شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,361 13.00 0.18 7,406 58.00 0.79 1398/07/24 1,782 15.956 میلیون 118.179 میلیارد 8,954.18 7,348 7,440 7,315 7,550 1 1,200 7,361 1 13,000 7,379 672.342 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.87 2.68 6.81 5.565 میلیون 10.391 میلیون 5.827 میلیون 10.129 میلیون
فارس4

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,986 425.00 6.48 6,986 425.00 6.48 1398/07/1 1 30.5 میلیون 213.073 میلیارد - 6,561 6,986 6,986 6,986 - - - - 639.219 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.5 میلیون - 30.5 میلیون
فارس2

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,776 210.00 3.01 6,887 99.00 1.42 1398/07/2 2 18.854 میلیون 129.855 میلیارد - 6,986 6,986 6,776 6,986 0 - - 0 - - 630.161 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.854 میلیون - 18.854 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,633 175.00 3.93 4,566 108.00 2.42 1398/07/29 5,755 69.38 میلیون 316.819 میلیارد 12,055.62 4,458 4,551 4,460 4,650 2 10,000 4,631 1 7,550 4,640 581.49 هزار میلیارد - - 130 میلیون 165.388 میلیون 300.643 میلیون - - 4.14 1.97 2.1 31.568 میلیون 37.812 میلیون 32.599 میلیون 36.781 میلیون
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,384 0.00 0.00 4,384 0.00 0.00 1398/07/17 2 24 میلیون 105.216 میلیارد - 4,384 4,384 4,384 4,384 0 - - 0 - - 569.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24 میلیون - 24 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,400 193.00 3.71 5,343 136.00 2.61 1398/07/29 3,845 43.592 میلیون 232.931 میلیارد 11,337.23 5,207 5,363 5,235 5,410 1 109,230 5,388 2 100 5,399 406.692 هزار میلیارد - - 78 میلیون - 177.897 میلیون 124.343 میلیون 73.918 میلیون 5.64 2.34 3.35 18.086 میلیون 25.506 میلیون 28.209 میلیون 15.382 میلیون
فملی2

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,004 0.00 0.00 5,004 0.00 0.00 1398/06/25 1 29.98 میلیون 150.02 میلیارد - 5,004 5,004 5,004 5,004 0 - - 0 - - 390.312 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.98 میلیون - 29.98 میلیون
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 2,857 44.00 1.56 2,857 44.00 1.56 1397/02/22 9 3.048 میلیارد 8.708 هزار میلیارد - 2,813 2,857 2,857 2,857 0 - - 0 - - 371.41 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.048 میلیارد - 3.048 میلیارد
کگل4

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,133 169.00 2.43 7,133 169.00 2.43 1398/07/6 1 8.342 میلیون 59.5 میلیارد - 6,964 7,133 7,133 7,133 - - - - 342.384 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.342 میلیون - 8.342 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,930 148.00 2.18 6,876 94.00 1.39 1398/07/29 1,357 5.611 میلیون 38.584 میلیارد 4,134.93 6,782 6,940 6,742 7,029 1 14,460 6,880 1 250 6,937 325.776 هزار میلیارد 372.192 میلیون 151.186 میلیون 36 میلیون 42.144 میلیون 109.043 میلیون 109.973 میلیون 47.498 میلیون 6.95 3.03 3 2.274 میلیون 3.337 میلیون 5.426 میلیون 185,000
کگل2

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,784 283.00 4.00 6,784 283.00 4.00 1398/07/2 1 8.844 میلیون 59.998 میلیارد - 7,067 6,784 6,784 6,784 0 - - 0 - - 325.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.844 میلیون - 8.844 میلیون
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 4,115 43.00 1.06 4,115 43.00 1.06 1398/01/28 5 1.922 میلیارد 7.908 هزار میلیارد - 4,072 4,115 4,115 4,115 0 - - 0 - - 320.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.922 میلیارد - 1.922 میلیارد
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 55,450 2,398.00 4.52 54,163 1,111.00 2.09 1398/07/29 810 891,249 48.273 میلیارد 1,100.31 53,052 53,000 52,854 55,680 2 500 55,006 1 224 55,450 318.474 هزار میلیارد 349.269 میلیون 109.391 میلیون 6 میلیون 24.291 میلیون 85.1 میلیون 116.831 میلیون 70.03 میلیون 4.64 3.82 2.78 368,041 523,208 575,822 315,427
پارس2

