شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/B

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
کسرام

پارس‌ سرام‌

سهام بورس 25,368 603.00 2.43 23,897 868.00 3.50 1398/07/29 301 449,925 10.752 میلیارد 1,494.77 24,765 23,527 23,527 25,499 2 2,587 25,368 1 261 25,368 1.488 هزار میلیارد 1.601 میلیون 169,593 60,000 166,773 2,820 210,709 -36,821 -38.94 508.45 6.8 444,925 5,000 449,925 -
چکاوه

صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

سهام بورس 11,702 615.00 4.99 11,702 615.00 4.99 1398/07/29 91 224,558 2.628 میلیارد 2,467.67 12,317 11,702 11,702 11,702 146 110 11,702 1 1.488 میلیون 11,702 3.08 هزار میلیارد 3.815 میلیون 938,670 250,000 889,950 48,720 846,028 -63,906 -45.78 60.05 3.46 224,558 - 224,558 -
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 63,835 1,254.00 1.93 61,838 3,251.00 4.99 1398/07/29 136 178,909 11.063 میلیارد 1,315.51 65,089 61,840 61,835 63,835 1 - - 0 30 64,998 16.405 هزار میلیارد 15.872 میلیون 851,845 247,360 575,459 276,386 6,921 3,643 4198.82 55.34 2210.12 163,909 15,000 178,909 -
وآذر

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌

سهام بورس 10,062 427.00 4.07 9,972 517.00 4.93 1398/07/29 97 81,993 817.603 میلیون 845.29 10,489 9,965 9,965 10,500 1 96 9,965 1 3,402 10,062 2.098 هزار میلیارد 2.196 میلیون 244,798 100,000 201,374 43,424 29,621 -13,097 -152.28 45.93 67.33 81,993 - 81,993 -
کفپارس

فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌

سهام بورس 34,286 739.00 2.11 33,494 1,531.00 4.37 1398/07/29 543 717,939 24.047 میلیارد 1,322.17 35,025 33,276 33,274 35,000 1 622 33,600 1 46 34,286 3.504 هزار میلیارد 4.198 میلیون 926,639 100,000 848,514 78,125 654,518 -55,600 -60.24 42.87 5.12 717,939 - 717,939 -
فمراد

آلومراد

سهام بورس 22,820 1,064.00 4.89 21,775 19.00 0.09 1398/07/29 962 1.291 میلیون 28.107 میلیارد 1,341.77 21,756 20,669 20,669 22,843 1 873 22,790 1 11,810 22,820 1.078 هزار میلیارد 1.353 میلیون 304,099 49,535 273,989 30,110 470,826 -4,953 -217.77 35.82 2.29 1.291 میلیون - 1.291 میلیون 200
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 40,329 2,122.00 5.00 41,713 738.00 1.74 1398/07/29 37 12,250 494.03 میلیون 331.08 42,451 40,329 40,329 40,329 203 100 38,700 1 400,853 40,329 3.739 هزار میلیارد 3.834 میلیون 283,017 88,000 162,819 120,198 434,503 103,995 35.3 30.54 8.45 12,250 - 12,250 -
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 53,104 2,794.00 5.00 53,182 2,716.00 4.86 1398/07/29 1,139 1.038 میلیون 55.184 میلیارد 911.02 55,898 53,104 53,104 54,498 4 100 53,104 1 2,071 53,104 10.188 هزار میلیارد 10.211 میلیون 837,517 182,250 518,840 318,677 926,280 146,553 66.14 30.41 10.46 1.031 میلیون 6,700 1.036 میلیون 1,299
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 59,600 421.00 0.71 59,428 249.00 0.42 1398/07/29 496 388,772 23.104 میلیارد 783.81 59,179 58,900 58,100 60,000 1 1,352 59,500 1 194 59,500 59.388 هزار میلیارد 73.893 میلیون 16.571 میلیون 1,000,000 14.465 میلیون 2.106 میلیون 59.439 میلیون 3.502 میلیون 16.97 28.22 1 253,423 135,349 379,185 9,587
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 53,000 2,653.00 4.77 52,873 2,780.00 5.00 1398/07/29 156 65,714 3.474 میلیارد 421.24 55,653 52,871 52,871 54,000 1 19 52,872 1 676 53,000 1.674 هزار میلیارد 1.802 میلیون 272,868 30,000 216,139 56,729 129,592 47,348 33.5 27.96 12.24 65,714 - 65,714 -
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 20,811 1,095.00 5.00 21,283 623.00 2.84 1398/07/29 72 116,062 2.415 میلیارد 1,611.97 21,906 20,811 20,811 20,811 230 3,455 17,797 1 1.317 میلیون 20,811 11.178 هزار میلیارد 11.533 میلیون 1.09 میلیون 510,000 678,814 410,830 716,310 96,192 112.84 26.42 15.15 116,062 - 66,062 50,000
تمحرکه

ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌

سهام بورس 4,951 260.00 4.99 4,951 260.00 4.99 1398/07/24 218 691,839 3.425 میلیارد 3,173.57 5,211 4,951 4,951 4,952 63 - - 0 538,813 4,951 634.92 میلیارد 678,579 100,421 121,843 75,334 25,087 13,393 -1,310 -460.49 24.05 45.04 691,439 400 691,839 -
قصفها

قنداصفهان‌

سهام بورس 28,000 4.00 0.01 27,424 572.00 2.04 1398/07/29 160 201,175 5.517 میلیارد 1,257.34 27,996 27,500 26,597 29,000 1 40 27,802 1 1,278 28,000 5.459 هزار میلیارد 7.368 میلیون 2.248 میلیون 195,000 2.02 میلیون 228,028 2.474 میلیون 427,422 12.51 23.45 2.16 189,839 11,336 201,175 -
غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

