شاخص یاب

نرخ گوشت مرغ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
  جگر مرغ 45,000 45000 ۲ آبان
  فیله مرغ 213,000 213000 ۲ آبان
  سنگدان مرغ 53,000 53000 ۲ آبان
  مرغ کنتاکی 143,000 143000 ۲ آبان
  مرغ کامل تازه 98,000 98000 ۲ آبان
  دل مرغ پاک کرده 80,000 80000 ۲ آبان
  سینه مرغ سوخاری 143,000 143000 ۲ آبان
  شنیتسل بدون آرد 190,000 190000 ۲ آبان
  بازوی کبابی ساده 131,000 131000 ۲ آبان
  پا چینی 10 عددی مرغ 143,000 143000 ۲ آبان
  گردن مرغ بدون پوست 37,000 37000 ۲ آبان
  جوجه چینی (شنیسل فیله) 195,000 195000 ۲ آبان
  جوجه کباب با استخوان ساده 151,000 151000 ۲ آبان
  ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 163,000 163000 ۲ آبان
  پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) 48,000 48000 ۲ آبان
  مخلوط بال و بازو کبابی ساده 128,000 128000 ۲ آبان
  بال کبابی ساده (بدون نوک بال) 123,000 123000 ۲ آبان
  سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 148,000 148000 ۲ آبان
  ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی 137,000 137000 ۲ آبان
  جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 208,000 208000 ۲ آبان
  سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 151,000 151000 ۲ آبان
  ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش 143,000 143000 ۲ آبان
  مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران 161,000 161000 ۲ آبان