پتروشیمی پارس

سهام بورس 52,000 785.00 1.53 52,000 785.00 1.53 1398/07/20 1 800,000 41.6 میلیارد - 51,215 52,000 52,000 52,000 0 - - 0 - - 312 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 800,000 - 800,000
شپنا2

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,700 175.00 3.17 5,725 200.00 3.62 1398/07/24 2 10 میلیون 57.25 میلیارد - 5,525 5,750 5,700 5,750 0 - - 0 - - 291.975 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
رمپنا2

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 10,800 230.00 2.09 10,800 230.00 2.09 1398/06/17 1 2 میلیون 21.6 میلیارد - 11,030 10,800 10,800 10,800 0 - - 0 - - 291.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,719 96.00 1.71 5,680 57.00 1.01 1398/07/29 3,896 24.098 میلیون 136.872 میلیارد 6,185.42 5,623 5,638 5,530 5,748 2 2,300 5,719 1 11,000 5,719 286.773 هزار میلیارد 361.565 میلیون 164.489 میلیون 20 میلیون 71.885 میلیون 92.604 میلیون - - 4.66 3.13 0.49 15.739 میلیون 8.359 میلیون 15.112 میلیون 8.986 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,747 16.00 0.28 5,708 23.00 0.40 1398/07/29 5,107 61.414 میلیون 350.524 میلیارد 12,025.47 5,731 5,700 5,600 5,840 1 110,000 5,731 2 550 5,750 286.7 هزار میلیارد - - - - - - - 2.36 1.62 0.78 34.926 میلیون 26.488 میلیون 47.452 میلیون 13.962 میلیون
شخارک2

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 46,650 480.00 1.04 46,650 480.00 1.04 1398/02/8 1 500,000 23.325 میلیارد - 46,170 46,650 46,650 46,650 0 - - 0 - - 279.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
پارس4

پتروشیمی پارس

سهام بورس 46,383 1,121.00 2.48 46,383 1,121.00 2.48 1398/06/31 1 550,000 25.511 میلیارد - 45,262 46,383 46,383 46,383 - - - - 278.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 550,000
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 4,597 218.00 4.98 4,597 218.00 4.98 1398/07/10 1 202 میلیون 928.594 میلیارد - 4,379 4,597 4,597 4,597 0 - - 0 - - 275.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 202 میلیون - 202 میلیون
پارسان2

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,738 0.00 0.00 6,738 0.00 0.00 1398/07/3 1 3 میلیون 20.214 میلیارد - 6,738 6,738 6,738 6,738 0 - - 0 - - 272.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
شسپا2

نفت سپاهان

سهام بورس 44,970 438.00 0.96 44,971 437.00 0.96 1398/04/11 2 9.276 میلیون 417.149 میلیارد - 45,408 44,980 44,970 44,980 0 - - 0 - - 269.826 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.276 میلیون - 9.276 میلیون
رمپنا4

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 9,787 2,045.00 26.41 9,787 2,045.00 26.41 1396/02/26 1 4.936 میلیون 48.309 میلیارد - 7,742 9,787 9,787 9,787 - - - - 264.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.936 میلیون - 4.936 میلیون
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 13,810 165.00 1.21 13,693 48.00 0.35 1398/07/29 648 2.449 میلیون 33.541 میلیارد - 13,645 13,141 13,110 13,870 1 719 13,810 1 500 13,840 262.906 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 563,262 1.886 میلیون 1.718 میلیون 731,847
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,953 32.00 0.54 5,905 16.00 0.27 1398/07/29 4,123 30.577 میلیون 180.546 میلیارد 7,416.16 5,921 5,919 5,760 6,098 2 336 5,904 1 2,600 5,950 260.876 هزار میلیارد - - 44 میلیون - 79.733 میلیون - - 5.64 3.26 0.6 15.401 میلیون 15.175 میلیون 24.335 میلیون 6.242 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,350 32.00 0.51 6,369 51.00 0.81 1398/07/29 608 7.973 میلیون 50.781 میلیارد 13,113.18 6,318 6,318 6,200 6,559 3 1,000 6,340 1 64,777 6,350 258.512 هزار میلیارد 278.985 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.3 2.53 6.14 3.067 میلیون 4.905 میلیون 2.798 میلیون 5.175 میلیون
همراه2

