شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین قیمت

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
سکه9712-01

سکه تمام بهار آزادی تحویل1روزه

سهام بورس 4.723 میلیون 85,022.00 1.83 4.687 میلیون 49,374.00 1.06 1397/12/27 351 10,050 47.103 میلیارد - 4.637 میلیون 4.634 میلیون 4.634 میلیون 4.73 میلیون 1 10 4.639 میلیون 1 10 4.657 میلیون 4.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 6,370 530 6,240 660
سکه9812-03

سکه تمام بهارتحویل1روزه سامان

سهام بورس 3.95 میلیون 18,000.00 0.45 3.946 میلیون 21,665.00 0.55 1398/07/28 18 870 3.433 میلیارد - 3.968 میلیون 3.93 میلیون 3.93 میلیون 3.955 میلیون 1 200 3.951 میلیون 1 10 3.958 میلیون 78.927 میلیارد - - - - - - - - - - 2,270 - 2,130 140
جنفت812

آتی ش فرآورده نفتی-1398/12/03

آتی بورس 1.297 میلیون 0.00 0.00 1.297 میلیون 0.00 0.00 1398/07/14 2 3 39.03 میلیون - - 1.31 میلیون 1.297 میلیون 1.31 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
صایتل9022

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1.09 میلیون 7,507.00 0.68 1396/09/14 1 30,000 32.7 میلیارد - 1.098 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 1.09 میلیون 0 - - 0 - - 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30,000 - 30,000
صفارس412

صکوک اجاره خلیج فارس- 3ماهه16%

اوراق بورس 1.023 میلیون 12,600.00 1.25 1.022 میلیون 12,300.00 1.22 1398/06/31 2 2,000 2.045 میلیارد - 1.01 میلیون 1.022 میلیون 1.022 میلیون 1.023 میلیون 2 12,500 1.003 میلیون 2 12,500 1.023 میلیون 10.223 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
مصفها712

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1.02 میلیون 7,600.00 0.74 1397/11/27 1 613 625.505 میلیون - 1.028 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1.02 میلیون 1 5,000 1.028 میلیون 1 300 1.035 میلیون 1.507 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 - - 24
صایتل902

اجاره رایتل ماهانه 21 %

اوراق بورس 1.02 میلیون 1,183.00 0.12 1.019 میلیون 449.00 0.04 12:29 100 18,174 18.524 میلیارد - 1.019 میلیون 1.023 میلیون 1.018 میلیون 1.023 میلیون 2 200 1.017 میلیون 1 2,000 1.023 میلیون 2.039 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 11,528 - 10,247 1,281
صملی97092

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1.012 میلیون 9,332.00 0.91 1397/02/2 1 193,190 195.412 میلیارد - 1.021 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 1.012 میلیون 0 - - 0 - - 1.648 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 193,190 - 193,190
رایان9112

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

سهام بورس 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1.011 میلیون 30,868.00 3.15 1396/08/17 1 250,000 252.836 میلیارد - 980,474 1.011 میلیون 1.011 میلیون 1.011 میلیون 0 - - 0 - - 1.011 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
مشیر9711

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1.005 میلیون 0.00 0.00 1.005 میلیون 0.00 0.00 1397/10/24 2 2 2.01 میلیون - 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1.005 میلیون 1 100 970,000 1 1,114 1,000,000 2.18 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 2 -
منفت9810

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

اوراق بورس 1.002 میلیون 1,500.00 0.15 1.001 میلیون 1,080.00 0.11 11:12 4 101 101.109 میلیون - 1,000,000 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1.002 میلیون 1 795 1,000,000 1 200 1.01 میلیون 2.002 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 50 - 50 -
مساپا955

مشارکت سایپا،سه ماهه20%

سهام بورس 1 میلیون 68.00 0.01 1 میلیون 107.00 0.01 1395/03/29 9 10,932 10.932 میلیارد - 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 0 467 1 میلیون 4 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1,662 9,270 932 10,000
صایتل8124

اجاره رایتل ماهانه 21 %

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/03/26 84 452,263 1.164 میلیارد - 1,000,000 - - - - - - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
تهران811

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 20,000.00 2.04 1,000,000 20,000.00 2.04 1398/02/11 1 4 4 میلیون - 980,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 5,000 970,000 1 - - 4.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا1122

