 30.366 میلیون 13.009 میلیون 2 میلیون 4.65 میلیون 8.359 میلیون 8.015 میلیون 4.78 میلیون 5.38 3.08 3.21 1.629 میلیون 1.885 میلیون 3.428 میلیون 86,075
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,979 54.00 2.66 1,936 97.00 4.77 1398/07/29 2,089 52.459 میلیون 101.555 میلیارد 25,111.83 2,033 1,932 1,932 1,979 5 68,052 1,988 2 103,973 1,988 19.009 هزار میلیارد 20.711 میلیون 10.748 میلیون 7 میلیون 2.61 میلیون 8.138 میلیون 1.017 میلیون 960,188 18.86 2.23 17.8 38.952 میلیون 13.507 میلیون 50.959 میلیون 1.5 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,025 213.00 4.07 5,046 192.00 3.67 1398/07/29 3,568 36.302 میلیون 183.178 میلیارد 10,174.27 5,238 4,977 4,977 5,229 1 19,300 5,024 2 200 5,047 25.143 هزار میلیارد 25.8 میلیون 9.623 میلیون 3.7 میلیون 1.579 میلیون 8.045 میلیون 1.373 میلیون 2.484 میلیون 9.75 3.01 17.65 32.016 میلیون 4.286 میلیون 31.971 میلیون 4.33 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,135 199.00 2.23 8,867 69.00 0.77 1398/07/29 3,053 19.83 میلیون 175.833 میلیارد 6,495.35 8,936 8,490 8,490 9,191 1 43,240 9,130 1 3,000 9,140 21.451 هزار میلیارد 22.248 میلیون 8.705 میلیون 1.5 میلیون 966,748 7.738 میلیون 209,507 136,578 155.81 2.75 101.58 19.2 میلیون 630,249 19.704 میلیون 126,422
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 3,180 26.00 0.81 3,100 106.00 3.31 1398/07/29 930 9.806 میلیون 30.4 میلیارد 10,544.34 3,206 3,047 3,047 3,199 1 32,630 3,163 3 10,000 3,192 14.45 هزار میلیارد 15.181 میلیون 8.799 میلیون 4.5 میلیون 1.231 میلیون 7.568 میلیون 1.717 میلیون 1.674 میلیون 8.33 1.84 8.12 9.573 میلیون 232,955 9.656 میلیون 150,000
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 2,780 6.00 0.22 2,790 16.00 0.58 1398/07/29 196 1.579 میلیون 4.41 میلیارد 8,054.52 2,774 2,636 2,636 2,900 1 3,000 2,637 1 453 2,800 13.498 هزار میلیارد 14.38 میلیون 8.253 میلیون 4.8 میلیون 988,256 7.264 میلیون 1.041 میلیون 1.005 میلیون 13.33 1.84 12.86 1.499 میلیون 80,000 1.579 میلیون -
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 2,950 34.00 1.17 2,924 8.00 0.27 1398/07/29 276 1.43 میلیون 4.19 میلیارد 5,181.32 2,916 2,902 2,779 2,968 1 15,611 2,950 1 7,450 2,958 17.514 هزار میلیارد 23.528 میلیون 13.059 میلیون 5 میلیون 5.984 میلیون 7.074 میلیون 3.994 میلیون 2.99 میلیون 5.87 2.48 4.39 428,423 1.002 میلیون 1.43 میلیون -
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 6,800 155.00 2.33 6,553 92.00 1.38 1398/07/29 895 3.882 میلیون 25.434 میلیارد 4,336.88 6,645 6,360 6,313 6,965 2 43,900 6,780 1 8,868 6,830 19.98 هزار میلیارد 30.128 میلیون 17.391 میلیون 3 میلیون 10.469 میلیون 6.922 میلیون 30.778 میلیون 1.674 میلیون 11.74 2.84 0.64 3.14 میلیون 741,600 3.533 میلیون 348,556
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,590 45.00 2.75 1,565 70.00 4.28 1398/07/29 1,530 21.584 میلیون 33.779 میلیارد 14,107.21 1,635 1,554 1,554 1,609 1 16,800 1,590 2 1,676 1,599 8.993 هزار میلیارد 9.738 میلیون 8.018 میلیون 5.5 میلیون 1.131 میلیون 6.887 میلیون 704,603 374,271 23 1.25 12.22 21.384 میلیون 200,000 21.487 میلیون 97,301
