شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
بجهرم

توسعه مولد نیروگاهی جهرم

سهام فرابورس 2,535 120.00 4.97 2,432 17.00 0.70 1398/07/29 41,410 139.396 میلیون 338.979 میلیارد 1,627.55 2,415 2,340 2,295 2,535 12 4.539 میلیون 2,535 151 23,681 2,535 58.359 هزار میلیارد 60.703 میلیون 28.728 میلیون 24.145 میلیون 1.982 میلیون 26.746 میلیون 2.171 میلیون 427,123 137.48 2.21 27.05 138.512 میلیون 883,893 137.715 میلیون 1.68 میلیون
دتوزیع

توزیع دارو پخش

سهام فرابورس 29,352 1,397.00 5.00 29,352 1,397.00 5.00 1398/07/29 21,406 1.452 میلیون 42.623 میلیارد 61.57 27,955 29,352 29,352 29,352 34 4 میلیون 29,352 2548 2,210 29,352 16.773 هزار میلیارد 41.223 میلیون 25 میلیون 600,000 23.612 میلیون 1.389 میلیون 35.391 میلیون 938,104 18.77 12.68 0.5 1.402 میلیون 50,000 1.45 میلیون 2,260
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
زنجانح

ح. صنایع پتروشیمی زنجان

سهام پایه فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/02/24 14,182 709.1 میلیون 709.1 میلیون - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - 700,000 708.4 میلیون - 709.1 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 483 9.00 1.90 475 1.00 0.21 1398/07/29 13,860 458.724 میلیون 218.024 میلیارد - 474 474 462 483 24 7,080 483 3 1.565 میلیون 483 106.141 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.934 میلیارد 163.12 میلیون - - 10.31 0.65 0.45 359.186 میلیون 99.537 میلیون 448.461 میلیون 10.262 میلیون
ذوب

سهامی ذوب آهن اصفهان

سهام فرابورس 1,840 35.00 1.94 1,798 7.00 0.39 1398/07/29 13,658 188.886 میلیون 339.622 میلیارد 15,994.21 1,805 1,776 1,731 1,843 9 107,000 1,840 3 330,640 1,840 111.198 هزار میلیارد 200.34 میلیون 142.035 میلیون 61.504 میلیون 89.757 میلیون 52.278 میلیون 84.737 میلیون 9.663 میلیون 11.44 2.12 1.31 164.822 میلیون 24.064 میلیون 176.294 میلیون 12.592 میلیون
رنیک

جنرال مکانیک

سهام فرابورس 13,902 275.00 1.94 13,629 548.00 3.87 1398/07/29 12,424 7.107 میلیون 96.865 میلیارد 998.85 14,177 13,469 13,469 13,997 3 384,716 13,901 9 466 13,901 14.18 هزار میلیارد 16.924 میلیون 8.59 میلیون 1,000,000 3.295 میلیون 5.295 میلیون 4.514 میلیون 672,632 20.27 2.57 3.02 6.607 میلیون 500,000 7.095 میلیون 12,251
نوینح

ح.بیمه نوین

سهام پایه فرابورس 19 0.00 0.00 19 0.00 0.00 1395/12/15 10,664 533.184 میلیون 10.13 میلیارد - 19 19 19 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شلردح

ح.کود شیمیایی اوره لردگان

سهام پایه فرابورس 721 80.00 9.99 722 79.00 9.86 1397/08/29 10,508 501.518 میلیون 362.215 میلیارد - 801 801 721 801 - - - - - - - - - - - - - - - 89.52 میلیون 411.998 میلیون - 501.518 میلیون
تپکو

تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو

سهام پایه فرابورس 777 39.00 4.78 778 38.00 4.66 1398/07/29 9,168 144.615 میلیون 112.513 میلیارد - 816 776 776 800 - - - - 17.235 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 144.512 میلیون 103,000 144.454 میلیون 161,111
وتعاونح

ح . بیمه تعاون

حق تقدم پایه فرابورس 642 111.00 20.90 580 49.00 9.23 1398/07/24 8,376 300.055 میلیون 173.896 میلیارد - 531 557 552 642 - - - - 585.8 میلیارد - - - - - - - - - - 682,500 299.373 میلیون - 300.055 میلیون
چکاپا