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 13,150 106.00 0.81 13,150 106.00 0.81 1398/06/9 1 3 میلیون 39.45 میلیارد - 13,044 13,150 13,150 13,150 0 - - 0 - - 252.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 18,970 866.00 4.78 18,682 578.00 3.19 1398/07/29 2,804 8.899 میلیون 166.264 میلیارد 3,173.85 18,104 18,121 18,097 19,000 2 1,000 18,950 1 400 18,980 250.084 هزار میلیارد 343.506 میلیون 158.843 میلیون 13.8 میلیون 85.695 میلیون 73.148 میلیون - - 5.97 3.52 0.47 7.443 میلیون 1.457 میلیون 7.705 میلیون 1.194 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,063 0.00 0.00 3,063 0.00 0.00 1398/07/15 1 33 میلیون 101.079 میلیارد - 3,063 3,063 3,063 3,063 0 - - 0 - - 249.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 33 میلیون - 33 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,160 101.00 3.30 3,118 59.00 1.93 1398/07/29 1,698 20.376 میلیون 63.537 میلیارد 12,000.27 3,059 3,059 2,997 3,200 1 300,000 3,158 10 401 3,170 249.39 هزار میلیارد 292.255 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.9 2.32 6.65 14.305 میلیون 6.072 میلیون 16.376 میلیون 4 میلیون
کچادح

ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 4,580 110.00 2.46 4,602 132.00 2.95 1398/06/23 152 8.988 میلیون 41.365 میلیارد - 4,470 4,630 4,580 4,631 0 477 4,580 1 - - 245.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,500 8.953 میلیون - 8.988 میلیون
کچاد4

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,405 99.00 1.87 5,405 99.00 1.87 1398/07/6 1 10.102 میلیون 54.6 میلیارد - 5,306 5,405 5,405 5,405 - - - - 237.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.102 میلیون - 10.102 میلیون
کچاد2

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,400 26.00 0.48 5,400 26.00 0.48 1398/07/10 1 4.3 میلیون 23.22 میلیارد - 5,426 5,400 5,400 5,400 0 - - 0 - - 237.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,289 149.00 2.90 5,221 81.00 1.58 1398/07/29 1,246 7.687 میلیون 40.133 میلیارد 6,169.7 5,140 5,260 5,140 5,289 2 2,500 5,284 1 700 5,290 226.292 هزار میلیارد 268.583 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 90.905 میلیون 43.91 میلیون 5.23 2.89 2.53 3.033 میلیون 4.654 میلیون 7.041 میلیون 646,365
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 8,572 275.00 3.31 8,336 39.00 0.47 1398/07/29 1,333 7.79 میلیون 64.941 میلیارد 5,844.2 8,297 7,999 7,999 8,590 1 15,410 8,569 2 8,978 8,572 224.451 هزار میلیارد - - 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 14.44 4.56 4.77 3.311 میلیون 4.479 میلیون 5.118 میلیون 2.672 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,800 103.00 2.79 3,742 45.00 1.22 1398/07/29 1,091 8.004 میلیون 29.948 میلیارد 7,336.43 3,697 3,696 3,651 3,807 1 4,000 3,795 2 35,883 3,807 221.82 هزار میلیارد 369.962 میلیون 221.454 میلیون 60 میلیون 145.442 میلیون 76.012 میلیون 46.802 میلیون 29.168 میلیون 7.7 2.95 4.8 3.728 میلیون 4.276 میلیون 5.702 میلیون 2.303 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,080 26.00 0.85 3,054 0.00 0.00 1398/07/29 941 14.449 میلیون 44.465 میلیارد 15,354.53 3,054 3,100 3,000 3,138 2 12,400 3,057 3 20,000 3,089 220.608 هزار میلیارد 238.493 میلیون 132.175 میلیون 72 میلیون 16.949 میلیون 115.226 میلیون 28.11 میلیون 25.903 میلیون 8.56 1.92 7.88 7.515 میلیون 6.934 میلیون 12.598 میلیون 1.85 میلیون
وغدیر2

