شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

P/E

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 63,835 1,254.00 1.93 61,838 3,251.00 4.99 1398/07/29 136 178,909 11.063 میلیارد 1,315.51 65,089 61,840 61,835 63,835 1 - - 0 30 64,998 16.405 هزار میلیارد 15.872 میلیون 851,845 247,360 575,459 276,386 6,921 3,643 4198.82 55.34 2210.12 163,909 15,000 178,909 -
سدور

سیمان‌ دورود

سهام بورس 2,330 122.00 4.98 2,330 122.00 4.98 1398/07/29 333 3.879 میلیون 9.037 میلیارد 11,647.58 2,452 2,330 2,330 2,330 154 7,000 2,330 1 1.917 میلیون 2,330 1.576 هزار میلیارد 3.144 میلیون 1.995 میلیون 641,697 1.649 میلیون 346,239 1.063 میلیون 920 1625.17 4.32 1.41 3.879 میلیون - 3.879 میلیون -
تکنو

تکنوتار

سهام بورس 6,432 338.00 4.99 6,432 338.00 4.99 1398/07/29 58 180,171 1.159 میلیارد 3,106.4 6,770 6,432 6,432 6,432 95 300 6,220 1 1.026 میلیون 6,432 1.662 هزار میلیارد 1.722 میلیون 308,438 245,549 143,026 165,412 95,657 1,359 1162.17 9.56 16.52 180,171 - 180,171 -
دروز

داروسازی‌ روزدارو

سهام بورس 7,318 385.00 5.00 7,318 385.00 5.00 1398/07/29 80 470,498 3.443 میلیارد 5,881.23 7,703 7,318 7,318 7,318 41 - - 0 105,805 7,318 5.591 هزار میلیارد 6.452 میلیون 2.055 میلیون 699,840 1.33 میلیون 724,369 776,796 4,594 1114.81 7.07 6.59 190,498 280,000 270,498 200,000
فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

سهام بورس 11,384 599.00 5.00 11,384 599.00 5.00 1398/07/29 212 396,935 4.519 میلیارد 1,872.33 11,983 11,384 11,384 11,384 342 570 11,384 1 2.481 میلیون 11,384 5.992 هزار میلیارد 8.394 میلیون 3.251 میلیون 500,000 2.702 میلیون 548,690 2.143 میلیون 5,417 1050.77 10.37 2.66 396,935 - 396,935 -
خشرق

الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 3,900 6.00 0.15 3,806 100.00 2.56 1398/07/29 617 4.107 میلیون 15.632 میلیارد 6,655.89 3,906 3,711 3,711 4,000 1 3,557 3,900 3 23,301 3,938 2.461 هزار میلیارد 4.899 میلیون 3.182 میلیون 630,000 2.502 میلیون 680,730 3.53 میلیون 4,153 577.36 3.52 0.68 3.712 میلیون 394,807 4.058 میلیون 49,096
غپاک

لبنیات‌ پاک‌

سهام بورس 4,033 212.00 4.99 4,154 91.00 2.14 1398/07/29 105 237,085 956.164 میلیون 2,257.95 4,245 4,033 4,033 4,033 160 - - 0 1.853 میلیون 4,033 5.886 هزار میلیارد 9.759 میلیون 5.565 میلیون 1.385 میلیون 4.004 میلیون 1.561 میلیون 7.928 میلیون 14,095 408.32 3.69 0.73 237,085 - 237,085 -
نمرینو

ایران‌ مرینوس‌

سهام بورس 27,001 618.00 2.24 26,254 1,365.00 4.94 1398/07/29 186 284,359 7.466 میلیارد 1,528.81 27,619 26,239 26,239 27,100 1 138,500 27,000 6 32 27,100 3.509 هزار میلیارد 3.502 میلیون 337,686 127,000 168,054 169,632 203,772 9,394 354.93 19.66 16.36 164,859 119,500 284,359 -
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 5,086 90.00 1.80 4,891 105.00 2.10 1398/07/29 1,289 15.65 میلیون 76.536 میلیارد 12,141.1 4,996 4,747 4,747 5,177 1 500 5,099 1 1,200 5,099 5.496 هزار میلیارد 6.359 میلیون 2.439 میلیون 1.1 میلیون 979,106 1.46 میلیون 108,850 17,605 305.61 3.69 49.43 8.592 میلیون 7.058 میلیون 14.079 میلیون 1.571 میلیون
شلعاب

لعابیران‌

سهام بورس 12,008 631.00 4.99 12,130 509.00 4.03 1398/07/29 33 51,614 619.781 میلیون 1,564.06 12,639 12,008 12,008 12,008 157 - - 0 1.212 میلیون 12,008 2.022 هزار میلیارد 2.631 میلیون 906,372 160,000 690,603 215,769 386,739 7,083 274.01 8.99 5.02 51,614 - 51,614 -
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 15,000 744.00 4.73 15,037 707.00 4.49 1398/07/29 811 1.537 میلیون 23.112 میلیارد 1,895.19 15,744 14,957 14,957 15,400 1 1,000 14,961 1 3,248 15,286 3.149 هزار میلیارد 3.298 میلیون 471,174 200,000 290,248 180,926 606,282 11,967 251.31 16.62 4.96 1.522 میلیون 15,080 1.522 میلیون 15,000
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 82,538 4,344.00 5.00 85,059 1,823.00 2.10 1398/07/29 155 43,666 3.714 میلیارد 51.5 86,882 82,538 82,538 82,538 8 295 77,778 1 2,549 82,538 4.547 هزار میلیارد 6.583 میلیون 2.141 میلیون 53,453 2.171 میلیون -29,575 3.036 میلیون 19,968 220.95 -149.18 1.45 - - - -
حپترو

حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام

سهام بورس 25,738 1,354.00 5.00 26,758 334.00 1.23 1398/07/29 23 19,711 507.322 میلیون 857 27,092 25,738 25,738 25,738 120 - - 0 456,260 25,738 5.425 هزار میلیارد 6.041 میلیون 994,488 200,000 689,464 305,024 707,126 25,186 212.48 17.54 7.57 19,711 - 19,711 -
خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