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/14 1 200,000 200 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 200,000 - 200,000
صایپا112

صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/05/12 4 20,000 20 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 3,750 990,000 1 - - 2.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 20,000 - 20,000
صیدک14042

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 27,228.00 2.65 1,000,000 27,228.00 2.65 1396/11/25 3 845,000 845 میلیارد - 1.027 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 850 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
مصفا97122

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 9,998.00 1.01 1,000,000 9,998.00 1.01 1397/03/27 1 300,000 300 میلیارد - 990,002 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
مسینا964

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/02/26 1 948 948 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - 948 - 948
مشیر97112

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/10/17 1 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.169 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
مشهد905

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/29 1 7,000 7 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7,000 - 7,000
مشهد9052

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/30 1 1.6 میلیون 1.6 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 130,000 - 130,000
صملی9709

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سهام بورس 1,000,000 3,906.00 0.39 1 میلیون 3,971.00 0.40 1397/08/30 8 1,302 1.302 میلیارد - 996,094 1.005 میلیون 1,000,000 1.005 میلیون 1 1,945 996,000 1 20 1.005 میلیون 1.629 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 25 1,277 1,302 -
صایپا998

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

اوراق بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 11:57 2 12,000 12 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 9,000 990,000 1 9,000 1,000,000 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 70,000 - 70,000
رایان512

گواهی س.ل.رایان سایپا،3ماهه22%

سهام بورس 1,000,000 1.00 0.00 999,957 42.00 0.00 1395/12/23 13 5,564 5.564 میلیارد - 999,999 999,800 995,600 1,000,000 1 2 1,000,000 1 100 1.001 میلیون 499.979 میلیارد - - - - - - - - - - 92 5,472 3,125 2,439
مشیر99112

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

سهام بورس 1,000,000 28,000.00 2.88 1,000,000 28,000.00 2.88 1396/07/10 7 1,000,000 1000 میلیارد - 972,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 1,000,000
مصفها7122

اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

سهام بورس 1,000,000 25,000.00 2.44 1,000,000 25,000.00 2.44 1397/01/19 1 50,000 50 میلیارد - 1.025 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.477 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 50,000
مسینا9642

مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1395/12/28 1 50,948 50.948 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 200 میلیارد - - - - - - - - - - - 50,948 - 50,948
مترو98122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 17,440.00 1.77 1,000,000 17,440.00 1.77 1398/07/13 1 400,000 400 میلیارد - 982,560 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 400,000 - 400,000
صگستر963

مرابحه بناگسترکرانه،سه ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 10,000.00 1.01 999,440 9,440.00 0.95 1396/03/24 3 295 294.835 میلیون - 990,000 994,500 994,500 1,000,000 2 80 994,501 1 11,619 1,000,000 499.72 میلیارد - - - - - - - - - - 295 - 110 185
صکاوه706

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 16 125,000 125 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1 11,099 - 11,100
صکاوه7062

اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/06/14 2 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
مشیر6122

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 100.00 0.01 1,000,000 100.00 0.01 1396/10/20 1 250,000 250 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250,000 - 250,000
صخود0004

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/04/31 151 1.5 میلیون 1.5 هزار میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.5 میلیون - 1.5 میلیون
صخود00042

ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/07/1 1 614,500 614.5 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 614,500 - 614,500
صینا2052

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/12 2 980,000 980 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 1000 میلیارد - - - - - - - - - - - 980,000 - 980,000
مپارس7122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/09/19 1 109,691 109.691 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 109,691 - 109,691
صخود14122

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1.007 میلیون 6,620.00 0.66 1398/03/11 2 580,000 583.84 میلیارد - 1,000,000 1.013 میلیون 1,000,000 1.013 میلیون 0 - - 0 - - 1.007 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 580,000 - 580,000
صایپا9982

صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1398/06/25 1 160,000 160 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 3 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 160,000 - 160,000
مسبز97112

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1397/02/3 1 225,000 225 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 700 میلیارد - - - - - - - - - - - 225,000 - 225,000
تهران8122

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

سهام بورس 1,000,000 50,000.00 4.76 1,000,000 50,000.00 4.76 1396/07/18 1 480,000 480 میلیارد - 1.05 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2.4 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 480,000 - 480,000
مغرب97122