سهام بورس 36,808 748.00 1.99 35,954 1,602.00 4.27 1398/07/29 398 610,653 21.955 میلیارد 1,534.3 37,556 35,679 35,679 38,000 1 197 36,060 1 70 36,899 3.539 هزار میلیارد 5.012 میلیون 1.802 میلیون 93,558 1.648 میلیون 154,048 2.923 میلیون 58,534 57.47 21.84 1.15 610,653 - 610,653 -
پدرخش

درخشان‌ تهران‌

سهام بورس 29,962 1,576.00 5.00 29,962 1,576.00 5.00 1398/07/29 98 33,422 1.001 میلیارد 341.04 31,538 29,962 29,962 29,962 358 400 29,962 1 759,503 29,962 1.608 هزار میلیارد 1.688 میلیون 235,853 51,000 159,794 76,059 439,020 109,360 13.97 20.09 3.48 33,422 - 33,422 -
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,211 379.00 4.99 7,259 331.00 4.36 1398/07/29 6,378 39.438 میلیون 286.274 میلیارد 7,240.22 7,590 7,211 7,211 7,552 2 10,274 7,211 3 2,086 7,211 19.018 هزار میلیارد 23.844 میلیون 6.59 میلیون 2.504 میلیون 5.667 میلیون 923,185 2.434 میلیون -319,518 -56.89 19.7 7.47 38.578 میلیون 859,981 39.362 میلیون 76,510
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 27,001 618.00 2.24 26,254 1,365.00 4.94 1398/07/29 186 284,359 7.466 میلیارد 1,528.81 27,619 26,239 26,239 27,100 1 138,500 27,000 6 32 27,100 3.509 هزار میلیارد 3.502 میلیون 337,686 127,000 168,054 169,632 203,772 9,394 354.93 19.66 16.36 164,859 119,500 284,359 -
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 31,800 510.00 1.63 31,696 406.00 1.30 1398/07/29 318 316,631 10.036 میلیارد 995.69 31,290 32,799 30,075 32,799 1 500 31,403 1 385 32,000 7.086 هزار میلیارد 8.788 میلیون 1.987 میلیون 226,509 1.608 میلیون 378,805 5.323 میلیون 299,710 23.95 18.95 1.35 172,196 144,435 316,631 -
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 25,738 1,354.00 5.00 26,758 334.00 1.23 1398/07/29 23 19,711 507.322 میلیون 857 27,092 25,738 25,738 25,738 120 - - 0 456,260 25,738 5.425 هزار میلیارد 6.041 میلیون 994,488 200,000 689,464 305,024 707,126 25,186 212.48 17.54 7.57 19,711 - 19,711 -
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 22,829 1,201.00 5.00 22,872 1,158.00 4.82 1398/07/29 273 291,930 6.677 میلیارد 1,069.34 24,030 22,829 22,829 23,856 2 - - 0 1,195 22,829 3.606 هزار میلیارد 4.098 میلیون 863,802 150,000 667,452 196,350 752,289 97,143 35.32 17.47 4.56 232,832 59,098 291,930 -
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 15,000 744.00 4.73 15,037 707.00 4.49 1398/07/29 811 1.537 میلیون 23.112 میلیارد 1,895.19 15,744 14,957 14,957 15,400 1 1,000 14,961 1 3,248 15,286 3.149 هزار میلیارد 3.298 میلیون 471,174 200,000 290,248 180,926 606,282 11,967 251.31 16.62 4.96 1.522 میلیون 15,080 1.522 میلیون 15,000
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,480 740.00 2.19 32,905 835.00 2.47 1398/07/29 1,777 1.42 میلیون 46.73 میلیارد 799.18 33,740 32,054 32,053 34,500 2 7,688 34,400 2 1,655 34,480 68.324 هزار میلیارد 72.854 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 41.24 15.97 9.15 931,009 489,137 1.331 میلیون 89,374
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 22,952 1,208.00 5.00 23,234 926.00 3.83 1398/07/29 102 76,620 1.759 میلیارد 751.18 24,160 22,952 22,952 22,952 133 - - 0 311,196 22,952 6.047 هزار میلیارد 6.696 میلیون 1.27 میلیون 250,000 887,224 383,012 744,070 243,762 23.83 15.17 7.81 76,620 - 76,620 -
دابور