سهام بورس 4,894 1.00 0.02 4,695 200.00 4.09 1398/07/29 615 4.378 میلیون 20.554 میلیارد 7,118.11 4,895 4,651 4,651 4,899 2 2,092 4,757 1 10,100 4,894 2.178 هزار میلیارد 3.204 میلیون 1.367 میلیون 445,000 1.115 میلیون 252,079 2.555 میلیون 10,926 191.22 8.29 0.82 4.045 میلیون 332,717 4.134 میلیون 243,504
ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

سهام بورس 7,209 379.00 4.99 7,334 254.00 3.35 1398/07/29 42 59,563 429.39 میلیون 1,418.17 7,588 7,209 7,209 7,209 142 9,895 7,209 20 830,369 7,209 1.685 هزار میلیارد 1.778 میلیون 602,791 221,941 149,844 452,947 25,361 8,631 188.59 3.59 64.19 59,563 - 59,563 -
ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

سهام بورس 4,687 246.00 4.99 4,848 85.00 1.72 1398/07/29 26 33,457 156.813 میلیون 1,286.81 4,933 4,687 4,687 4,687 53 - - 0 1.077 میلیون 4,687 1.184 هزار میلیارد 1.236 میلیون 362,145 240,000 72,878 289,267 14,919 6,344 183.4 4.02 77.99 33,457 - 33,457 -
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 2,000 83.00 3.98 1,987 96.00 4.61 1398/07/29 990 21.397 میلیون 42.518 میلیارد 21,612.93 2,083 1,979 1,979 2,042 5 10,000 1,999 1 145,000 2,024 5.106 هزار میلیارد 7.746 میلیون 5.321 میلیون 2.45 میلیون 2.878 میلیون 2.443 میلیون 2.756 میلیون 28,103 173.23 1.99 1.77 13.954 میلیون 7.443 میلیون 18.971 میلیون 2.426 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,135 199.00 2.23 8,867 69.00 0.77 1398/07/29 3,053 19.83 میلیون 175.833 میلیارد 6,495.35 8,936 8,490 8,490 9,191 1 43,240 9,130 1 3,000 9,140 21.451 هزار میلیارد 22.248 میلیون 8.705 میلیون 1.5 میلیون 966,748 7.738 میلیون 209,507 136,578 155.81 2.75 101.58 19.2 میلیون 630,249 19.704 میلیون 126,422
تکمبا

کمباین‌ سازی‌ ایران‌

سهام بورس 2,634 75.00 2.77 2,590 119.00 4.39 1398/07/29 932 13.045 میلیون 33.788 میلیارد 13,996.86 2,709 2,574 2,574 2,689 1 109,000 2,574 3 10,000 2,646 4.668 هزار میلیارد 5.473 میلیون 2.389 میلیون 1.723 میلیون 1.011 میلیون 1.378 میلیون 1.014 میلیون 32,398 137.74 3.24 4.41 12.545 میلیون 500,000 13.045 میلیون -
سیلام

سیمان‌ ایلام‌

سهام بورس 7,638 401.00 4.99 7,638 401.00 4.99 1398/07/29 74 335,513 2.563 میلیارد 4,533.96 8,039 7,638 7,638 7,638 81 - - 0 531,017 7,638 3.323 هزار میلیارد 5.553 میلیون 2.366 میلیون 412,500 2.402 میلیون -36,011 1.403 میلیون 27,287 115.46 -87.49 2.25 335,513 - 335,513 -
خچرخش

چرخشگر

سهام بورس 3,174 152.00 4.57 3,183 143.00 4.30 1398/07/29 682 3.771 میلیون 12.003 میلیارد 5,529.6 3,326 3,160 3,160 3,299 1 10,000 3,165 1 3,000 3,225 3.17 هزار میلیارد 4.25 میلیون 2.292 میلیون 952,095 1.22 میلیون 1.072 میلیون 1.617 میلیون 26,283 115.3 2.83 1.87 3.771 میلیون 678 3.771 میلیون -
قثابت

قند ثابت‌ خراسان‌

سهام بورس 20,811 1,095.00 5.00 21,283 623.00 2.84 1398/07/29 72 116,062 2.415 میلیارد 1,611.97 21,906 20,811 20,811 20,811 230 3,455 17,797 1 1.317 میلیون 20,811 11.178 هزار میلیارد 11.533 میلیون 1.09 میلیون 510,000 678,814 410,830 716,310 96,192 112.84 26.42 15.15 116,062 - 66,062 50,000
خمحرکه

نیرو محرکه‌

سهام بورس 5,021 253.00 4.80 5,026 248.00 4.70 1398/07/29 691 5.658 میلیون 28.436 میلیارد 8,188.46 5,274 5,011 5,011 5,180 1 1,584 5,014 1 1,000 5,040 5.388 هزار میلیارد 7.329 میلیون 3.326 میلیون 1.021 میلیون 2.2 میلیون 1.126 میلیون 5.554 میلیون 49,938 102.72 4.55 0.92 5.658 میلیون - 5.658 میلیون -
شفارس

صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌

سهام بورس 6,181 48.00 0.78 5,931 202.00 3.29 1398/07/29 586 4.437 میلیون 26.318 میلیارد 7,572.11 6,133 5,831 5,827 6,399 1 9,000 6,181 1 10,345 6,181 3.865 هزار میلیارد 4.478 میلیون 1.454 میلیون 629,607 743,956 710,383 1.582 میلیون 38,472 97.06 5.26 2.36 2.711 میلیون 1.727 میلیون 4.437 میلیون -
خمحور

تولیدمحورخودرو

سهام بورس 9,022 451.00 4.76 9,005 468.00 4.94 1398/07/29 175 562,086 5.062 میلیارد 3,211.92 9,473 9,000 9,000 9,285 1 181 9,040 1 1,115 9,040 4.109 هزار میلیارد 4.753 میلیون 1.382 میلیون 420,741 964,650 417,327 1.33 میلیون 45,566 83.15 9.08 2.85 562,086 - 562,086 -
وپترو

سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌

سهام بورس 6,500 98.00 1.49 6,387 211.00 3.20 1398/07/29 410 4.514 میلیون 28.831 میلیارد 11,010.01 6,598 6,269 6,269 6,577 1 9,300 6,500 2 380 6,536 12.023 هزار میلیارد 14.809 میلیون 6.35 میلیون 1.82 میلیون 3.185 میلیون 3.165 میلیون 1.289 میلیون 144,395 80.5 3.67 9.02 3.57 میلیون 943,891 2.988 میلیون 1.526 میلیون
حتوکا

حمل‌ونقل‌توکا

سهام بورس 9,534 501.00 4.99 9,534 501.00 4.99 1398/07/29 218 386,145 3.682 میلیارد 1,771.31 10,035 9,534 9,534 9,534 237 115 9,534 1 2.116 میلیون 9,534 3.312 هزار میلیارد 3.756 میلیون 993,277 330,000 609,722 383,555 861,537 42,244 74.48 8.2 3.65 386,145 - 386,145 -
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,742 249.00 4.99 4,826 165.00 3.31 1398/07/28 199 1.331 میلیون 6.311 میلیارد 6,688.26 4,991 4,742 4,742 4,742 654 500 4,371 1 10.976 میلیون 4,742 28.379 هزار میلیارد 35.14 میلیون 11.66 میلیون 3.4 میلیون 7.149 میلیون 4.511 میلیون 592,861 386,052 72.52 6.2 47.21 230,964 1.1 میلیون 1.331 میلیون -
کماسه

تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

سهام بورس 17,670 55.00 0.31 16,957 768.00 4.33 1398/07/29 401 2.494 میلیون 42.293 میلیارد 6,219.58 17,725 16,839 16,839 18,200 1 160 17,173 1 5,000 17,679 2.871 هزار میلیارد 2.827 میلیون 335,228 162,000 79,736 255,492 221,927 38,317 71.69 10.75 12.38 1.994 میلیون 500,000 2.492 میلیون 2,000
وتوس

توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 2,546 133.00 4.96 2,602 77.00 2.87 1398/07/29 79 372,601 948.642 میلیون 4,716.47 2,679 2,546 2,546 2,546 192 12,544 2,380 1 4.226 میلیون 2,546 4.293 هزار میلیارد 4.58 میلیون 2.262 میلیون 900,000 417,035 1.845 میلیون 96,052 62,869 66.22 2.26 43.34 372,601 - 372,601 -
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 53,104 2,794.00 5.00 53,182 2,716.00 4.86 1398/07/29 1,139 1.038 میلیون 55.184 میلیارد 911.02 55,898 53,104 53,104 54,498 4 100 53,104 1 2,071 53,104 10.188 هزار میلیارد 10.211 میلیون 837,517 182,250 518,840 318,677 926,280 146,553 66.14 30.41 10.46 1.031 میلیون 6,700 1.036 میلیون 1,299
سدشت

صنایع سیمان دشتستان

سهام بورس 9,915 521.00 4.99 10,430 6.00 0.06 1398/07/29 8 5,785 57.358 میلیون 723.13 10,436 9,915 9,915 9,915 34 200 5,863 1 198,739 9,915 12.314 هزار میلیارد 13.48 میلیون 2.611 میلیون 1.18 میلیون 1.172 میلیون 1.439 میلیون 1.347 میلیون 192,268 64.02 8.56 9.14 5,785 - 5,785 -
بکاب

صنایع‌جوشکاب‌یزد

سهام بورس 27,815 286.00 1.02 26,835 1,266.00 4.51 1398/07/29 156 116,906 3.137 میلیارد 749.4 28,101 26,696 26,696 28,008 1 553 27,101 1 500 27,814 677.23 میلیارد 729,140 167,421 24,100 82,416 85,005 172,579 10,116 63.93 7.61 3.75 106,906 10,000 116,906 -
بالبر

کابل‌ البرز

سهام بورس 11,698 615.00 4.99 12,218 95.00 0.77 1398/07/29 23 19,644 229.796 میلیون 854.09 12,313 11,698 11,698 11,698 58 - - 0 364,895 11,698 3.907 هزار میلیارد 5.364 میلیون 1.836 میلیون 316,920 1.491 میلیون 344,626 2.335 میلیون 60,614 63.88 11.24 1.66 19,644 - 19,644 -
کساپا

سایپاشیشه‌

سهام بورس 5,436 221.00 3.91 5,437 220.00 3.89 1398/07/29 460 3.04 میلیون 16.527 میلیارد 6,608.76 5,657 5,375 5,375 5,649 1 1,222 5,401 2 1,000 5,438 1.301 هزار میلیارد 1.653 میلیون 531,813 230,000 402,825 128,988 584,506 19,863 62.96 9.69 2.14 1.989 میلیون 1.051 میلیون 3.023 میلیون 17,356
بکام

کارخانجات تولیدی شهید قندی

سهام بورس 13,312 633.00 4.99 13,098 419.00 3.30 1398/07/29 322 1.001 میلیون 13.108 میلیارد 3,107.81 12,679 12,630 12,410 13,312 1 236,841 13,312 58 500 13,756 7.693 هزار میلیارد 9.634 میلیون 2.317 میلیون 600,000 1.775 میلیون 542,277 1.24 میلیون 129,478 60.7 14.49 6.34 942,816 57,900 866,009 134,707
غشاذر

پگاه‌آذربایجان‌غربی‌

سهام بورس 5,922 168.00 2.92 5,546 208.00 3.61 1398/07/29 656 3.227 میلیون 17.899 میلیارد 4,919.85 5,754 5,467 5,467 5,950 1 1,000 5,850 1 5,000 5,850 3.452 هزار میلیارد 4.016 میلیون 1.214 میلیون 600,000 688,082 525,723 2.173 میلیون 55,744 59.69 6.33 1.53 3.227 میلیون - 3.224 میلیون 3,817
غمهرا

