شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 483 9.00 1.90 475 1.00 0.21 1398/07/29 13,860 458.724 میلیون 218.024 میلیارد - 474 474 462 483 24 7,080 483 3 1.565 میلیون 483 106.141 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.934 میلیارد 163.12 میلیون - - 10.31 0.65 0.45 359.186 میلیون 99.537 میلیون 448.461 میلیون 10.262 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 558 9.00 1.64 559 10.00 1.82 1398/07/29 7,361 218.383 میلیون 122.125 میلیارد 25,349.71 549 553 548 568 1 2,000 558 1 50,000 559 95.919 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون 2.445 میلیارد 165.665 میلیون - - -6.76 0.59 0.41 188.831 میلیون 29.552 میلیون 164.909 میلیون 53.475 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,303 223.00 6.32 3,227 299.00 8.48 1398/07/29 7,058 72.652 میلیون 234.44 میلیارد 9,496.26 3,526 3,350 3,183 3,350 1 56,279 3,300 10 10,000 3,302 46.3 هزار میلیارد - - 13.131 میلیون 455.183 میلیون 10.116 میلیون 55.902 میلیون -2,395,699 -17.69 4.2 0.76 47.836 میلیون 24.816 میلیون 63.877 میلیون 8.775 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,883 89.00 4.96 1,835 41.00 2.29 1398/07/29 6,911 121.529 میلیون 223.039 میلیارد 16,877.83 1,794 1,782 1,730 1,883 1 3.099 میلیون 1,883 152 1,000 1,890 70.484 هزار میلیارد 373.062 میلیون 266.591 میلیون 39.267 میلیون 301.008 میلیون -34,416,777 71.73 میلیون -63,851,004 -1.12 -2.09 1 100.189 میلیون 21.34 میلیون 113.004 میلیون 8.525 میلیون
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,211 379.00 4.99 7,259 331.00 4.36 1398/07/29 6,378 39.438 میلیون 286.274 میلیارد 7,240.22 7,590 7,211 7,211 7,552 2 10,274 7,211 3 2,086 7,211 19.018 هزار میلیارد 23.844 میلیون 6.59 میلیون 2.504 میلیون 5.667 میلیون 923,185 2.434 میلیون -319,518 -56.89 19.7 7.47 38.578 میلیون 859,981 39.362 میلیون 76,510
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,633 175.00 3.93 4,566 108.00 2.42 1398/07/29 5,755 69.38 میلیون 316.819 میلیارد 12,055.62 4,458 4,551 4,460 4,650 2 10,000 4,631 1 7,550 4,640 581.49 هزار میلیارد - - 130 میلیون 165.388 میلیون 300.643 میلیون - - 4.14 1.97 2.1 31.568 میلیون 37.812 میلیون 32.599 میلیون 36.781 میلیون
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 7,702 366.00 4.99 7,702 366.00 4.99 1398/07/29 5,113 1.32 میلیون 10.167 میلیارد 258.18 7,336 7,702 7,702 7,702 1 31.616 میلیون 7,702 2194 275 7,702 17.606 هزار میلیارد 27.783 میلیون 15.212 میلیون 2.4 میلیون 9.298 میلیون 5.914 میلیون 26.641 میلیون 4.558 میلیون 4.06 3.13 0.69 1.32 میلیون - 1.319 میلیون 1,100
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,747 16.00 0.28 5,708 23.00 0.40 1398/07/29 5,107 61.414 میلیون 350.524 میلیارد 12,025.47 5,731 5,700 5,600 5,840 1 110,000 5,731 2 550 5,750 286.7 هزار میلیارد - - - - - - - 2.36 1.62 0.78 34.926 میلیون 26.488 میلیون 47.452 میلیون 13.962 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - 5.686 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 37,400 1,463.00 4.07 36,554 617.00 1.72 1398/07/29 4,641 6.903 میلیون 252.331 میلیارد 1,487.39 35,937 35,001 34,141 37,733 1 1,000 37,400 1 400 37,500 1.797 هزار میلیارد 1.843 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 - - - 6.223 میلیون 680,037 6.703 میلیون 200,000
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,152 102.00 4.98 2,119 69.00 3.37 1398/07/29 4,607 79.733 میلیون 168.917 میلیارد 17,307.02 2,050 2,060 2,000 2,152 1 45,770 2,152 5 10,000 2,198 103.37 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون 1.168 میلیارد 94.902 میلیون 166.524 میلیون 23.972 میلیون 4.46 1.21 0.64 59.058 میلیون 20.675 میلیون 51.557 میلیون 28.177 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 465 15.00 3.33 474 24.00 5.33 1398/06/20 4,205 116.151 میلیون 55.042 میلیارد - 450 455 452 491 1 50,000 461 5 93,014 471 1.114 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 112.151 میلیون 4 میلیون 114.64 میلیون 1.511 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,953 32.00 0.54 5,905 16.00 0.27 1398/07/29 4,123 30.577 میلیون 180.546 میلیارد 7,416.16 5,921 5,919 5,760 6,098 2 336 5,904 1 2,600 5,950 260.876 هزار میلیارد - - 44 میلیون - 79.733 میلیون - - 5.64 3.26 0.6 15.401 میلیون 15.175 میلیون 24.335 میلیون 6.242 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,719 96.00 1.71 5,680 57.00 1.01 1398/07/29 3,896 24.098 میلیون 136.872 میلیارد 6,185.42 5,623 5,638 5,530 5,748 2 2,300 5,719 1 11,000 5,719 286.773 هزار میلیارد 361.565 میلیون 164.489 میلیون 20 میلیون 71.885 میلیون 92.604 میلیون - - 4.66 3.13 0.49 15.739 میلیون 8.359 میلیون 15.112 میلیون 8.986 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,400 193.00 3.71 5,343 136.00 2.61 1398/07/29 3,845 43.592 میلیون 232.931 میلیارد 11,337.23 5,207 5,363 5,235 5,410 1 109,230 5,388 2 100 5,399 406.692 هزار میلیارد - - 78 میلیون - 177.897 میلیون 124.343 میلیون 73.918 میلیون 5.64 2.34 3.35 18.086 میلیون 25.506 میلیون 28.209 میلیون 15.382 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 1,938 89.00 4.81 1,874 25.00 1.35 1398/07/29 3,787 53.25 میلیون 99.771 میلیارد 14,061.39 1,849 1,855 1,770 1,938 1 1,500 1,938 1 15,000 1,938 11.731 هزار میلیارد 17.256 میلیون 10.971 میلیون 6.287 میلیون 5.475 میلیون 5.496 میلیون 3.252 میلیون 556,247 21.18 2.14 3.62 51.377 میلیون 1.873 میلیون 52.5 میلیون 750,000
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,637 45.00 2.83 1,578 14.00 0.88 1398/07/29 3,686 66.541 میلیون 105.013 میلیارد 18,052.41 1,592 1,561 1,513 1,648 2 1,000 1,631 1 32,956 1,637 8.815 هزار میلیارد 25.519 میلیون 20.134 میلیون 5.53 میلیون 16.793 میلیون 3.342 میلیون 12.496 میلیون -676,796 -12.89 2.61 0.7 58.04 میلیون 8.501 میلیون 64.641 میلیون 1.9 میلیون
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,025 213.00 4.07 5,046 192.00 3.67 1398/07/29 3,568 36.302 میلیون 183.178 میلیارد 10,174.27 5,238 4,977 4,977 5,229 1 19,300 5,024 2 200 5,047 25.143 هزار میلیارد 25.8 میلیون 9.623 میلیون 3.7 میلیون 1.579 میلیون 8.045 میلیون 1.373 میلیون 2.484 میلیون 9.75 3.01 17.65 32.016 میلیون 4.286 میلیون 31.971 میلیون 4.33 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