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,040 96.00 3.26 3,040 96.00 3.26 1398/07/17 1 40 میلیون 121.6 میلیارد - 2,944 3,040 3,040 3,040 0 - - 0 - - 218.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40 میلیون - 40 میلیون
شبندر2

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 15,800 136.00 0.87 15,800 136.00 0.87 1398/07/15 1 1.6 میلیون 25.28 میلیارد - 15,664 15,800 15,800 15,800 0 - - 0 - - 218.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.6 میلیون - 1.6 میلیون
وبملت4

بانک ملت

سهام بورس 4,336 0.00 0.00 4,336 0.00 0.00 1398/06/16 1 40,000 173.44 میلیون - 4,336 4,336 4,336 4,336 0 - - 0 - - 216.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
وامید2

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,560 218.00 3.44 6,560 218.00 3.44 1398/07/21 2 57.65 میلیون 378.184 میلیارد - 6,342 6,560 6,560 6,560 0 - - 0 - - 196.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 57.65 میلیون - 57.65 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,610 210.00 3.28 6,530 130.00 2.03 1398/07/29 616 7.17 میلیون 46.816 میلیارد 11,639.28 6,400 6,411 6,315 6,697 1 759 6,600 1 1,000 6,600 192.03 هزار میلیارد 255.575 میلیون 128.746 میلیون 30 میلیون 59.675 میلیون 69.071 میلیون 37.068 میلیون 25.156 میلیون 7.79 2.84 5.28 1.082 میلیون 6.087 میلیون 3.466 میلیون 3.703 میلیون
ومعادن4

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,721 221.00 4.91 4,721 221.00 4.91 1398/07/6 1 10.527 میلیون 49.7 میلیارد - 4,500 4,721 4,721 4,721 0 4.993 میلیارد 1,406 5 - - 190.256 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.527 میلیون - 10.527 میلیون
جم2

پتروشیمی جم

سهام بورس 13,400 617.00 4.40 13,400 617.00 4.40 1398/07/16 1 14.92 میلیون 199.928 میلیارد - 14,017 13,400 13,400 13,400 0 - - 0 - - 184.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.92 میلیون - 14.92 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,636 83.00 1.82 4,527 26.00 0.57 1398/07/29 2,304 14.729 میلیون 66.669 میلیارد 6,392.59 4,553 4,465 4,381 4,700 3 1,700 4,635 1 58,045 4,636 183.647 هزار میلیارد 198.102 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.519 میلیون 20.372 میلیون 8.97 3.34 8.89 9.724 میلیون 5.005 میلیون 11.697 میلیون 3.031 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 13,200 52.00 0.40 13,198 50.00 0.38 1398/07/29 844 1.854 میلیون 24.476 میلیارد - 13,148 13,148 12,705 13,444 2 100 13,231 1 9,000 13,438 182.132 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.004 میلیون 850,468 1.461 میلیون 393,394
ومعادن2

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,500 94.00 2.13 4,500 94.00 2.13 1398/07/2 1 22 میلیون 99 میلیارد - 4,406 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 181.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22 میلیون - 22 میلیون
ومعادنح

ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 3,200 376.00 13.31 3,200 376.00 13.31 1398/06/9 638 33.289 میلیون 106.525 میلیارد - 2,824 3,200 3,200 3,200 0 500 2,610 1 - - 172.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 680,640 32.608 میلیون - 33.289 میلیون
فخوز2

