نرخ گوشت مرغ

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
جگر مرغ 4,300 4300 ۲۷ آبان
فیله مرغ 15,800 15800 ۲۷ آبان
سنگدان مرغ 4,300 4300 ۲۷ آبان
مرغ کنتاکی 9,000 9000 ۲۷ آبان
بازوی کبابی 10,000 10000 ۲۷ آبان
شنیسل با آرد 12,400 12400 ۲۷ آبان
شنیسل بدون آرد 14,000 14000 ۲۷ آبان
دل مرغ پاک کرده 6,100 6100 ۲۷ آبان
پای مرغ پاک شده 5,000 5000 ۲۷ آبان
سینه مرغ سوخاری 9,000 9000 ۲۷ آبان
فیله مرغ زعفرانی 15,800 15800 ۲۷ آبان
پاچینی 10 عددی مرغ 9,000 9000 ۲۷ آبان
گردن مرغ بدون پوست 2,900 2900 ۲۷ آبان
بازوی کبابی زعفرانی 10,000 10000 ۲۷ آبان
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 14,400 14400 ۲۷ آبان
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 10,800 10800 ۲۷ آبان
جوجه کباب با استخوان ساده 11,000 11000 ۲۷ آبان
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 9,400 9400 ۲۷ آبان
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 10,800 10800 ۲۷ آبان
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 8,700 8700 ۲۷ آبان
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 11,000 11000 ۲۷ آبان
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 9,400 9400 ۲۷ آبان
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 6,800 6800 ۲۷ آبان
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 8,700 8700 ۲۷ آبان
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 6,700 6700 ۲۷ آبان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 10,800 10800 ۲۷ آبان
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 10,100 10100 ۲۷ آبان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 15,400 15400 ۲۷ آبان
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 7,600 7600 ۲۷ آبان
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 11,000 11000 ۲۷ آبان
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 11,000 11000 ۲۷ آبان
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 10,000 10000 ۲۷ آبان
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 11,700 11700 ۲۷ آبان
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 15,400 15400 ۲۷ آبان
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 8,500 8500 ۲۷ آبان
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 10,400 10400 ۲۷ آبان
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 9,000 9000 ۲۷ آبان
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با 8,400 8400 ۲۷ آبان