حق تقدم بورس 947 94.00 9.03 947 94.00 9.03 1398/06/27 3,511 71.282 میلیون 67.503 میلیارد - 1,041 995 937 1,030 1 - - 0 2,700 1,010 1.253 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.482 میلیون 800,000 71.282 میلیون -
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 1,924 91.00 4.96 1,851 18.00 0.98 1398/07/29 3,420 61.649 میلیون 114.127 میلیارد 18,026.11 1,833 1,771 1,742 1,924 1 1.229 میلیون 1,924 39 3,000 2,010 16.588 هزار میلیارد 32.645 میلیون 29.351 میلیون 9.04 میلیون 15.912 میلیون 13.439 میلیون 7.965 میلیون 2.044 میلیون 8.19 1.25 2.1 51.011 میلیون 10.639 میلیون 49.004 میلیون 12.646 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 33,214 727.00 2.24 32,865 378.00 1.16 1398/07/29 3,359 2.73 میلیون 89.719 میلیارد 812.71 32,487 32,130 32,130 33,509 2 5,733 33,200 2 1,064 33,200 97.578 هزار میلیارد 201.869 میلیون 149.687 میلیون 3 میلیون 103.274 میلیون 46.414 میلیون - - 3.54 2.12 0.59 1.56 میلیون 1.17 میلیون 2.701 میلیون 29,282
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 14,000 105.00 0.76 13,422 473.00 3.40 1398/07/29 3,331 14.07 میلیون 188.853 میلیارد 4,224.06 13,895 13,201 13,201 14,250 3 5,000 14,000 1 37,448 14,000 8.059 هزار میلیارد 8.064 میلیون 1.281 میلیون 580,000 279,069 1.002 میلیون 792,735 287,822 27.05 7.77 9.82 13.62 میلیون 450,080 14.047 میلیون 23,598
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 9,938 372.00 3.89 9,656 90.00 0.94 1398/07/29 3,311 11.873 میلیون 114.644 میلیارد 3,585.98 9,566 9,200 9,101 9,989 1 35,400 9,932 2 5,714 9,932 57.684 هزار میلیارد 68.413 میلیون 23.881 میلیون 6 میلیون 10.477 میلیون 13.404 میلیون 43.719 میلیون 10.646 میلیون 5.44 4.32 1.33 10.714 میلیون 1.159 میلیون 10.791 میلیون 1.082 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,285 61.00 4.98 1,256 32.00 2.61 1398/07/29 3,161 77.4 میلیون 97.211 میلیارد 24,486.06 1,224 1,240 1,211 1,285 1 32.836 میلیون 1,285 539 7,000 1,298 27.764 هزار میلیارد 83.757 میلیون 45.78 میلیون 22.72 میلیون 55.22 میلیون -9,440,509 26.59 میلیون -22,897,076 -1.25 -3.02 1.07 61.145 میلیون 16.256 میلیون 75.036 میلیون 2.364 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,721 367.00 4.99 7,489 135.00 1.84 1398/07/29 3,105 20.171 میلیون 151.059 میلیارد 6,496.39 7,354 7,230 7,040 7,721 1 284,640 7,721 89 10,000 7,850 29.552 هزار میلیارد 38.647 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 28.46 4.74 7.56 17.059 میلیون 3.112 میلیون 14.612 میلیون 5.559 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,135 199.00 2.23 8,867 69.00 0.77 1398/07/29 3,053 19.83 میلیون 175.833 میلیارد 6,495.35 8,936 8,490 8,490 9,191 1 43,240 9,130 1 3,000 9,140 21.451 هزار میلیارد 22.248 میلیون 8.705 میلیون 1.5 میلیون 966,748 7.738 میلیون 209,507 136,578 155.81 2.75 101.58 19.2 میلیون 630,249 19.704 میلیون 126,422
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,026 101.00 1.97 4,937 190.00 3.71 1398/07/29 3,014 19.214 میلیون 94.854 میلیارد 6,374.88 5,127 4,871 4,871 5,177 2 585 5,023 1 4,800 5,045 7.691 هزار میلیارد 46.525 میلیون 44.493 میلیون 1.5 میلیون 39.12 میلیون 1.904 میلیون 27.756 میلیون 981,606 7.54 3.89 0.27 15.142 میلیون 4.072 میلیون 19.214 میلیون -
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 6,612 314.00 4.99 6,457 159.00 2.52 1398/07/29 2,827 27.209 میلیون 175.704 میلیارد 9,624.85 6,298 6,300 6,140 6,612 1 6.813 میلیون 6,612 289 30,000 6,789 96.512 هزار میلیارد 426.681 میلیون 246.221 میلیون 15.3 میلیون 328.195 میلیون -81,973,964 - - -0.96 -1.21 0.54 22.714 میلیون 4.496 میلیون 25.527 میلیون 1.683 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 18,970 866.00 4.78 18,682 578.00 3.19 1398/07/29 2,804 8.899 میلیون 166.264 میلیارد 3,173.85 18,104 18,121 18,097 19,000 2 1,000 18,950 1 400 18,980 250.084 هزار میلیارد 343.506 میلیون 158.843 میلیون 13.8 میلیون 85.695 میلیون 73.148 میلیون - - 5.97 3.52 0.47 7.443 میلیون 1.457 میلیون 7.705 میلیون 1.194 میلیون