داروسازی‌ ابوریحان‌

سهام بورس 28,572 1,503.00 5.00 28,572 1,503.00 5.00 1398/07/29 165 308,693 8.82 میلیارد 1,870.87 30,075 28,572 28,572 28,572 212 - - 0 1.161 میلیون 28,572 11.694 هزار میلیارد 13.934 میلیون 3.6 میلیون 388,000 2.848 میلیون 752,093 2.842 میلیون 710,531 15.6 14.74 3.9 158,693 150,000 153,368 155,325
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 43,850 692.00 1.55 42,624 1,918.00 4.31 1398/07/29 747 1.791 میلیون 76.336 میلیارد 2,397.46 44,542 42,315 42,315 44,000 1 114 43,800 1 63 43,850 9.045 هزار میلیارد 10.204 میلیون 2.266 میلیون 200,000 1.68 میلیون 586,481 3.568 میلیون 440,458 19.36 14.54 2.39 1.23 میلیون 561,000 873,158 917,744
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 13,312 633.00 4.99 13,098 419.00 3.30 1398/07/29 322 1.001 میلیون 13.108 میلیارد 3,107.81 12,679 12,630 12,410 13,312 1 236,841 13,312 58 500 13,756 7.693 هزار میلیارد 9.634 میلیون 2.317 میلیون 600,000 1.775 میلیون 542,277 1.24 میلیون 129,478 60.7 14.49 6.34 942,816 57,900 866,009 134,707
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 18,100 511.00 2.75 17,964 647.00 3.48 1398/07/29 1,033 3.436 میلیون 61.719 میلیارد 3,326 18,611 17,681 17,681 18,800 1 1,000 18,050 1 4,139 18,062 3.722 هزار میلیارد 4.134 میلیون 792,807 90,000 541,675 251,132 773,744 75,538 47.56 14.31 4.64 3.436 میلیون - 3.422 میلیون 13,500
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 27,483 1,308.00 5.00 27,475 1,300.00 4.97 1398/07/29 115 151,514 4.163 میلیارد 1,317.51 26,175 27,483 27,008 27,483 1 76,473 27,483 61 100 28,007 7.554 هزار میلیارد 8.742 میلیون 1.078 میلیون 300,000 499,297 578,433 1.737 میلیون 151,051 54.57 14.25 4.75 151,514 - 151,514 -
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 20,200 201.00 1.01 20,906 907.00 4.54 1398/07/28 883 2.038 میلیون 42.612 میلیارد 2,308.4 19,999 20,998 20,003 20,998 1 495 20,200 1 10,000 20,510 20.485 هزار میلیارد 22.533 میلیون 3.123 میلیون 600,000 1.627 میلیون 1.496 میلیون 2.144 میلیون 730,819 28.61 13.98 9.75 2.038 میلیون - 2.038 میلیون -
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 19,022 905.00 5.00 19,022 905.00 5.00 1398/07/29 59 394,422 7.503 میلیارد 6,685.12 18,117 19,022 19,022 19,022 1 582,556 19,022 286 2,588 20,400 3.62 هزار میلیارد 4.57 میلیون 1.048 میلیون 200,000 765,738 282,520 2.342 میلیون 116,790 32.57 13.47 1.62 394,422 - 59,478 334,944
غدام

خوراک‌ دام‌ پارس‌

سهام بورس 31,399 49.00 0.16 30,024 1,326.00 4.23 1398/07/29 202 66,198 1.988 میلیارد 327.71 31,350 29,783 29,783 31,400 1 200 31,399 1 2 31,399 1.881 هزار میلیارد 1.899 میلیون 236,347 60,000 97,593 138,754 220,278 131,115 13.74 12.98 8.18 66,198 - 66,198 -
زپارس

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

سهام بورس 27,698 538.00 1.98 26,928 232.00 0.85 1398/07/29 421 403,480 10.865 میلیارد 958.38 27,160 27,300 26,000 28,111 2 1,100 27,305 2 2,000 27,730 8.835 هزار میلیارد 10.414 میلیون 2.362 میلیون 325,340 1.653 میلیون 708,717 1.873 میلیون 488,542 17.93 12.36 4.68 383,480 20,000 377,524 25,956
ختراک

ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 9,150 3.00 0.03 9,096 57.00 0.62 1398/07/29 2,088 8.655 میلیون 78.731 میلیارد 4,145.17 9,153 9,610 8,696 9,610 1 250 9,080 1 500 9,140 5.003 هزار میلیارد 6.723 میلیون 2.02 میلیون 213,000 1.602 میلیون 418,787 2.982 میلیون 194,178 26.37 12.23 1.72 8.655 میلیون - 8.655 میلیون -
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 36,069 1,717.00 5.00 36,069 1,717.00 5.00 1398/07/28 273 735,031 26.512 میلیارد 2,692.42 34,352 36,069 36,069 36,069 1 1.843 میلیون 36,069 516 261 38,446 6.492 هزار میلیارد 6.629 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 22.04 12.18 2.4 535,031 200,000 527,437 207,594
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 24,626 1,296.00 5.00 24,626 1,296.00 5.00 1398/07/29 233 350,002 8.619 میلیارد 1,502.15 25,922 24,626 24,626 24,626 207 209 23,701 1 507,136 24,626 6.354 هزار میلیارد 6.482 میلیون 948,202 245,000 448,340 499,862 1.323 میلیون 222,651 27.1 12.07 4.56 350,002 - 350,002 -
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 20,999 184.00 0.87 20,683 500.00 2.36 1398/07/29 1,296 3.596 میلیون 74.369 میلیارد 2,774.44 21,183 20,124 20,124 21,887 1 200 20,810 1 4,249 20,999 10.666 هزار میلیارد 13.033 میلیون 3.549 میلیون 500,000 2.691 میلیون 857,269 2.381 میلیون 699,303 14.79 12.06 4.34 3.216 میلیون 379,950 3.452 میلیون 143,709
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 22,278 1,060.00 5.00 22,278 1,060.00 5.00 1398/07/24 1 1 22,278 1 21,218 22,278 22,278 22,278 0 96,644 22,278 29 - - 4.944 هزار میلیارد 6.099 میلیون 1.339 میلیون 233,000 908,398 430,884 828,227 192,195 27.01 12.05 6.27 - - - -
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 23,400 543.00 2.27 22,889 1,054.00 4.40 1398/07/29 730 2.412 میلیون 55.215 میلیارد 3,304.45 23,943 22,746 22,746 23,691 1 3,000 22,830 1 2,000 23,400 7.711 هزار میلیارد 8.515 میلیون 1.757 میلیون 322,000 1.145 میلیون 612,535 1.817 میلیون 355,226 20.75 12.03 4.06 1.358 میلیون 1.054 میلیون 2.362 میلیون 50,000
درازک