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 1,000,000 546.00 0.05 1,000,000 546.00 0.05 1397/10/19 1 300,000 300 میلیارد - 1.001 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 15 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 300,000 - 300,000
مشهد612

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/23 5 29,234 29.234 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 10,000 960,000 1 10,000 1.02 میلیون 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29,234 - 29,234
منفت98102

مشارکت س.ص.کارکنان نفت3ماهه21%

سهام بورس 1,000,000 12,000.00 1.19 1,000,000 12,000.00 1.19 1397/08/22 2 452,901 452.901 میلیارد - 1.012 میلیون 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 452,901 - 452,901
مشیر612

مشارکت شهرداری شیراز،3 ماهه20%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/12/15 1 10 10 میلیون - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 1,000 953,326 1 500 1.01 میلیون 1.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
مشهد6122

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 18%

سهام بورس 1,000,000 0.00 0.00 1,000,000 0.00 0.00 1396/11/14 2 300,000 300 میلیارد - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 - - 0 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 300,000
مسبز9711

مشارکت شهرداری سبزوار،3ماهه21%

سهام بورس 999,400 542.00 0.05 999,900 42.00 0.00 1397/11/10 11 46,889 46.884 میلیارد - 999,942 999,900 999,400 999,900 2 308 970,003 2 10,315 999,998 699.93 میلیارد - - - - - - - - - - 39 46,850 39 46,850
مغرب9712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 998,000 999.00 0.10 998,000 999.00 0.10 1397/12/20 2 3,053 3.047 میلیارد - 998,999 998,000 998,000 998,000 2 60 960,000 1 346 999,999 14.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 288 28,337 1,552 27,073
مپارس712

مشارکت ملی نفت ایران3ماهه 21%

سهام بورس 996,900 2,096.00 0.21 996,394 2,602.00 0.26 1397/12/20 5 598 595.844 میلیون - 998,996 995,001 995,001 996,900 1 8 949,047 2 5,207 1,000,000 34.874 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4 11,073 869 10,208
مگچسا104

مشارکت گچساران- 3 ماهه 18%

اوراق بورس 995,065 0.00 0.00 985,212 9,853.00 0.99 1398/07/20 1 1 985,212 - 995,065 995,065 995,065 995,065 0 3,198 948,602 1 - - 1.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - - 2
صایپا412

صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16%

سهام بورس 995,000 10,000.00 1.00 995,000 10,000.00 1.00 1398/05/23 1 1 995,000 - 1.005 میلیون 995,000 995,000 995,000 1 1,500 995,000 1 1,500 1.005 میلیون 995 میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
صخود1412

ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 990,000 10,000.00 1.00 990,000 10,000.00 1.00 1398/07/3 1 5 4.95 میلیون - 1,000,000 990,000 990,000 990,000 1 995 990,000 1 1,000 1,000,000 990 میلیارد - - - - - - - - - - - 5 5 -
صمسکن9122

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

سهام بورس 988,520 496.00 0.05 988,520 496.00 0.05 1398/04/17 1 49,400 48.833 میلیارد - 989,016 988,520 988,520 988,520 0 - - 0 - - 131.671 میلیارد - - - - - - - - - - - 49,400 - 49,400
رایان911

مشارکت رایان سایپا-3ماهه18%

اوراق بورس 985,150 0.00 0.00 985,150 0.00 0.00 09:48 2 5 4.926 میلیون - 985,150 985,150 985,150 985,150 1 2,995 985,150 1 3,000 995,000 985.15 میلیارد - - - - - - - - - - - 6,000 - 6,000
مترو9812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 982,560 17,303.00 1.73 982,560 17,303.00 1.73 1398/06/25 1 1 982,560 - 999,863 982,560 982,560 982,560 0 8,993 982,560 1 - - 2.948 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1 1 -
مشهد995

مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه16%

اوراق بورس 979,000 29,000.00 3.05 979,000 29,000.00 3.05 1398/07/29 1 2 1.958 میلیون - 950,000 979,000 979,000 979,000 1 2,000 970,000 1 1,998 979,000 1.958 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 - - 2
صایپا0122

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

سهام بورس 970,000 30,001.00 3.00 970,000 30,001.00 3.00 1397/12/26 4 3.49 میلیون 3.385 هزار میلیارد - 1 میلیون 970,000 970,000 970,000 0 - - 0 - - 3.395 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.49 میلیون - 3.49 میلیون
صگل14112