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,795 205.00 6.83 2,748 252.00 8.40 1398/07/29 2,753 45.792 میلیون 125.851 میلیارد 16,633.54 3,000 2,850 2,708 2,851 10 300,000 2,830 3 476,239 2,830 7.911 هزار میلیارد 9.461 میلیون 3.517 میلیون 2.63 میلیون 2.233 میلیون 1.284 میلیون 172,540 -214,393 -33.71 5.63 41.89 44.792 میلیون 1,000,000 45.792 میلیون -
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 1,446 34.00 2.41 1398/04/22 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 5.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 2,320 64.00 2.84 2,256 0.00 0.00 1398/07/29 2,499 28.227 میلیون 63.676 میلیارد - 2,256 2,181 2,179 2,340 1 739 2,310 1 36,033 2,320 45.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.799 میلیون 4.428 میلیون 24.12 میلیون 4.106 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,038 2.00 0.03 6,918 122.00 1.73 1398/07/29 2,487 12.281 میلیون 84.955 میلیارد 4,937.99 7,040 7,050 6,688 7,200 1 17,282 7,040 1 2,700 7,058 26.28 هزار میلیارد 41.391 میلیون 22.112 میلیون 3.75 میلیون 15.449 میلیون 6.663 میلیون 5.204 میلیون 1.733 میلیون 14.97 3.89 4.99 9.991 میلیون 2.29 میلیون 7.74 میلیون 4.541 میلیون
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 3,501 112.00 3.10 3,482 131.00 3.63 1398/07/29 2,397 23.531 میلیون 81.936 میلیارد 9,816.75 3,613 3,433 3,433 3,600 2 10,705 3,510 3 70,050 3,520 4.046 هزار میلیارد 4.544 میلیون 1.588 میلیون 1.12 میلیون 644,212 943,529 2.488 میلیون -11,234 -347.11 4.13 1.57 22.031 میلیون 1.5 میلیون 23.531 میلیون -
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 6,150 106.00 1.69 6,038 218.00 3.48 1398/07/29 2,343 11.258 میلیون 67.978 میلیارد 4,804.92 6,256 5,944 5,944 6,389 2 3,932 6,090 3 1,550 6,161 3.316 هزار میلیارد 4.119 میلیون 1.501 میلیون 530,000 918,671 582,641 849,072 75,359 42.47 5.49 3.77 11.083 میلیون 175,000 11.047 میلیون 210,775
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,400 17.00 1.23 1,360 23.00 1.66 1398/07/29 2,331 38.094 میلیون 51.795 میلیارد 16,342.51 1,383 1,314 1,314 1,427 3 75,000 1,401 1 70,527 1,401 14.764 هزار میلیارد 19.631 میلیون 17.911 میلیون 10.675 میلیون 5.113 میلیون 12.798 میلیون 742,170 603,072 24.07 1.13 19.56 36.423 میلیون 1.671 میلیون 38.094 میلیون -
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,636 83.00 1.82 4,527 26.00 0.57 1398/07/29 2,304 14.729 میلیون 66.669 میلیارد 6,392.59 4,553 4,465 4,381 4,700 3 1,700 4,635 1 58,045 4,636 183.647 هزار میلیارد 198.102 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.519 میلیون 20.372 میلیون 8.97 3.34 8.89 9.724 میلیون 5.005 میلیون 11.697 میلیون 3.031 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,773 54.00 1.99 2,720 1.00 0.04 1398/07/29 2,258 19.359 میلیون 52.659 میلیارد 8,573.5 2,719 2,653 2,653 2,788 2 355 2,777 1 14,255 2,777 54.52 هزار میلیارد 68.174 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 8.86 1.95 7.61 16.471 میلیون 2.888 میلیون 18.909 میلیون 450,000
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,310 1.00 0.02 4,192 117.00 2.72 1398/07/29 2,210 23.086 میلیون 96.782 میلیارد 10,446.01 4,309 4,094 4,094 4,476 1 500 4,306 1 5,000 4,306 24.238 هزار میلیارد 28.114 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 14.04 2.29 13.3 16.353 میلیون 6.732 میلیون 22.726 میلیون 360,000
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,979 54.00 2.66 1,936 97.00 4.77 1398/07/29 2,089 52.459 میلیون 101.555 میلیارد 25,111.83 2,033 1,932 1,932 1,979 5 68,052 1,988 2 103,973 1,988 19.009 هزار میلیارد 20.711 میلیون 10.748 میلیون 7 میلیون 2.61 میلیون 8.138 میلیون 1.017 میلیون 960,188 18.86 2.23 17.8 38.952 میلیون 13.507 میلیون 50.959 میلیون 1.5 میلیون
ختراک

ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 9,150 3.00 0.03 9,096 57.00 0.62 1398/07/29 2,088 8.655 میلیون 78.731 میلیارد 4,145.17 9,153 9,610 8,696 9,610 1 250 9,080 1 500 9,140 5.003 هزار میلیارد 6.723 میلیون 2.02 میلیون 213,000 1.602 میلیون 418,787 2.982 میلیون 194,178 26.37 12.23 1.72 8.655 میلیون - 8.655 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,890 184.00 3.03 5,827 247.00 4.07 1398/07/28 2,023 19.849 میلیون 115.65 میلیارد 9,811.43 6,074 6,160 5,771 6,160 1 1,986 5,871 3 8,000 5,871 95.883 هزار میلیارد 238.165 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 24.04 4.09 15.88 11.364 میلیون 8.485 میلیون 17.126 میلیون 2.723 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 1,319 146.00 9.97 1,319 146.00 9.97 1397/08/7 1,995 98.423 میلیون 129.84 میلیارد - 1,465 1,611 1,319 1,611 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.407 میلیون 97.016 میلیون - 98.423 میلیون
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 4,680 152.00 3.15 4,600 232.00 4.80 1398/07/29 1,988 30.764 میلیون 141.506 میلیارد 15,475.1 4,832 4,591 4,591 4,700 2 8,360 4,699 1 60,000 4,699 12.563 هزار میلیارد 13.31 میلیون 4.677 میلیون 2.6 میلیون 1.35 میلیون 3.326 میلیون 606,378 508,399 23.52 3.6 19.72 27.12 میلیون 3.645 میلیون 30.471 میلیون 293,800
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 8,835 286.00 3.35 8,376 173.00 2.02 1398/07/29 1,972 7.415 میلیون 62.107 میلیارد 3,759.96 8,549 8,122 8,122 8,890 3 5,500 8,810 2 19,042 8,837 8.805 هزار میلیارد 10.729 میلیون 3.457 میلیون 1.03 میلیون 2.101 میلیون 1.355 میلیون 2.715 میلیون 797,879 10.81 6.36 3.18 6.725 میلیون 690,000 6.857 میلیون 557,894
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 2,299 60.00 2.54 2,269 90.00 3.82 1398/07/29 1,959 24.37 میلیون 55.284 میلیارد 12,439.83 2,359 2,242 2,242 2,354 2 25,000 2,272 1 46,171 2,299 6.241 هزار میلیارد 10.436 میلیون 5.007 میلیون 1.323 میلیون 4.433 میلیون 574,506 3.583 میلیون -370,829 -16.19 10.45 1.68 24.37 میلیون - 24.357 میلیون 12,484
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 11,056 296.00 2.61 10,810 542.00 4.77 1398/07/29 1,876 4.788 میلیون 51.759 میلیارد 2,552.19 11,352 10,785 10,785 11,060 2 110 10,810 1 3,160 11,058 14.759 هزار میلیارد - - 1.3 میلیون - 3.006 میلیون 5.338 میلیون 761,210 18.46 4.67 2.63 4.058 میلیون 730,000 4.728 میلیون 60,303
کساپاح