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 24,500 926.00 3.93 23,157 417.00 1.77 1398/07/29 616 2.173 میلیون 50.327 میلیارد 3,528.09 23,574 22,396 22,396 24,752 2 1,743 24,481 1 9,162 24,500 13.979 هزار میلیارد 18.246 میلیون 6.069 میلیون 593,000 4.514 میلیون 1.555 میلیون 3.798 میلیون 1.353 میلیون 10.73 12.02 3.7 1.462 میلیون 711,673 2.121 میلیون 52,493
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,097 531.00 3.41 15,627 61.00 0.39 1398/07/29 170 151,142 2.392 میلیارد 889.07 15,566 15,954 15,255 16,097 1 100 15,856 1 295 16,097 139.095 هزار میلیارد 159.624 میلیون 30.946 میلیون 9 میلیون 18.981 میلیون 11.966 میلیون 33.29 میلیون 4.891 میلیون 28.75 11.75 4.22 74,435 76,707 121,142 30,000
کخاک

صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌

سهام بورس 25,000 68.00 0.27 24,256 676.00 2.71 1398/07/29 215 422,745 10.254 میلیارد 1,966.26 24,932 23,686 23,686 26,000 1 900 24,500 2 3,000 25,100 12.493 هزار میلیارد 13.748 میلیون 2.672 میلیون 375,000 1.62 میلیون 1.052 میلیون 1.387 میلیون 1.15 میلیون 10.55 11.53 8.75 227,147 195,598 422,745 -
بالبر

کابل‌ البرز

سهام بورس 11,698 615.00 4.99 12,218 95.00 0.77 1398/07/29 23 19,644 229.796 میلیون 854.09 12,313 11,698 11,698 11,698 58 - - 0 364,895 11,698 3.907 هزار میلیارد 5.364 میلیون 1.836 میلیون 316,920 1.491 میلیون 344,626 2.335 میلیون 60,614 63.88 11.24 1.66 19,644 - 19,644 -
کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

سهام بورس 21,989 362.00 1.62 21,367 984.00 4.40 1398/07/29 314 519,592 11.102 میلیارد 1,654.75 22,351 21,236 21,234 21,999 1 693 21,720 1 2,700 21,988 4.524 هزار میلیارد 4.861 میلیون 922,046 202,400 536,372 385,674 805,624 411,186 10.52 11.21 5.37 519,592 - 519,592 -
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 19,048 181.00 0.96 17,984 883.00 4.68 1398/07/29 146 274,889 4.944 میلیارد 1,882.8 18,867 17,924 17,924 19,050 1 2,000 18,000 1 1,775 19,050 6.969 هزار میلیارد 10.762 میلیون 4.873 میلیون 360,000 4.288 میلیون 584,709 5.697 میلیون 169,644 38.16 11.07 1.14 274,889 - 274,889 -
دشیمی

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

سهام بورس 17,700 453.00 2.50 17,344 809.00 4.46 1398/07/29 561 2.672 میلیون 46.348 میلیارد 4,763.31 18,153 17,246 17,246 18,140 1 876 17,515 1 100 17,850 4.629 هزار میلیارد 5.935 میلیون 1.917 میلیون 255,000 1.512 میلیون 404,842 1.284 میلیون 199,534 22.17 10.92 3.45 1.622 میلیون 1.05 میلیون 1.965 میلیون 707,000
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 17,670 55.00 0.31 16,957 768.00 4.33 1398/07/29 401 2.494 میلیون 42.293 میلیارد 6,219.58 17,725 16,839 16,839 18,200 1 160 17,173 1 5,000 17,679 2.871 هزار میلیارد 2.827 میلیون 335,228 162,000 79,736 255,492 221,927 38,317 71.69 10.75 12.38 1.994 میلیون 500,000 2.492 میلیون 2,000
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 2,299 60.00 2.54 2,269 90.00 3.82 1398/07/29 1,959 24.37 میلیون 55.284 میلیارد 12,439.83 2,359 2,242 2,242 2,354 2 25,000 2,272 1 46,171 2,299 6.241 هزار میلیارد 10.436 میلیون 5.007 میلیون 1.323 میلیون 4.433 میلیون 574,506 3.583 میلیون -370,829 -16.19 10.45 1.68 24.37 میلیون - 24.357 میلیون 12,484
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 11,384 599.00 5.00 11,384 599.00 5.00 1398/07/29 212 396,935 4.519 میلیارد 1,872.33 11,983 11,384 11,384 11,384 342 570 11,384 1 2.481 میلیون 11,384 5.992 هزار میلیارد 8.394 میلیون 3.251 میلیون 500,000 2.702 میلیون 548,690 2.143 میلیون 5,417 1050.77 10.37 2.66 396,935 - 396,935 -
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 23,319 1,227.00 5.00 24,307 239.00 0.97 1398/07/29 20 15,599 363.753 میلیون 779.95 24,546 23,319 23,319 23,319 39 - - 0 63,997 23,319 4.91 هزار میلیارد 6.011 میلیون 1.623 میلیون 200,000 1.149 میلیون 473,205 1.263 میلیون 111,534 43.59 10.27 3.85 15,599 - 15,599 -
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 66,998 2,117.00 3.26 65,509 628.00 0.97 1398/07/29 139 70,454 4.668 میلیارد 506.86 64,881 65,000 64,716 67,123 1 64 66,999 1 64 66,999 64.848 هزار میلیارد 71.261 میلیون 12.128 میلیون 1,000,000 5.752 میلیون 6.376 میلیون 14.116 میلیون 4.636 میلیون 14.13 10.27 4.64 57,454 13,000 70,454 -
سبهان

سیمان‌ بهبهان‌

سهام بورس 17,720 932.00 5.00 17,736 916.00 4.91 1398/07/29 241 315,504 5.596 میلیارد 1,309.15 18,652 17,720 17,720 18,429 1 - - 0 19,700 17,720 3.732 هزار میلیارد 4.676 میلیون 1.48 میلیون 55,000 1.129 میلیون 350,638 1.188 میلیون 371,508 9.56 10.12 2.99 199,504 116,000 146,105 169,399
شاملا