گروه صنایع کاغذ پارس

سهام فرابورس 7,996 158.00 1.94 7,857 297.00 3.64 1398/07/29 8,068 53.992 میلیون 424.22 میلیارد 11,073.63 8,154 7,747 7,747 8,133 1 1,198 7,996 4 19,000 7,996 19.219 هزار میلیارد 20.526 میلیون 5.574 میلیون 2.356 میلیون 2.018 میلیون 3.555 میلیون 4.211 میلیون 1.544 میلیون 11.98 5.21 4.41 52.851 میلیون 1.141 میلیون 52.343 میلیون 1.649 میلیون
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 558 9.00 1.64 559 10.00 1.82 1398/07/29 7,361 218.383 میلیون 122.125 میلیارد 25,349.71 549 553 548 568 1 2,000 558 1 50,000 559 95.919 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون 2.445 میلیارد 165.665 میلیون - - -6.76 0.59 0.41 188.831 میلیون 29.552 میلیون 164.909 میلیون 53.475 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,303 223.00 6.32 3,227 299.00 8.48 1398/07/29 7,058 72.652 میلیون 234.44 میلیارد 9,496.26 3,526 3,350 3,183 3,350 1 56,279 3,300 10 10,000 3,302 46.3 هزار میلیارد - - 13.131 میلیون 455.183 میلیون 10.116 میلیون 55.902 میلیون -2,395,699 -17.69 4.2 0.76 47.836 میلیون 24.816 میلیون 63.877 میلیون 8.775 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,883 89.00 4.96 1,835 41.00 2.29 1398/07/29 6,911 121.529 میلیون 223.039 میلیارد 16,877.83 1,794 1,782 1,730 1,883 1 3.099 میلیون 1,883 152 1,000 1,890 70.484 هزار میلیارد 373.062 میلیون 266.591 میلیون 39.267 میلیون 301.008 میلیون -34,416,777 71.73 میلیون -63,851,004 -1.12 -2.09 1 100.189 میلیون 21.34 میلیون 113.004 میلیون 8.525 میلیون
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,211 379.00 4.99 7,259 331.00 4.36 1398/07/29 6,378 39.438 میلیون 286.274 میلیارد 7,240.22 7,590 7,211 7,211 7,552 2 10,274 7,211 3 2,086 7,211 19.018 هزار میلیارد 23.844 میلیون 6.59 میلیون 2.504 میلیون 5.667 میلیون 923,185 2.434 میلیون -319,518 -56.89 19.7 7.47 38.578 میلیون 859,981 39.362 میلیون 76,510
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
وتعاونح4

ح . بیمه تعاون

سهام پایه فرابورس 920 389.00 73.26 920 389.00 73.26 1398/07/24 6,146 307.275 میلیون 282.693 میلیارد - 531 920 920 920 - - - - 929.2 میلیارد - - - - - - - - - - - 307.275 میلیون - 307.275 میلیون
سمگا

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی

سهام فرابورس 6,404 170.00 2.73 6,148 86.00 1.38 1398/07/29 5,988 30.199 میلیون 185.657 میلیارد 5,043.21 6,234 6,145 5,801 6,440 4 3,500 6,405 2 11,970 6,405 18.786 هزار میلیارد 21.663 میلیون 10.273 میلیون 3 میلیون 3.219 میلیون 7.054 میلیون 258,215 2 میلیون 9.03 2.56 69.92 29.056 میلیون 1.143 میلیون 29.999 میلیون 200,000
پسته تحویل آذر ماه 98

پسته تحویل آذر ماه 98

آتی بورس کالا 1.099 میلیون 0.00 0.00 1.124 میلیون 0.00 0.00 1398/07/29 5,828 11.98 1.346 هزار میلیارد - - 1.092 میلیون 1.088 میلیون 1.117 میلیون - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,633 175.00 3.93 4,566 108.00 2.42 1398/07/29 5,755 69.38 میلیون 316.819 میلیارد 12,055.62 4,458 4,551 4,460 4,650 2 10,000 4,631 1 7,550 4,640 581.49 هزار میلیارد - - 130 میلیون 165.388 میلیون 300.643 میلیون - - 4.14 1.97 2.1 31.568 میلیون 37.812 میلیون 32.599 میلیون 36.781 میلیون
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 7,702 366.00 4.99 7,702 366.00 4.99 1398/07/29 5,113 1.32 میلیون 10.167 میلیارد 258.18 7,336 7,702 7,702 7,702 1 31.616 میلیون 7,702 2194 275 7,702 17.606 هزار میلیارد 27.783 میلیون 15.212 میلیون 2.4 میلیون 9.298 میلیون 5.914 میلیون 26.641 میلیون 4.558 میلیون 4.06 3.13 0.69 1.32 میلیون - 1.319 میلیون 1,100
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,747 16.00 0.28 5,708 23.00 0.40 1398/07/29 5,107 61.414 میلیون 350.524 میلیارد 12,025.47 5,731 5,700 5,600 5,840 1 110,000 5,731 2 550 5,750 286.7 هزار میلیارد - - - - - - - 2.36 1.62 0.78 34.926 میلیون 26.488 میلیون 47.452 میلیون 13.962 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - 5.686 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
وشهر

بانک شهر

سهام پایه فرابورس 1,118 22.00 1.93 1,118 22.00 1.93 1398/07/29 4,727 96.374 میلیون 107.753 میلیارد - 1,140 1,118 1,118 1,122 - - - - 17.753 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 46.482 میلیون 49.893 میلیون 78.982 میلیون 17.393 میلیون
غنوش