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,710 31.00 0.36 8,710 31.00 0.36 1398/07/17 1 7.713 میلیون 67.18 میلیارد - 8,679 8,710 8,710 8,710 0 - - 0 - - 165.914 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.713 میلیون - 7.713 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,770 81.00 0.93 8,774 85.00 0.98 1398/07/29 617 2.284 میلیون 20.041 میلیارد 3,702.17 8,689 8,705 8,687 8,996 1 285 8,775 1 30,594 8,824 165.762 هزار میلیارد 247.991 میلیون 137.097 میلیون 19.049 میلیون 80.858 میلیون 56.239 میلیون 146.989 میلیون 38.423 میلیون 4.35 2.97 1.14 1.233 میلیون 1.052 میلیون 1.783 میلیون 501,366
وامید4

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 5,256 64.00 1.23 5,256 64.00 1.23 1397/08/12 1 8.905 میلیون 46.805 میلیارد - 5,192 5,256 5,256 5,256 - - - - 157.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.905 میلیون - 8.905 میلیون
مبین2

پتروشیمی مبین

سهام بورس 10,400 77.00 0.73 10,447 30.00 0.29 1398/07/17 3 16.46 میلیون 171.958 میلیارد - 10,477 10,477 10,400 10,477 0 - - 0 - - 148.891 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.46 میلیون - 16.46 میلیون
خساپا4

سایپا

سهام بورس 3,750 2,603.00 226.94 3,750 2,603.00 226.94 1397/12/6 1 430.56 میلیون 1.615 هزار میلیارد - 1,147 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 147.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430.56 میلیون - 430.56 میلیون
وغدیر4

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 2,013 954.00 90.08 2,013 954.00 90.08 1396/04/24 1 14.465 میلیون 29.119 میلیارد - 1,059 2,013 2,013 2,013 - - - - 144.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.465 میلیون - 14.465 میلیون
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 37,001 266.00 0.72 36,795 60.00 0.16 1398/07/29 923 3.328 میلیون 122.446 میلیارد 3,605.4 36,735 36,329 35,630 38,500 1 5,000 37,000 1 1,950 38,450 143.712 هزار میلیارد 172.627 میلیون 58.553 میلیون 3.884 میلیون 29.707 میلیون 28.846 میلیون - - 7.27 4.95 0.8 690,422 2.637 میلیون 2.607 میلیون 720,311
شپدیس2

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 23,700 412.00 1.77 23,700 412.00 1.77 1398/07/24 1 1,000,000 23.7 میلیارد - 23,288 23,700 23,700 23,700 0 - - 0 - - 142.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
مبین4

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,935 196.00 2.01 9,935 196.00 2.01 1398/06/31 1 3 میلیون 29.805 میلیارد - 9,739 9,935 9,935 9,935 - - - - 141.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 3 میلیون
جم4

پتروشیمی جم

سهام بورس 10,221 16.00 0.16 10,221 16.00 0.16 1396/12/14 1 4.892 میلیون 50 میلیارد - 10,237 10,221 10,221 10,221 0 - - 0 - - 141.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.892 میلیون - 4.892 میلیون
وبصادر4

بانک صادرات ایران

سهام بورس 804 201.00 20.00 804 201.00 20.00 1396/12/14 1 3.5 میلیون 2.814 میلیارد - 1,005 804 804 804 - - - - 140.985 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 23,993 759.00 3.27 23,223 11.00 0.05 1398/07/29 496 1.646 میلیون 38.229 میلیارد - 23,234 23,450 22,453 24,200 1 207 23,992 1 10,000 23,999 139.338 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 583,128 1.063 میلیون 516,867 1.129 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,097 531.00 3.41 15,627 61.00 0.39 1398/07/29 170 151,142 2.392 میلیارد 889.07 15,566 15,954 15,255 16,097 1 100 15,856 1 295 16,097 139.095 هزار میلیارد 159.624 میلیون 30.946 میلیون 9 میلیون 18.981 میلیون 11.966 میلیون 33.29 میلیون 4.891 میلیون 28.75 11.75 4.22 74,435 76,707 121,142 30,000
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,850 189.00 1.96 9,687 26.00 0.27 1398/07/29 466 1.599 میلیون 15.488 میلیارد 3,430.97 9,661 9,502 9,439 9,940 1 500 9,828 1 2,040 9,850 138.373 هزار میلیارد 148.184 میلیون 58.105 میلیون 14.252 میلیون 10.125 میلیون 47.981 میلیون 75.049 میلیون 26.93 میلیون 5.13 2.88 1.84 759,969 838,861 1.315 میلیون 283,911
وتجارت4

