نرخ گوشت مرغ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
جگر مرغ 43,000 43000 ۲۶ دی
فیله مرغ 160,000 160000 ۲۶ دی
سنگدان مرغ 43,000 43000 ۲۶ دی
مرغ کنتاکی 91,000 91000 ۲۶ دی
بازوی کبابی 101,000 101000 ۲۶ دی
شنیسل با آرد 126,000 126000 ۲۶ دی
شنیسل بدون آرد 142,000 142000 ۲۶ دی
دل مرغ پاک کرده 64,000 64000 ۲۶ دی
پای مرغ پاک شده 50,000 50000 ۲۶ دی
سینه مرغ سوخاری 91,000 91000 ۲۶ دی
فیله مرغ زعفرانی 160,000 160000 ۲۶ دی
پاچینی 10 عددی مرغ 91,000 91000 ۲۶ دی
گردن مرغ بدون پوست 30,000 30000 ۲۶ دی
بازوی کبابی زعفرانی 101,000 101000 ۲۶ دی
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 146,000 146000 ۲۶ دی
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 121,000 121000 ۲۶ دی
جوجه کباب با استخوان ساده 112,000 112000 ۲۶ دی
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 95,000 95000 ۲۶ دی
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 109,000 109000 ۲۶ دی
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 88,000 88000 ۲۶ دی
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 112,000 112000 ۲۶ دی
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 95,000 95000 ۲۶ دی
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 69,000 69000 ۲۶ دی
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 88,000 88000 ۲۶ دی
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 77,000 77000 ۲۶ دی
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 109,000 109000 ۲۶ دی
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 102,000 102000 ۲۶ دی
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 156,000 156000 ۲۶ دی
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 70,000 70000 ۲۶ دی
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 112,000 112000 ۲۶ دی
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 111,000 111000 ۲۶ دی
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 101,000 101000 ۲۶ دی
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 119,000 119000 ۲۶ دی
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 154,000 154000 ۲۶ دی
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 85,000 85000 ۲۶ دی
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 106,000 106000 ۲۶ دی
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 92,000 92000 ۲۶ دی
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با 84,000 84000 ۲۶ دی