نوش‌ مازندران‌

سهام بورس 37,400 1,463.00 4.07 36,554 617.00 1.72 1398/07/29 4,641 6.903 میلیون 252.331 میلیارد 1,487.39 35,937 35,001 34,141 37,733 1 1,000 37,400 1 400 37,500 1.797 هزار میلیارد 1.843 میلیون 91,442 50,000 15,485 75,957 101,805 22,749 - - - 6.223 میلیون 680,037 6.703 میلیون 200,000
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,152 102.00 4.98 2,119 69.00 3.37 1398/07/29 4,607 79.733 میلیون 168.917 میلیارد 17,307.02 2,050 2,060 2,000 2,152 1 45,770 2,152 5 10,000 2,198 103.37 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون 1.168 میلیارد 94.902 میلیون 166.524 میلیون 23.972 میلیون 4.46 1.21 0.64 59.058 میلیون 20.675 میلیون 51.557 میلیون 28.177 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 465 15.00 3.33 474 24.00 5.33 1398/06/20 4,205 116.151 میلیون 55.042 میلیارد - 450 455 452 491 1 50,000 461 5 93,014 471 1.114 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 112.151 میلیون 4 میلیون 114.64 میلیون 1.511 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 5,953 32.00 0.54 5,905 16.00 0.27 1398/07/29 4,123 30.577 میلیون 180.546 میلیارد 7,416.16 5,921 5,919 5,760 6,098 2 336 5,904 1 2,600 5,950 260.876 هزار میلیارد - - 44 میلیون - 79.733 میلیون - - 5.64 3.26 0.6 15.401 میلیون 15.175 میلیون 24.335 میلیون 6.242 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
دی

بانک دی

سهام فرابورس 3,209 118.00 3.55 3,167 160.00 4.81 1398/07/29 3,952 77.276 میلیون 244.711 میلیارد 19,553.64 3,327 3,161 3,161 3,243 1 9,000 3,201 1 3,910 3,210 21.293 هزار میلیارد 340.679 میلیون 233.103 میلیون 6.4 میلیون 320.41 میلیون -87,307,149 21.537 میلیون -37,912,485 -0.53 -0.23 0.94 57.506 میلیون 19.77 میلیون 77.121 میلیون 154,770
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,719 96.00 1.71 5,680 57.00 1.01 1398/07/29 3,896 24.098 میلیون 136.872 میلیارد 6,185.42 5,623 5,638 5,530 5,748 2 2,300 5,719 1 11,000 5,719 286.773 هزار میلیارد 361.565 میلیون 164.489 میلیون 20 میلیون 71.885 میلیون 92.604 میلیون - - 4.66 3.13 0.49 15.739 میلیون 8.359 میلیون 15.112 میلیون 8.986 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,400 193.00 3.71 5,343 136.00 2.61 1398/07/29 3,845 43.592 میلیون 232.931 میلیارد 11,337.23 5,207 5,363 5,235 5,410 1 109,230 5,388 2 100 5,399 406.692 هزار میلیارد - - 78 میلیون - 177.897 میلیون 124.343 میلیون 73.918 میلیون 5.64 2.34 3.35 18.086 میلیون 25.506 میلیون 28.209 میلیون 15.382 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 1,938 89.00 4.81 1,874 25.00 1.35 1398/07/29 3,787 53.25 میلیون 99.771 میلیارد 14,061.39 1,849 1,855 1,770 1,938 1 1,500 1,938 1 15,000 1,938 11.731 هزار میلیارد 17.256 میلیون 10.971 میلیون 6.287 میلیون 5.475 میلیون 5.496 میلیون 3.252 میلیون 556,247 21.18 2.14 3.62 51.377 میلیون 1.873 میلیون 52.5 میلیون 750,000
میهنح

ح . بیمه میهن

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1397/05/14 3,735 196.375 میلیون 196.375 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 57.325 میلیون 139.051 میلیون - 196.375 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,637 45.00 2.83 1,578 14.00 0.88 1398/07/29 3,686 66.541 میلیون 105.013 میلیارد 18,052.41 1,592 1,561 1,513 1,648 2 1,000 1,631 1 32,956 1,637 8.815 هزار میلیارد 25.519 میلیون 20.134 میلیون 5.53 میلیون 16.793 میلیون 3.342 میلیون 12.496 میلیون -676,796 -12.89 2.61 0.7 58.04 میلیون 8.501 میلیون 64.641 میلیون 1.9 میلیون
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
هجرت