بانک تجارت

سهام بورس 608 11.00 1.84 608 11.00 1.84 1396/07/24 1 900,000 547.2 میلیون - 597 608 608 608 - - - - 136.147 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
اخابر4

مخابرات ایران

سهام بورس 2,248 68.00 2.94 2,248 68.00 2.94 1397/10/23 4 2.224 میلیارد 5 هزار میلیارد - 2,316 2,248 2,248 2,248 0 - - 0 - - 134.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.224 میلیارد - 2.224 میلیارد
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 21,990 214.00 0.98 21,597 179.00 0.82 1398/07/29 902 1.939 میلیون 41.879 میلیارد 2,149.8 21,776 21,900 20,915 22,399 1 1,300 21,990 2 2,000 21,992 131.22 هزار میلیارد 143.368 میلیون 51.827 میلیون 2 میلیون 13.786 میلیون 38.041 میلیون 33.763 میلیون 29.118 میلیون 4.45 3.41 3.84 985,823 953,299 1.558 میلیون 381,092
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 2,600 20.00 0.78 2,600 20.00 0.78 1397/12/18 1 10 میلیون 26 میلیارد - 2,580 2,600 2,600 2,600 0 - - 0 - - 130 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 16,049 603.00 3.90 15,800 354.00 2.29 1398/07/29 465 947,248 14.967 میلیارد 2,037.09 15,446 15,246 15,210 16,050 1 87 16,045 1 50,000 16,050 129.772 هزار میلیارد 146.186 میلیون 31.311 میلیون 8.4 میلیون 13.466 میلیون 17.846 میلیون 17.846 میلیون 11.907 میلیون 11.15 7.44 7.44 887,248 60,000 947,248 -
تاپیکو4

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 1,384 362.00 20.73 1,384 362.00 20.73 1397/05/27 29 8.671 میلیارد 12 هزار میلیارد - 1,746 1,384 1,384 1,384 0 - - 0 - - 112.796 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.671 میلیارد - 8.671 میلیارد
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 483 9.00 1.90 475 1.00 0.21 1398/07/29 13,860 458.724 میلیون 218.024 میلیارد - 474 474 462 483 24 7,080 483 3 1.565 میلیون 483 106.141 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.934 میلیارد 163.12 میلیون - - 10.31 0.65 0.45 359.186 میلیون 99.537 میلیون 448.461 میلیون 10.262 میلیون
شخارک4

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 17,600 2,782.00 18.77 17,600 2,782.00 18.77 1395/12/23 1 196.405 میلیون 3.457 هزار میلیارد - 14,818 17,600 17,600 17,600 0 - - 0 - - 105.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 196.405 میلیون - 196.405 میلیون
نوری4

پتروشیمی نوری

سهام بورس 35,175 1,498.00 4.45 35,175 1,498.00 4.45 1398/07/1 1 500,000 17.588 میلیارد - 33,677 35,175 35,175 35,175 - - - - 105.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
شبندر4

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 7,600 308.00 4.22 7,600 308.00 4.22 1396/11/1 1 525 میلیون 3.99 هزار میلیارد - 7,292 7,600 7,600 7,600 0 - - 0 - - 104.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 525 میلیون - 525 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,152 102.00 4.98 2,119 69.00 3.37 1398/07/29 4,607 79.733 میلیون 168.917 میلیارد 17,307.02 2,050 2,060 2,000 2,152 1 45,770 2,152 5 10,000 2,198 103.37 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون 1.168 میلیارد 94.902 میلیون 166.524 میلیون 23.972 میلیون 4.46 1.21 0.64 59.058 میلیون 20.675 میلیون 51.557 میلیون 28.177 میلیون
وصندوق2