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,038 2.00 0.03 6,918 122.00 1.73 1398/07/29 2,487 12.281 میلیون 84.955 میلیارد 4,937.99 7,040 7,050 6,688 7,200 1 17,282 7,040 1 2,700 7,058 26.28 هزار میلیارد 41.391 میلیون 22.112 میلیون 3.75 میلیون 15.449 میلیون 6.663 میلیون 5.204 میلیون 1.733 میلیون 14.97 3.89 4.99 9.991 میلیون 2.29 میلیون 7.74 میلیون 4.541 میلیون
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 12,800 317.00 2.42 12,562 555.00 4.23 1398/07/29 637 736,598 9.253 میلیارد 1,156.35 13,117 12,500 12,462 13,110 1 240 12,767 1 2,900 12,919 34.842 هزار میلیارد 37.544 میلیون 10.854 میلیون 2.65 میلیون 4.255 میلیون 6.599 میلیون 48.816 میلیون 3.034 میلیون 10.97 5.04 0.68 671,460 65,138 736,598 -
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 18,837 897.00 5.00 18,563 623.00 3.47 1398/07/29 843 3.808 میلیون 70.691 میلیارد 4,517.46 17,940 17,601 17,505 18,837 1 45,030 18,837 14 1,500 19,300 52.023 هزار میلیارد 68.249 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 7.88 8.25 7.64 2.772 میلیون 1.036 میلیون 1.25 میلیون 2.558 میلیون
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 7,389 144.00 1.99 7,234 11.00 0.15 1398/07/29 296 885,492 6.405 میلیارد 2,991.53 7,245 7,253 6,951 7,453 3 2,849 7,297 1 17,659 7,400 17.496 هزار میلیارد 17.916 میلیون 6.839 میلیون 2.414 میلیون 453,783 6.385 میلیون 1.791 میلیون 1.61 میلیون 10.84 2.73 9.75 301,146 584,346 799,195 86,297
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 66,998 2,117.00 3.26 65,509 628.00 0.97 1398/07/29 139 70,454 4.668 میلیارد 506.86 64,881 65,000 64,716 67,123 1 64 66,999 1 64 66,999 64.848 هزار میلیارد 71.261 میلیون 12.128 میلیون 1,000,000 5.752 میلیون 6.376 میلیون 14.116 میلیون 4.636 میلیون 14.13 10.27 4.64 57,454 13,000 70,454 -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,721 367.00 4.99 7,489 135.00 1.84 1398/07/29 3,105 20.171 میلیون 151.059 میلیارد 6,496.39 7,354 7,230 7,040 7,721 1 284,640 7,721 89 10,000 7,850 29.552 هزار میلیارد 38.647 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 28.46 4.74 7.56 17.059 میلیون 3.112 میلیون 14.612 میلیون 5.559 میلیون
وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 3,210 44.00 1.39 3,178 12.00 0.38 1398/07/29 178 1.116 میلیون 3.555 میلیارد 6,270.65 3,166 3,022 3,022 3,258 1 34,008 3,210 1 18,174 3,230 14.243 هزار میلیارد 16.843 میلیون 8.829 میلیون 4.5 میلیون 2.542 میلیون 6.287 میلیون 3.124 میلیون 3.051 میلیون 4.7 2.27 4.58 821,501 294,675 1.016 میلیون 100,000
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 7,702 366.00 4.99 7,702 366.00 4.99 1398/07/29 5,113 1.32 میلیون 10.167 میلیارد 258.18 7,336 7,702 7,702 7,702 1 31.616 میلیون 7,702 2194 275 7,702 17.606 هزار میلیارد 27.783 میلیون 15.212 میلیون 2.4 میلیون 9.298 میلیون 5.914 میلیون 26.641 میلیون 4.558 میلیون 4.06 3.13 0.69 1.32 میلیون - 1.319 میلیون 1,100
