نرخ گوشت مرغ

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 5,850 5850 ۲۶ مهر
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 5,770 5770 ۲۶ مهر
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 6,560 6560 ۲۶ مهر
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 7,300 7300 ۲۶ مهر
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 8,600 8600 ۲۶ مهر
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 9,600 9600 ۲۶ مهر
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 10,200 10200 ۲۶ مهر
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 9,400 9400 ۲۶ مهر
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 10,300 10300 ۲۶ مهر
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 8,800 8800 ۲۶ مهر
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 9,500 9500 ۲۶ مهر
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 9,400 9400 ۲۶ مهر
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 7,900 7900 ۲۶ مهر
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 9,100 9100 ۲۶ مهر
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 7,600 7600 ۲۶ مهر
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 7,600 7600 ۲۶ مهر
بازوی کبابی 8,700 8700 ۲۶ مهر
بازوی کبابی زعفرانی 8,700 8700 ۲۶ مهر
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 8,200 8200 ۲۶ مهر
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 8,200 8200 ۲۶ مهر
فیله مرغ 13,700 13700 ۲۶ مهر
فیله مرغ زعفرانی 13,700 13700 ۲۶ مهر
گردن مرغ بدون پوست 2,700 2700 ۲۶ مهر
شنیسل بدون آرد 12,200 12200 ۲۶ مهر
شنیسل با آرد 10,800 10800 ۲۶ مهر
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 12,500 12500 ۲۶ مهر
پاچینی 10 عددی مرغ 7,800 7800 ۲۶ مهر
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 13,300 13300 ۲۶ مهر
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 13,300 13300 ۲۶ مهر
جوجه کباب با استخوان ساده 9,600 9600 ۲۶ مهر
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 9,600 9600 ۲۶ مهر
مرغ کنتاکی 7,800 7800 ۲۶ مهر
سینه مرغ سوخاری 7,800 7800 ۲۶ مهر
دل مرغ پاک کرده 5,900 5900 ۲۶ مهر
جگر مرغ 4,300 4300 ۲۶ مهر
سنگدان مرغ 4,300 4300 ۲۶ مهر
پای مرغ پاک شده 5,000 5000 ۲۶ مهر