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,750 34.00 0.91 3,750 34.00 0.91 1398/07/29 1 12.9 میلیون 48.375 میلیارد - 3,716 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 101.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 12.9 میلیون - 12.9 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,838 122.00 3.28 3,758 42.00 1.13 1398/07/29 234 2.206 میلیون 8.311 میلیارد 9,429.02 3,716 3,621 3,621 3,890 1 20,000 3,785 1 20,207 3,838 100.98 هزار میلیارد 118.791 میلیون 69.807 میلیون 27 میلیون 17.325 میلیون 52.483 میلیون 21.272 میلیون 21.387 میلیون 4.74 1.93 4.77 1.852 میلیون 354,362 1.537 میلیون 669,507
نوری2

پتروشیمی نوری

سهام بورس 33,500 322.00 0.95 33,500 322.00 0.95 1398/06/24 2 4 میلیون 134 میلیارد - 33,822 33,500 33,500 33,500 0 - - 0 - - 100.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
فخاس2

فولاد خراسان

سهام بورس 11,052 581.00 4.99 11,052 581.00 4.99 1398/02/17 1 4.953 میلیون 54.737 میلیارد - 11,633 11,052 11,052 11,052 0 - - 0 - - 99.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.953 میلیون - 4.953 میلیون
رانفور2

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 11,702 0.00 0.00 11,702 0.00 0.00 1397/11/16 1 2.386 میلیون 27.917 میلیارد - 11,702 11,702 11,702 11,702 0 - - 0 - - 98.297 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.386 میلیون - 2.386 میلیون
وتجارت2

بانک تجارت

سهام بورس 436 7.00 1.63 436 7.00 1.63 1398/06/4 1 113.8 میلیون 49.617 میلیارد - 429 436 436 436 0 - - 0 - - 97.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 113.8 میلیون - 113.8 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 33,214 727.00 2.24 32,865 378.00 1.16 1398/07/29 3,359 2.73 میلیون 89.719 میلیارد 812.71 32,487 32,130 32,130 33,509 2 5,733 33,200 2 1,064 33,200 97.578 هزار میلیارد 201.869 میلیون 149.687 میلیون 3 میلیون 103.274 میلیون 46.414 میلیون - - 3.54 2.12 0.59 1.56 میلیون 1.17 میلیون 2.701 میلیون 29,282
حکشتی2

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,903 281.00 5.00 5,903 281.00 5.00 1398/04/24 1 5 میلیون 29.515 میلیارد - 5,622 5,903 5,903 5,903 0 - - 0 - - 96.768 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 6,612 314.00 4.99 6,457 159.00 2.52 1398/07/29 2,827 27.209 میلیون 175.704 میلیارد 9,624.85 6,298 6,300 6,140 6,612 1 6.813 میلیون 6,612 289 30,000 6,789 96.512 هزار میلیارد 426.681 میلیون 246.221 میلیون 15.3 میلیون 328.195 میلیون -81,973,964 - - -0.96 -1.21 0.54 22.714 میلیون 4.496 میلیون 25.527 میلیون 1.683 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 558 9.00 1.64 559 10.00 1.82 1398/07/29 7,361 218.383 میلیون 122.125 میلیارد 25,349.71 549 553 548 568 1 2,000 558 1 50,000 559 95.919 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون 2.445 میلیارد 165.665 میلیون - - -6.76 0.59 0.41 188.831 میلیون 29.552 میلیون 164.909 میلیون 53.475 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,890 184.00 3.03 5,827 247.00 4.07 1398/07/28 2,023 19.849 میلیون 115.65 میلیارد 9,811.43 6,074 6,160 5,771 6,160 1 1,986 5,871 3 8,000 5,871 95.883 هزار میلیارد 238.165 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 24.04 4.09 15.88 11.364 میلیون 8.485 میلیون 17.126 میلیون 2.723 میلیون
وپاسار2