معدنی‌ املاح‌ ایران‌

سهام بورس 32,888 701.00 2.18 31,541 646.00 2.01 1398/07/29 380 247,892 7.819 میلیارد 652.35 32,187 30,578 30,578 33,733 1 700 32,850 3 2,778 32,900 13.521 هزار میلیارد 14.639 میلیون 2.726 میلیون 210,000 1.392 میلیون 1.334 میلیون 2.564 میلیون 1.535 میلیون 8.64 9.93 5.17 139,648 108,244 247,892 -
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 5,436 221.00 3.91 5,437 220.00 3.89 1398/07/29 460 3.04 میلیون 16.527 میلیارد 6,608.76 5,657 5,375 5,375 5,649 1 1,222 5,401 2 1,000 5,438 1.301 هزار میلیارد 1.653 میلیون 531,813 230,000 402,825 128,988 584,506 19,863 62.96 9.69 2.14 1.989 میلیون 1.051 میلیون 3.023 میلیون 17,356
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 9,648 459.00 5.00 9,169 20.00 0.22 1398/07/29 1,522 6.206 میلیون 56.905 میلیارد 4,077.85 9,189 8,730 8,730 9,648 1 250,884 9,648 104 10,000 9,648 8.456 هزار میلیارد 9.445 میلیون 1.839 میلیون 920,223 1.007 میلیون 832,056 1.095 میلیون 311,931 25.8 9.67 7.35 6.006 میلیون 200,000 6.206 میلیون -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 6,432 338.00 4.99 6,432 338.00 4.99 1398/07/29 58 180,171 1.159 میلیارد 3,106.4 6,770 6,432 6,432 6,432 95 300 6,220 1 1.026 میلیون 6,432 1.662 هزار میلیارد 1.722 میلیون 308,438 245,549 143,026 165,412 95,657 1,359 1162.17 9.56 16.52 180,171 - 180,171 -
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 11,197 589.00 5.00 11,197 589.00 5.00 1398/07/29 113 230,820 2.584 میلیارد 2,042.65 11,786 11,197 11,197 11,197 15 - - 0 35,916 11,197 2.362 هزار میلیارد 2.579 میلیون 574,090 200,000 339,386 234,704 484,849 51,533 43.46 9.54 4.62 230,820 - 230,820 -
سنیر

سیمان‌ سفید نی‌ریز

سهام بورس 20,379 1,072.00 5.00 20,379 1,072.00 5.00 1398/07/29 113 110,531 2.253 میلیارد 978.15 21,451 20,379 20,379 20,379 28 - - 0 63,979 20,379 2.145 هزار میلیارد 2.257 میلیون 437,243 50,000 219,277 217,966 460,610 113,377 17.97 9.35 4.42 110,531 - 110,531 -
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 24,480 1,288.00 5.00 24,480 1,288.00 5.00 1398/07/29 208 558,870 13.681 میلیارد 2,686.88 25,768 24,480 24,480 24,480 270 2,500 18,000 1 640,940 24,480 19.331 هزار میلیارد 24.033 میلیون 7.651 میلیون 625,000 5.673 میلیون 1.978 میلیون 6.503 میلیون 1.818 میلیون 10.1 9.28 2.82 258,870 300,000 305,273 253,597
زمگسا

کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌

سهام بورس 12,371 651.00 5.00 12,868 154.00 1.18 1398/07/29 38 28,358 350.817 میلیون 746.26 13,022 12,371 12,371 12,371 110 500 11,466 1 777,971 12,371 3.916 هزار میلیارد 4.91 میلیون 1.469 میلیون 300,000 1.05 میلیون 418,656 1.974 میلیون 201,598 19.15 9.23 1.96 28,358 - 28,358 -
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 17,102 276.00 1.64 16,551 275.00 1.63 1398/07/29 660 2.601 میلیون 43.055 میلیارد 3,941.37 16,826 15,985 15,985 17,667 1 1,200 17,100 1 50,000 17,100 33.652 هزار میلیارد 42.235 میلیون 12.68 میلیون 1.25 میلیون 9.133 میلیون 3.547 میلیون 18.004 میلیون 3.778 میلیون 8.58 9.14 1.8 1.296 میلیون 1.306 میلیون 2.541 میلیون 60,122
فنورد

نوردوقطعات‌ فولادی‌

سهام بورس 21,000 660.00 3.05 20,853 807.00 3.73 1398/07/29 45 64,904 1.353 میلیارد 1,442.31 21,660 20,577 20,577 22,500 1 396 21,000 1 600 21,304 3.207 هزار میلیارد 4.622 میلیون 1.95 میلیون 144,000 1.619 میلیون 330,779 3.968 میلیون -10,276 -292.22 9.08 0.76 64,904 - 64,904 -
خمحور

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 9,022 451.00 4.76 9,005 468.00 4.94 1398/07/29 175 562,086 5.062 میلیارد 3,211.92 9,473 9,000 9,000 9,285 1 181 9,040 1 1,115 9,040 4.109 هزار میلیارد 4.753 میلیون 1.382 میلیون 420,741 964,650 417,327 1.33 میلیون 45,566 83.15 9.08 2.85 562,086 - 562,086 -
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 12,008 631.00 4.99 12,130 509.00 4.03 1398/07/29 33 51,614 619.781 میلیون 1,564.06 12,639 12,008 12,008 12,008 157 - - 0 1.212 میلیون 12,008 2.022 هزار میلیارد 2.631 میلیون 906,372 160,000 690,603 215,769 386,739 7,083 274.01 8.99 5.02 51,614 - 51,614 -
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 14,054 739.00 5.00 14,652 141.00 0.95 1398/07/29 47 96,107 1.351 میلیارد 2,044.83 14,793 14,054 14,054 14,054 176 5,000 13,000 1 1.645 میلیون 14,054 18.717 هزار میلیارد - - 1.26 میلیون - 2.073 میلیون 3.807 میلیون 526,832 35.04 8.91 4.85 96,107 - 96,107 -
وساخت

سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌

سهام بورس 11,965 629.00 4.99 12,311 283.00 2.25 1398/07/28 31 196,258 2.348 میلیارد 6,330.9 12,594 11,965 11,965 11,965 122 - - 0 4.707 میلیون 11,965 13.683 هزار میلیارد 16.873 میلیون 5.002 میلیون 1.09 میلیون 3.451 میلیون 1.552 میلیون 432,619 -181,709 -73.87 8.65 31.03 36,258 160,000 196,258 -
فروس

فروسیلیس‌ ایران‌

سهام بورس 12,341 649.00 5.00 12,841 149.00 1.15 1398/07/29 72 80,326 991.303 میلیون 1,115.64 12,990 12,341 12,341 12,341 234 200 12,341 1 1.218 میلیون 12,341 11.361 هزار میلیارد 12.362 میلیون 2.44 میلیون 874,491 1.133 میلیون 1.308 میلیون 2.091 میلیون 610,293 18.4 8.59 5.37 80,326 - 80,326 -
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 9,915 521.00 4.99 10,430 6.00 0.06 1398/07/29 8 5,785 57.358 میلیون 723.13 10,436 9,915 9,915 9,915 34 200 5,863 1 198,739 9,915 12.314 هزار میلیارد 13.48 میلیون 2.611 میلیون 1.18 میلیون 1.172 میلیون 1.439 میلیون 1.347 میلیون 192,268 64.02 8.56 9.14 5,785 - 5,785 -
لابسا

آبسال‌

سهام بورس 20,283 1,067.00 5.00 20,950 400.00 1.87 1398/07/29 104 53,975 1.095 میلیارد 518.99 21,350 20,283 20,283 20,283 297 - - 0 788,077 20,283 7.696 هزار میلیارد 8.922 میلیون 2.263 میلیون 360,000 1.38 میلیون 882,750 1.946 میلیون 385,358 19.57 8.54 3.88 53,975 - 53,975 -
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 17,651 929.00 5.00 17,789 791.00 4.26 1398/07/28 169 366,890 6.526 میلیارد 2,170.95 18,580 17,811 17,651 18,400 123 150 11,723 1 853,210 17,651 8.005 هزار میلیارد 9.105 میلیون 2.048 میلیون 450,000 1.1 میلیون 948,288 1.216 میلیون 355,955 22.49 8.44 6.58 366,890 - 364,490 2,400
بشهاب

لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

سهام بورس 20,543 1,081.00 5.00 21,215 409.00 1.89 1398/07/29 39 24,528 503.879 میلیون 628.92 21,624 20,543 20,543 20,543 53 - - 0 155,119 20,543 3.504 هزار میلیارد 5.564 میلیون 2.54 میلیون 162,000 2.128 میلیون 412,193 1.966 میلیون 214,782 16 8.34 1.75 24,528 - 24,528 -
کفرا

فراورده‌ های‌ نسوزایران‌

سهام بورس 18,001 388.00 2.11 17,794 595.00 3.24 1398/07/29 389 536,893 9.553 میلیارد 1,380.19 18,389 17,470 17,470 18,331 1 693 18,001 2 2,500 18,001 6.875 هزار میلیارد 8.427 میلیون 2.589 میلیون 372,886 1.792 میلیون 797,329 2.386 میلیون 843,819 7.86 8.32 2.78 472,121 64,772 536,893 -
قپیرا

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

سهام بورس 30,765 1,618.00 5.00 32,303 80.00 0.25 1398/07/29 17 4,006 123.358 میلیون 235.65 32,383 30,764 30,764 32,000 1 1,000 30,768 1 300 33,988 6.55 هزار میلیارد 6.894 میلیون 1.211 میلیون 200,000 433,884 776,623 2.617 میلیون 340,149 18.99 8.32 2.48 4,006 - 4,006 -
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 4,894 1.00 0.02 4,695 200.00 4.09 1398/07/29 615 4.378 میلیون 20.554 میلیارد 7,118.11 4,895 4,651 4,651 4,899 2 2,092 4,757 1 10,100 4,894 2.178 هزار میلیارد 3.204 میلیون 1.367 میلیون 445,000 1.115 میلیون 252,079 2.555 میلیون 10,926 191.22 8.29 0.82 4.045 میلیون 332,717 4.134 میلیون 243,504
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 18,837 897.00 5.00 18,563 623.00 3.47 1398/07/29 843 3.808 میلیون 70.691 میلیارد 4,517.46 17,940 17,601 17,505 18,837 1 45,030 18,837 14 1,500 19,300 52.023 هزار میلیارد 68.249 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 7.88 8.25 7.64 2.772 میلیون 1.036 میلیون 1.25 میلیون 2.558 میلیون
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 9,534 501.00 4.99 9,534 501.00 4.99 1398/07/29 218 386,145 3.682 میلیارد 1,771.31 10,035 9,534 9,534 9,534 237 115 9,534 1 2.116 میلیون 9,534 3.312 هزار میلیارد 3.756 میلیون 993,277 330,000 609,722 383,555 861,537 42,244 74.48 8.2 3.65 386,145 - 386,145 -
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 11,330 379.00 3.24 11,180 529.00 4.52 1398/07/29 1,032 3.079 میلیون 34.428 میلیارد 2,983.99 11,709 11,124 11,124 11,660 1 5,000 11,450 1 14,567 11,456 21.782 هزار میلیارد 21.569 میلیون 3.312 میلیون 1.24 میلیون 774,359 2.538 میلیون 1.08 میلیون 972,879 21.37 8.19 19.25 2.799 میلیون 280,000 2.939 میلیون 140,140
دپارس