تولیدی‌مهرام‌

سهام بورس 36,808 748.00 1.99 35,954 1,602.00 4.27 1398/07/29 398 610,653 21.955 میلیارد 1,534.3 37,556 35,679 35,679 38,000 1 197 36,060 1 70 36,899 3.539 هزار میلیارد 5.012 میلیون 1.802 میلیون 93,558 1.648 میلیون 154,048 2.923 میلیون 58,534 57.47 21.84 1.15 610,653 - 610,653 -
غسالم

سالمین‌

سهام بورس 27,483 1,308.00 5.00 27,475 1,300.00 4.97 1398/07/29 115 151,514 4.163 میلیارد 1,317.51 26,175 27,483 27,008 27,483 1 76,473 27,483 61 100 28,007 7.554 هزار میلیارد 8.742 میلیون 1.078 میلیون 300,000 499,297 578,433 1.737 میلیون 151,051 54.57 14.25 4.75 151,514 - 151,514 -
کترام

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

سهام بورس 6,869 361.00 4.99 6,869 361.00 4.99 1398/07/29 58 427,614 2.937 میلیارد 7,372.66 7,230 6,869 6,869 6,869 125 500 5,088 1 857,084 6,869 2.133 هزار میلیارد 2.552 میلیون 830,862 294,981 526,063 304,799 637,647 40,240 50.35 6.65 3.18 353,614 74,000 427,614 -
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 18,100 511.00 2.75 17,964 647.00 3.48 1398/07/29 1,033 3.436 میلیون 61.719 میلیارد 3,326 18,611 17,681 17,681 18,800 1 1,000 18,050 1 4,139 18,062 3.722 هزار میلیارد 4.134 میلیون 792,807 90,000 541,675 251,132 773,744 75,538 47.56 14.31 4.64 3.436 میلیون - 3.422 میلیون 13,500
دلقما

دارویی‌ لقمان‌

سهام بورس 7,283 383.00 5.00 7,283 383.00 5.00 1398/07/29 125 482,792 3.516 میلیارد 3,862.34 7,666 7,283 7,283 7,283 174 5,000 6,282 1 1.24 میلیون 7,283 5.175 هزار میلیارد 6.133 میلیون 2.236 میلیون 450,000 1.217 میلیون 1.019 میلیون 1.137 میلیون 110,082 44.66 4.83 4.32 232,792 250,000 382,792 100,000
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 5,199 206.00 3.81 5,146 259.00 4.79 1398/07/29 1,717 15.395 میلیون 79.228 میلیارد 8,966.38 5,405 5,135 5,135 5,300 1 220 5,188 1 2,000 5,188 14.812 هزار میلیارد 16.509 میلیون 5.559 میلیون 2.377 میلیون 2.41 میلیون 3.149 میلیون 1.571 میلیون 319,334 44.15 4.49 8.98 15.391 میلیون 3,961 15.215 میلیون 180,000
سصفها

سیمان‌اصفهان‌

سهام بورس 23,319 1,227.00 5.00 24,307 239.00 0.97 1398/07/29 20 15,599 363.753 میلیون 779.95 24,546 23,319 23,319 23,319 39 - - 0 63,997 23,319 4.91 هزار میلیارد 6.011 میلیون 1.623 میلیون 200,000 1.149 میلیون 473,205 1.263 میلیون 111,534 43.59 10.27 3.85 15,599 - 15,599 -
خفنر

فنرسازی‌خاور

سهام بورس 11,197 589.00 5.00 11,197 589.00 5.00 1398/07/29 113 230,820 2.584 میلیارد 2,042.65 11,786 11,197 11,197 11,197 15 - - 0 35,916 11,197 2.362 هزار میلیارد 2.579 میلیون 574,090 200,000 339,386 234,704 484,849 51,533 43.46 9.54 4.62 230,820 - 230,820 -
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 6,150 106.00 1.69 6,038 218.00 3.48 1398/07/29 2,343 11.258 میلیون 67.978 میلیارد 4,804.92 6,256 5,944 5,944 6,389 2 3,932 6,090 3 1,550 6,161 3.316 هزار میلیارد 4.119 میلیون 1.501 میلیون 530,000 918,671 582,641 849,072 75,359 42.47 5.49 3.77 11.083 میلیون 175,000 11.047 میلیون 210,775
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,480 740.00 2.19 32,905 835.00 2.47 1398/07/29 1,777 1.42 میلیون 46.73 میلیارد 799.18 33,740 32,054 32,053 34,500 2 7,688 34,400 2 1,655 34,480 68.324 هزار میلیارد 72.854 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 41.24 15.97 9.15 931,009 489,137 1.331 میلیون 89,374
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 4,600 219.00 5.00 4,600 219.00 5.00 1398/07/29 88 639,933 2.944 میلیارد 7,271.97 4,381 4,600 4,600 4,600 1 2.119 میلیون 4,600 209 3,054 4,747 4.37 هزار میلیارد 15.422 میلیون 12.573 میلیون 1,000,000 10.822 میلیون 1.751 میلیون 3.822 میلیون 117,092 39.29 2.63 1.2 639,933 - 614,274 25,659
غبهنوش

بهنوش‌ ایران‌

سهام بورس 19,048 181.00 0.96 17,984 883.00 4.68 1398/07/29 146 274,889 4.944 میلیارد 1,882.8 18,867 17,924 17,924 19,050 1 2,000 18,000 1 1,775 19,050 6.969 هزار میلیارد 10.762 میلیون 4.873 میلیون 360,000 4.288 میلیون 584,709 5.697 میلیون 169,644 38.16 11.07 1.14 274,889 - 274,889 -
کپشیر

پشم‌شیشه‌ایران‌

سهام بورس 22,829 1,201.00 5.00 22,872 1,158.00 4.82 1398/07/29 273 291,930 6.677 میلیارد 1,069.34 24,030 22,829 22,829 23,856 2 - - 0 1,195 22,829 3.606 هزار میلیارد 4.098 میلیون 863,802 150,000 667,452 196,350 752,289 97,143 35.32 17.47 4.56 232,832 59,098 291,930 -
خلنت

