نرخ گوشت مرغ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
جگر مرغ 44,000 44000 ۰۴ فروردین
فیله مرغ 177,000 177000 ۰۴ فروردین
سنگدان مرغ 44,000 44000 ۰۴ فروردین
مرغ کنتاکی 91,000 91000 ۰۴ فروردین
بازوی کبابی 109,000 109000 ۰۴ فروردین
شنیسل با آرد 139,000 139000 ۰۴ فروردین
شنیسل بدون آرد 157,000 157000 ۰۴ فروردین
دل مرغ پاک کرده 68,000 68000 ۰۴ فروردین
پای مرغ پاک شده 50,000 50000 ۰۴ فروردین
سینه مرغ سوخاری 91,000 91000 ۰۴ فروردین
فیله مرغ زعفرانی 177,000 177000 ۰۴ فروردین
پاچینی 10 عددی مرغ 91,000 91000 ۰۴ فروردین
گردن مرغ بدون پوست 32,000 32000 ۰۴ فروردین
بازوی کبابی زعفرانی 109,000 109000 ۰۴ فروردین
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 161,000 161000 ۰۴ فروردین
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 134,000 134000 ۰۴ فروردین
جوجه کباب با استخوان ساده 124,000 124000 ۰۴ فروردین
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 104,000 104000 ۰۴ فروردین
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 122,000 122000 ۰۴ فروردین
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 98,000 98000 ۰۴ فروردین
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 124,000 124000 ۰۴ فروردین
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 104,000 104000 ۰۴ فروردین
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 73,000 73000 ۰۴ فروردین
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 95,000 95000 ۰۴ فروردین
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 82,000 82000 ۰۴ فروردین
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 122,000 122000 ۰۴ فروردین
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 114,000 114000 ۰۴ فروردین
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 172,000 172000 ۰۴ فروردین
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 74,000 74000 ۰۴ فروردین
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 124,000 124000 ۰۴ فروردین
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 123,000 123000 ۰۴ فروردین
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 112,000 112000 ۰۴ فروردین
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 132,000 132000 ۰۴ فروردین
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 172,000 172000 ۰۴ فروردین
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 95,000 95000 ۰۴ فروردین
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 117,000 117000 ۰۴ فروردین
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 102,000 102000 ۰۴ فروردین
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با 84,000 84000 ۰۴ فروردین