پارس‌ دارو

سهام بورس 30,350 901.00 3.06 28,870 579.00 1.97 1398/07/29 540 1.256 میلیون 36.251 میلیارد 2,325.3 29,449 27,977 27,977 30,699 1 1,250 30,000 2 174 30,385 15.465 هزار میلیارد 17.56 میلیون 4.282 میلیون 210,000 2.404 میلیون 1.878 میلیون 3.008 میلیون 1.733 میلیون 8.74 8.07 5.04 891,096 364,567 996,830 258,833
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 26,973 1,284.00 5.00 25,423 266.00 1.04 1398/07/29 883 3.129 میلیون 79.536 میلیارد 3,543.08 25,689 24,405 24,405 26,973 1 571,214 26,973 89 2,000 27,300 15.431 هزار میلیارد - - 400,000 - 1.833 میلیون 4.133 میلیون 1.604 میلیون 9.14 8 3.55 2.193 میلیون 935,913 2.626 میلیون 502,138
خکمک

کمک‌فنرایندامین‌

سهام بورس 4,705 224.00 5.00 4,610 129.00 2.88 1398/07/29 465 3.925 میلیون 18.096 میلیارد 8,441.26 4,481 4,257 4,257 4,705 1 223,508 4,705 38 241 4,939 1.438 هزار میلیارد 2.172 میلیون 878,088 320,857 693,057 185,031 2.33 میلیون -5,822 -254.06 7.99 0.63 3.925 میلیون - 3.925 میلیون -
خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 4,879 180.00 3.56 4,842 217.00 4.29 1398/07/29 532 3.251 میلیون 15.742 میلیارد 6,111.66 5,059 4,807 4,807 5,000 1 500 4,830 1 1,717 4,879 7.233 هزار میلیارد 8.44 میلیون 2.388 میلیون 714,420 1.521 میلیون 866,413 2.502 میلیون 212,973 32.49 7.99 2.77 3.251 میلیون - 3.251 میلیون -
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 14,000 105.00 0.76 13,422 473.00 3.40 1398/07/29 3,331 14.07 میلیون 188.853 میلیارد 4,224.06 13,895 13,201 13,201 14,250 3 5,000 14,000 1 37,448 14,000 8.059 هزار میلیارد 8.064 میلیون 1.281 میلیون 580,000 279,069 1.002 میلیون 792,735 287,822 27.05 7.77 9.82 13.62 میلیون 450,080 14.047 میلیون 23,598
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 20,887 304.00 1.43 20,270 921.00 4.35 1398/07/29 390 637,445 12.921 میلیارد 1,634.47 21,191 20,132 20,132 21,000 1 300 20,887 1 2,554 21,000 14.864 هزار میلیارد 21.581 میلیون 9.217 میلیون 701,452 7.362 میلیون 1.855 میلیون 16.8 میلیون 642,234 22.14 7.67 0.85 637,445 - 637,345 100
بکاب

صنایع‌جوشکاب‌یزد

سهام بورس 27,815 286.00 1.02 26,835 1,266.00 4.51 1398/07/29 156 116,906 3.137 میلیارد 749.4 28,101 26,696 26,696 28,008 1 553 27,101 1 500 27,814 677.23 میلیارد 729,140 167,421 24,100 82,416 85,005 172,579 10,116 63.93 7.61 3.75 106,906 10,000 116,906 -
دفرا

فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌

سهام بورس 13,545 395.00 2.83 13,273 667.00 4.78 1398/07/29 626 1.474 میلیون 19.568 میلیارد 2,355.12 13,940 13,243 13,243 13,849 1 720 13,300 1 202 13,545 9.759 هزار میلیارد 10.069 میلیون 2.015 میلیون 700,000 778,204 1.237 میلیون 1.711 میلیون 844,783 11 7.51 5.43 1.224 میلیون 250,000 1.474 میلیون -
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 16,310 462.00 2.75 15,954 818.00 4.88 1398/07/29 165 389,505 6.214 میلیارد 2,360.64 16,772 15,934 15,934 16,770 1 2,094 16,310 1 300 16,527 2.013 هزار میلیارد 2.043 میلیون 385,081 120,000 128,429 256,652 369,063 96,767 19.78 7.46 5.19 389,505 - 378,505 11,000
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 16,049 603.00 3.90 15,800 354.00 2.29 1398/07/29 465 947,248 14.967 میلیارد 2,037.09 15,446 15,246 15,210 16,050 1 87 16,045 1 50,000 16,050 129.772 هزار میلیارد 146.186 میلیون 31.311 میلیون 8.4 میلیون 13.466 میلیون 17.846 میلیون 17.846 میلیون 11.907 میلیون 11.15 7.44 7.44 887,248 60,000 947,248 -
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 12,108 637.00 5.00 12,108 637.00 5.00 1398/07/29 396 1.159 میلیون 14.029 میلیارد 2,925.92 12,745 12,108 12,108 12,108 303 347 6,664 1 2.119 میلیون 12,108 23.713 هزار میلیارد - - 1.86 میلیون - 3.032 میلیون 5.453 میلیون 1.654 میلیون 13.62 7.43 4.13 698,665 460,000 1.059 میلیون 100,000
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 33,168 1,579.00 5.00 31,893 304.00 0.96 1398/07/29 283 401,245 12.797 میلیارد 1,417.83 31,589 30,200 30,200 33,168 2 24,385 33,168 18 1,100 34,373 14.247 هزار میلیارد 18.214 میلیون 5.815 میلیون 450,000 3.862 میلیون 1.953 میلیون 6.01 میلیون 1.973 میلیون 7.27 7.35 2.39 401,245 - 213,020 188,225
فرآور