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 2,135 104.00 4.64 2,132 107.00 4.78 1398/07/29 1,163 19.743 میلیون 42.088 میلیارد 16,975.81 2,239 2,128 2,128 2,201 1 45,928 2,128 7 30,000 2,128 8.971 هزار میلیارد 8.952 میلیون 6.005 میلیون 2.707 میلیون 410,063 5.595 میلیون 724,346 661,135 12.92 1.53 11.79 18.893 میلیون 850,000 16.443 میلیون 3.3 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 1,938 89.00 4.81 1,874 25.00 1.35 1398/07/29 3,787 53.25 میلیون 99.771 میلیارد 14,061.39 1,849 1,855 1,770 1,938 1 1,500 1,938 1 15,000 1,938 11.731 هزار میلیارد 17.256 میلیون 10.971 میلیون 6.287 میلیون 5.475 میلیون 5.496 میلیون 3.252 میلیون 556,247 21.18 2.14 3.62 51.377 میلیون 1.873 میلیون 52.5 میلیون 750,000
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 36,299 1,910.00 5.00 36,369 1,840.00 4.82 1398/07/29 457 2.11 میلیون 76.752 میلیارد 4,617.83 38,209 36,299 36,299 37,997 1 - - 0 560 36,299 32.096 هزار میلیارد 31.342 میلیون 6.256 میلیون 840,000 792,365 5.463 میلیون 3.022 میلیون 2.957 میلیون 10.33 5.59 10.11 685,764 1.425 میلیون 859,623 1.251 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,012 143.00 4.98 2,991 122.00 4.25 1398/07/29 1,160 21.304 میلیون 63.715 میلیارد 18,365.43 2,869 2,980 2,765 3,012 1 645,151 3,012 49 1,000 3,075 11.616 هزار میلیارد 42.638 میلیون 35.995 میلیون 4 میلیون 30.674 میلیون 5.321 میلیون 23.659 میلیون 701,599 17.05 2.25 0.51 15.604 میلیون 5.7 میلیون 10.143 میلیون 11.161 میلیون
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,316 121.00 4.97 2,363 74.00 3.04 1398/07/29 66 1.466 میلیون 3.395 میلیارد 22,207.97 2,437 2,316 2,316 2,316 183 - - 0 6.437 میلیون 2,316 14.628 هزار میلیارد 24.63 میلیون 15.552 میلیون 6 میلیون 10.452 میلیون 5.1 میلیون 874,502 -304,692 -46.53 2.78 16.21 265,726 1.2 میلیون 1.466 میلیون -
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,800 8.00 0.21 3,714 78.00 2.06 1398/07/29 1,023 9.703 میلیون 36.038 میلیارد 9,485.21 3,792 3,611 3,610 3,840 1 2,602 3,793 1 10,000 3,840 13.816 هزار میلیارد 20.764 میلیون 12.244 میلیون 3.643 میلیون 7.233 میلیون 5.011 میلیون 8.143 میلیون 1.658 میلیون 8.16 2.7 1.66 5.633 میلیون 4.071 میلیون 7.956 میلیون 1.748 میلیون
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 19,000 45.00 0.24 19,172 127.00 0.67 1398/07/29 234 349,920 6.731 میلیارد 1,495.38 19,045 18,959 18,212 19,790 1 13,294 19,000 1 79,500 19,650 34.134 هزار میلیارد 40.638 میلیون 11.233 میلیون 1.79 میلیون 6.322 میلیون 4.911 میلیون 11.067 میلیون 7.033 میلیون 4.88 6.99 3.1 214,684 135,236 340,320 9,600
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 5,197 15.00 0.29 5,060 152.00 2.92 1398/07/29 1,550 12.891 میلیون 65.229 میلیارد 8,316.75 5,212 4,960 4,952 5,370 1 1,000 5,194 1 4,957 5,197 14.857 هزار میلیارد 31.798 میلیون 22.097 میلیون 2.85 میلیون 17.377 میلیون 4.721 میلیون 9.639 میلیون 846,084 17.04 3.05 1.5 8.905 میلیون 3.986 میلیون 12.569 میلیون 321,470