ح . سایپاشیشه‌

سهام بورس 567 63.00 10.00 569 61.00 9.68 1396/05/11 1,868 45.274 میلیون 25.777 میلیارد - 630 610 567 610 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 12.091 میلیون 33.184 میلیون - 45.274 میلیون
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,405 14.00 1.01 1,360 31.00 2.23 1398/07/29 1,849 31.46 میلیون 42.801 میلیارد 17,014.72 1,391 1,322 1,322 1,420 1 3,542 1,405 1 46,000 1,406 11.08 هزار میلیارد 12.097 میلیون 12.652 میلیون 7.96 میلیون 1.272 میلیون 11.38 میلیون 716,513 774,795 13.97 0.95 15.11 30.66 میلیون 800,000 31.46 میلیون -
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 13,750 420.00 2.96 13,653 517.00 3.65 1398/07/29 1,837 3.42 میلیون 46.69 میلیارد 1,861.64 14,170 13,462 13,462 14,108 1 416 13,712 1 54,245 13,750 14.179 هزار میلیارد 14.917 میلیون 3.205 میلیون 1,000,000 1.264 میلیون 1.942 میلیون 4.04 میلیون 1.373 میلیون 9.94 7.03 3.38 3.067 میلیون 352,644 3.384 میلیون 36,091
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 5,405 4,909.00 989.72 1398/06/13 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 19.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,361 13.00 0.18 7,406 58.00 0.79 1398/07/24 1,782 15.956 میلیون 118.179 میلیارد 8,954.18 7,348 7,440 7,315 7,550 1 1,200 7,361 1 13,000 7,379 672.342 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.87 2.68 6.81 5.565 میلیون 10.391 میلیون 5.827 میلیون 10.129 میلیون
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,480 740.00 2.19 32,905 835.00 2.47 1398/07/29 1,777 1.42 میلیون 46.73 میلیارد 799.18 33,740 32,054 32,053 34,500 2 7,688 34,400 2 1,655 34,480 68.324 هزار میلیارد 72.854 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 41.24 15.97 9.15 931,009 489,137 1.331 میلیون 89,374
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 5,199 206.00 3.81 5,146 259.00 4.79 1398/07/29 1,717 15.395 میلیون 79.228 میلیارد 8,966.38 5,405 5,135 5,135 5,300 1 220 5,188 1 2,000 5,188 14.812 هزار میلیارد 16.509 میلیون 5.559 میلیون 2.377 میلیون 2.41 میلیون 3.149 میلیون 1.571 میلیون 319,334 44.15 4.49 8.98 15.391 میلیون 3,961 15.215 میلیون 180,000
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,160 101.00 3.30 3,118 59.00 1.93 1398/07/29 1,698 20.376 میلیون 63.537 میلیارد 12,000.27 3,059 3,059 2,997 3,200 1 300,000 3,158 10 401 3,170 249.39 هزار میلیارد 292.255 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 6.9 2.32 6.65 14.305 میلیون 6.072 میلیون 16.376 میلیون 4 میلیون
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 5,150 127.00 2.41 5,068 209.00 3.96 1398/07/29 1,648 7.96 میلیون 40.341 میلیارد 4,830.2 5,277 5,014 5,014 5,344 2 50,000 5,101 1 11,752 5,150 2.64 هزار میلیارد 3.891 میلیون 1.705 میلیون 500,000 1.357 میلیون 347,709 1.099 میلیون -46,182 -54.87 7.29 2.3 7.76 میلیون 200,000 7.96 میلیون -
کاوهح