پخش هجرت

سهام فرابورس 26,662 2.00 0.01 25,795 869.00 3.26 1398/07/29 3,571 2.401 میلیون 61.929 میلیارد 672.29 26,664 25,331 25,331 27,000 2 37 26,689 1 226 26,689 12.001 هزار میلیارد 27.73 میلیون 16.927 میلیون 450,000 16.122 میلیون 805,428 24.114 میلیون 786,048 14.77 14.41 0.48 2.141 میلیون 259,957 2.352 میلیون 48,874
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,025 213.00 4.07 5,046 192.00 3.67 1398/07/29 3,568 36.302 میلیون 183.178 میلیارد 10,174.27 5,238 4,977 4,977 5,229 1 19,300 5,024 2 200 5,047 25.143 هزار میلیارد 25.8 میلیون 9.623 میلیون 3.7 میلیون 1.579 میلیون 8.045 میلیون 1.373 میلیون 2.484 میلیون 9.75 3.01 17.65 32.016 میلیون 4.286 میلیون 31.971 میلیون 4.33 میلیون
خاذینح

ح . سایپاآذین‌

حق تقدم بورس 947 94.00 9.03 947 94.00 9.03 1398/06/27 3,511 71.282 میلیون 67.503 میلیارد - 1,041 995 937 1,030 1 - - 0 2,700 1,010 1.253 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 70.482 میلیون 800,000 71.282 میلیون -
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 1,924 91.00 4.96 1,851 18.00 0.98 1398/07/29 3,420 61.649 میلیون 114.127 میلیارد 18,026.11 1,833 1,771 1,742 1,924 1 1.229 میلیون 1,924 39 3,000 2,010 16.588 هزار میلیارد 32.645 میلیون 29.351 میلیون 9.04 میلیون 15.912 میلیون 13.439 میلیون 7.965 میلیون 2.044 میلیون 8.19 1.25 2.1 51.011 میلیون 10.639 میلیون 49.004 میلیون 12.646 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 33,214 727.00 2.24 32,865 378.00 1.16 1398/07/29 3,359 2.73 میلیون 89.719 میلیارد 812.71 32,487 32,130 32,130 33,509 2 5,733 33,200 2 1,064 33,200 97.578 هزار میلیارد 201.869 میلیون 149.687 میلیون 3 میلیون 103.274 میلیون 46.414 میلیون - - 3.54 2.12 0.59 1.56 میلیون 1.17 میلیون 2.701 میلیون 29,282
کسرا

سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌

سهام بورس 14,000 105.00 0.76 13,422 473.00 3.40 1398/07/29 3,331 14.07 میلیون 188.853 میلیارد 4,224.06 13,895 13,201 13,201 14,250 3 5,000 14,000 1 37,448 14,000 8.059 هزار میلیارد 8.064 میلیون 1.281 میلیون 580,000 279,069 1.002 میلیون 792,735 287,822 27.05 7.77 9.82 13.62 میلیون 450,080 14.047 میلیون 23,598
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 9,938 372.00 3.89 9,656 90.00 0.94 1398/07/29 3,311 11.873 میلیون 114.644 میلیارد 3,585.98 9,566 9,200 9,101 9,989 1 35,400 9,932 2 5,714 9,932 57.684 هزار میلیارد 68.413 میلیون 23.881 میلیون 6 میلیون 10.477 میلیون 13.404 میلیون 43.719 میلیون 10.646 میلیون 5.44 4.32 1.33 10.714 میلیون 1.159 میلیون 10.791 میلیون 1.082 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,285 61.00 4.98 1,256 32.00 2.61 1398/07/29 3,161 77.4 میلیون 97.211 میلیارد 24,486.06 1,224 1,240 1,211 1,285 1 32.836 میلیون 1,285 539 7,000 1,298 27.764 هزار میلیارد 83.757 میلیون 45.78 میلیون 22.72 میلیون 55.22 میلیون -9,440,509 26.59 میلیون -22,897,076 -1.25 -3.02 1.07 61.145 میلیون 16.256 میلیون 75.036 میلیون 2.364 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,721 367.00 4.99 7,489 135.00 1.84 1398/07/29 3,105 20.171 میلیون 151.059 میلیارد 6,496.39 7,354 7,230 7,040 7,721 1 284,640 7,721 89 10,000 7,850 29.552 هزار میلیارد 38.647 میلیون 15.03 میلیون 4 میلیون 8.691 میلیون 6.339 میلیون 3.96 میلیون 1.053 میلیون 28.46 4.74 7.56 17.059 میلیون 3.112 میلیون 14.612 میلیون 5.559 میلیون
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام پایه فرابورس 20,290 0.00 0.00 23,076 0.00 0.00 1398/07/23 3,101 9.628 میلیون 222.18 میلیارد 1,873.02 - 21,440 20,009 21,440 1 3,450 23,075 3 12,946 23,080 24.589 هزار میلیارد - - 1.2 میلیون - 3.863 میلیون 10.171 میلیون 2.922 میلیون 8.41 6.36 2.42 5.73 میلیون 3.898 میلیون 6.489 میلیون 3.139 میلیون
وملل