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 11,599 385.00 3.21 11,547 437.00 3.65 1398/07/29 339 697,657 8.005 میلیارد 2,057.99 11,984 11,385 11,385 11,983 2 300 11,500 1 5,681 11,600 35.988 هزار میلیارد 39.452 میلیون 9.528 میلیون 3 میلیون 4.811 میلیون 4.718 میلیون 14.311 میلیون 2.174 میلیون 15.93 7.34 2.42 687,657 10,000 697,657 -
وتوشه

سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌

سهام بورس 7,187 313.00 4.55 6,849 25.00 0.36 1398/07/29 406 3.489 میلیون 23.9 میلیارد 8,594.76 6,874 6,531 6,531 7,217 1 1,408 7,121 1 21,300 7,187 10.313 هزار میلیارد 10.902 میلیون 5.269 میلیون 1.5 میلیون 628,209 4.64 میلیون 1.042 میلیون 1.172 میلیون 8.76 2.21 9.86 3.438 میلیون 51,100 2.773 میلیون 716,627
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 3,910 172.00 4.60 3,828 90.00 2.41 1398/07/29 168 984,731 3.78 میلیارد 5,861.49 3,738 3,603 3,603 3,918 1 5,000 3,852 1 6,879 3,910 10.299 هزار میلیارد 11.47 میلیون 5.502 میلیون 2.75 میلیون 943,467 4.558 میلیون 754,891 998,336 10.54 2.31 13.95 953,032 31,699 984,731 -
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,742 249.00 4.99 4,826 165.00 3.31 1398/07/28 199 1.331 میلیون 6.311 میلیارد 6,688.26 4,991 4,742 4,742 4,742 654 500 4,371 1 10.976 میلیون 4,742 28.379 هزار میلیارد 35.14 میلیون 11.66 میلیون 3.4 میلیون 7.149 میلیون 4.511 میلیون 592,861 386,052 72.52 6.2 47.21 230,964 1.1 میلیون 1.331 میلیون -
کاما

باما

سهام بورس 14,229 215.00 1.49 13,807 637.00 4.41 1398/07/29 603 1.244 میلیون 17.17 میلیارد 2,062.37 14,444 13,724 13,722 14,400 2 460 14,154 2 2,124 14,228 14.453 هزار میلیارد 14.683 میلیون 5.374 میلیون 1,000,000 875,948 4.498 میلیون 2.176 میلیون 2.501 میلیون 5.52 3.07 6.35 852,585 391,022 1.218 میلیون 25,201
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 4,089 6.00 0.15 3,954 141.00 3.44 1398/07/29 471 2.159 میلیون 8.536 میلیارد 4,583.68 4,095 3,891 3,891 4,100 2 9,921 4,100 1 10,080 4,100 10.852 هزار میلیارد 13.383 میلیون 7.103 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 773,160 384,972 27.22 2.5 13.55 1.102 میلیون 1.057 میلیون 1.896 میلیون 262,581
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,480 740.00 2.19 32,905 835.00 2.47 1398/07/29 1,777 1.42 میلیون 46.73 میلیارد 799.18 33,740 32,054 32,053 34,500 2 7,688 34,400 2 1,655 34,480 68.324 هزار میلیارد 72.854 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 41.24 15.97 9.15 931,009 489,137 1.331 میلیون 89,374
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,785 128.00 4.82 2,717 60.00 2.26 1398/07/29 421 5.05 میلیون 13.722 میلیارد 11,995.97 2,657 2,600 2,590 2,789 2 201,374 2,770 3 143,842 2,787 10.672 هزار میلیارد 44.267 میلیون 37.432 میلیون 3 میلیون 33.399 میلیون 4.032 میلیون 17.566 میلیون 854,294 12.72 2.7 0.62 3.888 میلیون 1.162 میلیون 1.735 میلیون 3.315 میلیون