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

سهام بورس 965,150 4,763.00 0.49 965,150 4,763.00 0.49 1398/07/1 1 104,000 100.376 میلیارد - 969,913 965,150 965,150 965,150 0 - - 0 - - 1.93 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 104,000 - 104,000
صینا205

صکوک منفعت سینا دارو-3ماهه 19%

اوراق بورس 962,000 45,800.00 5.00 955,525 39,325.00 4.29 12:19 8 1,551 1.482 میلیارد - 916,200 920,099 920,099 962,000 0 19 962,010 1 - - 955.525 میلیارد - - - - - - - - - - 13 1,538 551 1,000
صایپا1432

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

سهام بورس 961,000 0.00 0.00 961,000 0.00 0.00 1397/09/26 1 220,000 211.42 میلیارد - 961,000 961,000 961,000 961,000 0 - - 0 - - 1.682 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 220,000 - 220,000
صگل1411

ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17%

اوراق بورس 960,213 9,700.00 1.00 960,213 9,700.00 1.00 1398/07/2 1 10 9.602 میلیون - 969,913 960,213 960,213 960,213 1 400 960,213 1 400 969,913 1.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 10 -
صایپا9082

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

سهام بورس 955,000 25,000.00 2.69 955,000 25,000.00 2.69 1397/04/3 1 363,850 347.477 میلیارد - 930,000 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 1.91 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.3 میلیون - 1.3 میلیون
صایپا4032

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

سهام بورس 955,000 9,001.00 0.95 955,000 9,001.00 0.95 1397/05/10 1 700,000 668.5 میلیارد - 945,999 955,000 955,000 955,000 0 - - 0 - - 1.671 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
صایپا1042

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

سهام بورس 950,600 19,600.00 2.11 950,600 19,600.00 2.11 1398/07/9 2 629,000 597.927 میلیارد - 931,000 950,600 950,600 950,600 0 - - 0 - - 3.707 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 629,000 - 629,000
صخود00122

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

سهام بورس 945,000 0.00 0.00 945,000 0.00 0.00 1398/07/20 1 279,950 264.553 میلیارد - 945,000 945,000 945,000 945,000 0 - - 0 - - 3.308 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 279,950 - 279,950
مشیر9911

مشارکت شهرداری شیراز-3ماهه16%

اوراق بورس 945,000 55,001.00 5.50 953,684 46,317.00 4.63 1398/06/23 2 4,750 4.53 میلیارد - 1 میلیون 1,000,000 945,000 1,000,000 1 750 960,000 1 750 969,600 3.815 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4,750 - 4,750
صایپا143

صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18%

اوراق بورس 935,000 9,350.00 0.99 935,000 9,350.00 0.99 1398/07/29 1 4 3.74 میلیون - 944,350 935,000 935,000 935,000 1 696 935,000 1 700 944,350 1.636 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 4 -
صخود1404

ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16%

اوراق بورس 933,198 26,302.00 2.74 933,809 25,691.00 2.68 1398/06/26 12 102,380 95.603 میلیارد - 959,500 959,500 933,198 959,500 1 2,380 959,500 1 2,380 969,095 1.482 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 102,380 - 102,380
صخود0012

ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18%

اوراق بورس 931,500 5,500.00 0.59 931,500 5,500.00 0.59 1398/07/22 1 250 232.875 میلیون - 937,000 931,500 931,500 931,500 1 1,400 930,000 1 1,400 939,000 3.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 250 - 250
صخابر1022

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

سهام بورس 930,000 27,000.00 2.99 929,987 26,987.00 2.99 1398/05/5 4 4.41 میلیون 4.101 هزار میلیارد - 903,000 929,884 929,884 930,000 0 - - 0 - - 7.44 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.41 میلیون - 4.41 میلیون
صیدک1404

صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18%

سهام بورس 928,000 27,000.00 3.00 928,000 27,000.00 3.00 1397/11/14 1 3,300 3.062 میلیارد - 901,000 928,000 928,000 928,000 0 7,125 928,000 2 - - 788.8 میلیارد - - - - - - - - - - - 3,300 - 3,300
صایپا908

صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18%

اوراق بورس 920,100 2,066.00 0.23 920,212 2,178.00 0.24 1398/07/29 2 1,002 922.052 میلیون - 918,034 976,000 920,100 976,000 1 100 920,000 1 100 976,500 1.84 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 2 1,000 2 1,000
صایپا104

صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18%

اوراق بورس 920,000 10,000.00 1.08 920,000 10,000.00 1.08 1398/07/25 1 6 5.52 میلیون - 930,000 920,000 920,000 920,000 0 3,894 920,000 1 - - 3.588 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 6 6 -
صگل411

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

اوراق بورس 920,000 0.00 0.00 920,000 0.00 0.00 1398/07/25 1 1,000 920 میلیون - 920,000 920,000 920,000 920,000 0 1,000 920,000 1 - - 920 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صگل4112

ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%

سهام بورس 910,000 10,000.00 1.09 910,000 10,000.00 1.09 1398/07/24 1 126,300 114.933 میلیارد - 920,000 910,000 910,000 910,000 0 - - 0 - - 910 میلیارد - - - - - - - - - - - 126,300 - 126,300
صایپا403

صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18%

اوراق بورس 907,100 23,206.00 2.63 907,880 23,986.00 2.71 1398/07/29 4 1,024 929.669 میلیون - 883,894 939,999 907,100 948,999 1 70 902,000 1 294 949,494 1.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24 1,000 24 1,000
صخود412

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

اوراق بورس 898,100 21,796.00 2.49 898,930 22,626.00 2.58 1398/07/29 3 1,021 917.808 میلیون - 876,304 930,000 898,100 938,900 1 70 891,000 1 155 970,000 2.247 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 21 1,000 21 1,000
صخابر102

صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16%

اوراق بورس 885,000 32,704.00 3.84 855,264 2,968.00 0.35 12:16 5 1,210 1.035 میلیارد - 852,296 886,899 851,100 886,899 1 100 851,100 1 145 885,000 6.842 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 310 900 210 1,000
صخود4122

ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18%

سهام بورس 880,000 3,700.00 0.42 880,000 3,700.00 0.42 1398/03/27 1 180,000 158.4 میلیارد - 876,300 880,000 880,000 880,000 0 - - 0 - - 2.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 180,000 - 180,000
صمسکن912

ص دین مسکن جنوب-ماهانه16درصد

سهام بورس 847,781 44,620.00 5.00 847,781 44,620.00 5.00 1398/07/29 1 100 84.778 میلیون - 892,401 847,781 847,781 847,781 0 - - 0 - - 112.924 میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
مصفا9712

مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18%

سهام بورس 845,501 76,863.00 10.00 845,501 76,863.00 10.00 1397/11/28 1 2,000 1.691 میلیارد - 768,638 845,501 845,501 845,501 0 10,000 635,239 1 - - 2.537 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
صایپا012

صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16%

اوراق بورس 831,100 1,349.00 0.16 831,100 1,349.00 0.16 12:05 1 5,000 4.156 میلیارد - 832,449 831,100 831,100 831,100 1 5 840,099 1 150 868,000 2.909 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000
تهران812

مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18%

اوراق بورس 795,805 210,863.00 36.05 631,737 46,795.00 8.00 12:03 1 1,668 1.054 میلیارد - 584,942 795,805 795,805 795,805 0 33,332 631,737 4 - - 1.516 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
صایپا203

صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16%

اوراق بورس 757,100 7,900.00 1.03 757,100 7,900.00 1.03 1398/07/1 1 100 75.71 میلیون - 765,000 757,100 757,100 757,100 0 900 757,100 1 - - 3.028 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 100 - 100
سماه951

سلف موازی برق ماهتاب گستر 951

سهام بورس 535,453 771.00 0.14 535,453 771.00 0.14 1395/11/24 1 93,330 49.974 میلیارد - 534,682 535,453 535,453 535,453 1 30,000 505,445 1 20,000 515,250 245.114 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سنندج961

سلف موازی برق سنندج مپنا961

سهام بورس 461,862 4,824.00 1.06 461,862 4,824.00 1.06 1396/08/24 1 1,000 461.862 میلیون - 457,038 461,862 461,862 461,862 0 - - 0 - - 2.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سماه961