شرکت اعتباری ملل

سهام پایه فرابورس 2,187 988.00 82.40 2,582 1,383.00 115.35 1398/07/29 3,096 33.289 میلیون 85.97 میلیارد 10,602.39 1,199 2,150 2,051 2,187 11 15,440 2,595 1 529,384 2,610 12.55 هزار میلیارد 248.93 میلیون 244.446 میلیون 6.06 میلیون 235.937 میلیون 8.509 میلیون 34.768 میلیون 2.589 میلیون 5.02 1.53 0.37 31.658 میلیون 1.631 میلیون 31.251 میلیون 2.038 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
ومللح

ح . اعتباری ملل

سهام فرابورس 299 15.00 4.78 299 15.00 4.78 1396/03/16 3,072 153.568 میلیون 45.917 میلیارد - 314 299 299 299 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 153.568 میلیون - 153.568 میلیون
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,135 199.00 2.23 8,867 69.00 0.77 1398/07/29 3,053 19.83 میلیون 175.833 میلیارد 6,495.35 8,936 8,490 8,490 9,191 1 43,240 9,130 1 3,000 9,140 21.451 هزار میلیارد 22.248 میلیون 8.705 میلیون 1.5 میلیون 966,748 7.738 میلیون 209,507 136,578 155.81 2.75 101.58 19.2 میلیون 630,249 19.704 میلیون 126,422
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,026 101.00 1.97 4,937 190.00 3.71 1398/07/29 3,014 19.214 میلیون 94.854 میلیارد 6,374.88 5,127 4,871 4,871 5,177 2 585 5,023 1 4,800 5,045 7.691 هزار میلیارد 46.525 میلیون 44.493 میلیون 1.5 میلیون 39.12 میلیون 1.904 میلیون 27.756 میلیون 981,606 7.54 3.89 0.27 15.142 میلیون 4.072 میلیون 19.214 میلیون -
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 6,612 314.00 4.99 6,457 159.00 2.52 1398/07/29 2,827 27.209 میلیون 175.704 میلیارد 9,624.85 6,298 6,300 6,140 6,612 1 6.813 میلیون 6,612 289 30,000 6,789 96.512 هزار میلیارد 426.681 میلیون 246.221 میلیون 15.3 میلیون 328.195 میلیون -81,973,964 - - -0.96 -1.21 0.54 22.714 میلیون 4.496 میلیون 25.527 میلیون 1.683 میلیون
دریشمک

تولید و صادرات ریشمک

سهام فرابورس 16,300 641.00 4.09 15,595 64.00 0.41 1398/07/29 2,814 3.675 میلیون 57.316 میلیارد - 15,659 14,877 14,877 16,441 2 1,120 16,300 3 29,640 16,300 4.679 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 3.165 میلیون 510,000 3.248 میلیون 427,261
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 18,970 866.00 4.78 18,682 578.00 3.19 1398/07/29 2,804 8.899 میلیون 166.264 میلیارد 3,173.85 18,104 18,121 18,097 19,000 2 1,000 18,950 1 400 18,980 250.084 هزار میلیارد 343.506 میلیون 158.843 میلیون 13.8 میلیون 85.695 میلیون 73.148 میلیون - - 5.97 3.52 0.47 7.443 میلیون 1.457 میلیون 7.705 میلیون 1.194 میلیون
درهآور

دارویی ره آورد تامین

سهام فرابورس 16,620 118.00 0.72 15,897 605.00 3.67 1398/07/29 2,763 5.451 میلیون 86.663 میلیارد 1,973 16,502 15,677 15,677 16,988 1 2,625 16,610 2 6,488 16,620 3.304 هزار میلیارد 3.591 میلیون 666,081 200,000 411,260 254,821 466,701 81,154 39.18 12.48 6.81 5.431 میلیون 20,000 5.261 میلیون 190,000
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,795 205.00 6.83 2,748 252.00 8.40 1398/07/29 2,753 45.792 میلیون 125.851 میلیارد 16,633.54 3,000 2,850 2,708 2,851 10 300,000 2,830 3 476,239 2,830 7.911 هزار میلیارد 9.461 میلیون 3.517 میلیون 2.63 میلیون 2.233 میلیون 1.284 میلیون 172,540 -214,393 -33.71 5.63 41.89 44.792 میلیون 1,000,000 45.792 میلیون -
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 1,446 34.00 2.41 1398/04/22 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 5.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
ودی

بیمه دی

سهام فرابورس 2,290 32.00 1.38 2,232 90.00 3.88 1398/07/29 2,576 32.862 میلیون 73.357 میلیارد 12,756.87 2,322 2,206 2,206 2,320 2 1,000 2,270 1 41,587 2,294 5.805 هزار میلیارد 56.146 میلیون 53.784 میلیون 2.5 میلیون 50.566 میلیون 3.219 میلیون 9.322 میلیون 1.15 میلیون 4.85 1.73 0.6 31.762 میلیون 1.1 میلیون 31.352 میلیون 1.51 میلیون
خاور

