شاخص یاب

نرخ گوشت مرغ

preload

تمام اقلام

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
جگر مرغ 44,000 44000 ۰۳ تیر
فیله مرغ 177,000 177000 ۰۳ تیر
سنگدان مرغ 44,000 44000 ۰۳ تیر
مرغ کنتاکی 117,000 117000 ۰۳ تیر
بازوی کبابی 109,000 109000 ۰۳ تیر
شنیسل با آرد 139,000 139000 ۰۳ تیر
شنیسل بدون آرد 157,000 157000 ۰۳ تیر
دل مرغ پاک کرده 68,000 68000 ۰۳ تیر
پای مرغ پاک شده 50,000 50000 ۰۳ تیر
سینه مرغ سوخاری 117,000 117000 ۰۳ تیر
فیله مرغ زعفرانی 177,000 177000 ۰۳ تیر
پاچینی 10 عددی مرغ 117,000 117000 ۰۳ تیر
گردن مرغ بدون پوست 32,000 32000 ۰۳ تیر
بازوی کبابی زعفرانی 109,000 109000 ۰۳ تیر
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 161,000 161000 ۰۳ تیر
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 134,000 134000 ۰۳ تیر
جوجه کباب با استخوان ساده 124,000 124000 ۰۳ تیر
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 104,000 104000 ۰۳ تیر
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 122,000 122000 ۰۳ تیر
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 98,000 98000 ۰۳ تیر
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 124,000 124000 ۰۳ تیر
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 104,000 104000 ۰۳ تیر
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 73,000 73000 ۰۳ تیر
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 95,000 95000 ۰۳ تیر
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 82,000 82000 ۰۳ تیر
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 122,000 122000 ۰۳ تیر
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 114,000 114000 ۰۳ تیر
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 172,000 172000 ۰۳ تیر
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 74,000 74000 ۰۳ تیر
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 124,000 124000 ۰۳ تیر
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 123,000 123000 ۰۳ تیر
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 112,000 112000 ۰۳ تیر
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 132,000 132000 ۰۳ تیر
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 172,000 172000 ۰۳ تیر
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 95,000 95000 ۰۳ تیر
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 117,000 117000 ۰۳ تیر
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 102,000 102000 ۰۳ تیر
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با 84,000 84000 ۰۳ تیر