نرخ آهن آلات

تسمه
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو تسمه 20x512 متری21,500
هر کیلو تسمه 25x512 متری-1,500
هر کیلو تسمه 30x512 متری-1,500
هر کیلو تسمه 40x512 متری-1,500
هر کیلو تسمه 50x512 متری-1,500
تیر آهن
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر شاخه تیرآهن 1212 متری122236,000
هر شاخه تیرآهن 1412 متری155297,000
هر شاخه تیرآهن 1612 متری195361,000
هر شاخه تیرآهن 1812 متری225432,000
هر شاخه تیرآهن 2012 متری276655,000
هر شاخه تیرآهن 2212 متری315745,000
هر شاخه تیرآهن 2412 متری369875,000
هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,039,000
هر شاخه تیرآهن 3012 متری5001,230,000
صفحه ستون
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق 10برش خورده-2,210
هر کیلو ورق 12برش خورده-2,220
هر کیلو ورق 15برش خورده-2,200
هر کیلو ورق 20برش خورده-2,250
هر کیلو ورق 25برش خورده-2,310
هر کیلو ورق 8برش خورده-2,200
میلگرد
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو میلگرد 1012 متری7.51,700
هر کیلو میلگرد 1212 متری111,700
هر کیلو میلگرد 1412 متری151,750
هر کیلو میلگرد 1612 متری191,750
هر کیلو میلگرد 1812 متری251,750
هر کیلو میلگرد 2012 متری301,750
هر کیلو میلگرد 2212 متری361,750
هر کیلو میلگرد 2512 متری471,750
هر کیلو میلگرد 2812 متری561,750
هر کیلو میلگرد 3212 متری751,770
هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.51,950
هر کیلو میلگرد 8شاخه61,770
ناودانی
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ناودانی 106 متری521,820
هر کیلو ناودانی 126 متری641,820
هر کیلو ناودانی 1412 متری1551,820
هر کیلو ناودانی 1612 متری1701,820
هر کیلو ناودانی 1812 متری2152,470
هر کیلو ناودانی 2012 متری2302,470
هر کیلو ناودانی 6.56 متری421,730
هر کیلو ناودانی 86 متری421,820
نبشی
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو نبشی 106 متری901,800
هر کیلو نبشی 126 متری1301,800
هر کیلو نبشی 36 متری91,800
هر کیلو نبشی 46 متری151,800
هر کیلو نبشی 56 متری221,800
هر کیلو نبشی 66 متری321,800
هر کیلو نبشی 86 متری581,800
ورق سیاه
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق سیاه 106x1/57202,255
هر کیلو ورق سیاه 126x1/58652,250
هر کیلو ورق سیاه 156x1/510802,245
هر کیلو ورق سیاه 2رول122,250
هر کیلو ورق سیاه 2061,445
هر کیلو ورق سیاه 2561,805
هر کیلو ورق سیاه 36x1/52202,200
هر کیلو ورق سیاه 3062,165
هر کیلو ورق سیاه 46x1/52902,200
هر کیلو ورق سیاه 56x1/53602,200
هر کیلو ورق سیاه 66x1/54352,255
هر کیلو ورق سیاه 86x1/55802,250
ورق گالوانیزه
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.73,000
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.72,920
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.72,840
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.72,750
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.72,780
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.72,680
هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.72,710
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.72,730
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.72,720
هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.72,800
پروفیل
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.52,490
هر کیلو قوطی 20x20-72,420
هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.52,470
هر کیلو قوطی 25x25شاخه92,410
هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.52,490
هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.52,420
هر کیلو قوطی 30x50شاخه162,390
هر کیلو قوطی 30x60شاخه172,390
هر کیلو قوطی 40x100شاخه282,410
هر کیلو قوطی 40x40شاخه152,390
هر کیلو قوطی 60x40شاخه192,390
هر کیلو قوطی 70x70شاخه272,390
هر کیلو قوطی 80x40شاخه232,390
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509پروفیل درب و پنجره-2,370
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}