لنت‌ ترمزایران‌

سهام بورس 40,329 2,122.00 5.00 41,713 738.00 1.74 1398/07/29 37 12,250 494.03 میلیون 331.08 42,451 40,329 40,329 40,329 203 100 38,700 1 400,853 40,329 3.739 هزار میلیارد 3.834 میلیون 283,017 88,000 162,819 120,198 434,503 103,995 35.3 30.54 8.45 12,250 - 12,250 -
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 14,054 739.00 5.00 14,652 141.00 0.95 1398/07/29 47 96,107 1.351 میلیارد 2,044.83 14,793 14,054 14,054 14,054 176 5,000 13,000 1 1.645 میلیون 14,054 18.717 هزار میلیارد - - 1.26 میلیون - 2.073 میلیون 3.807 میلیون 526,832 35.04 8.91 4.85 96,107 - 96,107 -
کدما

معدنی‌ دماوند

سهام بورس 53,000 2,653.00 4.77 52,873 2,780.00 5.00 1398/07/29 156 65,714 3.474 میلیارد 421.24 55,653 52,871 52,871 54,000 1 19 52,872 1 676 53,000 1.674 هزار میلیارد 1.802 میلیون 272,868 30,000 216,139 56,729 129,592 47,348 33.5 27.96 12.24 65,714 - 65,714 -
غشان

شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌

سهام بورس 19,022 905.00 5.00 19,022 905.00 5.00 1398/07/29 59 394,422 7.503 میلیارد 6,685.12 18,117 19,022 19,022 19,022 1 582,556 19,022 286 2,588 20,400 3.62 هزار میلیارد 4.57 میلیون 1.048 میلیون 200,000 765,738 282,520 2.342 میلیون 116,790 32.57 13.47 1.62 394,422 - 59,478 334,944
خموتور

موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 4,879 180.00 3.56 4,842 217.00 4.29 1398/07/29 532 3.251 میلیون 15.742 میلیارد 6,111.66 5,059 4,807 4,807 5,000 1 500 4,830 1 1,717 4,879 7.233 هزار میلیارد 8.44 میلیون 2.388 میلیون 714,420 1.521 میلیون 866,413 2.502 میلیون 212,973 32.49 7.99 2.77 3.251 میلیون - 3.251 میلیون -
فپنتا

سپنتا

سهام بورس 66,161 3,482.00 5.00 68,305 1,338.00 1.92 1398/07/29 102 14,860 1.006 میلیارد 145.69 69,643 66,666 66,161 70,009 3 - - 0 12,498 66,161 3.776 هزار میلیارد - - 54,173 - 541,897 4.231 میلیون 122,357 30.24 6.83 0.87 14,860 - 14,860 -
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 6,160 20.00 0.33 6,039 101.00 1.64 1398/07/29 182 727,745 4.366 میلیارد 3,998.6 6,140 6,140 5,851 6,170 1 200 6,110 1 28,164 6,167 15.518 هزار میلیارد 22.605 میلیون 10.894 میلیون 2.527 میلیون 7.348 میلیون 3.546 میلیون 12.547 میلیون 509,710 29.93 4.3 1.22 595,762 131,983 604,091 123,654
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 5,388 209.00 3.73 5,345 252.00 4.50 1398/07/29 1,497 6.003 میلیون 32.085 میلیارد 4,010.12 5,597 5,318 5,318 5,500 1 5,390 5,390 1 1,000 5,390 4.198 هزار میلیارد 4.177 میلیون 1.464 میلیون 750,000 168,066 1.296 میلیون 177,231 134,114 29.89 3.09 22.62 5.548 میلیون 455,000 5.993 میلیون 10,177
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,097 531.00 3.41 15,627 61.00 0.39 1398/07/29 170 151,142 2.392 میلیارد 889.07 15,566 15,954 15,255 16,097 1 100 15,856 1 295 16,097 139.095 هزار میلیارد 159.624 میلیون 30.946 میلیون 9 میلیون 18.981 میلیون 11.966 میلیون 33.29 میلیون 4.891 میلیون 28.75 11.75 4.22 74,435 76,707 121,142 30,000
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 20,200 201.00 1.01 20,906 907.00 4.54 1398/07/28 883 2.038 میلیون 42.612 میلیارد 2,308.4 19,999 20,998 20,003 20,998 1 495 20,200 1 10,000 20,510 20.485 هزار میلیارد 22.533 میلیون 3.123 میلیون 600,000 1.627 میلیون 1.496 میلیون 2.144 میلیون 730,819 28.61 13.98 9.75 2.038 میلیون - 2.038 میلیون -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,721 367.00 4.99 7,489 135.00 1.84 1398/07/29 3,105 20.171 میلیون 151.059 میلیارد 6,496.39 7,354 7,230 7,040 7,721 1 284,640 7,721 89 10,000 7,850 29.552 هزار میلیارد 38.647 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 28.46 4.74 7.56 17.059 میلیون 3.112 میلیون 14.612 میلیون 5.559 میلیون
خکار

ایرکا پارت صنعت

سهام بورس 3,280 41.00 1.23 3,230 91.00 2.74 1398/07/29 428 2.441 میلیون 7.886 میلیارد 5,703.98 3,321 3,155 3,155 3,445 1 3,333 3,208 1 2,042 3,299 1.661 هزار میلیارد 1.853 میلیون 805,761 500,000 237,770 567,991 430,653 57,281 28.19 2.84 3.75 2.141 میلیون 300,000 2.44 میلیون 1,500
خزر