بانک پاسارگاد

سهام بورس 1,778 0.00 0.00 1,778 0.00 0.00 1398/04/11 1 40 میلیون 71.12 میلیارد - 1,778 1,778 1,778 1,778 0 - - 0 - - 89.611 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40 میلیون - 40 میلیون
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 1,777 778.00 77.88 1,777 778.00 77.88 1396/02/26 1 44.652 میلیون 79.347 میلیارد - 999 1,777 1,777 1,777 - - - - 89.561 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 44.652 میلیون - 44.652 میلیون
وبصادر2

بانک صادرات ایران

سهام بورس 510 10.00 1.92 510 10.00 1.92 1398/07/3 2 1000 میلیون 510 میلیارد - 520 510 510 510 0 - - 0 - - 89.431 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1000 میلیون - 1000 میلیون
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - 78.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
دعبید2

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 36,107 0.00 0.00 36,107 0.00 0.00 1398/06/26 1 3 میلیون 108.321 میلیارد - 36,107 36,107 36,107 36,107 0 - - 0 - - 72.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
پارسان4

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 1,793 145.00 7.48 1,793 145.00 7.48 1396/07/24 1 545,000 977.185 میلیون - 1,938 1,793 1,793 1,793 - - - - 72.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 545,000 - 545,000
خودرو2

ایران‌ خودرو

سهام بورس 4,720 63.00 1.35 4,720 63.00 1.35 1398/03/12 1 35.553 میلیون 167.812 میلیارد - 4,657 4,720 4,720 4,720 0 - - 0 - - 72.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 35.553 میلیون - 35.553 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,172 151.00 5.00 3,088 67.00 2.22 1398/07/29 1,511 18.619 میلیون 57.493 میلیارد 12,322.29 3,021 2,980 2,950 3,172 1 495,732 3,172 33 250 3,184 71.803 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.252 میلیارد -2,852,195 164.824 میلیون 5.628 میلیون 13.04 -25.72 0.45 12.161 میلیون 6.458 میلیون 14.586 میلیون 4.033 میلیون
شفن2

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 74,309 0.00 0.00 74,309 0.00 0.00 1398/04/12 1 296,652 22.044 میلیارد - 74,309 74,309 74,309 74,309 0 - - 0 - - 70.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 296,652 - 296,652
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,883 89.00 4.96 1,835 41.00 2.29 1398/07/29 6,911 121.529 میلیون 223.039 میلیارد 16,877.83 1,794 1,782 1,730 1,883 1 3.099 میلیون 1,883 152 1,000 1,890 70.484 هزار میلیارد 373.062 میلیون 266.591 میلیون 39.267 میلیون 301.008 میلیون -34,416,777 71.73 میلیون -63,851,004 -1.12 -2.09 1 100.189 میلیون 21.34 میلیون 113.004 میلیون 8.525 میلیون
شاراک2

پتروشیمی شازند

سهام بورس 8,650 61.00 0.71 8,650 61.00 0.71 1398/07/6 1 2.5 میلیون 21.625 میلیارد - 8,589 8,650 8,650 8,650 0 - - 0 - - 69.754 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون - 2.5 میلیون
وبانک2

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,275 225.00 5.00 4,275 225.00 5.00 1398/07/14 1 9.3 میلیون 39.758 میلیارد - 4,500 4,275 4,275 4,275 0 - - 0 - - 69.469 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.3 میلیون 9.3 میلیون -
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 72,755 0.00 0.00 72,772 17.00 0.02 1398/07/29 226 199,139 14.492 میلیارد 881.15 72,755 71,456 71,456 73,000 1 184 72,700 2 50 72,999 69.221 هزار میلیارد 82.067 میلیون 36.61 میلیون 950,000 12.934 میلیون 23.676 میلیون 31.033 میلیون 19.223 میلیون 3.6 2.92 2.23 150,189 48,950 37,511 161,628
دزهراوی2

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 27,452 0.00 0.00 27,452 0.00 0.00 1395/08/17 1 1,000,000 27.452 میلیارد - 27,452 27,452 27,452 27,452 0 - - 0 - - 68.74 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000