ایران خودرو دیزل

سهام پایه فرابورس 1,450 32.00 2.16 1,440 42.00 2.83 1398/07/29 2,550 32.661 میلیون 47.034 میلیارد - 1,482 1,438 1,438 1,479 - - - - 7.394 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 32.26 میلیون 400,700 32.203 میلیون 457,778
حکمتح

ح. بانک حکمت ایرانیان

سهام فرابورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/12/16 2,523 226.564 میلیون 226.564 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 76.284 میلیون 150.28 میلیون - 226.564 میلیون
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 2,320 64.00 2.84 2,256 0.00 0.00 1398/07/29 2,499 28.227 میلیون 63.676 میلیارد - 2,256 2,181 2,179 2,340 1 739 2,310 1 36,033 2,320 45.12 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 23.799 میلیون 4.428 میلیون 24.12 میلیون 4.106 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,038 2.00 0.03 6,918 122.00 1.73 1398/07/29 2,487 12.281 میلیون 84.955 میلیارد 4,937.99 7,040 7,050 6,688 7,200 1 17,282 7,040 1 2,700 7,058 26.28 هزار میلیارد 41.391 میلیون 22.112 میلیون 3.75 میلیون 15.449 میلیون 6.663 میلیون 5.204 میلیون 1.733 میلیون 14.97 3.89 4.99 9.991 میلیون 2.29 میلیون 7.74 میلیون 4.541 میلیون
خکرمان

گروه اقتصادی کرمان خودرو

سهام پایه فرابورس 2,120 46.00 2.12 2,104 62.00 2.86 1398/07/29 2,476 46.744 میلیون 98.36 میلیارد - 2,166 2,102 2,102 2,150 - - - - 10.83 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 37.053 میلیون 9.691 میلیون 45.844 میلیون 900,387
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام پایه فرابورس 2,320 0.00 0.00 2,650 0.00 0.00 1398/07/29 2,475 26.769 میلیون 70.94 میلیارد 11,295.27 - 2,181 2,179 2,340 1 19,950 2,662 1 76,917 2,680 45.38 هزار میلیارد 92.297 میلیون 76.236 میلیون 20 میلیون 47.177 میلیون 29.059 میلیون 5.53 میلیون 5.312 میلیون 8.49 1.55 8.16 20.703 میلیون 6.066 میلیون 25.912 میلیون 856.714
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 3,501 112.00 3.10 3,482 131.00 3.63 1398/07/29 2,397 23.531 میلیون 81.936 میلیارد 9,816.75 3,613 3,433 3,433 3,600 2 10,705 3,510 3 70,050 3,520 4.046 هزار میلیارد 4.544 میلیون 1.588 میلیون 1.12 میلیون 644,212 943,529 2.488 میلیون -11,234 -347.11 4.13 1.57 22.031 میلیون 1.5 میلیون 23.531 میلیون -
دیران

ایران‌دارو

سهام بورس 6,150 106.00 1.69 6,038 218.00 3.48 1398/07/29 2,343 11.258 میلیون 67.978 میلیارد 4,804.92 6,256 5,944 5,944 6,389 2 3,932 6,090 3 1,550 6,161 3.316 هزار میلیارد 4.119 میلیون 1.501 میلیون 530,000 918,671 582,641 849,072 75,359 42.47 5.49 3.77 11.083 میلیون 175,000 11.047 میلیون 210,775
مادیرا

صنایع ماشینهای اداری ایران

سهام فرابورس 20,290 770.00 3.66 20,491 569.00 2.70 1398/07/23 2,337 4.377 میلیون 89.695 میلیارد - 21,060 21,440 20,009 21,440 1 1,500 20,387 1 7,582 20,387 24.589 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 4.232 میلیون 145,200 3.477 میلیون 900,325
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,400 17.00 1.23 1,360 23.00 1.66 1398/07/29 2,331 38.094 میلیون 51.795 میلیارد 16,342.51 1,383 1,314 1,314 1,427 3 75,000 1,401 1 70,527 1,401 14.764 هزار میلیارد 19.631 میلیون 17.911 میلیون 10.675 میلیون 5.113 میلیون 12.798 میلیون 742,170 603,072 24.07 1.13 19.56 36.423 میلیون 1.671 میلیون 38.094 میلیون -
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,636 83.00 1.82 4,527 26.00 0.57 1398/07/29 2,304 14.729 میلیون 66.669 میلیارد 6,392.59 4,553 4,465 4,381 4,700 3 1,700 4,635 1 58,045 4,636 183.647 هزار میلیارد 198.102 میلیون 70.311 میلیون 34.118 میلیون 15.663 میلیون 54.648 میلیون 20.519 میلیون 20.372 میلیون 8.97 3.34 8.89 9.724 میلیون 5.005 میلیون 11.697 میلیون 3.031 میلیون
وهنر

