نرخ آهن آلات

تسمه
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو تسمه 20x512 متری21,475
هر کیلو تسمه 25x512 متری-1,475
هر کیلو تسمه 30x512 متری-1,475
هر کیلو تسمه 40x512 متری-1,475
هر کیلو تسمه 50x512 متری-1,475
تیر آهن
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر شاخه تیرآهن 1212 متری122231,000
هر شاخه تیرآهن 1412 متری155270,000
هر شاخه تیرآهن 1612 متری195330,000
هر شاخه تیرآهن 1812 متری225394,000
هر شاخه تیرآهن 2012 متری276630,000
هر شاخه تیرآهن 2212 متری315721,000
هر شاخه تیرآهن 2412 متری369857,000
هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,014,000
هر شاخه تیرآهن 3012 متری5001,197,000
صفحه ستون
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق 10برش خورده-1,920
هر کیلو ورق 12برش خورده-1,935
هر کیلو ورق 15برش خورده-1,895
هر کیلو ورق 20برش خورده-1,865
هر کیلو ورق 25برش خورده-1,850
هر کیلو ورق 8برش خورده-1,915
میلگرد
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو میلگرد 1012 متری7.51,450
هر کیلو میلگرد 1212 متری111,450
هر کیلو میلگرد 1412 متری151,535
هر کیلو میلگرد 1612 متری191,535
هر کیلو میلگرد 1812 متری251,535
هر کیلو میلگرد 2012 متری301,535
هر کیلو میلگرد 2212 متری361,535
هر کیلو میلگرد 2512 متری471,535
هر کیلو میلگرد 2812 متری561,535
هر کیلو میلگرد 3212 متری751,545
هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.51,760
هر کیلو میلگرد 8شاخه61,520
ناودانی
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ناودانی 106 متری521,550
هر کیلو ناودانی 126 متری641,550
هر کیلو ناودانی 1412 متری1551,600
هر کیلو ناودانی 1612 متری1701,630
هر کیلو ناودانی 1812 متری2152,050
هر کیلو ناودانی 2012 متری2302,320
هر کیلو ناودانی 6.56 متری421,630
هر کیلو ناودانی 86 متری421,550
نبشی
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو نبشی 106 متری901,550
هر کیلو نبشی 126 متری1301,615
هر کیلو نبشی 36 متری91,550
هر کیلو نبشی 46 متری151,550
هر کیلو نبشی 56 متری221,550
هر کیلو نبشی 66 متری321,550
هر کیلو نبشی 86 متری581,550
ورق سیاه
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق سیاه 106x1/57201,975
هر کیلو ورق سیاه 126x1/58651,995
هر کیلو ورق سیاه 156x1/510801,955
هر کیلو ورق سیاه 2رول122,050
هر کیلو ورق سیاه 206x1/514451,840
هر کیلو ورق سیاه 256x1/518051,840
هر کیلو ورق سیاه 36x1/52201,970
هر کیلو ورق سیاه 306x1/521651,860
هر کیلو ورق سیاه 46x1/52901,980
هر کیلو ورق سیاه 56x1/53601,985
هر کیلو ورق سیاه 66x1/54351,995
هر کیلو ورق سیاه 86x1/55801,950
ورق گالوانیزه
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.72,670
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.72,650
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.72,620
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.72,530
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.72,520
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.72,550
هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.72,540
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.72,540
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.72,550
هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.72,570
پروفیل
نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.52,230
هر کیلو قوطی 20x20-72,140
هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.52,160
هر کیلو قوطی 25x25شاخه92,140
هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.52,230
هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.52,140
هر کیلو قوطی 30x50شاخه162,120
هر کیلو قوطی 30x60شاخه172,120
هر کیلو قوطی 40x100شاخه282,150
هر کیلو قوطی 40x40شاخه152,120
هر کیلو قوطی 60x40شاخه192,120
هر کیلو قوطی 70x70شاخه272,120
هر کیلو قوطی 80x40شاخه232,120
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509پروفیل درب و پنجره-2,120