کالایاب
شاخص یاب

نرخ گوشت مرغ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
جگر مرغ 43,000 43000 ۲۴ مرداد
فیله مرغ 177,000 177000 ۲۵ بهمن
  جگر مرغ 32,000 32000 ۱۶ اردیبهشت
  جگر مرغ 32,000 32000 ۱۶ اردیبهشت
  فیله مرغ 264,000 264000 ۱۶ اردیبهشت
  فیله مرغ 264,000 264000 ۱۶ اردیبهشت
سنگدان مرغ 43,000 43000 ۲۴ مرداد
مرغ کنتاکی 117,000 117000 ۱۵ خرداد
بازوی کبابی 109,000 109000 ۲۵ بهمن
  سنگدان مرغ 58,000 58000 ۱۶ اردیبهشت
  سنگدان مرغ 58,000 58000 ۱۶ اردیبهشت
  مرغ کنتاکی 181,000 181000 ۱۶ اردیبهشت
  مرغ کنتاکی 181,000 181000 ۱۶ اردیبهشت
شنیسل با آرد 139,000 139000 ۲۵ بهمن
شنیسل بدون آرد 157,000 157000 ۲۵ بهمن
  مرغ کامل تازه 111,000 111000 ۱۶ اردیبهشت
  مرغ کامل تازه 111,000 111000 ۱۶ اردیبهشت
دل مرغ پاک کرده 68,000 68000 ۲۵ بهمن
پای مرغ پاک شده 50,000 50000 ۲۲ مهر
سینه مرغ سوخاری 117,000 117000 ۱۵ خرداد
  دل مرغ پاک کرده 58,300 58300 ۱۶ اردیبهشت
  دل مرغ پاک کرده 58,300 58300 ۱۶ اردیبهشت
فیله مرغ زعفرانی 177,000 177000 ۲۵ بهمن
  سینه مرغ سوخاری 181,000 181000 ۱۶ اردیبهشت
  سینه مرغ سوخاری 181,000 181000 ۱۶ اردیبهشت
  شنیتسل بدون آرد 240,000 240000 ۱۶ اردیبهشت
  شنیتسل بدون آرد 240,000 240000 ۱۶ اردیبهشت
پاچینی 10 عددی مرغ 117,000 117000 ۱۵ خرداد
  بازوی کبابی ساده 158,500 158500 ۱۶ اردیبهشت
  بازوی کبابی ساده 158,500 158500 ۱۶ اردیبهشت
گردن مرغ بدون پوست 32,000 32000 ۱۷ بهمن
  پا چینی 10 عددی مرغ 181,000 181000 ۱۶ اردیبهشت
  پا چینی 10 عددی مرغ 181,000 181000 ۱۶ اردیبهشت
  گردن مرغ بدون پوست 45,000 45000 ۱۶ اردیبهشت
  گردن مرغ بدون پوست 45,000 45000 ۱۶ اردیبهشت
بازوی کبابی زعفرانی 109,000 109000 ۲۵ بهمن
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 161,000 161000 ۲۵ بهمن
  جوجه چینی (شنیسل فیله) 251,000 251000 ۱۶ اردیبهشت
  جوجه چینی (شنیسل فیله) 251,000 251000 ۱۶ اردیبهشت
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 134,000 134000 ۲۵ بهمن
جوجه کباب با استخوان ساده 124,000 124000 ۲۵ بهمن
  جوجه کباب با استخوان ساده 191,000 191000 ۱۶ اردیبهشت
  جوجه کباب با استخوان ساده 191,000 191000 ۱۶ اردیبهشت
  ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 207,000 207000 ۱۶ اردیبهشت
  ساق مرغ بدون پوست و سر ساق 207,000 207000 ۱۶ اردیبهشت
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 104,000 104000 ۲۵ بهمن
  پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) 57,000 57000 ۲۶ فروردین
  پای مرغ پاک شده (بدون ناخن) 57,000 57000 ۲۶ فروردین
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 122,000 122000 ۲۶ آبان
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 98,000 98000 ۲۵ بهمن
  مخلوط بال و بازو کبابی ساده 160,000 160000 ۱۶ اردیبهشت
  مخلوط بال و بازو کبابی ساده 160,000 160000 ۱۶ اردیبهشت
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 124,000 124000 ۲۵ بهمن
  بال کبابی ساده (بدون نوک بال) 161,000 161000 ۱۶ اردیبهشت
  بال کبابی ساده (بدون نوک بال) 161,000 161000 ۱۶ اردیبهشت
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 104,000 104000 ۲۵ بهمن
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 73,000 73000 ۲۶ آبان
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 95,000 95000 ۱۷ بهمن
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 82,000 82000 ۲۶ آبان
  سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 188,000 188000 ۱۶ اردیبهشت
  سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال 188,000 188000 ۱۶ اردیبهشت
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 122,000 122000 ۲۵ بهمن
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 114,000 114000 ۲۵ بهمن
  ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی 173,000 173000 ۱۶ اردیبهشت
  ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی 173,000 173000 ۱۶ اردیبهشت
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 172,000 172000 ۲۵ بهمن
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 74,000 74000 ۲۶ آبان
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 124,000 124000 ۲۵ بهمن
  جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 248,000 248000 ۱۶ اردیبهشت
  جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده 248,000 248000 ۱۶ اردیبهشت
  سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 190,000 190000 ۱۶ اردیبهشت
  سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو 190,000 190000 ۱۶ اردیبهشت
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 123,000 123000 ۲۵ بهمن
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 112,000 112000 ۲۶ آبان
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 132,000 132000 ۲۵ بهمن
  ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش 182,000 182000 ۱۶ اردیبهشت
  ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش 182,000 182000 ۱۶ اردیبهشت
  مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران 203,000 203000 ۱۶ اردیبهشت
  مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران 203,000 203000 ۱۶ اردیبهشت
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 172,000 172000 ۲۵ بهمن
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 95,000 95000 ۲۶ آبان
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 117,000 117000 ۲۵ بهمن
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 102,000 102000 ۲۵ بهمن
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با 84,000 84000 ۲۳ شهریور