فنرسازی‌زر

سهام بورس 3,183 167.00 4.99 3,183 167.00 4.99 1398/07/29 150 825,536 2.628 میلیارد 5,503.57 3,350 3,183 3,183 3,183 75 2,000 746 1 979,857 3,183 2.68 هزار میلیارد 3.127 میلیون 1.217 میلیون 499,997 580,503 636,949 642,989 91,343 27.88 4 3.96 825,536 - 825,536 -
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 4,089 6.00 0.15 3,954 141.00 3.44 1398/07/29 471 2.159 میلیون 8.536 میلیارد 4,583.68 4,095 3,891 3,891 4,100 2 9,921 4,100 1 10,080 4,100 10.852 هزار میلیارد 13.383 میلیون 7.103 میلیون 2.65 میلیون 2.905 میلیون 4.198 میلیون 773,160 384,972 27.22 2.5 13.55 1.102 میلیون 1.057 میلیون 1.896 میلیون 262,581
غگرجی

بیسکویت‌ گرجی‌

سهام بورس 24,626 1,296.00 5.00 24,626 1,296.00 5.00 1398/07/29 233 350,002 8.619 میلیارد 1,502.15 25,922 24,626 24,626 24,626 207 209 23,701 1 507,136 24,626 6.354 هزار میلیارد 6.482 میلیون 948,202 245,000 448,340 499,862 1.323 میلیون 222,651 27.1 12.07 4.56 350,002 - 350,002 -
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 14,000 105.00 0.76 13,422 473.00 3.40 1398/07/29 3,331 14.07 میلیون 188.853 میلیارد 4,224.06 13,895 13,201 13,201 14,250 3 5,000 14,000 1 37,448 14,000 8.059 هزار میلیارد 8.064 میلیون 1.281 میلیون 580,000 279,069 1.002 میلیون 792,735 287,822 27.05 7.77 9.82 13.62 میلیون 450,080 14.047 میلیون 23,598
سفار

سیمان‌فارس‌

سهام بورس 22,278 1,060.00 5.00 22,278 1,060.00 5.00 1398/07/24 1 1 22,278 1 21,218 22,278 22,278 22,278 0 96,644 22,278 29 - - 4.944 هزار میلیارد 6.099 میلیون 1.339 میلیون 233,000 908,398 430,884 828,227 192,195 27.01 12.05 6.27 - - - -
ختراک

ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 9,150 3.00 0.03 9,096 57.00 0.62 1398/07/29 2,088 8.655 میلیون 78.731 میلیارد 4,145.17 9,153 9,610 8,696 9,610 1 250 9,080 1 500 9,140 5.003 هزار میلیارد 6.723 میلیون 2.02 میلیون 213,000 1.602 میلیون 418,787 2.982 میلیون 194,178 26.37 12.23 1.72 8.655 میلیون - 8.655 میلیون -
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 9,648 459.00 5.00 9,169 20.00 0.22 1398/07/29 1,522 6.206 میلیون 56.905 میلیارد 4,077.85 9,189 8,730 8,730 9,648 1 250,884 9,648 104 10,000 9,648 8.456 هزار میلیارد 9.445 میلیون 1.839 میلیون 920,223 1.007 میلیون 832,056 1.095 میلیون 311,931 25.8 9.67 7.35 6.006 میلیون 200,000 6.206 میلیون -
لسرما

سرما آفرین‌

سهام بورس 7,104 373.00 4.99 7,104 373.00 4.99 1398/07/29 146 512,666 3.642 میلیارد 3,511.41 7,477 7,104 7,104 7,104 41 2,500 5,816 1 133,474 7,104 1.635 هزار میلیارد 2.053 میلیون 798,557 218,000 504,190 294,367 563,497 60,257 25.7 5.26 2.75 512,666 - 512,666 -
غالبر

لبنیات‌کالبر

سهام بورس 9,983 234.00 2.29 9,857 360.00 3.52 1398/07/29 426 1.675 میلیون 16.506 میلیارد 3,930.97 10,217 9,707 9,707 10,439 1 1,697 9,983 1 1,013 10,100 3.576 هزار میلیارد 4.109 میلیون 1.3 میلیون 350,000 658,855 641,203 967,653 138,663 24.88 5.38 3.57 1.325 میلیون 350,000 1.675 میلیون -
سرود

سیمان‌شاهرود

سهام بورس 5,700 214.00 3.90 5,281 205.00 3.74 1398/07/29 319 3.84 میلیون 20.276 میلیارد 12,036.09 5,486 5,212 5,212 5,700 1 1,000 5,253 1 1,000 5,699 4.444 هزار میلیارد 5.75 میلیون 2.477 میلیون 810,000 1.473 میلیون 1.004 میلیون 1.384 میلیون 177,580 24.09 4.26 3.09 1.695 میلیون 2.145 میلیون 3.318 میلیون 522,000
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,400 17.00 1.23 1,360 23.00 1.66 1398/07/29 2,331 38.094 میلیون 51.795 میلیارد 16,342.51 1,383 1,314 1,314 1,427 3 75,000 1,401 1 70,527 1,401 14.764 هزار میلیارد 19.631 میلیون 17.911 میلیون 10.675 میلیون 5.113 میلیون 12.798 میلیون 742,170 603,072 24.07 1.13 19.56 36.423 میلیون 1.671 میلیون 38.094 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,890 184.00 3.03 5,827 247.00 4.07 1398/07/28 2,023 19.849 میلیون 115.65 میلیارد 9,811.43 6,074 6,160 5,771 6,160 1 1,986 5,871 3 8,000 5,871 95.883 هزار میلیارد 238.165 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 24.04 4.09 15.88 11.364 میلیون 8.485 میلیون 17.126 میلیون 2.723 میلیون
غاذر

کشت‌وصنعت‌پیاذر

سهام بورس 13,885 322.00 2.37 13,242 321.00 2.37 1398/07/29 416 1.025 میلیون 13.57 میلیارد 2,463.4 13,563 13,000 12,910 13,900 1 5,318 13,819 1 8,144 13,885 1.014 هزار میلیارد 1.069 میلیون 216,665 75,000 75,778 140,887 204,018 41,328 24.03 7.05 4.87 1.005 میلیون 20,000 1.025 میلیون -
خنصیر