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌

سهام بورس 51,114 763.00 1.52 50,179 172.00 0.34 1398/07/29 350 249,668 12.528 میلیارد 713.34 50,351 48,470 48,470 51,199 2 585 51,003 1 11,427 51,114 6.062 هزار میلیارد 6.604 میلیون 1.403 میلیون 120,000 582,527 820,282 1.327 میلیون 531,812 11.32 7.34 4.54 226,668 23,000 227,750 21,918
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 11,599 385.00 3.21 11,547 437.00 3.65 1398/07/29 339 697,657 8.005 میلیارد 2,057.99 11,984 11,385 11,385 11,983 2 300 11,500 1 5,681 11,600 35.988 هزار میلیارد 39.452 میلیون 9.528 میلیون 3 میلیون 4.811 میلیون 4.718 میلیون 14.311 میلیون 2.174 میلیون 15.93 7.34 2.42 687,657 10,000 697,657 -
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 26,870 429.00 1.57 26,041 1,258.00 4.61 1398/07/29 1,051 2.3 میلیون 59.894 میلیارد 2,188.39 27,299 25,935 25,935 26,873 3 218 26,870 1 5,646 26,873 6.861 هزار میلیارد 7.683 میلیون 2.063 میلیون 250,000 1.173 میلیون 889,841 3.09 میلیون 447,531 14.55 7.32 2.11 2.171 میلیون 129,400 2.243 میلیون 57,161
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 5,150 127.00 2.41 5,068 209.00 3.96 1398/07/29 1,648 7.96 میلیون 40.341 میلیارد 4,830.2 5,277 5,014 5,014 5,344 2 50,000 5,101 1 11,752 5,150 2.64 هزار میلیارد 3.891 میلیون 1.705 میلیون 500,000 1.357 میلیون 347,709 1.099 میلیون -46,182 -54.87 7.29 2.3 7.76 میلیون 200,000 7.96 میلیون -
چافست

افست‌

سهام بورس 10,383 546.00 5.00 10,877 52.00 0.48 1398/07/29 38 37,740 391.854 میلیون 993.16 10,929 10,383 10,383 10,383 99 200 7,712 1 741,042 10,383 10.82 هزار میلیارد 13.245 میلیون 3.956 میلیون 700,000 2.477 میلیون 1.479 میلیون 2.056 میلیون 483,829 22.26 7.28 5.24 37,740 - 37,740 -
تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 12,071 635.00 5.00 12,071 635.00 5.00 1398/07/29 53 66,426 801.828 میلیون 1,253.32 12,706 12,071 12,071 12,071 169 - - 0 707,344 12,071 1.397 هزار میلیارد 1.716 میلیون 573,609 109,957 388,519 185,090 348,983 65,926 20.13 7.17 3.8 66,426 - 66,426 -
پتایر

ایران‌ تایر

سهام بورس 16,499 410.00 2.42 16,106 803.00 4.75 1398/07/29 863 3.659 میلیون 58.923 میلیارد 4,239.29 16,909 16,064 16,064 16,790 1 905 16,293 1 2,337 16,499 4.844 هزار میلیارد 6.581 میلیون 2.611 میلیون 286,469 1.967 میلیون 644,304 4.576 میلیون 611,133 7.55 7.16 1.01 3.08 میلیون 578,702 2.347 میلیون 1.311 میلیون
سخاش

سیمان‌خاش‌

سهام بورس 19,190 141.00 0.73 18,542 789.00 4.08 1398/07/29 99 131,444 2.437 میلیارد 1,327.72 19,331 18,365 18,365 19,329 1 2,978 18,745 1 335 19,190 2.423 هزار میلیارد 3.268 میلیون 1.278 میلیون 125,000 950,557 327,205 1.161 میلیون 235,987 9.82 7.08 2 81,444 50,000 131,444 -
بنیرو

نیروترانس‌

سهام بورس 15,500 506.00 3.16 15,277 729.00 4.55 1398/07/29 236 414,132 6.327 میلیارد 1,754.8 16,006 15,206 15,206 15,999 1 110 15,330 1 1,000 15,579 8.073 هزار میلیارد 11.029 میلیون 4.471 میلیون 500,000 3.39 میلیون 1.08 میلیون 2.561 میلیون 509,334 15 7.07 2.98 374,132 40,000 414,132 -
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 7,318 385.00 5.00 7,318 385.00 5.00 1398/07/29 80 470,498 3.443 میلیارد 5,881.23 7,703 7,318 7,318 7,318 41 - - 0 105,805 7,318 5.591 هزار میلیارد 6.452 میلیون 2.055 میلیون 699,840 1.33 میلیون 724,369 776,796 4,594 1114.81 7.07 6.59 190,498 280,000 270,498 200,000
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 13,885 322.00 2.37 13,242 321.00 2.37 1398/07/29 416 1.025 میلیون 13.57 میلیارد 2,463.4 13,563 13,000 12,910 13,900 1 5,318 13,819 1 8,144 13,885 1.014 هزار میلیارد 1.069 میلیون 216,665 75,000 75,778 140,887 204,018 41,328 24.03 7.05 4.87 1.005 میلیون 20,000 1.025 میلیون -
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 13,750 420.00 2.96 13,653 517.00 3.65 1398/07/29 1,837 3.42 میلیون 46.69 میلیارد 1,861.64 14,170 13,462 13,462 14,108 1 416 13,712 1 54,245 13,750 14.179 هزار میلیارد 14.917 میلیون 3.205 میلیون 1,000,000 1.264 میلیون 1.942 میلیون 4.04 میلیون 1.373 میلیون 9.94 7.03 3.38 3.067 میلیون 352,644 3.384 میلیون 36,091