ح .فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 3,100 168.00 5.14 3,100 168.00 5.14 1398/04/26 1,623 79.614 میلیون 246.804 میلیارد - 3,268 3,150 3,100 3,150 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 6.173 میلیون 73.441 میلیون - 79.614 میلیون
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,473 119.00 3.31 3,437 155.00 4.32 1398/07/29 1,589 10.329 میلیون 35.503 میلیارد - 3,592 3,413 3,413 3,502 1 7,005 3,473 1 13,500 3,476 8.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 9.786 میلیون 543,000 9.592 میلیون 737,021
ماح

ح . بیمه ما

سهام بورس 50 0.00 0.00 50 0.00 0.00 1397/02/19 1,585 79.661 میلیون 3.983 میلیارد - 50 50 50 50 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 40,000 79.621 میلیون - 79.661 میلیون
پردیس

سرمایه گذاری پردیس

سهام بورس 2,369 44.00 1.82 2,316 97.00 4.02 1398/07/29 1,558 13.845 میلیون 32.068 میلیارد 8,886.56 2,413 2,293 2,293 2,398 1 50,000 2,368 1 1,814 2,369 3.018 هزار میلیارد 3.574 میلیون 2.48 میلیون 1.25 میلیون 679,473 1.801 میلیون 969,749 941,144 3.08 1.61 2.99 13.508 میلیون 337,164 13.845 میلیون -
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 5,197 15.00 0.29 5,060 152.00 2.92 1398/07/29 1,550 12.891 میلیون 65.229 میلیارد 8,316.75 5,212 4,960 4,952 5,370 1 1,000 5,194 1 4,957 5,197 14.857 هزار میلیارد 31.798 میلیون 22.097 میلیون 2.85 میلیون 17.377 میلیون 4.721 میلیون 9.639 میلیون 846,084 17.04 3.05 1.5 8.905 میلیون 3.986 میلیون 12.569 میلیون 321,470
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,590 45.00 2.75 1,565 70.00 4.28 1398/07/29 1,530 21.584 میلیون 33.779 میلیارد 14,107.21 1,635 1,554 1,554 1,609 1 16,800 1,590 2 1,676 1,599 8.993 هزار میلیارد 9.738 میلیون 8.018 میلیون 5.5 میلیون 1.131 میلیون 6.887 میلیون 704,603 374,271 23 1.25 12.22 21.384 میلیون 200,000 21.487 میلیون 97,301
ددام

داروسازی زاگرس فارمد پارس

سهام بورس 9,648 459.00 5.00 9,169 20.00 0.22 1398/07/29 1,522 6.206 میلیون 56.905 میلیارد 4,077.85 9,189 8,730 8,730 9,648 1 250,884 9,648 104 10,000 9,648 8.456 هزار میلیارد 9.445 میلیون 1.839 میلیون 920,223 1.007 میلیون 832,056 1.095 میلیون 311,931 25.8 9.67 7.35 6.006 میلیون 200,000 6.206 میلیون -
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,172 151.00 5.00 3,088 67.00 2.22 1398/07/29 1,511 18.619 میلیون 57.493 میلیارد 12,322.29 3,021 2,980 2,950 3,172 1 495,732 3,172 33 250 3,184 71.803 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.252 میلیارد -2,852,195 164.824 میلیون 5.628 میلیون 13.04 -25.72 0.45 12.161 میلیون 6.458 میلیون 14.586 میلیون 4.033 میلیون
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 5,388 209.00 3.73 5,345 252.00 4.50 1398/07/29 1,497 6.003 میلیون 32.085 میلیارد 4,010.12 5,597 5,318 5,318 5,500 1 5,390 5,390 1 1,000 5,390 4.198 هزار میلیارد 4.177 میلیون 1.464 میلیون 750,000 168,066 1.296 میلیون 177,231 134,114 29.89 3.09 22.62 5.548 میلیون 455,000 5.993 میلیون 10,177
خعتبار

سرمایه گذاری اعتبار ایران

سهام بورس 3,100 45.00 1.43 3,022 123.00 3.91 1398/07/29 1,449 12.548 میلیون 37.916 میلیارد - 3,145 2,988 2,988 3,149 1 50,642 3,100 2 800 3,150 2.418 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 12.448 میلیون 100,000 12.298 میلیون 250,000
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 6,492 253.00 4.06 6,081 158.00 2.53 1398/07/29 1,449 9.183 میلیون 55.842 میلیارد 6,337.35 6,239 5,928 5,928 6,550 2 444 6,492 1 5,619 6,496 17.064 هزار میلیارد 18.107 میلیون 5.176 میلیون 2.735 میلیون 1.476 میلیون 3.701 میلیون 1.551 میلیون 1.697 میلیون 9.81 4.49 10.73 7.658 میلیون 1.525 میلیون 8.057 میلیون 1.125 میلیون
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,165 9.00 0.09 10,161 5.00 0.05 1398/07/29 1,436 42.53 میلیون 432.171 میلیارد - 10,156 10,169 10,158 10,169 1 66,277 10,160 3 99 10,167 1.016 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.449 میلیون 29.082 میلیون 5.72 میلیون 36.811 میلیون
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 12,659 128.00 1.02 12,126 405.00 3.23 1398/07/29 1,426 6.382 میلیون 77.387 میلیارد 4,475.29 12,531 11,905 11,905 12,970 1 200 12,660 1 29,000 12,689 21.929 هزار میلیارد 26.099 میلیون 8.541 میلیون 1.75 میلیون 4.878 میلیون 3.663 میلیون 3.501 میلیون -177,556 -119.51 5.79 6.06 3.697 میلیون 2.685 میلیون 6.378 میلیون 3,393
خمهر