سلف موازی برق ماهتاب گستر 961

سهام بورس 430,441 6,126.00 1.44 430,441 6,126.00 1.44 1396/08/24 1 240 103.306 میلیون - 424,315 430,441 430,441 430,441 0 31,810 430,441 2 - - 1.369 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612-03

پسته فندقی34-32طلاسبززرند9612

سهام بورس 351,750 16,750.00 5.00 351,750 16,750.00 5.00 1396/12/2 24 2,011 707.369 میلیون - 335,000 351,750 351,750 351,750 0 96,726 335,000 10 - - 35.175 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612-01

پسته فندقی30-28درجه1طلاسبز9612

سهام بورس 342,500 500.00 0.15 342,500 500.00 0.15 1396/12/2 2 20 6.85 میلیون - 342,000 342,500 342,500 342,500 0 - - 0 - - 34.25 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
سمپنا971

سلف موازی برق گروه مپنا 971

سهام بورس 337,669 137.00 0.04 337,669 137.00 0.04 1397/08/30 1 1,000 337.669 میلیون - 337,532 337,669 337,669 337,669 0 - - 0 - - 477.247 میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000 - 1,000
پست9612-02

پسته فندقی32-30درجه1طلاسبز9612

سهام بورس 333,450 100.00 0.03 333,450 100.00 0.03 1396/10/4 16 160 53.352 میلیون - 333,550 333,450 333,450 333,450 0 - - 0 - - 33.345 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612پ05

پسته فندقی32-30سبزدانه9612(پ)

سهام بورس 320,000 9,450.00 2.87 316,138 13,312.00 4.04 1396/11/10 2 100 31.614 میلیون - 329,450 312,978 312,978 320,000 0 - - 0 - - 31.614 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612پ04

پسته فندقی30-28سبزدانه9612(پ)

سهام بورس 319,367 16,808.00 5.00 343,855 7,680.00 2.28 1396/11/10 4 390 134.104 میلیون - 336,175 352,983 319,367 352,983 0 - - 0 - - 17.193 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
پست9612پ06

پسته فندقی34-32سبزدانه9612(پ)

سهام بورس 308,000 15,200.00 4.70 308,000 15,200.00 4.70 1396/11/10 2 100 30.8 میلیون - 323,200 308,000 308,000 308,000 0 - - 0 - - 46.2 میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
ستاره961

سلف بنزین ستاره خلیج فارس 961

سهام بورس 256,683 701.00 0.27 256,683 701.00 0.27 1396/05/30 11 1.012 میلیون 259.686 میلیارد - 255,982 256,683 256,683 256,683 0 - - 0 - - 3.595 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - -
قشرین

قند شیرین‌ خراسان‌

سهام بورس 89,001 2,708.00 2.95 9,490 82,219.00 89.65 1398/06/6 79 42,183 3.804 میلیارد - 91,709 91,000 88,999 91,000 2 270 76,045 1 447 96,294 474.5 میلیارد - - - - - - - - - - 42,183 - 42,183 -
غدشت

دشت‌ مرغاب‌

سهام بورس 82,538 4,344.00 5.00 85,059 1,823.00 2.10 1398/07/29 155 43,666 3.714 میلیارد 51.5 86,882 82,538 82,538 82,538 8 295 77,778 1 2,549 82,538 4.547 هزار میلیارد 6.583 میلیون 2.141 میلیون 53,453 2.171 میلیون -29,575 3.036 میلیون 19,968 220.95 -149.18 1.45 - - - -
جکانه812

آتی ش کانه های فلزی-1398/12/05

آتی بورس 76,000 0.00 0.00 86,339 0.00 0.00 1398/07/29 1 1 25.9 میلیون - - 76,000 76,000 76,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شفن2

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 74,309 0.00 0.00 74,309 0.00 0.00 1398/04/12 1 296,652 22.044 میلیارد - 74,309 74,309 74,309 74,309 0 - - 0 - - 70.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 296,652 - 296,652
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 72,755 0.00 0.00 72,772 17.00 0.02 1398/07/29 226 199,139 14.492 میلیارد 881.15 72,755 71,456 71,456 73,000 1 184 72,700 2 50 72,999 69.221 هزار میلیارد 82.067 میلیون 36.61 میلیون 950,000 12.934 میلیون 23.676 میلیون 31.033 میلیون 19.223 میلیون 3.6 2.92 2.23 150,189 48,950 37,511 161,628