مهندسی‌نصیرماشین‌

سهام بورس 5,567 200.00 3.47 5,498 269.00 4.66 1398/07/29 596 2.476 میلیون 13.612 میلیارد 4,154.49 5,767 5,479 5,479 5,970 1 2,000 5,538 1 5,000 5,560 1.195 هزار میلیارد 1.241 میلیون 458,461 191,345 102,228 356,233 336,881 47,529 23.96 3.2 3.38 2.382 میلیون 94,135 2.456 میلیون 20,000
غشصفا

شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌

سهام بورس 31,800 510.00 1.63 31,696 406.00 1.30 1398/07/29 318 316,631 10.036 میلیارد 995.69 31,290 32,799 30,075 32,799 1 500 31,403 1 385 32,000 7.086 هزار میلیارد 8.788 میلیون 1.987 میلیون 226,509 1.608 میلیون 378,805 5.323 میلیون 299,710 23.95 18.95 1.35 172,196 144,435 316,631 -
سقاین

سیمان‌ قائن‌

سهام بورس 22,952 1,208.00 5.00 23,234 926.00 3.83 1398/07/29 102 76,620 1.759 میلیارد 751.18 24,160 22,952 22,952 22,952 133 - - 0 311,196 22,952 6.047 هزار میلیارد 6.696 میلیون 1.27 میلیون 250,000 887,224 383,012 744,070 243,762 23.83 15.17 7.81 76,620 - 76,620 -
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 4,680 152.00 3.15 4,600 232.00 4.80 1398/07/29 1,988 30.764 میلیون 141.506 میلیارد 15,475.1 4,832 4,591 4,591 4,700 2 8,360 4,699 1 60,000 4,699 12.563 هزار میلیارد 13.31 میلیون 4.677 میلیون 2.6 میلیون 1.35 میلیون 3.326 میلیون 606,378 508,399 23.52 3.6 19.72 27.12 میلیون 3.645 میلیون 30.471 میلیون 293,800
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,590 45.00 2.75 1,565 70.00 4.28 1398/07/29 1,530 21.584 میلیون 33.779 میلیارد 14,107.21 1,635 1,554 1,554 1,609 1 16,800 1,590 2 1,676 1,599 8.993 هزار میلیارد 9.738 میلیون 8.018 میلیون 5.5 میلیون 1.131 میلیون 6.887 میلیون 704,603 374,271 23 1.25 12.22 21.384 میلیون 200,000 21.487 میلیون 97,301
قلرست

قند لرستان‌

سهام بورس 9,880 491.00 4.73 9,870 501.00 4.83 1398/07/29 462 2.067 میلیون 20.404 میلیارد 4,474.42 10,371 9,853 9,853 10,095 2 95,662 9,855 2 3,276 9,860 4.148 هزار میلیارد 4.133 میلیون 851,244 400,000 185,011 666,233 652,502 172,069 22.94 5.93 6.05 2.067 میلیون - 2.067 میلیون -
کگاز

شیشه‌ و گاز

سهام بورس 17,651 929.00 5.00 17,789 791.00 4.26 1398/07/28 169 366,890 6.526 میلیارد 2,170.95 18,580 17,811 17,651 18,400 123 150 11,723 1 853,210 17,651 8.005 هزار میلیارد 9.105 میلیون 2.048 میلیون 450,000 1.1 میلیون 948,288 1.216 میلیون 355,955 22.49 8.44 6.58 366,890 - 364,490 2,400
چافست

افست‌

سهام بورس 10,383 546.00 5.00 10,877 52.00 0.48 1398/07/29 38 37,740 391.854 میلیون 993.16 10,929 10,383 10,383 10,383 99 200 7,712 1 741,042 10,383 10.82 هزار میلیارد 13.245 میلیون 3.956 میلیون 700,000 2.477 میلیون 1.479 میلیون 2.056 میلیون 483,829 22.26 7.28 5.24 37,740 - 37,740 -
کسعدی

کاشی‌ سعدی‌

سهام بورس 7,563 398.00 5.00 7,563 398.00 5.00 1398/07/29 63 150,738 1.14 میلیارد 2,392.67 7,961 7,563 7,563 7,563 36 - - 0 179,336 7,563 1.992 هزار میلیارد 2.36 میلیون 754,708 250,000 469,485 285,223 682,597 85,158 22.2 6.63 2.77 150,738 - 150,738 -
دشیمی

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

سهام بورس 17,700 453.00 2.50 17,344 809.00 4.46 1398/07/29 561 2.672 میلیون 46.348 میلیارد 4,763.31 18,153 17,246 17,246 18,140 1 876 17,515 1 100 17,850 4.629 هزار میلیارد 5.935 میلیون 1.917 میلیون 255,000 1.512 میلیون 404,842 1.284 میلیون 199,534 22.17 10.92 3.45 1.622 میلیون 1.05 میلیون 1.965 میلیون 707,000
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 20,887 304.00 1.43 20,270 921.00 4.35 1398/07/29 390 637,445 12.921 میلیارد 1,634.47 21,191 20,132 20,132 21,000 1 300 20,887 1 2,554 21,000 14.864 هزار میلیارد 21.581 میلیون 9.217 میلیون 701,452 7.362 میلیون 1.855 میلیون 16.8 میلیون 642,234 22.14 7.67 0.85 637,445 - 637,345 100
غچین

کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین

سهام بورس 36,069 1,717.00 5.00 36,069 1,717.00 5.00 1398/07/28 273 735,031 26.512 میلیارد 2,692.42 34,352 36,069 36,069 36,069 1 1.843 میلیون 36,069 516 261 38,446 6.492 هزار میلیارد 6.629 میلیون 669,926 180,000 137,053 532,873 2.701 میلیون 294,534 22.04 12.18 2.4 535,031 200,000 527,437 207,594
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 11,330 379.00 3.24 11,180 529.00 4.52 1398/07/29 1,032 3.079 میلیون 34.428 میلیارد 2,983.99 11,709 11,124 11,124 11,660 1 5,000 11,450 1 14,567 11,456 21.782 هزار میلیارد 21.569 میلیون 3.312 میلیون 1.24 میلیون 774,359 2.538 میلیون 1.08 میلیون 972,879 21.37 8.19 19.25 2.799 میلیون 280,000 2.939 میلیون 140,140
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 1,938 89.00 4.81 1,874 25.00 1.35 1398/07/29 3,787 53.25 میلیون 99.771 میلیارد 14,061.39 1,849 1,855 1,770 1,938 1 1,500 1,938 1 15,000 1,938 11.731 هزار میلیارد 17.256 میلیون 10.971 میلیون 6.287 میلیون 5.475 میلیون 5.496 میلیون 3.252 میلیون 556,247 21.18 2.14 3.62 51.377 میلیون 1.873 میلیون 52.5 میلیون 750,000
فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