مهرکام‌پارس‌

سهام بورس 1,956 58.00 2.88 1,939 75.00 3.72 1398/07/29 1,398 20.547 میلیون 39.831 میلیارد 14,697.14 2,014 1,914 1,914 2,013 1 9,159 1,956 1 15,000 1,977 3.75 هزار میلیارد 7.38 میلیون 4.709 میلیون 1.862 میلیون 3.77 میلیون 938,925 4.977 میلیون -510,147 -7.08 3.84 0.73 18.547 میلیون 2 میلیون 20.547 میلیون -
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,930 148.00 2.18 6,876 94.00 1.39 1398/07/29 1,357 5.611 میلیون 38.584 میلیارد 4,134.93 6,782 6,940 6,742 7,029 1 14,460 6,880 1 250 6,937 325.776 هزار میلیارد 372.192 میلیون 151.186 میلیون 36 میلیون 42.144 میلیون 109.043 میلیون 109.973 میلیون 47.498 میلیون 6.95 3.03 3 2.274 میلیون 3.337 میلیون 5.426 میلیون 185,000
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 11,349 297.00 2.69 11,054 2.00 0.02 1398/07/29 1,339 3.982 میلیون 44.021 میلیارد 2,974.23 11,052 10,800 10,800 11,374 1 4,000 11,330 1 874 11,359 51.243 هزار میلیارد 56.244 میلیون 19.954 میلیون 4.629 میلیون 5.075 میلیون 14.879 میلیون 15.244 میلیون 7.751 میلیون 6.6 3.44 3.36 3.474 میلیون 508,353 3.914 میلیون 68,283
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 8,572 275.00 3.31 8,336 39.00 0.47 1398/07/29 1,333 7.79 میلیون 64.941 میلیارد 5,844.2 8,297 7,999 7,999 8,590 1 15,410 8,569 2 8,978 8,572 224.451 هزار میلیارد - - 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 14.44 4.56 4.77 3.311 میلیون 4.479 میلیون 5.118 میلیون 2.672 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 27,300 415.00 1.54 27,095 210.00 0.78 1398/07/29 1,332 1.124 میلیون 30.461 میلیارد 844.02 26,885 26,710 26,641 27,300 1 11,633 27,299 3 445 27,299 54.19 هزار میلیارد 56.823 میلیون 11.379 میلیون 2 میلیون 2.633 میلیون 8.746 میلیون 17.923 میلیون 6.516 میلیون - - - 817,968 306,273 1.124 میلیون 445
دتماد

تولیدمواداولیه‌داروپخش‌

سهام بورس 20,999 184.00 0.87 20,683 500.00 2.36 1398/07/29 1,296 3.596 میلیون 74.369 میلیارد 2,774.44 21,183 20,124 20,124 21,887 1 200 20,810 1 4,249 20,999 10.666 هزار میلیارد 13.033 میلیون 3.549 میلیون 500,000 2.691 میلیون 857,269 2.381 میلیون 699,303 14.79 12.06 4.34 3.216 میلیون 379,950 3.452 میلیون 143,709
ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

سهام بورس 5,086 90.00 1.80 4,891 105.00 2.10 1398/07/29 1,289 15.65 میلیون 76.536 میلیارد 12,141.1 4,996 4,747 4,747 5,177 1 500 5,099 1 1,200 5,099 5.496 هزار میلیارد 6.359 میلیون 2.439 میلیون 1.1 میلیون 979,106 1.46 میلیون 108,850 17,605 305.61 3.69 49.43 8.592 میلیون 7.058 میلیون 14.079 میلیون 1.571 میلیون
خاور

ایران‌ خودرودیزل‌

سهام بورس 503 11.00 2.14 505 9.00 1.75 1397/04/27 1,272 24.793 میلیون 12.532 میلیارد - 514 516 500 516 1 266,000 500 6 35,000 513 2.519 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.793 میلیون - 24.793 میلیون -
وایران