گروه توسعه هنر ایران

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 2,100 1,100.00 110.00 1398/06/26 2,280 113.227 میلیون 113.227 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 - - 0 - - 1.785 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.33 میلیون 102.897 میلیون - 113.227 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,773 54.00 1.99 2,720 1.00 0.04 1398/07/29 2,258 19.359 میلیون 52.659 میلیارد 8,573.5 2,719 2,653 2,653 2,788 2 355 2,777 1 14,255 2,777 54.52 هزار میلیارد 68.174 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 8.86 1.95 7.61 16.471 میلیون 2.888 میلیون 18.909 میلیون 450,000
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
کرمان خودرو

گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره

سهام فرابورس 1,000 0.00 0.00 1,000 0.00 0.00 1396/08/1 2,216 730.968 میلیون 730.968 میلیارد - 1,000 1,000 1,000 1,000 0 465,075 1,000 9 - - 5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 730.968 میلیون
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,310 1.00 0.02 4,192 117.00 2.72 1398/07/29 2,210 23.086 میلیون 96.782 میلیارد 10,446.01 4,309 4,094 4,094 4,476 1 500 4,306 1 5,000 4,306 24.238 هزار میلیارد 28.114 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 14.04 2.29 13.3 16.353 میلیون 6.732 میلیون 22.726 میلیون 360,000
آرمانح

ح.بیمه آرمان

سهام پایه فرابورس 1 19.00 95.00 1 19.00 95.00 1397/09/28 2,170 108.478 میلیون 108.478 میلیون - 20 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 108.478 میلیون - 108.478 میلیون
ممسنیح

ح.پتروشیمی ممسنی

سهام پایه فرابورس 94 0.00 0.00 94 0.00 0.00 1396/03/22 2,157 107.752 میلیون 10.129 میلیارد - 94 94 94 94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
غشهداب

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سهام فرابورس 3,887 20.00 0.52 3,761 106.00 2.74 1398/07/29 2,134 15.86 میلیون 59.647 میلیارد 7,431.89 3,867 3,695 3,682 3,938 1 2,000 3,863 1 100 3,889 5.144 هزار میلیارد 6.003 میلیون 2.806 میلیون 1.04 میلیون 1.001 میلیون 1.805 میلیون 2.405 میلیون 568,788 8.79 2.77 2.08 13.601 میلیون 2.258 میلیون 13.36 میلیون 2.499 میلیون
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 1,979 54.00 2.66 1,936 97.00 4.77 1398/07/29 2,089 52.459 میلیون 101.555 میلیارد 25,111.83 2,033 1,932 1,932 1,979 5 68,052 1,988 2 103,973 1,988 19.009 هزار میلیارد 20.711 میلیون 10.748 میلیون 7 میلیون 2.61 میلیون 8.138 میلیون 1.017 میلیون 960,188 18.86 2.23 17.8 38.952 میلیون 13.507 میلیون 50.959 میلیون 1.5 میلیون
ختراک

ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 9,150 3.00 0.03 9,096 57.00 0.62 1398/07/29 2,088 8.655 میلیون 78.731 میلیارد 4,145.17 9,153 9,610 8,696 9,610 1 250 9,080 1 500 9,140 5.003 هزار میلیارد 6.723 میلیون 2.02 میلیون 213,000 1.602 میلیون 418,787 2.982 میلیون 194,178 26.37 12.23 1.72 8.655 میلیون - 8.655 میلیون -
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,890 184.00 3.03 5,827 247.00 4.07 1398/07/28 2,023 19.849 میلیون 115.65 میلیارد 9,811.43 6,074 6,160 5,771 6,160 1 1,986 5,871 3 8,000 5,871 95.883 هزار میلیارد 238.165 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 24.04 4.09 15.88 11.364 میلیون 8.485 میلیون 17.126 میلیون 2.723 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 1,319 146.00 9.97 1,319 146.00 9.97 1397/08/7 1,995 98.423 میلیون 129.84 میلیارد - 1,465 1,611 1,319 1,611 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.407 میلیون 97.016 میلیون - 98.423 میلیون
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 4,680 152.00 3.15 4,600 232.00 4.80 1398/07/29 1,988 30.764 میلیون 141.506 میلیارد 15,475.1 4,832 4,591 4,591 4,700 2 8,360 4,699 1 60,000 4,699 12.563 هزار میلیارد 13.31 میلیون 4.677 میلیون 2.6 میلیون 1.35 میلیون 3.326 میلیون 606,378 508,399 23.52 3.6 19.72 27.12 میلیون 3.645 میلیون 30.471 میلیون 293,800
دسبحان

سبحان دارو

سهام بورس 8,835 286.00 3.35 8,376 173.00 2.02 1398/07/29 1,972 7.415 میلیون 62.107 میلیارد 3,759.96 8,549 8,122 8,122 8,890 3 5,500 8,810 2 19,042 8,837 8.805 هزار میلیارد 10.729 میلیون 3.457 میلیون 1.03 میلیون 2.101 میلیون 1.355 میلیون 2.715 میلیون 797,879 10.81 6.36 3.18 6.725 میلیون 690,000 6.857 میلیون 557,894
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 2,299 60.00 2.54 2,269 90.00 3.82 1398/07/29 1,959 24.37 میلیون 55.284 میلیارد 12,439.83 2,359 2,242 2,242 2,354 2 25,000 2,272 1 46,171 2,299 6.241 هزار میلیارد 10.436 میلیون 5.007 میلیون 1.323 میلیون 4.433 میلیون 574,506 3.583 میلیون -370,829 -16.19 10.45 1.68 24.37 میلیون - 24.357 میلیون 12,484
دتولید