سهام بورس 23,400 543.00 2.27 22,889 1,054.00 4.40 1398/07/29 730 2.412 میلیون 55.215 میلیارد 3,304.45 23,943 22,746 22,746 23,691 1 3,000 22,830 1 2,000 23,400 7.711 هزار میلیارد 8.515 میلیون 1.757 میلیون 322,000 1.145 میلیون 612,535 1.817 میلیون 355,226 20.75 12.03 4.06 1.358 میلیون 1.054 میلیون 2.362 میلیون 50,000
تکشا

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌

سهام بورس 12,071 635.00 5.00 12,071 635.00 5.00 1398/07/29 53 66,426 801.828 میلیون 1,253.32 12,706 12,071 12,071 12,071 169 - - 0 707,344 12,071 1.397 هزار میلیارد 1.716 میلیون 573,609 109,957 388,519 185,090 348,983 65,926 20.13 7.17 3.8 66,426 - 66,426 -
فجام

جام‌دارو

سهام بورس 16,310 462.00 2.75 15,954 818.00 4.88 1398/07/29 165 389,505 6.214 میلیارد 2,360.64 16,772 15,934 15,934 16,770 1 2,094 16,310 1 300 16,527 2.013 هزار میلیارد 2.043 میلیون 385,081 120,000 128,429 256,652 369,063 96,767 19.78 7.46 5.19 389,505 - 378,505 11,000
لابسا

آبسال‌

سهام بورس 20,283 1,067.00 5.00 20,950 400.00 1.87 1398/07/29 104 53,975 1.095 میلیارد 518.99 21,350 20,283 20,283 20,283 297 - - 0 788,077 20,283 7.696 هزار میلیارد 8.922 میلیون 2.263 میلیون 360,000 1.38 میلیون 882,750 1.946 میلیون 385,358 19.57 8.54 3.88 53,975 - 53,975 -
غگل

گلوکوزان‌

سهام بورس 43,850 692.00 1.55 42,624 1,918.00 4.31 1398/07/29 747 1.791 میلیون 76.336 میلیارد 2,397.46 44,542 42,315 42,315 44,000 1 114 43,800 1 63 43,850 9.045 هزار میلیارد 10.204 میلیون 2.266 میلیون 200,000 1.68 میلیون 586,481 3.568 میلیون 440,458 19.36 14.54 2.39 1.23 میلیون 561,000 873,158 917,744
ختور

رادیاتور ایران‌

سهام بورس 8,435 58.00 0.68 8,140 353.00 4.16 1398/07/29 393 1.927 میلیون 15.683 میلیارد 4,902.44 8,493 8,069 8,069 8,917 1 12 8,429 1 800 8,440 2.548 هزار میلیارد 3.229 میلیون 1.557 میلیون 300,000 787,496 769,529 2.126 میلیون 126,683 19.28 3.17 1.15 1.634 میلیون 293,000 1.927 میلیون -
زمگسا

کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌

سهام بورس 12,371 651.00 5.00 12,868 154.00 1.18 1398/07/29 38 28,358 350.817 میلیون 746.26 13,022 12,371 12,371 12,371 110 500 11,466 1 777,971 12,371 3.916 هزار میلیارد 4.91 میلیون 1.469 میلیون 300,000 1.05 میلیون 418,656 1.974 میلیون 201,598 19.15 9.23 1.96 28,358 - 28,358 -
قپیرا

فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر

سهام بورس 30,765 1,618.00 5.00 32,303 80.00 0.25 1398/07/29 17 4,006 123.358 میلیون 235.65 32,383 30,764 30,764 32,000 1 1,000 30,768 1 300 33,988 6.55 هزار میلیارد 6.894 میلیون 1.211 میلیون 200,000 433,884 776,623 2.617 میلیون 340,149 18.99 8.32 2.48 4,006 - 4,006 -
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,979 54.00 2.66 1,936 97.00 4.77 1398/07/29 2,089 52.459 میلیون 101.555 میلیارد 25,111.83 2,033 1,932 1,932 1,979 5 68,052 1,988 2 103,973 1,988 19.009 هزار میلیارد 20.711 میلیون 10.748 میلیون 7 میلیون 2.61 میلیون 8.138 میلیون 1.017 میلیون 960,188 18.86 2.23 17.8 38.952 میلیون 13.507 میلیون 50.959 میلیون 1.5 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 11,056 296.00 2.61 10,810 542.00 4.77 1398/07/29 1,876 4.788 میلیون 51.759 میلیارد 2,552.19 11,352 10,785 10,785 11,060 2 110 10,810 1 3,160 11,058 14.759 هزار میلیارد - - 1.3 میلیون - 3.006 میلیون 5.338 میلیون 761,210 18.46 4.67 2.63 4.058 میلیون 730,000 4.728 میلیون 60,303
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 5,707 271.00 4.99 5,706 270.00 4.97 1398/07/29 1,018 13.463 میلیون 76.821 میلیارد 13,224.78 5,436 5,706 5,600 5,707 1 435,187 5,707 28 19,600 5,745 12.507 هزار میلیارد 68.464 میلیون 58.977 میلیون 2.3 میلیون 55.341 میلیون 3.637 میلیون 40.23 میلیون 713,396 18.4 3.61 0.33 13.333 میلیون 130,000 5.272 میلیون 8.191 میلیون