لیزینگ ایرانیان

سهام بورس 2,389 89.00 3.59 2,357 121.00 4.88 1398/07/29 1,247 28.156 میلیون 66.351 میلیارد - 2,478 2,355 2,355 2,430 1 4,654 2,371 1 10,000 2,385 2.357 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.446 میلیون 4.71 میلیون 27.063 میلیون 1.093 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,289 149.00 2.90 5,221 81.00 1.58 1398/07/29 1,246 7.687 میلیون 40.133 میلیارد 6,169.7 5,140 5,260 5,140 5,289 2 2,500 5,284 1 700 5,290 226.292 هزار میلیارد 268.583 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 90.905 میلیون 43.91 میلیون 5.23 2.89 2.53 3.033 میلیون 4.654 میلیون 7.041 میلیون 646,365
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 2,864 150.00 4.98 2,864 150.00 4.98 1398/07/29 1,230 18.789 میلیون 53.813 میلیارد 15,275.88 3,014 2,864 2,864 2,864 262 3,333 2,389 1 3.442 میلیون 2,864 7.607 هزار میلیارد 9.942 میلیون 4.051 میلیون 2.524 میلیون 2.714 میلیون 1.337 میلیون 1.319 میلیون -111,383 -64.9 5.41 5.48 15.789 میلیون 3 میلیون 18.489 میلیون 300,000
دامین

داروسازی‌ امین‌

سهام بورس 11,532 549.00 5.00 10,911 72.00 0.66 1398/07/29 1,209 4.695 میلیون 51.228 میلیارد 3,883.26 10,983 10,434 10,434 11,532 1 292,045 11,532 92 300 12,310 9.121 هزار میلیارد 11.045 میلیون 3.701 میلیون 829,400 1.996 میلیون 1.706 میلیون 2.481 میلیون 696,857 12.99 5.31 3.65 4.695 میلیون - 4.64 میلیون 54,999
ضجار7002

اختیارخ وتجارت-500-1398/07/07

اختیار معامله بورس 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 1398/07/7 1,192 73.515 459.21 میلیون - - 13 1 15 5 320 4 4 500 4 - - - - - - - - - - - 50.892 22.623 67.23 6.285
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 2,135 104.00 4.64 2,132 107.00 4.78 1398/07/29 1,163 19.743 میلیون 42.088 میلیارد 16,975.81 2,239 2,128 2,128 2,201 1 45,928 2,128 7 30,000 2,128 8.971 هزار میلیارد 8.952 میلیون 6.005 میلیون 2.707 میلیون 410,063 5.595 میلیون 724,346 661,135 12.92 1.53 11.79 18.893 میلیون 850,000 16.443 میلیون 3.3 میلیون
خعتبارح

ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران

سهام بورس 150 0.00 0.00 150 0.00 0.00 1396/01/15 1,163 28.682 میلیون 4.302 میلیارد - 150 150 150 150 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.647 میلیون 23.035 میلیون - 28.682 میلیون
ثفارسح

ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌

حق تقدم بورس 967 86.00 8.17 955 98.00 9.31 1398/07/29 1,162 17.848 میلیون 17.043 میلیارد 15,359.4 1,053 1,049 948 1,050 2 2,486 970 2 16,212 970 764 میلیارد - - - - - - - - - - 14.428 میلیون 3.42 میلیون 14.488 میلیون 3.359 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 3,012 143.00 4.98 2,991 122.00 4.25 1398/07/29 1,160 21.304 میلیون 63.715 میلیارد 18,365.43 2,869 2,980 2,765 3,012 1 645,151 3,012 49 1,000 3,075 11.616 هزار میلیارد 42.638 میلیون 35.995 میلیون 4 میلیون 30.674 میلیون 5.321 میلیون 23.659 میلیون 701,599 17.05 2.25 0.51 15.604 میلیون 5.7 میلیون 10.143 میلیون 11.161 میلیون
سرودح

ح . سیمان‌شاهرود

سهام بورس 207 23.00 10.00 208 22.00 9.57 1396/09/5 1,157 31.104 میلیون 6.482 میلیارد - 230 230 207 230 0 49,396 207 1 - - - - - - - - - - - - - 25.104 میلیون 6 میلیون - 31.104 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,250 124.00 2.83 4,183 191.00 4.37 1398/07/29 1,140 12.334 میلیون 51.591 میلیارد 10,819.33 4,374 4,156 4,156 4,333 1 700 4,230 1 31,700 4,250 14.143 هزار میلیارد 165.252 میلیون 144.091 میلیون 3.233 میلیون 151.726 میلیون -7,635,699 16.432 میلیون -4,449,996 -3.04 -1.77 0.82 9.234 میلیون 3.1 میلیون 12.184 میلیون 150,000
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 53,104 2,794.00 5.00 53,182 2,716.00 4.86 1398/07/29 1,139 1.038 میلیون 55.184 میلیارد 911.02 55,898 53,104 53,104 54,498 4 100 53,104 1 2,071 53,104 10.188 هزار میلیارد 10.211 میلیون 837,517 182,250 518,840 318,677 926,280 146,553 66.14 30.41 10.46 1.031 میلیون 6,700 1.036 میلیون 1,299