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 10,310 356.00 3.34 10,165 501.00 4.70 1398/07/29 503 2.306 میلیون 23.443 میلیارد 4,584.92 10,666 10,138 10,133 10,385 1 1,500 10,227 1 16,698 10,310 19.199 هزار میلیارد 24.687 میلیون 10.414 میلیون 1.8 میلیون 6.39 میلیون 4.024 میلیون 14.471 میلیون 1.736 میلیون 10.54 4.55 1.26 1.295 میلیون 1.011 میلیون 2.195 میلیون 111,049
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 6,492 253.00 4.06 6,081 158.00 2.53 1398/07/29 1,449 9.183 میلیون 55.842 میلیارد 6,337.35 6,239 5,928 5,928 6,550 2 444 6,492 1 5,619 6,496 17.064 هزار میلیارد 18.107 میلیون 5.176 میلیون 2.735 میلیون 1.476 میلیون 3.701 میلیون 1.551 میلیون 1.697 میلیون 9.81 4.49 10.73 7.658 میلیون 1.525 میلیون 8.057 میلیون 1.125 میلیون
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 12,659 128.00 1.02 12,126 405.00 3.23 1398/07/29 1,426 6.382 میلیون 77.387 میلیارد 4,475.29 12,531 11,905 11,905 12,970 1 200 12,660 1 29,000 12,689 21.929 هزار میلیارد 26.099 میلیون 8.541 میلیون 1.75 میلیون 4.878 میلیون 3.663 میلیون 3.501 میلیون -177,556 -119.51 5.79 6.06 3.697 میلیون 2.685 میلیون 6.378 میلیون 3,393
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 5,707 271.00 4.99 5,706 270.00 4.97 1398/07/29 1,018 13.463 میلیون 76.821 میلیارد 13,224.78 5,436 5,706 5,600 5,707 1 435,187 5,707 28 19,600 5,745 12.507 هزار میلیارد 68.464 میلیون 58.977 میلیون 2.3 میلیون 55.341 میلیون 3.637 میلیون 40.23 میلیون 713,396 18.4 3.61 0.33 13.333 میلیون 130,000 5.272 میلیون 8.191 میلیون
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 17,140 200.00 1.15 16,681 659.00 3.80 1398/07/29 494 1.301 میلیون 21.704 میلیارد 2,633.8 17,340 16,500 16,473 17,340 1 581 17,130 1 5,065 17,140 25.147 هزار میلیارد 30.217 میلیون 9.606 میلیون 1.45 میلیون 6.03 میلیون 3.576 میلیون 18.511 میلیون 2.292 میلیون 10.55 6.76 1.31 579,289 721,806 1.301 میلیون 105
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 2,038 41.00 2.05 1,965 32.00 1.60 1398/07/29 483 3.831 میلیون 7.529 میلیارد 7,930.97 1,997 1,898 1,898 2,040 2 135,000 2,000 3 18,793 2,040 3.996 هزار میلیارد 4.462 میلیون 4.079 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 385,266 431,154 9.12 1.12 10.2 3.731 میلیون 100,000 3.831 میلیون -
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 17,102 276.00 1.64 16,551 275.00 1.63 1398/07/29 660 2.601 میلیون 43.055 میلیارد 3,941.37 16,826 15,985 15,985 17,667 1 1,200 17,100 1 50,000 17,100 33.652 هزار میلیارد 42.235 میلیون 12.68 میلیون 1.25 میلیون 9.133 میلیون 3.547 میلیون 18.004 میلیون 3.778 میلیون 8.58 9.14 1.8 1.296 میلیون 1.306 میلیون 2.541 میلیون 60,122
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 6,160 20.00 0.33 6,039 101.00 1.64 1398/07/29 182 727,745 4.366 میلیارد 3,998.6 6,140 6,140 5,851 6,170 1 200 6,110 1 28,164 6,167 15.518 هزار میلیارد 22.605 میلیون 10.894 میلیون 2.527 میلیون 7.348 میلیون 3.546 میلیون 12.547 میلیون 509,710 29.93 4.3 1.22 595,762 131,983 604,091 123,654