داروسازی تولید دارو

سهام فرابورس 6,079 143.00 2.30 5,996 226.00 3.63 1398/07/29 1,951 12.672 میلیون 75.986 میلیارد 6,495.03 6,222 5,911 5,911 6,199 1 2,000 6,079 1 20,000 6,080 3.733 هزار میلیارد 5.313 میلیون 2.26 میلیون 370,000 1.715 میلیون 544,725 1.276 میلیون 96,536 37.28 6.6 2.82 12.334 میلیون 338,003 12.282 میلیون 390,000
دبالک

مواد اولیه دارویی البرز بالک

سهام فرابورس 7,248 69.00 0.94 7,095 222.00 3.03 1398/07/29 1,908 9.55 میلیون 67.759 میلیارد 5,005.46 7,317 6,952 6,952 7,551 1 1,000 7,201 1 50 7,201 2.707 هزار میلیارد 3.118 میلیون 725,578 170,000 492,776 232,802 744,643 103,846 25.28 11.28 3.53 9.48 میلیون 70,000 9.41 میلیون 140,000
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 11,056 296.00 2.61 10,810 542.00 4.77 1398/07/29 1,876 4.788 میلیون 51.759 میلیارد 2,552.19 11,352 10,785 10,785 11,060 2 110 10,810 1 3,160 11,058 14.759 هزار میلیارد - - 1.3 میلیون - 3.006 میلیون 5.338 میلیون 761,210 18.46 4.67 2.63 4.058 میلیون 730,000 4.728 میلیون 60,303
کساپاح

ح . سایپاشیشه‌

سهام بورس 567 63.00 10.00 569 61.00 9.68 1396/05/11 1,868 45.274 میلیون 25.777 میلیارد - 630 610 567 610 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 12.091 میلیون 33.184 میلیون - 45.274 میلیون
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,405 14.00 1.01 1,360 31.00 2.23 1398/07/29 1,849 31.46 میلیون 42.801 میلیارد 17,014.72 1,391 1,322 1,322 1,420 1 3,542 1,405 1 46,000 1,406 11.08 هزار میلیارد 12.097 میلیون 12.652 میلیون 7.96 میلیون 1.272 میلیون 11.38 میلیون 716,513 774,795 13.97 0.95 15.11 30.66 میلیون 800,000 31.46 میلیون -
جم

پتروشیمی جم

سهام فرابورس 13,200 0.00 0.00 14,471 0.00 0.00 1398/07/29 1,848 6.114 میلیون 88.48 میلیارد 2,197.27 - 13,148 12,705 13,444 2 5,295 14,561 1 8,676 14,600 182.339 هزار میلیارد 215.197 میلیون 91.362 میلیون 9.6 میلیون 33.064 میلیون 58.298 میلیون 104.099 میلیون 30.654 میلیون 5.94 3.12 1.75 4.666 میلیون 1.448 میلیون 3.755 میلیون 2.359 میلیون
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 13,750 420.00 2.96 13,653 517.00 3.65 1398/07/29 1,837 3.42 میلیون 46.69 میلیارد 1,861.64 14,170 13,462 13,462 14,108 1 416 13,712 1 54,245 13,750 14.179 هزار میلیارد 14.917 میلیون 3.205 میلیون 1,000,000 1.264 میلیون 1.942 میلیون 4.04 میلیون 1.373 میلیون 9.94 7.03 3.38 3.067 میلیون 352,644 3.384 میلیون 36,091
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 5,405 4,909.00 989.72 1398/06/13 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 19.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968
فرابورس

فرابورس ایران

سهام فرابورس 12,525 415.00 3.21 12,544 396.00 3.06 1398/07/7 1,792 4.53 میلیون 56.822 میلیارد 2,527.78 12,940 12,998 12,357 12,998 1 7,952 12,521 1 3,500 12,525 17.562 هزار میلیارد 17.805 میلیون 2.137 میلیون 1,000,000 242,937 1.894 میلیون 901,321 735,221 23.89 9.27 19.48 4.5 میلیون 30,000 4.525 میلیون 5,000
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,361 13.00 0.18 7,406 58.00 0.79 1398/07/24 1,782 15.956 میلیون 118.179 میلیارد 8,954.18 7,348 7,440 7,315 7,550 1 1,200 7,361 1 13,000 7,379 672.342 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.87 2.68 6.81 5.565 میلیون 10.391 میلیون 5.827 میلیون 10.129 میلیون